Hídlap, 2009 (7. évfolyam, 27–51. szám)

2009-11-21 / 46. szám

kultúra A kesztölci köztársaság legendája Bozori Ivett Igen érdekes és sok kérdésre választ adó előadást hallgathattak végig mind­azok, akik múlt csütörtökön ellátogat­tak a Mindszenty iskolába Marek Viktor történész előadására. A szakember a kesztölci köztársaság legkuszább szá­lait igyekezett kibogozni és érthetővé tenni minden érdeklődő számára. A Kesztölci Polgári Kör és az Esztergomi Polgári Kör szervezésében tartott ösz- szejövetelen Marek Viktor a kesztölci tör­ténelem vitás kérdéseire, illetve a telepü­lés szabadságharcban betöltött szerepére próbált meg választ adni. A településnek az '56-os forradalomban betöltött funkci­ójáról ma is sok vita folyik, és több legen­da is szárnyra kapott, melyek hátterét és valóságtartalmát a történész szerint fon­tos megismertetni az emberekkel. „A kör­nyékben ismeretes legenda szerint 1956- ban a kesztölciek egy külön köztársaságot kiáltottak ki, külön köztársasági elnökkel, saját tankkal." - vázolta az előadás alap­kérdését Marek Viktor, aki ezt követően részletes történeti áttekintést adott az igazságot illetően. Ebből a beszámoló­ból kiderült, hogy a korabeli sajtó lejára­tó kampányának köszönhető ez a legen­da. „1956 decemberében és '57 tavaszán és nyarán is jelent meg több újságcikk is, melyekben taglalták a történteket lejárató célzattal." Az előadás során a hallgatóság megismerkedhetett a kesztölci forrada­lom előzményeivel, melynek fontos ese­ménye volt, hogy 1945-ben több mint 300 férfit hurcoltak el a faluból, ezt követően pedig, 1952-ben árulás következtében két ember kivégzésével végződött a falube­liek rendszerellenes törekvése. A telepü­lés ezen megmozdulásai vezettek odáig, hogy a forradalom idején Kesztölc már egy igen jelentős szálka, tényleges ellenál­ló egység volt a hatalom szemében.„Ezek után a faluban '56-ban létrejött egy nem­zeti tanács, de természetesen az akkori ha­talom nem nézte jó szemmel a kesztölciek szervezkedését, éppen ezért a sajtó segít­ségével lejárató kampányt indítottak elle­nük. Ezen lejárató kampány eredménye­ként született meg a kesztölci köztársaság legendája, mely a település kezdeménye­zéseinek nevetségessé tételét célozta. Az elismerés azóta is elmaradt, s Marek Viktor szerint a helyzetet tovább súlyos­bította a témát feldolgozó, Barsi Szabó Gergely nemrégiben megjelent könyve is, mely a részletes kutatás helyett a he­lyiek mondáira alapozta sokszor helyte­len ténymegállapításait. A valós körül­mények tehát már ismertek, a kesztölci köztársaság nem létezett, csupán csak a szabadságukért harcoló falusiak elnyo­másáról van szó. Oldja meg az oldal sarkában ta­lálható Sudoku játékot, vágja ki, és küldje vissza a szerkesz­tőség címére november 25-ig! A helyes megfejtők között Aquasziget Esztergom által fel­ajánlott belépőjegyet sorsolunk ki! Előző heti feladványunk meg­fejtői közül Zekéné Füstös Beáta (Pilismarót) olvasónknak kedvezett a szerencse, nyereményét szerkesztősé günkben veheti át. 3 6 1 7 8 5 6 1 3 9 5 1 2 2 7 6 9 7 8 3 4 6 3 9 4 8 2 4 Legutóbbi feladványunk megfejtése: 7 5 2 6 8 3 9 4 1 8 6 1 9 7 4 3 2 5 3 9 4 5 1 2 8 7 6 6 2 8 7 3 1 5 9 4 9 7 5 2 4 6 1 3 8 1 4 3 8 5 9 2 6 7 2 1 6 4 9 5 7 8 3 4 3 7 1 2 8 6 5 9 5 8 9 3 6 7 4 1 2 Nyerjen könyvet jó válaszokkal! A legutóbbi feladványainkra helyesen vála­szolók közül Kanovszky Vivien lett a szeren­csés. Nyereménye egy, a Babits könyvesbolt által felajánlott 1500 forint értékű könyvutal­vány, melyet szerkesztőségünkben vehet át és az említett üzletben válthat be könyv, DVD és CD vásárlásakor. Ezúttal Petőfi Sándorral kapcsolatban teszteljük a könyvrajongók tudását. . 1. Melyik írótársa Laci fiának írt verset a költő? 2. Mi a címe Petőfi azon versének, melyben édes­anyjához való látogatásáról ír? 3. Hogy hívták Petőfi feleségét? A válaszokat november 25-ig kérjük elküldeni a jatek@hidlap.net e-mailre vagy a szerkesztőség postacímére. Múlt heti rébuszaink helyes megfejtései: 1. Michel Serrault 2. Saló, avagy Sodorna 120 napja 3. Ettore Scola O A Hidlap nyereményeit a szerencsések két héten belül vehetik át szerkesztőséaünkbpn. pllpnkpzn pspthpn az aiándpknkat kmpt kknrcnlink!

Next

/
Oldalképek
Tartalom