Hídlap, 2007. május (5. évfolyam, 84–105. szám)

2007-05-15 / 93. szám

www.esztergom.hu 2007. május 15., kedd • HÍDLAP 3 Bérlakás helyett saját tulajdon A bérleti díjak emelésével piaci helyzetet teremt az önkormányzat Az év elejétől jelentősen megemelkedett Esztergomban az önkormányzati bérlaká­sok bérleti díja. Az 503 lakásból mintegy 230 szociális bérlakás, amelyből 120 in­gatlan tartozik a Szent Miklós otthont teremtő lakásprogramba. Ez utóbbihoz tarto­zik az is, hogy különböző beruházások révén sok új lakás épült a városban, amelye­ket a Szent Miklós lakásprogramban résztvevők az előírt lakástakarékosságnak kö­szönhetően most akár meg is vásárolhatnak. Az önkormányzati bérlakásokkal kap­csolatos feladatokról, és felmerülő gondokról Gábor Jánossal, az Esztergomi ingat­lankezelő Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk. Esztergomban az önkormányzat a Szé­chenyi terv keretében jelentősen bővítette a szociális bérlakás állományát, ezen felül az újonnan épült 120 szociális bérlakásnál a Szent Miklós otthont teremtő program részeként új típusú támogatási rendszert is létrehozott a városvezetés. Az állami tá­mogatással épült szociális bérlakásokba pályázati úton olyan családok költözhet­nek, akik kötelező lakástakarékosságot is vállalnak, ennek fejében azonban 50 szá­zalékkal csökkentett lakbért kell fizetniük. Osvai Lászlótól, a közjóléti bizottság el­nökétől megtudtuk, hogy a pályázati úton meghirdetett Szent Miklós lakásokra ed­dig háromszoros túljelentkezést regiszt­ráltak. A város tulajdonában lévő 503 bér­lakás közül 230 szociális bérlakás, ame­lyeknél a rászorultsági elv alapján választ­ja ki a közjóléti bizottság, illetve a képvi­selő-testület a bérlőket. Az önkormányzati bérlakások keze­lésével az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. foglalkozik. Gábor János ügyveze­tőt arról kérdeztük, hogy milyen fel­adatok megoldása hárul rájuk ezen a te­rületen. A kft. feladata az önkormány­zati bérlakások bérlőivel a bérleti szer­ződés megkötése, a bérleti díjak besze­dése, az ingatlanok kezelése, karbantar­tása, azok központi berendezései mű­ködőképességének fenntartása. A nyí­lászárók és a lakáson belüli burkolatok felújítása azonban a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlő feladata. Ezeken felül bizonyos ellenőrző funkciót is el­látunk - mondta Gábor János. - A Szent Miklós otthont teremtő lakások esetében a kötelező megtakarítást is el­lenőrizzük. A bérlőktől bekérjük a la­kás előtakarékossággal foglalkozó pénzintézetek éves igazolását, mivel ezeknél az ingatlanoknál a megtakarí­tás elmulasztása szerződésszegés, amely bérleti felmondással jár - vázol­ta a ügyvezető. Erre január óta több esetben is sor került, az így megürese­dett lakásokra ilyen esetekben pedig újabb pályázatot írnak ki. - A szociális bérlakásoknál előfordulhat bérleti díj, illetve közüzemi díj elmaradás is, amely alapvető szerződésbontási in­dok. Ilyenkor felszólítjuk a bérlőt és ha határidőn belül nem rendezi az elmara­dást, sor kerülhet a felmondásra és kila­koltatásra is. Lehetőség van a felhalmo­zott hátralék részletfizetéssel történő rendezésére is, ilyenkor az esedékes dí­jon felül 12 hónap alatt lehet kifizetni részletekben az elmaradást. A nehéz helyzetbe került családok az adósságke­zelési program keretében is rendezhetik a lakbér és közüzemi díj tartozásukat. Ezeknek a családoknak egy évig fel­mondási moratóriumot biztosítunk, ter­mészetesen rendszeres fizetés esetén - mondta Gábor János. - Különböző okokból történő szerződésszegés miatt 2006 áprilisa óta folyamatosan, szinte havi rendszerességgel vannak kilakolta­tások. A bérlő kötelezettségei közé tar­tozik az is, hogy a bérleményét köteles rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni. Sajnos, a tartozást felhalmozó bérlők sok esetben bejelen­tés nélkül távoznak, és nem megfelelő állapotban hagyják a lakást. Az ilyen esetekben a szükséges felújítást mi vé­gezzük el, és a költségét a volt bérlőre terheljük - hangsúlyozta Gábor János. - Az önkormányzat január óta a lakbére­ket bizonyos fokban a piaci albérletek áraihoz igazította. Ennek az volt az oka, hogy a város a bérlakások egy részét ér­tékesíteni kívánja és olyan helyzetbe kí­vánt kerülni, hogy a bérlőknek a lakáso­kat megvételre felajánlva a bérlésnél kedvezőbb lehetőséget teremtsen. A la­kások értékesítését értékbecslés előzi meg és ezután testületi döntés alapján lehetőség van a bérlőnek a lakás részlet- fizetéssel történő megvásárlására is - fejezte be a beszélgetést az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. ügyvezetője. • MUZSLAI Átmeneti otthonná alakul a hajléktalanszálló Új tartalommal nyitja meg kapuit az esztergomi Bartók Béla utcai szociális in­tézmény. A családok átmeneti otthonává alakulást egy pályázati lehetőség segíti, az intézmény így egyszerre harminc főnek segíthet majd az átmeneti megoldással. Az előzetes felmérések azt mutatják, hogy Esztergomban és környékén is van igény egy ilyen típusú otthonra. Az intézmény elsődleges szolgáltatása gyerekvédelmi alapellátást nyújt majd olyan családoknak, akik valamilyen ok­ból fedél nélkül maradtak. Az elképzelé­sek szerint a jövőben hajléktalan és gyer­mekkel rendelkező családok kaphatnak itt átmeneti szállást. Az alapvető cél, hogy a lakhatás megszűnése miatt ne kelljen a szülőknek elszakadniuk gyermekeiktől. Az intézmény a majdani működtető re­ményei szerint 2008-ra indul be, a kései A felújított Bartók Béla utcai épületben jelenleg működő nappali hajléktalan szálló év elején indított számítógépes tanfolyama jó eredményeket mutat. A pályázati pénzből működő, május végé­ig tartó program több fedél nélkül élőnek adott lehetőséget a munkaerő-piaci in­tegrálódásra, a számítógépes alapisme­retek elsajátítására. A projekt segítségé­vel már eddig is több hajléktalan talált munkát magának. időpontot úgy tűnik, főként az a szakható­sági engedélyeztetések kiadása szabja meg. Az egyik ilyen legfontosabb doku­mentum a működési engedélyre szóló ké­relem, melyet a szakminisztérium bírál el. Mivel civil szervezet a kérvényező, fontos a működési engedély megadása, mert csak erre kaphat központi normatívát az intézmény. Czifráné Hidas Ágnes intéz­ményvezető a Hídlapnak azt mondta, hogy az épület külső vakolási, festési munkálatai egy hónappal ezelőtt kezdőd­tek. Az épületbe eddig közel hétmillió fo­rintot fektetett a Máltai Szeretetszolgálat. Ez az összeg az alapoktól kezdve, a fűtés- rendszer és a vízvezetékek kiépítését, a villanyszerelést, a burkolási munkálato­kat, a külső vakolást és a belső- valamint külső festést jelenti. Az építkezés a vége felé közeledik, most tartanak a konyha ki­alakításánál és a bútorozásnál. Amikor ez­zel végeznek, elkezdődhet a szakhatósági engedélyezések kérése. • Kép és szöveg: P. Z. FELHÍVÁS Gyomos rézsűvel a pollenmentes levegőért Folytatás az 1. oldalról Az ügy kapcsán Janák Emil igazga­tót értük el, akinek két fontos ügyme­net között tehettük fel kérdéseinket. Az igazgatóval folytatott rövid telefo­nos beszélgetésből kiderült, hogy az Esztergomon átfolyó Kis-Duna város felé eső, úgynevezett sziklás rézsű partszakasza és annak rendben tartása valóban hozzájuk tartozik. Másik kér­désünkre, miszerint mikor tisztítják meg a partrészt a gyomoktól, azt a vá­laszt kaptuk, hogy „az ÉDUKVI min­den évben megfelelő ütemterv szerint, két alkalommal tartja karban a hozzá tartozó területeket”. Arra a logikus kérdésre pedig, hogy a közeljövőben mikor lesz ilyen gyomtalanítás, nem kaptunk választ. • Berger Norbert Újabb portalanított út Kertvárosban A néhány évvel ezelőtti Kassai úti portalanítás akkor a Tópart utcáig ké­szült el, most pedig befejezték az út további szakaszának aszfaltozását is. Tavaly nyár végén elkészült az út ezen szakasza alatt a csatorna fektetése és megtörtént az ingatlanok bekötése a város szennyvízcsatorna hálózatába. A Csemadok Nánai Alapszervezete július 30. és augusztus 3. között szervezi meg az V. Kézműves Alkotótábort 6-15 éves gyerekek számára. A napközis táborban a következő régi foglalkozásokkal ismerkednek a gyerekek: gyöngyfűzés, kötélve­rés, szövés, makramézás, szalmafonás, gyertyakészítés, fafaragás, játékok és dí­szek csuhából, tűzzománc - ékszerkészítés, fafaragás, gyertyaöntés , stb. Idén is lesz kemencés lepény, és egyéb meglepetések. A foglalkozások naponta: 9.00-16.00 óráig tartanak, a részvételi díj 600 korona. A részvételi díj az ebédet és a hazavihető tárgyak anyagi költségeit, valamint a kéz­művesek honoráriumához való hozzájárulást fedezi. A tábor utolsó napján kiállítást rendezünk a gyerekek munkáiból. Jelentkezni június 30-ig Nánán lehet, Dániel Er­zsébetnél a Jókai u.78. alatt, telefon +421905434086. Hétvégén nyílik a Palatinus-Tófürdő Befejeződtek az előkészítő munkálatok az Esztergom-Kertvárosban lévő Pala- tinus-tónál. A feladatok között a strand teljes, 27 ezer négyezetméteres terüle­tének tavaszi nagytakarítása, a fürdőhe­lyen lévő épületek, eszközök festése, va­lamint a föveny rendberakása szerepelt. A környék legnépszerűbb szabadtéri strandja most szombaton nyílik. Egy tavalyi döntés értelmében a he­lyi önkormányzat az esztergomi Szent István Strandfürdőhöz csatolta a kert­városi Pala-tónál lévő szabadtéri strandot. A tó és annak partja közigaz­gatásilag Esztergomhoz tartozik, a 2007-es idény nyitását a város pedig már saját szakembereivel végezteti el. A szociális létesítmények, öltözők, wc-k, zuhanyzók, pénztár, elsősegély- nyújtó helyek felújítva várják a sze­zonnyitást. A szabadtéri strandra való belépőjegyek árai igazán nem mond­hatók borsosnak, felnőtteknek 390, a gyermekeknek 90 forintba kerül a na­pijegy, és hétköznap reggel 9-től este 7-ig, hétvégén reggel 9-től este 8-ig tartanak nyitva. A fürdés, úszás mel­lett sportpálya, csúszda, vízijáték-köl- csönző, valamint többféle vendéglátó egység várja a strandolókat. Az esztergomi Szent István Fürdő áp­rilis 23-án nyitotta meg kapuit, a strand funkció mellett sporteseményeknek is otthont nyújtó medencében edzenek a városi vízilabdások, valamint lesznek itt kisebb-nagyobb bajnokságok is. Július 8-án, vasárnap a Szent István Kupa úszóversenyt tartják itt. • -L -N

Next

/
Oldalképek
Tartalom