Hídlap, 2006. január (4. évfolyam, 1–21. szám)

2006-01-03 / 1. szám

ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ www.istergranum.hu s' Polgármesteri TTNatiSK Wöo6. ; : ^ vr’ január o • januar 3., L -;íx. 33/4(M k g d d w = GENOVEVA, BENJÁMIN Párizsi Szent Genovéva napja IV évfolyam, 1. szám Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk hirdessen ingyen ................................................................... 6. OLDAL Olvadás után árvíz? Az év végi havazásnak köszönhe­tően már most annyi hó hullott a magyarországi folyók vízgyűjtő területeire, mint 2002-ben ..................................................................... 4. OLDAL Szi lveszteri Futás Emmer Attila, megyei hosszútávfutó a második helyen ért célba a Tatán megrendezett Szilveszter Futáson. .................................................................... 7. OLDAL K ifizetődő esztergominak születni Az állami tízezer forintokkal szemben milliókat kapnak babakötvényben a királyvárosiak Szabó Gellért Gábor, az első' baba, aki tavaly bekerült a Szent Miklós-programba Egy vezeték, kiszolgáltatott energiapiac Európa-szerte válságstábok alakultak az orosz-ukrán gázárvita miatt ESZTERGOM Esztergom városának jó szándé­kú felajánlása ellenére a kormány nem alkalmazza a már bevált Szent Miklós Alap modelljét, így az ere­deti, jóval kedvezőtlenebb kor­mányzati elképzelések szerint kezdték meg az úgynevezett bébikötvények megnyitását az or­szág településein január elsején. A tervek szerint ettől az évtől kezdve a Magyarországon született gyermekek részére negyvenezer fo­rintos takarékszámlát nyit az állam, ugyanakkor Esztergomban már egy éve eredményesen működik egy ez­zel majdnem megegyező célú támo­gatási rendszer. Csakhogy a király város mindjárt félmillióval támogatja első évben újszülötteit, melynek kö­szönhetően tavaly 30 százalékkal nőtt a születések aránya a városban. Január elsején, a budapesti Szent Margit Kórházban adta át Göncz Kinga miniszter az első babaköt­vényt az éjfél után húsz perccel szü- | letett Horváth Tünde Rozáliának és édesanyjának. (folytatás a ? oldalon) MAGYARORSZÁG Még mindig zajlik az orosz-ukrán gázárvita, Európa-szerte egyezteté­sek indultak meg a válság feloldá­sára. A vita lezárultáig a Gazprom nem szállít gázt Ukrajnának, a csa­pok elzárása viszont több országot is érint. A magyar ellátást biztosító vezetékeken csaknem 40 százalék­kal csökkent a nyomás, Romániá­ban és Szlovákiában is hasonló a helyzet. A váratlan esemény talán minden eddiginél jobban rámutat a hazai energiaellátás importfüggő­ségére és az alternatív, megújuló energiaforrások hiányára. A Mól vasárnap este felszólította a nagyfogyasztókat, hogy amennyiben lehetséges, álljanak át az olaj haszná­latára Közleményükben többször i hangsúlyozták, hogy a lakossági ellá­tást egyelőre nem fenyegeti veszély, a gázszállító orosz Gazprom ígéretet tett a szerződésben rögzített meny- nyiség akadálymentes biztosítására. Ettől függetlenül a nyugtalanságot az is jól mutatja, hogy az ügyben kü­lön egyeztetés folyt tegnap délután a Külügyminisztériumban a visegrádi négyek részvételével. Felállítottak egy 24 órás magyar válságstábot is, a napokban pedig összeül az EU gáz­koordinációs szakértői csoport is. Hozzáértők szerint a vita néhány napon belül lezárulhat, de a piac így is megérezte az orosz döntést, a Mol- részvények azonnal meredek zuha­násba kezdtek a tőzsdén. Nem ki­zárt, hogy amennyiben a helyzet nem rendeződik hamarosan, korlá­tozni kell majd a gázfogyasztást. A Magyar Energia Hivatal közölte a fogyasztás mértékétől függő ener­giakorlátozási sorrendet. (folytatás a 4. oldalon) Némasági fogadalom és szaloncukor A hatóságok továbbra sem hozzák nyilvánosságra agyártó nevét MAGYARORSZÁG Továbbra is tagadja a Stollwerck Budapest Kft., hogy az általuk for­galmazott Kölyök Tibi szaloncukor­ban találtak volna kóli-baktériumot a vizsgálatot végző szakemberek. A vétkes cég nevét egyébként a ható­ságok hivatalosan - érthetetlen módon - mindmáig nem hozták nyilvánosságra, annak ellenére sem, hogy ezt a jogászok és az adatvédelmi biztos szerint is rég meg kellett volna tenniük. Kerekes Zsuzsa, az Országgyűlési Biztosok Hivatalának információ-sza­badsági főosztályvezetője lapunk kér­désére elmondta: a november elsején életbe lépett közigazgatási törvény ér­telmében, ha kiderül, hogy valami­lyen termék sérti a fogyasztók jogait, úgy kötelező a hatóságnak nyilvános­ságra hozni és mindenki számára hoz­záférhetővé tenni a vizsgálatot lezáró határozatot. Egy ilyen dokumentum­ban pedig többek között szerepel a cég neve, a vitatott termék gyártási ideje és helye is. Ezt a határozatot azonban mindeddig nem tette közzé a Baranya megyei főállatorvos. Hogy miért, senki nem adott rá magyaráza­tot. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelő­ség tájékoztatása szerint ennek talán az lehet az oka, hogy a vizsgálat ered­ménye végül is nem sérti (?) a fo­gyasztók jogait. Noha a hivatalos tájé­koztatás szerint a kérdéses szaloncu­korban kóli-baktériumból a megenge­dett érték kétszeresét találták. folytatás a 4. oldalon) Kevesebb védőoltás, azonos védelem Megszűnt a magyar oltóanyaggyártás, már csak az import maradt / Arkáoszra számíthatunk a boltokban ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ Az üzleteknek legkésőbb március 31-ig kell átállítaniuk a pénztárgépe­ket az áfa-csökkentés miatt, jelenleg azonban az árucikkek átcímkézése is óriási problémát okoz. Előrelátható­lag hetekig tumultusra kell számíta­nunk a pénztáraknál, és várhatóan még jó ideig a polcokon feltüntetett ár sem fog gyakran egyezni a tény­legesen fizetendő összeggel. A pénztárgépek átállítását csak az [ APEH által kijelölt cégek végezhetik, j ezek viszont annyira túlterheltek, hogy I februárra már nem vállalnak munkát. folytatás a 4. oldalon) MAGYARORSZÁG Az eddigi tizenöt helyett tizenegy­szer kell majd megszúrni a gyerme­keket, és megszűnnek a Sabin-csep- pek is. Ennek oka, hogy a gödöllői Human Rt. eladásával megszűnt az oltóanyaggyártás Magyarországon, így ezentúl külföldi vakcinákat vásá­rol a magyar egészségügy. Soós Iván, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház gyermekosztályának ve­zetője elmondta: mindeddig nem ka­pott hivatalos értesítést az új oltási j rendszerről. Az úgynevezett többszö­rös oltások, melyek több betegség ellen is védelmet nyújtanak, már régóta lé­teznek külföldön, ezeket vezetik most be nálunk is. Az eddigi járványos gyer­mekbénulás elleni Sabin-cseppek vég­leg megszűnnek, a betegség ellen egy ötféle oltóanyagot tartalmazó injekció véd majd. Az ilyen fajta vakcinák jóval drágábbak, mint az eddig használato­sak, ez azonban a családok költségve­tését továbbra sem érinti. Az új rend­szer ugyanazon tízféle betegség ellen véd majd, mint a régi, valamint to­vábbra is kérhetőek lesznek nem köte­lező oltások influenza, kullancs és agy­hártyagyulladás megelőzésére. • P. K. Miért csak külföldieknek kötelező a hólánc? Még drágábban élhetünk Januárban jönnek az elmaradhatatlan áremelések Vasárnap éjféltől minden határátkelőnél ellenőrzik az autósokat MAGYARORSZÁG Január elsejétől szokás szerint emelkedik számos ipari termék és szolgáltatás ára. Az idén a változás várhatóan kisebb mértékű lesz, hi­szen a korábbi 25 százalékos he­lyett életbe lépett a 20 százalékos áfa-kulcs. A lakosságot bizonyosan érinti majd, hogy az áfa-csökkentés következtében 4 százalékkal kevesebbet kell fizetnünk a villamos energiáért, míg a nagyfogyasz­tók számára az áram ára éppen, hogy 44 százalékkal nő, s ennek következtében 2,5 százalékkal emelkedik a közüzemi áramdíj is. A földgáz ára viszont január 18-tól emelkedik majd a nem lakossági fogyasztók számára, mégpedig 8 száza­lékkal. Legalábbis a tervek szerint. Hogy a valóságban mi lesz, nem tudni, mert minden az orosz-ukrán gázvitától függ. így az is könnyen elképzelhető, ami Angliában történt, vagyis, hogy a várakozások ellenére mégis drágul a la­kossági gázár is. Viszont nemcsak a nagyfogyasztókat érinti az autópálya matricák drágulása. A négynapos mat­rica árát jelenleg 1170 forintban határoz­ták meg, de a nyári szezonban 1520 fo­rintot kell majd fizetnünk érte. folytatás a 4. oldalon) ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ Kihelyezték a hólánc viselését elő­író Kresz-táblát valamennyi magyar- országi határátkelőn, a biztonsági fel­szerelés meglétét pedig az országba lépéskor szigorúan ellenőrzik a határ­őrök. A hazaérkező magyarokat egy­előre nem fordítják vissza, ha nincs náluk hólánc. A közlekedési jogsza­bályok és a Kresz-táblák utasításai­nak betartását egyébként a rendőr­ség bármikor ellenőrizheti, de a hó­lánc hiányát nem büntetheti, mert az nem kötelező tartozéka az autónak. Vasárnap éjféltől csak olyan jármű­vek léphetnek Magyarország terüle­tére, amelyek rendelkeznek hólánc­cal. Kóka János közlekedési miniszter utasítására ugyanis minden határsza­kaszon kihelyezték a közútkezelők a hóláncviselést előíró táblákat, a ha­tárőrök pedig ellenőrzik a lánc meg­létét többek között Komáromnál, Esztergomnál és Letkésnél is. folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom