Hídlap, 2006. szeptember (4. évfolyam, 173–194. szám)

2006-09-09 / 179. szám

6 HÍDLAP • 2006. szeptember 9., szombat www.istergranum.hu HELYI POSTA Jókedvvel, bőséggel Jobb felől üt, neki fütyöl, bal felül üt, az is neki fütyül. Úgy van a mi mi­niszterelnökünk, mint ama bíró Arany János versében (A fülemile); egyál­talán nem bántja fülét a fütty, sőt direkte szereti, ha füttyszó kíséri a beszé­deit. Mint mondotta (kiblogolta, mint valami kisbíró, noha őnagy): „csak flityüljenek nyugodtan, mert az nekünk jó”. Mondhatni tehát, hogy fütyül ő a jütyülőkre, legfeljebb túlbeszéli őket, a túlbeszélés amúgy is nagyon megy neki, mindent és mindenkit túl tud beszélni, dobszóval amúgy sem lehet ve­rebet fogni. De verebet (verebeket) is őfog a legjobban, bizonyítja ezt a legutóbbi országgyűlési választás.Fütyülősben különben is jobb a barack, habár volt már olyan miniszterelnök (magyar), aki a vodkát jobban szeret­te, von Haus ausradieren (hol volt, Hóm nem volt, talán igaz sem volt, pe­dig dehogynem!). De ne igyunk előre a konvergencia bőrére, hiszen ahhoz, hogy Brüsszel is elfogadja, előbb még le kell húzni (nyúzni) néhány bőrt a magyar népességről. Nem aggódunk, hiszen nyúzásban is kezdünk felzár­kózni a legjobbak közé. Egyes afrikai bennszülött törzsek e tekintetben ugyan még jobbak a magyar kormányoknál, meg kell azonban jegyeznünk, hogy a szőrös állatokat - mezei nyúl, pocok, párduc stb. - sokkal könnyebb megszabadítani a bundájuktól, mint embert bőrétől (illetve kjsnyugdíjától vagy egyéb megtakarításaitól.) Kétségkívülßttyös kedvében van ma az or­szág, és ez is csak azt bizonyítja, hogy helyes úton járunk, arról nem be­szélve, hogy egy jókedvű országban (országgal) mindent könnyebben meg lehet csinálni. Ne legyünk hát meglepődve, ha Gyurcsány miniszterelnök is előbb vagy utóbb táncra fog perdülni, miközben síppal, dobbal, nádi hege­dűvel kísérik (erős koalíciós támogatással). Ő ropja, mi pedig ropogunk hozzá. (Csigolya.) Az emberi gerinc - ez tudományosan bizonyított tény - kiválóan alkalmas arra, hogy játsszanak rajta. Húzd rá, cigány, megittad az árát... Thur O. Rudolf Veterán autóbuszok az Öreg-tónál Időutazás: az Ikarus járműveit csodálhatják meg az érdeklődők Tatán az Öreg-tó partján található Építők Parkjában szeptember 23-án veteránkorú Ikarusz autóbuszok segít­ségével visszautazhatunk az időben. Egyre több veterán Ikarus busz bukkan fel az oldtimer-rendézvé- nyeken, melyeket a gyűjtők gyakran roncsokként szereznek be, és több millió forint ráfordítással tesznek mű­ködőképessé. „A szeptember végi rendezvény egy kimondottan retro ba­ráti találkozó” - mondta el a Hídlap- nak Arnold Richárd a rendezvény egyik szervezője. Főleg veterán Ika­rus buszok gyűlnek össze Tatán, de rajtuk kívül az érkelődők megcsodál­hatnak két régi tűzoltóautót is. A vete­rán csodák közt a látogatók kipróbál­hatnak egy 63-as pótkocsis Ikarust; 6-7 farmotoros Ikarus 55-öst, illetve a BKV egyetlen megmaradt működőké­pes Ikarus 180-as csuklós buszát is. A programok között szerepel, hogy a lá­togatók kipróbálhatják a buszokat, ugyanis félóránként ingyenes nosztal- gia-körjáratok indulnak Tata belterü­letén. Ezenkívül a kecskédi reptérre érkezik A Goldtimer Alapítvány LI2-es típusú veterán repülőgépe is, amelyhez a nosztalgiabuszok kiszál­lítják a látogatókat, és ott egy külön­leges fotózási lehetőségük után a bát­rabbak elrepülhetnek a gépcsodával a szegedi reptérre, majd vissza Kecs­kédre. A veterán Ikarus buszok talál­kozóján a részvétel teljesen ingyenes. • (lenger) Békés harc a felvidéki autonómiáért Révkomáromban a múlt héten kezd­te el működését az Autonómia Minta- udvar, melyet eddig kevesen látogat­tak meg. A szervezet ennek ellenére nem hátrál, békés harccal szeretné megismertetni, majd elfogadtatni az önrendelkezést mind a szlovák, mind pedig a magyar ajkú lakosok körében. Bósza Jánostól, a Commora Aula - Autonómia Mintaudvar - Felvidéki Au­tonómia elnevezésű iroda koordinátorá­tól megtudtuk, hogy eddig hideg fogad­tatásban részesül ténykedésük: igaz, elektromos úton sokan érdeklődnek, de szemtől szembe annál kevesebben infor­málódnak az önrendelkezéssel kapcsola­tos dolgok iránt. Bósza elmondása sze­rint sokan megállnak az iroda előtt és el­olvassák a kirakatban található dolgokat, ám „ez is sikernek számít, mert így las­san, de biztosan bekerül a köztudatba az autonómia és annak valós jelentése”. „Most már látom, hogy hosszabb folya­mat előtt állunk, mint ahogy azt gondol­tam. Szeretnénk elérni a pozitív gondol­kozásmód kialakítását, amely egy olyan többgenerációs folyamat, amely alatt a többségi nemzetet is meg kell győzni az autonómia helyességéről. Az iroda el­sődleges céljai közé tartozik, hogy Dél - Szlovákia túlnyomórészt magyarlakta területein élő lakossággal megismertesse a területi önrendelkezés szó valós értel­mét, azt hallva ne a félelem uralkodjon el rajta, és ha e szó a szlovákok fülébe jut, zsebeikben ne a bicskák nyíljanak ki, ha­nem tárgyilagos kérdéseikre tartalmas, tényeken alapuló, elfogadható választ kapjanak” - magyarázta a Hídlapnak a koordinátor. Bósza az MKP ténykedését bírálva elmondta, hogy a párt visszafo­gott ebben a tekintetben. Véleménye sze­rint magasabb szinten is fel kellene vál­lalnia az autonómiáért folytatott harcot, hogy az nagyobb nyilvánosságot kapjon, ezzel szemben a szlovákiai magyar párt mind a Benes - dekrétumok lehetséges felülbírálásának mindenfajta jogáról, mind az önrendelkezéséről lemondott. „A fiatalság fogékonyabb, így majd a komáromi egyetemisták körében próbá­lunk meg toborozni olyan szimpatizán­sokat, akik segítenek az irodának, példá­ul a szórólapok osztogatásában. A szer­vezet békésen szeretne harcolni, mert ha nem emeljük fel a szavunkat, akkor az eddig magyarlakta települések fokozato­san szlovák városokká válnak. Annak ér­dekében, hogy ne apadjon tovább a ma­gyarság száma, hogy meg tudjuk óvni magyarságunkat, tennünk kell valamit. Tíz év alatt ötvenezerrel csökkent e ki­sebbség, és ez 20-30 éven belül oda ve­zethet, hogy az unokáink csak szlovákul fognak beszélni. Ha létrehozzuk az auto­nómiát, amit az Európai Unió is garantál, azt senki - egyetlenegy kormány - sem söpörheti le az asztalról” - hangsúlyozta a koordinátor, aki az iroda működése óta nem tapasztalt komolyabb, ellenük irá­nyuló negatív megmozdulást, bár az in­dulás napján letépték a székhelyet hirde­tő táblát, és bizonyos mozgolódásokról is érkeztek információk. • (szép) Örökbefogadási program Szentendrén Civil városi örökbefogadási progra­mot indított a hónap elején Szentend­re polgármestere. A listán tavak és köztéri emlékművek is szerepelnek. Szeptember 1-jétől bárki örökbe fo­gadhatja például a szentendrei Pap-szi­getet vagy az Anna utca elejét. Sok egyéb természeti élőhely, köztéri műem­lék, vagy utca mellett ezek is szerepel­nek azon a - folyamatosan bővülő - lis­tán, amelyről bárki bármit örökbe fogad­hat. A városi örökbefogadási program életre hívói azt szeretnék, ha szentendrei magánszemélyek, civil közösségek vagy Szentendrét szerető látogatók jelképesen örökbe fogadnának kedvelt, értékes, vé­delemre méltó és szoruló városi termé­szeti értékeket, védett épületeket vagy más városrészleteket. Céljuk, hogy a vá­roslakók, illetve a látogatók példát ad­hassanak a város iránti felelősségről, ér­tékek védelmének fontosságáról, ezáltal esélyt teremtve arra, hogy Szentendrét a jövőben itt lakó és ide betérő generációk is büszkén érezhessék otthonuknak, illet­ve izgalmas úticéljuknak. • -I -a PROGRAMOK Színház Vácon a Credo-házban szeptember 9-én, este hat órától Csepreghy Ferenc „A piros bugyelláris” cí­mű színdarabját adja elő a Bottyá- ni amatőr színjátszó csoport. A rendezvényre a belépés díjtalan. Városnapok A Visegrádi Városnapok második hétvégéjén, szeptember 9-én is színes programokkal várják az idelátogatókat. Délelőtt íjászver­senyt és egyéb családi programo­kat rendeznek, amelyek között fellép az esztergomi Club Era együttes is. Másnap, vasárnap délelőtt tíz órakor ünnepi misét tartanak' a Mária-kápolnánál, dél­után pedig „Visegrád Anno” cím­mel nyílik meg a Művelődési Házban az a kiállítás, amely az Áprily Lajos Általános Iskola épületének történetét mutatja be a 14. századtól napjainkig. MOZIMŰSOR Danubius Mozi (Párkány, Fő utca, tel.: +0421 36 751 1107) 19:00 Poszeidon - amerikai akció film. Főszereplő: Josh Lucas, Kurt Russel, Richard Dreyfuss. Ren­dezte: Wolfgang Petersen. Tarta­lom: A vihar miatt felborult ha­talmas luxushajó életben maradt utasainak számtalan küzdelem árán kaphatják csak meg az élet­ben maradás lehetőségét. Bajor Ágost Művelődési Ház és KultrÚrmozgÓ (Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky utca 4., tel.: 33/313-888) 17:00 Halálos szívdobbanás - francia dráma. Főszereplő: Romain Duris, Niels Arestup Rendezte: Jacques Zaccai. 19:00 A Karib-tenger kalózai 2: Holtak kincse - amerikai kalandfilm. Főszereplő: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jonathan Pryce Rendezte: Gore Verbinski. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Szeptember 9-én és 10-én, szombaton és vasárnap: Esztergom - Kolos Patika (Petőfi S. u. 30.) Telefon: 414-563. Dorog - Szent Margit Gyógy­szertár, (Rákóczi u. 9.) Telefon: 431-191. Szeptember 11-én, hétfőn: Esztergom - Kerschbaummayer Gyógyszertár (Kossuth u. 41.) Telefon: 411-145. Dorog - Szent Margit Gyógyszertár, (Rákóczi u. 9.) Telefon: 431-191. A NAP VICCE Két autó összeütközik. A vezetők egymást szidják:- Maga vak?- Már hogy lennék vak, hiszen el­találtam magát! * ★ ★ Egy autós karambolozik a kocsijá­val. Eszméletlen állapotban szállít­ják kórházba. Amikor magához tér, az intenzív osztályon fekszik, és ép­pen egy műtét utáni vérátömlesztést kap. Nézi a karjára csatolt gumicsö­vet, aztán rekedten megkérdezi a fö­léje hajoló ápolónőtől:- Ólommentes szuper? NÉVNAP Szeptember 9. napján szeretettel köszöntjük Ádám nevű olvasóin­kat! Ádám: héber eredetű bibliai név. Jelentése ember. Más kutatás sze­rint a jelentése vörös, vörös föld­ből való. TV MŰSOR 05:50 Nap-kelte, 09:00 Századunk. 09:30 Villaná­sok a német történelemből, 10:35 Élőnek súg a múlt..., 11:30 Delta, 12:00 Déli harangszó, 12:01 Híradó, 12:05 Izomláz junior, 12:35 Hurrá, vidékre költözünk!, 13:00 . Cigánykerék, 13:25 Ascendens sze­relem, 14:55 Autóvízió, 15:25 Sike­rül-e hőseinknek megtalálniuk Afri­kában titokzatosan eltűnt barát­jukat?, 17:35 Telesport, 18:05 Az igazi David Beckham, 19:00 Luxor­show, 19:30 Híradó este, 19:53 Sporthírek, 20:05 Ötöslottó sorso­lás, 20:15 Tengeri farkasok, 22:20 A Balázs Elemér Group koncertje, 23:15 Híradó, 23:20 Sporthírek, 23:30 Kiss Kiss /Bang Bang/ 06:00 Tv2 matiné, 09:30 JETIX, 09:55 Mr. Bean, 10:25 Mó­kás állatvilág, 10:50 Stahl gyerek­konyhája, 11:25 Laktérítő, 12:00 TotalCar, 12:30 Mister Sterling, 13:30 J.A.G. - Becsületbeli ügyek, 14:25 A láthatatlan ember, 15:25 Időzsaru, 16:25 Csillagkapu: Atlan­tisz, 17:25 Rex felügyelő, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:30 Activity show, 20:10 Szent György és a sárkány, 22:00 TV2 Ring, 00:00 Titkos társaság 3., 01:30 Vad­nyugati bűnvadászok 04:15 meneTrend (ism.), 04:35 Fókusz (ism), 05:05 Top Shop, 06:00 Újabb titkok nyomában, 06:55 Kö- lyökklub, 09:00 Disney-rajzfilmek, 10:10 Recept Klub, 10:30 06-91- 334-455, 11:30 Ötletház, 12:00 RTL Klub Híradó, 12:10 AutóMánia, 12:45 Eltűntnek nyil­vánítva, 13:40 Forma 1 - Olasz Nagydíj, 15:30 Ki vagy, doki?, 16:30 Marhakonzerv-akció, 18:30 RTL Klub Híradó, 19:00 Fókusz Plusz, 19:30 Az ország tesztje, 23:00 RTL Boksz Klub, 01:00 Del­ta kommandó, 02:40 Halálnemek 06:00 Gazdakör, 06:30 Di- gitális bolygó, 07:00 Hol ‘ volt, hol nem volt... (ism.), 07:20 Gulliver utazásai, 08:10 Egér-úti kalandok, 08:30 Kicsik és vadócok, 09:00 Vers, 09:05 Cimbo­ra, 09:35 Magyar iskola, 09:50 Ka­lózsziget, 11:30 Masszázs-varázs, 11:45 Híradó, 12:00 Déli harang- szó, 12:01 Vers, 12:05 Isten kezé­ben, 12:35 Magyarország kincsei, 12:45 Élő népzene, 13:15 A Panop­tikum rejtélye, 14:30 Észak-Ameri- ka világítótornyai, 15:30 Sírás után: Latinovits, 16:00 A kínai Hunan Cirkusz, 17:05 Egy lépés előre, 18:00 Híradó, 18:30 Mese, 19:00 Univerzum, 20:00 Velencei karne­vál, 21:50 Dunasport, 22:05 Tett­hely, 23:40 Afro Cuban All Stars, 00:40 Kiss Feri tutira megy, 00:55 Vers, 01:00 Himnusz, 01:05 Hír­adó, 01:25 Dunasport (ism.), 01:45 Mese, 01:55 Diósgyőr* - Pécs (ism.), 03:50 Magyarország kin­csei, 03:55 Századunk (ism.) 07:00 Híradó ISM. 07:25 Hír- sport ISM. 07:30 KAFÉ ISM.: 1.) Gyógyszer liberalizáció ven­dég: dr. Nemeskéry Edvin, vezető, Szent István Patika 2.) Parlagfű aller­gia vendég: dr. Osvai László, tüdő- gyógyász, Vaszary Kolos Kórház 3.) A képviselők bemutatkozásának sor­solása 08:30 Remustra ISM. benne: Stílusgyakorlatok előadás. Dorogi Magazin 10:00 Átvett műsor helye benne: RTV Szekszárd Műsorszol­gáltató Kft. „Rákosi ellen forrada­lom” című filmje 15:00 Híradó ISM 15:25 Hírsport ISM. 15:30 KAFÉ ISM. 17:00 Szalon ISM. 17:40 Kul­turális programajánló 18:00 Re­mustra ISM. 23:00 Szalon ISM-. 23:40 Kulturális programajánló ISVEK-CgANTM EUBORICC.iÖ í 1 1 f-4 T :i § J A1 Napi hírújság a régió életéről Főszerkesztő: Néveri Ferenc Igor Főszerkesztő-helyettes: Váczy H. István Lapszerkesztő: Bukovics Krisztián Hídlap Magazin: Ámon Adrienn Munkatársak: Ch. Gáli András, Gábor Éva, Gál Kata, Hívért Gábor (Kismaros), Kardos Krisztián (Budapest), Kertész Viktor, Kocsis L. Mihály, Kövesdi Károly (Pozsony), Muzslai Ágnes, Oravetz Ferenc (Párkány), Pálovics Klára, Pöltl „Oxi” Zoltán, Szabó Hajnal, Szép Éva, Varga Péter Tördelőszerkesztők: Ágfalvi Loretta, Latkóczy Béla Szerkesztőség: 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., postacím: 2501 Esztergom, Postafiók 233., telefon: +36 (33) 500-750, telefax: +36 (33) 500-750, e-mail: info@hidlap.net Lapigazgató: Kiss Tamás Felelős kiadó: dr. Gábor János vezérigazgató Kiadó: Strigonium Rt., 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., telefon: +36 (33) 510-040 Hirdetésfelvétel és előfizetés: Jászberényiné Kárász Krisztina, 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., telefon: +36 (33) 500-750. A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Terjeszti a Magyar Posta Rt., a Rábahír Rt., valamint az alternatív terjesztők. Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a szerkesztőségben. Előfizetés Szlovákiában: Strigonium Slovakia s.r.o. 943 03 Stúrovo, Komenského 21., telefon: 0905 686-514 Előfizetési díj: egy évre 12 900 forint (1 840 korona), fél évre 6 400 forint (980 korona), negyedévre 3 200 forint (490 korona). Nyomdai kivitelezés: A Sprintwork Kft. megbízásából a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom