Dévényi Iván: Esztergom és környéke irodalma, zenéje és alkotóművészete

EaffTERGOí -ES KÜtoTÉKE. iRODaLLlA, SEÄEJS ES Ü í , • I • Ast, "-ols-Ő jelentős irodalmi mü :, amely- u müi E fi; . : ' ' kén született meg, közei 'ké.i.ezóh >eí »;'•; !. > •.« .utáni 1 IX..' fzá-zad nagy témái, -filózófas­w­l/. í . 4 törzS'ek,.. a kvádok -és markomannök ellen, h >6séták sZüneted.t>6h és az éj szakai pihenés csendes óráiban irta a császár Sztoi­kus szellemű elmélkedő művét,- a "Vallomások"-at í' E tizenkét kötetes mii az antik gondolkodás emelkedett erkölcsi tarta­lommal telit fett, nagyszerű megnyilvánulása. • ;\< ••""-^ü - I . ' ' *' Árpádházi kitá'lyaink korában .az ország politikai," dipldmá- • . ciai -és'•szellemi központ ja Esztergom. III. héla kitály ural­'í """" ködáss idején /Xll .'század vége/ .Írja meg a hosszu'időh ke- < | resztül "Anonymus"inak névtelennek nevezett királyi jegyző r*-,' - . á' magyar nep eredetének, a honfoglalásnak és az állumaiap'itás­. • nak; történetét. ujabb kutatások tisztázták, hogy P é t er fd. ; esztergomi prépost e krónika irója.J Péter tanulmányait a -pá­ri.-•".'• ri z si egyetemen végezte, hazatérve a IH. héla .által létegi­fc-VV VtettE.esztergomi üdvari kancelláriánál működötti \ fri^'V . '\Imre király /XIII. század legeleje/ udvarában toögfordult . • !£';'" *•' / P.,e i r e ­V i d a 1, provanszál trubadur-költő- éö világosa­it vargó. * lovagi költő a Király feleségének, ^ragóniai Kons­r d - -."(. I '. fV-• - ' tanciának udvarnépével került ide. i . • - J -J : 1 »' 5 /v tatárjárás idején /1241/ Esztergom te}j eseh' elpusztult, a. ; , . • t fellegvár kivételével, amelyet a tatároknak nem sikerült bé- t­r- " • .yenniok. tatárdulás esztergomi, 'eseményéivel részletesen . ..-.• .•• vő' ­foglalkozik k b g e r i u s mester, nagyváradi "kanonok"' ." '.: ' .^i ' v'diralmap énpk" "Carmen Miserabile" c. munkájában. I . '' ".* r esztergomi ferences kolostorban élt Temesvári Peíbárf r. szó-^ " .-V ' nt>k éB latin n3elvü egyházi iró, akinek főműve e , ,Pomerium ,!.-cV' . .pródikáciogyüjtemény. /Temesvári Pelbárt 143ü körül szülétett 1504-b eü halt meg./ x -vV .

Next

/
Oldalképek
Tartalom