Hídlap, 2006. szeptember (4. évfolyam, 173–194. szám)

2006-09-01 / 173. szám

Helischer Józsefvárosi Könyvtár 2500 Esztergom, Táncsics M. u. 10 Tel.: 33/523-170, Fax: 33/401-919 Ili rdessen 1 IPM5VEH ✓s* LSTER-GRANUM EURORÉGIÓ www.Lster2ranam.hu o f ir\T a jy mSSSSM ■: I; ft I Mgjm IpF II 11 1^1 x/m II 2006. szeptember 1., péntek EGYED, EGON Szt. Egyed, Szt. Noémi fá i és Tamara napja IV. évfolyam, 173. szám Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk Még mindig túlságosan nehéz az iskolatáska Demonstráció a Mária Valéria hídon Betarthatatlan rendelet határozza meg a kisdiákok terhelhetőségét B Magyarország __________ A zokra a kisiskolásokra, akik tavaly szeptemberben kezdték a tanévet, már érvényes volt az a miniszteri rendelet, amely 3 kilogrammban maximalizálja a táskában cipelt tankönyvek súlyát. A szülők „egyetértési joggal” ugyan él­hetnek, de a Magyar Szülők Országos Egyesülete (MSZ0E) pontatlannak íté­li a szabályozást. Tavaly szeptembertől az alsó tago­zatos iskolások szüleit tájékoztatni kell a naponta szükséges tankönyvek össztömegéről, és amennyiben a heti órarend összeállításánál ennél na­gyobb súly jutna egy-egy napra, az esetben akár bele is szólhatnak az órarend összeállításába. (folytatás a 4. oldalon) B ister-Granum Eurorégió __ M íg Nyitrán szerda este tiltakozó felvonulást tartottak, addig a szlovák külügyminiszter kijelentette: a szélső­séges megnyilvánulásokkal párhuza­mosan lejárató kampány folyik Szlová­kia ellen, és ebben az MKP-nak is sze­repe van. A szlovákiai magyar párt til­takozik a vádak ellen, mint ahogy több civil és politikai szervezet is demonst­rációt tervez, egyikük jövő hét szom­baton épp a Mária Valéria hídon. A nyitrai felvonuláson többen is fel­szólaltak, Eduard Chmelár békeaktivis­ta, egyetemi oktató azt vetette Robert Fico szemére, hogy az egyértelmű el­határolódás helyett a miniszterelnök az MKP vezetőit hibáztatja azért a hangu­latért, amit koalíciós társa, Ján Slota váltott ki az országban. (folytatás a 4. oldalon) Emlékérem őrzi a Bazilika felszentelését Az éremmel indul útjára az egyházi építészet remekei című sorozat Bokros még keményebb csomagot ajánl Javaslatok: minimálbér-eltörlés, fizetős egészségügy, még több új adó Hamarosan elkészül a mentőállomás BlsUfiiOŰlB _______________ J úlius közepén kezdődött a Hősök terénél lévő, egykori Kossuth illetve Mindszenty iskola épületének átalakí­tása. Az új mentőállomás épületében kistérségi feladatokat ellátó orvosi rendelő is helyet kap. A királyváros új mentőállomásával kapcsolatos rekonstrukciós munkála­tokat közel 70 millió forintos ajánla­tával a Fürdő Zrt. és Közgép Zrt. kon­zorciuma nyerte el a közbeszerzési pályázaton. (folytatás a 3. oldalon) BiftaayaEQrszáB ___________ Csa k mától léptek életbe az Új egyen­súly program megszorító intézkedései, Balatonőszödön azonban már a „második Gyurcsány-csomagnak” nevezett konver­genciaprogram utolsó simításairól tár­gyalnak. Eközben a hét elején Bokros La­jos vázolta elképzeléseit az ország gazda­ságának helyreállításáról, amelyhez sze­rinte további, a jelenleginél is drasztiku­sabb megszorítások szükségesek. Bokros Lajos a Magyar Üzleti Ve­zetők Fóruma (HBLF) és az ICEG Európai Központ által szervezett kon­ferencián tartott előadásában az ál­lamháztartást stabilizáló reformokat értékelte, és egyben előadta saját el­gondolásait. Mint mondta, az elmúlt években tapasztalt folyamatos való­ságtagadás és a társadalom félreveze­tése után örömmel látja, hogy eljött a szakmailag megalapozott reformok ideje. „A konvergenciaprogram egy hallatlan előrelépés, elismeri a való­ságot, kendőzetlen őszinteséggel elis­merte, hogy nagy baj van.” - tette hozzá Bokros, majd sajátjavaslatait is a hallgatóság elé tárta. (folytatás a 2. oldalon) Bisiieigoiu __________ Te gnap reggel 9 órakor nyílt meg az esztergomi főszékesegyház felszente­lésének 150 éves évfordulóját ünnep­lő tudományos konferencia. Az egy­házi és világi kutatók, tudósok elő­adását követően mutatták be a sajtó és közönség számára a limitált kibocsá­tású Bazilika emlékérmet. (folytatás a 3. oldalon) Mától megszűnik a vizitdíj Szlovákiában Egyelőre nem tudni, miből finanszírozzák a kiesést l.SzImákia _____ S zlovákiában péntektől nem kell fi­zetni az orvosnál és a kórházak öt- venkoronás napi ágyhasználatért fel­számolt díja is megszűnik. Ennek elle­nére az orvosok szakszervezete arra bíztatja tagjait, szedjék továbbra is a húsz koronát pácienseiktől. Mindezt azzal indokolják, hogy az ál­lam nem megfelelőképpen kompenzálja számukra a kiesett összeget. Egy nemré­giben meghozott kormányhatározat ér­telmében szeptember elseji hatállyal lép életbe a vizitdíjak eltörléséről szóló ren­delet, így péntektől egyetlen egészség­ügyben dolgozó sem kérheti a Szlováki­ában már „megszokott” húsz-, illetve öt- venkoronás hozzájárulást. Az orvosok egyes szakszervezete azonban máshogy vélekedik: nyilatkozatuk szerint a cso­portosulás tagjai továbbra is szedni fog­ják pácienseiktől a „hozzájárulást”. (folytatás a 2. oldalon) Esztergom, az ezerarcú város Bemutatkoznak a régi-új városrészek B Pilisszentlélek __________ A második honalapító, IV. Béla, akit Esztergomban temettek el, 1263-ban Benedekvölgye néven aján­dékozott erdős völgyet a pilisszentlé- leki pálosoknak. A szerzetesek az Ár­pád-házi királyok itt lévő vadászkas­télyát az uralkodó engedélyével mo­nostorrá alakították át. Ennek romjai találhatók meg ma is Pilisszentlélek- nél. A falu a török hódoltság alatt el­pusztult és elnéptelenedett, az 1700-as évek elején a pesti pálosok felvidéki szlovákokat telepítettek ide Nyitráról. így alakult ki Huta anya- nyelvisége. 1790-ben a pálosokat a ferencrendiek váltották fel a lelkész­kedésben, ekkor már iskolája is volt a ták a falu plébániáját, 1856-ban pedig községnek, később 1810-ben alapítót- megépítették templomát. • P. Z. Időjárás Magyarország: 24* Napkelte: 06:01 Napnyugta: 19:26 EssiHfiMt / Párkány: 11° 20° Zsetfc 21*

Next

/
Oldalképek
Tartalom