Hídlap, 2006. január (4. évfolyam, 1–21. szám)

2006-01-05 / 3. szám

ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ www. istergranum. hu H í DLAP Klischee József Városi Könyvtár ----­5 (3)Q;P/Qígom, Táncsics Vlfjirr-H4—— ijáridái'3^.7,0-Fax: 33/4üj....~ cs ütörtök SIMON, EDVÁRD j I Szt Simon, Szt. Emília ^ —=jr és Szt. Amáta napja 1 IV évfolyam, 3. szám Napi hírújság a régió életéró'l ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk _ hirdessen_ Is=s_ jfüli Olasz Attila műtétje Ma fekszik kés alá az EKBSE legrutinosabb kick-boxosa, akire a Sportkórházban térdszalag-műtét vár. ' ingyen A választások egy évre jegelik a bősi vitát Csáky: az új kormányok feladata lesz a kérdés rendezése SZLOVÁKIA A szakértők szerint idén biztosan nem rendeződik a bősi vízerőmű' ügye, sőt az is valószínűtlen, hogy történik-e előrelépés a témában. Csáky Pál, Szlovákia európai ügye­kért, emberi jogokért és kisebbsége­kért felelős miniszterelnök-helyette­se hasonlóan vélekedik: szerinte a 2006-ben megválasztott új kormá­nyok feladata lesz, hogy belátható időn belül rendezzék a kérdést. Míg a Szlovák Távirati Iroda, a TASR keddi jelentése szerint Szlová­kia 2006-ra vonatkozó külpolitikai irányelvei szerint mihamarabb meg­egyezésre kell jutni a bősi kérdésben, addig Csáky Pál szerint erre idén biz­tosan nem lesz lehetőség. A távirati iroda ugyanakkor szintén megemlíti — alátámasztva a miniszterelnök szavait - hogy a mindkét országban választá­si évnek számító 2006-ban aligha jut majd idő érdemleges tárgyalásokra. (folytatás az 5. oldalon) Cukoripar: keserédes új esztendő A magyar termelők az idei rekordtermés ellenére is nehéz helyzetben vannak MAGYARORSZÁG A cukoripari cégek és a cukorrépa termesztők számára a 2005-ös - első­sorban negatív - fordulatokban gaz­dag esztendő volt, mégis rekordévet tudhatnak maguk mögött az ágazat szereplői. A jövőre is bizakodóan te­kintenek, bár a tavaly november 26- án aláírt uniós egyezség értelmében a magyarországi ágazatnak komoly megmérettetéseknek kell megfelelnie. Az 58 ezer hektáron gazdálkodó ma­gyar cukortermelők mintegy 3,5 millió tonna cukorrépát takarítottak be idén, melyből megközelítőleg 500 ezer tonna cukrot gyártottak. Az Európai Unió ál­tal meghatározott, 402 ezer tonna kvó­tát tehát nagymértékben sikerült felül­múlni, jelentette ki lapunknak Koczka Zoltán, a Cukor Terméktanács titkára. A cukorrendtartás negyvenéves fennállása során viszont először kényszerültek arra a hazai termelők, hogy éljenek az intervencióval, hi­szen a 2004-2005-ös évben túlkínálat lépett fel, így 100 ezer tonna cukrot ajánlottak fel intervencióra. A fellé­pett túlkínálat miatt viszont a belföl­di piacon a cukor ára az intervenció­ban meghatározott alá ment. folytatás a 4. oldalon) Még visszaválthatóak a tűzijátékok ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ A tavalyi évvel nem lehet összeha­sonlítani a petárda-durrogtatásokból adódó eljárások számát, mert idén volt először teljes tilalom érvényben, megyénkben ettől függetlenül úgy tűnik, valamennyire hatott a duhaj- kodókra a törvény szava. Összesen hét személy ellen folyik szabálysértési eljárás, többségük eszter­gomi. A hét delikvensből hatan eszter­gomiak, egy petárdázó pedig komáromi illetőségű. Ök a tiltott pirotechnikai esz­köz birtoklásáért ötvenezer forint sza­bálysértési bírságra számíthatnak. folytatás a 3. oldalon) Szakítani kell az energiafüggőséggel Magyarországon szinte teljesen kihasználatlanok a megújuló források MAGYARORSZÁG Az olyan általánosan használt ener­giahordozók, mint a szén, a gáz és az olaj, ha nem is helyettesíthetők, de nagy mértékben kiegészíthetek len­nének a környezetbarátabb megújuló energiaforrások segítségével. Az unió meg is követeli a tagországoktól, hogy teljesítsenek bizonyos szinteket, de az energiapolitika korántsem me­rülhet ki a százalékok utáni loholás- ban. Az orosz-ukrán gázvita sokakat döbbentett rá kiszolgáltatottságunkra. A környezetvédők egyöntetűen tá­mogatnák a kormány megújuló ener­giaforrásokra alapozó energiapolitiká­ját, amennyiben a gázvita következté­ben végre komolyan veszik az eleddig meglehetősen hanyagul kezelt termé­szeti források kiaknázási lehetőségeit. A Zöldek Szövetsége szerint létezik olyan komplex és különösebb nehézsé­gek nélkül kivitelezhető program, amely megoldást jelenthetne a függő­ségre, csak az eddigi kormányok nem foglalkoztak megfelelő súllyal a kér­déssel. Magyarországon nem beszélhe­tünk átgondolt, egységes energiapoliti­káról. Grábner Péter, a Magyar Ener­gia Hivatal osztályvezetője szerint leg­finomabb jelzővel is „egyedülálló”, az­az rossz a hazai zöld-energiát támoga­tó rendszer, példa nélküli az európai palettán. A zöld úton előállított villany kilowattonként! árát nemrég 18 forint negyven fillérről 23 forintra emelték, amivel egy igen költséges előállítási technikát támogatnak. Addig, amíg például gázhoz alacsony áron jutha­tunk hozzá, valójában senki nem moti­vált a zöld-energia hasznosításában. Egy napkollektor felszerelése rend­kívül költséges, megtérülési ideje évekbe telhet, a szélerőműveket pedig - amellett, hogy szintén nagyon drága a megépítésük -, nehéz „bekapcsolni” a rendszerbe az érthetően változó, ki­számíthatatlan teljesítményük miatt. folytatás a 4. oldalon) Tízmillió forint a társasházakra Nyolcvan lakásfelújítását támogatja az esztergomi önkormányzat ESZTERGOM Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal által kiírt pályázatok alap­ján készítették el Esztergomban azokat a kiírásokat, melyek alkal­masak helyi lakóközösségek laká­saik felújításainak támogatására. A program szerint a társasházi épü­letek tulajdonosai a homlokzatok hőszi­getelését, a tető és a különböző szintek födéméinek szigetelését, a lapostető vízzáró rétegeinek utólagos beépítését végeztethetik el a juttatott pénzből. Ugyancsak ebből a támogatásból van lehetőség a házak nyílászáróinak lecse­rélésére. Az esztergomi önkormányzat közel tízmillió forintos támogatást nyújt négy olyan városbéli társasház­nak, ahol iparosított technológiával ké­szült el az építmény A pályázattal kap­csolatosan az önkormányzat meghozta a támogatás feltételeit szabályozó ren­deletet. Eszerint összesen 82 lakás és az ahhoz tartozó területek számára vehető igénybe a támogatás, amely elsősorban a korszerűsítést célozza meg. • P.Z. Kedvezményes filmvetítések A diákok és a nyugdíjasok olcsóbban mozizhatnak ESZTERGOM Az esztergomi Bajor Ágost Kultúrmozgó mozi, mely nemrégiben komoly technikai felújítással lett mo­dern filmszínház, most új műsor- struktúra kialakításával várja a film­rajongókat. Az esztergomi önkor­mányzat anyagilag külön támogatja a nyugdíjasoknak szánt 1930-as, 1940-es évek magyar filmklassziku­sait bemutató sorozat, valamint a di­ákságnak szóló matinék filmjeit. Kárpáti György, a Kultúrmozgó üzemeltetője és műsorszervezője la­punknak elmondta, hogy a mozi fel­újítása alkalmából megtartott sajtótá­jékoztatón elhangzott ígéretek bevál­tásán fáradozik. Akkor Meggyes Ta­más polgármester támogatásáról biz­tosította az intézményt, és jelezte, hogy a Kultúrmozgó családbarát mo­zivá tétele érdekében az önkormány­zat külön finanszírozni kívánja a vá­rosházi oktatási irodával közösen ki­dolgozott, az esztergomi diákságnak szánt új műsortervben szereplő vetíté­seket. Kárpáti György, aki az esztergo­mi filmszínházban bemutatott pro­dukciók menüjét állítja össze, most az­zal a javaslattal állt elő, hogy a nyugdí­jas korú nézők számára egy kedvezmé­nyes jegyáron látogatható filmsoroza­tot mutassanak be. A koncepció a má­sodik világháború előtti honi filmter­més vezető, ma már klasszikusnak szá­mító produkcióira támaszkodna. Karády Katalin, Kabos László és kor­társaik alkotásairól lenne tehát szó. folytatás a 3. oldalon) Öngólt rúgott az MLSZ a magyar focinak és önmagának Tegnap hivatalosan is megszűnt a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége MAGYARORSZÁG Se elnökség, se elnök, se szövet­ségi kapitány. Tömören és röviden így lehetne összefoglalni a magyar labdarúgás jelenlegi helyzetét, mi­után Horváth Cs. Attila és Nemes Ferenc elnökségi tagok lemondása, Bozóky Imre elnök mandátumának lejárása miatt tulajdonképpen telje­sen megszűnt létezni a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége. Mikor nyugodtságra és meggon- doltságra lenne szükség - elvileg 2012-ben Európa-bajnokságot szeret­nénk rendezni közösen a horvátok- kal -, akkor minden a feje tetejére áll. Bozóky Imre, az MLSZ (volt) elnöke Bozóky Imre (volt) MLSZ elnök. Vizet prédikált szerint bűntényt követtek el a ma- embere szerint új időszámítás kez- gyar foci ellen, Kisteleki István, a dődhet Magyarországon. Magyar Labdarúgó Liga (MLL) első folytatás a Z oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom