Lánczos Zoltán: Adatok a Magyar Turista Egyesület esztergomi osztályának…

Tartalom

A 18. - 19. századforduló idajén Esztergom lakossága már 18 ezerre emelkedett, lakóházainak száma 1900-ban elérte a 2,130-at. Lakóinak több mint 90 %-a volt Írás­tudó. Tiz elemi iskoláján kivül 2 vasárnapi iskola, 1 rajziskola, 1 tanítóképző, 1 kereskedelmi iskola, 1 re­áliskola, 1 főgimnázium és 1 teológiai főiskola műkö­dött területén. így jelentős számú pedagógus-, a me­gye«, a város- és az üzemek alkalmazásában álló népes tisztviselőgárda mellett szép szómu és kulturált keres­kedő, valamint iparos alkotta a város lakóinak többsé­gét. Ennek következtében pezsgő társadalmi élet fejlődött ki a patinás városkában. Számtalan egyesület, térsaskör lé tesült, melyek közül talán a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből összetevődött turista egyesület a legalkal­masabb arra, hogy működését megvizsgálva, képet alkot­hassunk magunknak a város XX. század első felében élt lakóinak gondolkodásmódjáról, törekvéseiről, kulturált­ságáról. Ez az elgondolás vezetett akkor, amikor elha­tároztam, hogy ennek a társadalmi egyesületnek első há­rom évtizedé* munkájáról a korabeli sajtó híradásainak és esztergomi barátaimnak segítségével némi képet vá­zolok fel. Bizpm benne, hogy a kronológikus sorrendben közölt egye sületi események megfelelő kontúrját adják majd a tár­gyalt három évtized esztergomi társadalmának. Ludapest,1975. julius 1. Lénczos Zoltán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom