Hídlap, 2007 (5. évfolyam, 1–19. szám)

2007-12-08 / 17. szám

2007. december 15. önkormányzati rendeletek és határozatok V. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2007. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló 15/2007. (11.22.) esztergomi ör. rendelet 6. sz. mellékletének 5. sorában (egyéb egész­ségügyi és szociális feladatok támogatása) sorát megemeli az általános tartalék terhére 48.042.600. -Ft-tal. 3. A Képviselő-testület feléri a Polgármes­tert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon a 2. pontban szereplő összeg fedezetének átveze­téséről az Önkormányzat 2007. évi költségve­tésében. 4. A Képviselő-testületfelhatalmazza a pol­gármestert a meghatározott kedvezményekre vonatkozó eljárási rend elkészítésére és a lebonyolításhoz szükséges megállapodások megkötésére. ’’ A határozat módosítással nem érintett ré­szei változatlanul hatályban maradnak. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: az Esztergomi Fürdő (SPA) Szol­gáltató Zrt. értesítésére a döntést követő 8 napon belül 800/2007.(XI.22.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Kép­viselő-testülete tudomásul veszi a Strigonium Zrt. beszámolóját a holding működéséről. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: a Zrt. értesítése a döntést követő 8 napon belül 801/2007.(X1.22.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Kép­viselő-testülete úgy dönt, hogy a Strigonium Zrt. törzstőkéjét megemeli 62.360.000 Ft-tal, melynek fedezete az önkormányzati költség- vetés és a költségvetés végrehajtásának sza­bályairól szóló 15/2007(11.22.) esztergomi ör. rendelet „Beruházási tartalék” sora. Felhatalmazza a polgármestert a döntés közgyűlés elé terjesztésére, valamint a hatá­rozattal kapcsolatos Alapszabály módosításá­nak aláírására. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: a döntés közgyűlés elé terjesztése a döntést követő 15 napon belül az Alapsza­bály módosítás cégbírósághoz történő be­nyújtása a döntést követő 30 napon belül 802/2007.(XI.22.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja - a határozat mellékletét képező - az épületek házszámo­zásának felülvizsgálatára és aktualizálására vonatkozó ütemtervet. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: az ütemterv végrehajtására: 2009. január 31. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ütem­terv 1. pontjában szereplő határidőig fel kell mérni, hogy a házszámozás mely közterüle­tek esetében indul a külterület felől a belvá­ros irányába. Jelentős számú közterület ese­tén - amennyiben a számozással más jellegű probléma nincs - a Képviselő-testület dönt arról, hogy szükséges-e a rendelet szerinti (belvárostól induló házszámozás) előírást al­kalmazni. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: előterjesztés készítésére a 2008. júniusi rendes képviselő-testületi ülés 3. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felülvizsgálja, hogy a házszámok rendelet szerinti megvál­toztatásából adódóan, milyen költségei je­lentkeznek a vállalkozóknak, és megvizsgálja egy egyszeri támogatási rendszer kialakításá­nak lehetőségét az esetleges kiadásaik csök­kentésére. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: előterjesztés készítésére a 2008. februári rendes képviselő-testületi ülés A 802/2007.(XI.22.) esztergomi öh. melléklete Az épületek házszámozásának felülvizsgálat­ára és aktualizálására vonatkozó ütemterv 1. Helyszíni bejárás keretében felül kell vizsgálni, hogy a 418 közterület esetében, melyeknél van szükség a házszámozás felül­vizsgálatára. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: 2008. február 29. 2. Az 1. pontban szereplő felülvizsgálat eredményeképpen elkészült közterület lista alapján - a szükséges dokumentumok birtoká­ban (térkép, tulajdoni lap) - felül kell vizsgál­ni, hogy az érintett területeken, mely épületek esetében van szükség a házszámok módosítá­sára. A változtatások esetén pontos feljegyzést szükséges készíteni, hogy adott helyrajzi szá-. mához, melyik házszám tartozik. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: 2008. június 30. 3. A házszám megállapításáról szóló dön­tések kézbesítése az ingatlan-tulajdonosok, valamint az illetékes szervek részére. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Flatáridő: 2008. július 1. napjától 2008. ok­tóber 31. napjáig folyamatos 4. A házszámváltozások okmányirodái nyilvántartásban történő átvezetése. Felelős: Dr. Marosi György jegyző Határidő: 2008. augusztus 1. napjától 2008. november 30. napjáig folyamatos Esztergom, 2007. november 22. 803/2007.(XI.22.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzat­okról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h) pontja alapján úgy dönt, hogy az Esztergom közigazgatási területén lévő, névvel még nem rendelkező közterületek­nek a határozat melléklete szerinti elneve­zéseket adja. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: azonnal, a nyilvántartáson való átvezetésre: a döntést követő 15 napon belül A 803/2007.(XI.22.) esztergomi öh. melléklete Névvel még nem rendelkező közterületek elnevezése A terület leírása Javasolt név: Térkép 21/0 hrsz. Zágon utca 1. sz. 0373/1 hrsz. Reptér utca 1. sz. 0372 hrsz Eperfa utca 1. sz. 568 hrsz. Zsemberi Berta utca 1. sz. 1644 hrsz. Hajdú Sándor köz 2. sz. 1539 hrsz. Eperjesi út 2. sz. 1078 hrsz. Palatínus utca 2. sz. 1523/3 Öböl utca 2. sz. 0546/1 hrsz. Démusz-villa utca 2. sz. 300054 hrsz., ipari park bemenő útja Matus Gyula utca 3. sz. Új hrsz., a 300054 Juhász Antenna felé lévő elágazása Henryk Feit utca 3. sz. 30036 hrsz. és 30056 hrsz. Jarosik Jakab utca 3. sz. 30043 hrsz. Puskás Tivadar utca 3. sz. 30018 hrsz. Lengyel utca 3. sz. 30013 hrsz. Tüzér utca 3. sz. 30010 hrsz. Levente utca 3. sz. 30008 hrsz. Czuczor János utca 3. sz. 10338/1 hrsz. Borostyán köz 804/2007.(XI.22.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Kép­viselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekez­dés h) pontja alapján úgy dönt, hogy az Esz­tergom közigazgatási területén - a határozat mellékletét képező - már névvel rendelkező közterület elnevezését a határozat melléklete szerint megváltoztatja. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: azonnal, a nyilvántartáson való átvezetésre: a döntést követő 15 napon belül A 804/2007.(XI.22.) esztergomi öh. melléklete Névvel rendelkező közterület átnevezése A terület leírása Javasolt név: Vasút sor Székely Mihály utca 805/2007. (XI.22.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aquaplus Kútfúró, Kútjavító és Vízépí­tő Kft. és az Investor’2005. Befektetési és Marketing Tanácsadó Kft. konzorciu­ma, Esztergom Város Önkormányzata és az Esztergomi Fürdő (SPA) Zrt. között az „Aquasziget Elményfürdő” terület mellett kialakítandó szállodaterület hasznosítása kapcsán létrejött háromoldalú együttmű­ködési megállapodásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyására felhatalmazza a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottságot, vala­mint a megállapodás bizottsági jóváhagyá­sát követően felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: a bizottság elé terjesztésre: a döntést követő 15 napon belül 806/2007. (XI.22.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Kép­viselő-testülete úgy dönt, hogy az Aquaplus Kútfúró, Kútjavító és Vízépítő Kft. és az Investor’2005. Befektetési és Marketing Ta­nácsadó Kft. konzorciuma, valamint Esztergom Város Önkormányzata között az , Aquasziget Elményfürdő” terület mellett kialakítandó

Next

/
Oldalképek
Tartalom