Hídlap, 2006. január (4. évfolyam, 1–21. szám)

2006-01-05 / 3. szám

4 HÍDLAP • 2006. január 5., csütörtök www.istergranum.hu Cukoripar: keserédes új esztendő A magyar termelők az idei rekordtermés ellenére is nehéz helyzetben vannak Szakítani kell az energiafüggőséggel Magyarországon szinte teljesen kihasználatlanok a megújuló források Folytatás az 1. oldalról Ez pedig azért érinti hátrányosan az ágazatot, mivel a cukorért, ha csak az intervenciós árat kapják, akkor az csak a cukorrépa termesztésének költségeit és a gyártás költségeit fe­dezi, jövedelmet nem tartalmaz. A múlt év leginkább várt eseménye november 24-én következett be, ami­kor az agrárminiszterek tanácsa Brüsszelben aláírta azt a politikai kompromisszumot, mely alapján a cukorrendtartás reformját 2006. júli­us 1-jétől vezetnék be. Ennek értel­mében az ágazatban nagy változások lépnek majd életbe, hiszen megszű­nik a cukor intervenciós ára, ennek helyét pedig a referenciaár veszi majd át. A korábbi tervekkel ellentét­ben 2009-ig több lépcsőben hajtják végre az ár 37 százalékos csökkenté­sét, de a fogyasztók ezt csupán az év­tized végére érezhetik majd. A cukor­répa ára 2009-ig mintegy 40 százalék­kal csökken majd, így az ágazatban fel kell majd készülni arra, hogy na­gyobb hatékonysággal termeljenek. A hazai cukorrépa termelők az ár­csökkenés kompenzációjaként a régi és a júliustól bevezetendő új ár közti különbség 60 százalékát uniós támo­gatásként kapják meg - mondta a Cu­kor Terméktanács titkára. Koczka Zoltán hozzátette, az EU jelenleg 90 százalékban önellátó módon tudja biztosítani cukorszükségletét, ám ezt 2009-re szeretnék 25 százalékkal csök­kenteni. Erre azért van szükség, hogy az évtized végére a legfejletlenebb or­szágok az EU piacára vám és mennyi­ségi korlát nélkül szállíthassanak. Emellett egy új egyensúlyi árat hatá­roztak meg, ami az eddigi 632 euróról 404 euróra csökkent tonnánként. A magyar cukoripar számára szin­tén nagy veszélyforrást jelent az EU- n kívülről, főként Szerbiából érkező cukor. Az onnan EU-ba érkező cukor mennyiségét jelenleg 180 ezer tonná­ban határozták meg, de tavaly csu­Továbbra sincs döntés Holcim-ügyben Várat magára a végleges önkor­mányzati döntés arról, hogy a Hokim Rt. megvásárolhatja-e a ce­mentgyár építéséhez szükséges in­gatlant Nyergesújfalun. Egyenlőre nem vásárol területet a Hokim Rt. a nyergesújfalui Ipari Parkban - mondta a Hídlapnak Miskolczi József, polgármester. A nagy vihart kiváltó tervezett beruházás és a hozzá kapcsolódó ingatlaneladás a tervek szerint januárban ismét a képvi­selő-testület elé kerül. A Hokim Rt. Lábatlanon építené fel új üzemét, ahol a száraz technológiával készülő cement előállításához szükséges energiát rész­ben alternatív fűtőanyaggal - azaz hul­ladékok elégetésével - állítanák elő. Esztergom és Dorog térségében az újabb hulladékégetőként működő gyár terve felháborodást váltott ki a környe­ző településeken. Esztergom, Tát, To­kod, Dorog egyaránt elutasítja a ce­mentgyár építését, és a parlament kör­nyezetvédelmi bizottsága sem támo­gatja a nyergesújfalui zöldmezős gyár­telepítést. A bizottság véleménye sze­rint Nyergesújfalun zöldmezős beru­házásban épülő új cementgyár a kör­nyezetre rendkívül káros hatással len­ne. Sokkal megfelelőbb lépés lenne a cég részéről, ha a régi elavult technoló­giával működő lábatlani gyár helyén épülne új, korszerű cementgyár. • M.Á. LAP(SZ)EL Benkő Gábor Ha neje és ön sem érti... Amennyiben nemcsak feleségének, hanem önnek sincs fogalma arról, hogy mi zajlik már megint a magyar futballban, ne essen kétségbe. Ha neje és ön sem érti, az utóbbi két évtizedben miként zülleszthették le egyesek büntetlenül az ocsmányság szintjéig labdarúgásunkat, de emiatt méltatlanságának legalább szűkebb baráti társaságban hangot ad, akkor ön egészséges lelkületű, épeszű ember. Következésképpen ne forduljon kezelőorvosához, gyógyszerészéhez. Nincs rá szüksége. Amennyiben pe­dig kezdi úgy érezni, hogy most már aztán tényleg „herótja” van a sport­ág magyar változatából, tán még szerencsés is. Ideje megnyugtatni az asz- szonyt, hogy mostantól be nem teszi a lábát kedvenc csapata amúgy is le­pukkant stadionjába, hogy mostantól nem olvassa az újságok magyar fo­ciról szóló híreit, és ezentúl esze ágában sincs a sarki kocsmában minden szerdán a Józsiékkal arról vitázni, hogy akkor most Bozóky, Kisteleki, Pellady vagy Matthäus a nagyobb gazember. De azt is mondja meg a kedves feleségének (ha jobban tetszik: barátnőjének, szeretőjének, anyó­sának...), hogy azért lett elege a korábban rajongásig szeretett sportágból, mert hosszú-hosszú ideje látja, tapasztalja a leépülését, és mert teljesen elveszítette bizalmát a futballvezéreket illetően. Súgja-búgja a fülébe, hogy drágám, sajnálom a magyar focit, de annyira undorító, hogy már képtelen vagyok tovább figyelni az agóniáját. Ha a felesége ezen a ponton váratlanul közbeszólna, és felhívná arra a figyelmet, hogy a jelekből ítél­ve az MLSZ-elnök és elnökségének összeomlása végre teret nyithat a megtisztulás folyamatának, akkor azonnal állítsa le. Ezt indokolja azzal, hogy amióta az eszét tudja, töméntelen kecsegtető szólamot hallott már a felemelkedésről, de a vége mindig az lett, hogy a futballvezérek a közre­működés helyett inkább jól megfenyegették, elárulták, beköpték, be­mocskolták egymást. Hadd szóljon. És közben persze felmérhetetlen ká­rokat okoztak a legfőbb ügynek, a mi kis szerencsétlen labdarúgásunk­nak. Most éppen Bozóky Imre bukott bele elég randán ebbe az egészbe, s vele együtt alighanem már lapáton van Lothar Matthäus és Pellady Péter is. Ezzel aztán nyilván ugrott a tavaszra tervezett UEFA-kongresszus (be­legondolni is borzasztó, mit gondolhatnak rólunk Európában), és a 2012- es Európa-bajnoki pályázatunk is. Hát istenem. Ez van. Teljes gáz a magyar futball. Ezt mondja meg a feleségének is! pán 25-30 ezer tonna érkezett Ma­gyarországra, legalábbis hivatalosan, hiszen a szakértők szerint magánim­porton keresztül ennek a többszörö­sét hozták be. Koczka Zoltán csak re­méli, hogy ez a szám nem fog tovább növekedni, mivel az jelentős károkat is okozhat a magyar piac számára. Arra azonban, hogy mely országo­kat és milyen mértékben érinthet az ágazat csökkentésére vonatkozó ter­vezet, egyelőre még nem lehet pon­tos választ adni, de várhatóan a leg­rosszabbul a mediterrán országokat érinti majd a változás. Magyarorszá­gon a cukoripar és a répatermesztők igyekeznek felkészülni az új, kemé­nyebb feltételekre, mondta Koczka Zoltán lapunknak. Addig is a meg­szokott termőterületet vetik be, és felkészülnek a szokott mennyiség be­takarítására. A répatermesztők ki­nyilatkoztatták, hogy 2006-ban is változatlanul termelni szeretnének. • Hatvani Bernadett A Felvidék is csatlakozik az imaévhez Orosch János püspök felhívására a Pozsony-Nagyszombati Főegyház­megye magyar ajkú hívei is csatla­koznak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 2006-ra meghirde­tett engesztelő imaévhez. Kiállítás a Szlovák Intézetben Vác. Két váci festőművész képeiből nyílik kiállítás január 5-én Budapes­ten, a Szlovák Intézetben. Németh Ár­pád és Orvos András festőművészek Kötelék című kiállításának délután öt órakor kezdődő megnyitóján dr. Bóth János és dr. Németh János mond be­szédet. A váci Szlovák Kisebbségi Ön- kormányzat közreműködésével létre­jövő budapesti kiállítás a Rákóczi út 15. szám alatt tekinthető meg. Folytatás az 1. oldalról Gyerekcipőben jár a föld hőjét ki­használó geotermikus energiaforrás kihasználtsága is, termál- és hévízzel jelenleg főként üvegházakat fűtenek, pedig kiegészítésként akár lakóházak fűtését is meg lehetne vele oldani. Amíg a napkollektornál és a szélke­réknél a tárolás illetve az átalakítás je­lent gondot, addig a geotermikus energiánál vízjogi problémák léphet­nek fel, meg kell ugyanis oldani, hogy a víz lehetőleg visszakerüljön a földbe. Az EU-direktívát, ami az összes villamosenergia-termelés 3,6 százalé­kát követeli meg zöld-forrásból, ha­zánk már most teljesítette. Erre azon­ban nem lehetünk különösebben büszkék - vélekedik Grábner Péter, ez ugyanis főként nagyobb erőművek biomassza-felhasználásából ered, ami igaz, hogy kevésbé környezetszennye­ző, mint a szén - mert csak annyi széndioxid jut a levegőbe égéskor, amennyit a növény felvett - de igen alacsony hatékonysággal működik. A hiba elsősorban ott van, hogy létező rendszerekbe próbálják beleerőltetni az újításokat. Kisebb, helyi erőművek összekapcsolására lenne szükség, lo­kálisan remekül működhet akár a szél, akár a nap vagy a víz energiájából nyert áram vagy hő, felmerült már az is, hogy a megújuló energiaforrásokat használják fel az áramszolgáltatást nélkülöző tanyákon. A megújuló energia támogatása, ahogy más eset­ben, nem ötletszerű jogszabályokkal, hanem hosszútávú, komplex intézke­désekkel hozhat valódi eredményt, 5- 10 vagy akár 20 év is eltelhet, mire kézzelfogható változások tapasztalha­tók. Mindenképp szükség van szemlé­letváltozásra, nemcsak az irányítói, hanem a lakossági oldalon is. A Gazdasági és Közlekedési Mi­nisztériumnál tavaly 500 millió forin­tot lehetett összesen megpályázni energiahatékonysági beruházásokra, míg idén ez 280 millióra csökken. Nő azonban a megújuló energiaforrások hasznosításával nyert villamosenergia előállítására kiírt pályázati összeg, 700 millióról 2 milliárd 20 millió forintra. A régió alternatív energiaforrásai­nak feltérképezését, adatbázisban tör­ténő rögzítését, a már megvalósult projektek, valamint a módszerek nép­szerűsítését, széleskörű felvilágosítást szeretne elérni az Esztergomi Környe­zetkultúra Egyesület. „Energia hatá­rok nélkül” címmel szlovák szakértők­kel közösen egy összetett Interreg pá­lyázaton dolgoznak. Az Országos Me­teorológiai Szolgálat már elkészítette hazánk széltérképét, ebből máris hasz­nálhatók lennének az adatok. • Sz.H. Az egyedülálló nőknek is lehet lombikbébijük Csonka családok százai jöhetnek létre a törvénymódosítás miatt Az új rendelet értelmében január­tól egyedülálló nők is részt vehetnek a lombikbébi programban, ha ezt a szakorvosok engedélyezik, vagyis ha bizonyítani lehet a meddőséget. A szülész-nőgyógyászok és a csa­ládpolitikusok szerint is elhibázott döntés született, amely számtalan társadalmi problémát előidézhet. Berbik István, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház szülész-nő- gyógyász főorvosa lapunknak el­mondta: az egyedülálló nők lombikbé­bi programban való részvételének ed­dig jogi akadálya volt, azonban az új rendelet is hagy kívánnivalót maga után. A rendszer nem úgy fog működ­ni, hogy a szingli nő besétál a kórház­ba és kéri a megtermékenyítését, ha­nem az apáról is neki kell gondoskod­nia. Ez azonban komoly visszaélések­hez vezethet, hiszen így azok a nők, akik megtehetik, akár vásárolhatnak is édesapát a gyermeküknek. Az orvos szerint teljesen homályos a törvény- módosítás, lehetőséget ad például arra is, hogy később apasági keresetek szá­zai indulhassanak az országban. A szocialista-liberális kormány egyik tisztviselője szerint azért hozták meg ezt a döntést, mert „Magyarországon a család az alapja a társadalomnak.” Ezzel szemben Mátrai Márta, a szociális és családügyi bizottság fideszes elnöke úgy gondolja, pont a klasszikus családmoddellel ellenke­zik az új rendszer. Véleménye sze­rint sokkal jobban meg kellett volna fontolni a módosítást, hiszen mindig minden rendelkezésnek a gyermekek érdekeit kellene előtérbe venni. Arra pedig nincs semmilyen biztosíték, hogy ezek a bébik biztonságban, és megfelelő körülmények között nőnek majd fel, sőt a csonka családot eleve nem szabadna modellnek tekinteni. Családpolitikai szempontból annyi mással lehetne támogatni a családo­kat, a gyermekek nem játékok, jövő­jük szempontjából az egészséges, tel­jes családban felnövekedés lehetősé­gét kellene biztosítani. Magyarországon a gyermekek másfél százaléka lombikbébi, Európában ez az átlag három-négy százalék, a skandináv országokban hét-nyolc száza­lék. Hazánkban az egészségbiztosító csak az első öt beültetést finanszíroz­za, de csak a beültetést, a szükséges vizsgálatokat és kiegészítő kezelése­ket nem. így a költség minden esetben százezer forint, az esély pedig kö­rülbelül harminc százalék. A hatodik próbálkozástól már a beültetést sem finanszírozzák, ekkor a költségek nagyjából egymillió forintra emelkednek. • Pálovics Klára

Next

/
Oldalképek
Tartalom