Hídlap, 2007. június (5. évfolyam, 106–126. szám)

2007-06-01 / 106. szám

Uj ügyfélfogadási rend Megváltozott az esztergomi polgármesteri hivatalban az ügyfélfogadás rendje. 3. oldal Elkezdődött a strandröplabda szezon A Kispest Open bajnokság negyedik fordulójában közel harminc csapat vett részt. 7. oldal HIRDETESSZERVEZOKET keresünk! tel.: 06 30 330 2168 ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ www.istergranum.hu 2007. június 1. péntek TÜNDE, KUND Szt. Jusztinusz és Szt. Paulina napja V. évfolyam, 106. szám Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk Könnyedén kiszűrhető a másolt szakdolgozat Ingyenes internetes programmal a csalók ellen 1 Magyarotszág Ma már szinte nem születik szakdol­gozat valamilyen internetes segítség, di­gitális hivatkozás nélkül, amivel mindad­dig nincs semmi baj, amíg a felhasználó pontosan megjelöli a forrást. A témave­zetőknek viszont egyre nehezebb kiderí­teni, hol húzódik a saját gondolatok és a forrásmegjelölés nélkül beollózott anya­gok határa. Egy új program az internetes lopások felderítését próbálja segíteni. Ugyan melyik diák tudna ellenállni az internet csábításának, amikor szakdol­gozatát készíti? A hosszas könyvtári munka helyett immár egy kattintással letölthetők, kimásolhatok a legkülönbö­zőbb tudományos anyagok, cikkek, amelyekből előszeretettel idéznek, szí­vesen hivatkoznak a mai egyetemisták. Ezzel nincs is baj, amíg nem hallgatják el a felhasznált forrást, és nem emelnek át szó szerint nagyobb egységeket saját munkájukba önálló gondolatként tálalva azokat. A plagizálás kimondva-kimon- datlanul valószínűleg egyre inkább teret hódít a felsőoktatásban, ami idővel akár él is értéktelenítheti a diplomákat. (folytatás az 5. oldalon) Kora nyári árhullám a Dunán I (ster-Granum Euroréqió ___ A napokban lehullott csapadéknak köszönhetően a következő két napban folyamatosan emelkedik a Duna víz­szintje. Az előrejelzés szerint a mostani kisebb árhullámot még egy követheti. Az elmúlt hónapokban tapasztaltakhoz képest mára jelentősebb mértékben emelkedett a Duna vízszintje és ez a ten­dencia a következő két napban is folyta­tódik. A Környezetvédelmi és Vízgaz­dálkodási Kutató Intézet Kht. (Vituki) munkatársa szerint a mostanihoz képest, másfél-, kétméteres vízszintemelkedést tapasztalhatunk majd, szombatra körül­belül három méterre várható a folyam vízszintje Esztergomnál. Mindez a hét csapadékos időjárásának köszönhető. A Vituki előrejelzése szerint szombaton na­gyobb mennyiségű csapadék várható a Duna osztrák vízgyűjtőjén, amely hatá­sára elindulhat még egy árhullám. A kht. szakembere azonban felhívta a figyelmet arra, hogy mindez pusztán előrejelzés. Amennyiben igaza lesz a meteorológu­soknak és elindul egy újabb ár, akkor sem kell aggódni, hiszen a szombaton Esztergomnál tetőző hullámhoz hozzá­adódva is csak az első fokú készültséget közelítheti meg a víz szintje, vagyis öt­száz centimétert. • G.K. Senki sem figyel a hajléktalanokra? Csak az intézménybe járókon végeznek szűrővizsgálatokat B Ister-Granum Euroréqió Egy hajléktalan rokonuk fertőzhette meg azt a tizenhat fős családot, akik sú­lyos tüdőgyulladással kerültek a kecske­méti kórházba. Mint megtudtuk, a szűrő- vizsgálatok csak azoknak a fedél nélkül élőknek kötelező, akik valamilyen szoci­ális intézménybe rendszeresen eljárnak. „Intézményünkben évente kötelező a tüdőszűrés és a bőrgyógyászati vizsgálat, a leletek meglétét rendszeresen ellenőrzi a tisztiorvosi szolgálat” - mondta a Híd- lapnak Czifráné Hidas Ágnes, a Máltai Szeretetszolgálat esztergomi vezetője. (folytatás a 3. oldalon) Különös hangot hoz a víz AquaPhone - társalgás a Duna fölött Bistfir-Gianum Euforéflió ___ M ásodik alkalommal rendezik meg az AquaPhone elnevezésű rendezvényt szombaton, Esztergom és Párkány kö­zött. A program annak az időszaknak állít emléket, amikor még nem állt a híd: a múlt század ötvenes éveinek elején ezért nem volt lehetőség a Duna másik oldalá­ra szakadt rokonokkal való találkozásra, beszélgetésre. Maradt az átkiabálás. Az emberek esténként, szélcsendes időben lementek a partra és szót vál­tottak egymással, a folyó vize kilomé­tereken keresztül vitte a szavakat. Az AquaPhone elnevezésű rendezvény ezt a jelenséget szeretné megjeleníte­ni. „tisztelettel adózva azoknak a sor­soknak, amelynek titkait annak idején az emberek a Dunára bízták, és hogy tanúsítsa az emberek abbéli óhaját, hogy egymással beszélhessenek”. Himmler Györgytől, a rendezvényt szervező Párkány és Vidéke Kulturális Társulás elnökétől megtudtuk, hogy második alkalommal kerül sor az AquaPhonra. (folytatás a 4. oldalon) Európai régiók együttműködése Közgyűlést tartott az Ister-Granum Eurorégió B Ister-Granum Eurorégió Ötvenhat település vezetője vett rész az Ister-Granum Eurorégió tegnapi köz­gyűlésén az esztergomi Szent Adalbert Központban. A napirendi pontok között kiemelten kezelték az uniós EGTC ren­delet bemutatását, a különböző na­gyobb projekteket és a következő hét év pályázatait. Az Ister-Granum Eurorégió csütör­töki közgyűlésén legtöbbet elhangzó szó, egy rövidítés, az EGTC volt. Az uniós parlament által tavaly nyáron el­fogadott rendelet szerint EGTC-t, va­gyis „európai területi együttműködési csoportosulások” létrehozását kell a tagállamoknak lehetővé tenni. Erről Bőke Katalin, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium főosz­tályvezető-helyettese tartott beszédet a megjelenteknek. Az amúgy kétórásra tervezett közgyűlés amiatt húzódott el, mert a szakbeszámolót követően a tele­pülések képviselőinek rengeteg kérdé­se volt. Meggyes Tamás polgármester, a közgyűlés elnöke a témával kapcso­latos írásos előterjesztésében kiemelte, hogy a European Grouping of Territo­rial Cooperation, azaz EGTC megvaló­sulása'esetén az eddigi legnagyobb esély kínálkozik a határokon átnyúló együttműködési kapcsolatok létreho- részleges regionális politikai döntésho­zására. Ennek kiaknázása többek kö- zatali kompetenciák megszerzését egy- zött a közösségi programoktól és pénz- aránt jelentheti, alapoktól történő függetlenedést és a (folytatás a 3. oldalon) Időjárás Magyarország: ® (Afcr ] Nap kel: 4.49 Nap nyugszik: 20.34 Esztsrgem / Párkány: dí? Tatabánya: £ dß Startend«: Wra: £ Zsalfc JJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom