Várady Eszter: Egy vidéki lap a századfordulón

Tartalom - I. Általános korrajz

- 1 ­I* Altalános korrajz Az átlagos újsághír nem a legmegbízhatóbb ás legpontosabb forrás például a történetíró száméra - ugyanakkor jelleg­zetest talán a legjellemzőbb képét adhatja egy bizonyos korszaknak az adott kor sajtótükre« Az élet v a kor, a poli­tika mindennapi változásait az újságok tükrözik elsődlege­sen« ippen ebből az aktualitásból fakad annak a történelmi távlatnak hiánya f amely "helyreteszi az adatokat és ténye­ket, elfogulatlanul illeszti azokat a történelem folytonos­ságába« A korabeli sajtóban élethűen ós stílszerűen érhetők tetten a történelem leggaládabb és legnagyszerűbb pillanatai« Az a nagy társadalmi átalakulás, amely a századforduló évtizedeiben I-agyarországon bekövetkezett, a sajtó fejlő­désében is nagy változásokat jelentett« Az Esztergomi Lapok 1 cimü újság - más vidéki városokban is egy-két-három alkalom­mal megjelenő lapok mellett - történelmünk e feszültségteljes, robbanékonyan változó korszakának szülötte és jellegének, kör­nyezetének megfelelő vioszatükrözője« Tanulmányomnak szándé­kában áll végigkísérni e lapot a századforduló nevezetes év*» tizedében, figyelemmel kisémi reakcióit "szellemi, társa­p dalmi, anyagi érdekeink és művelődésünk" alakulására« Izek a reakciók, miként a lap cime is hirdeti, legaktívabban Esz­1« A továbbiakban: E« L« 2« Bárdos-Horváth: Komárom megyei hirlapok és folyóiratok bibliográfiája, 16« o«

Next

/
Oldalképek
Tartalom