Hídlap, 2005. október-december (3. évfolyam, 193-257. szám)

2005-12-08 / 240. szám

www.esztergom.hu 2005. december 8., csütörtök • HÍDLAP 3 Defibrillátort ajándékoztak az Aquasziget élményfürdőnek Az életmentő készülék egy esztergomi cég és a Magyar Nemzeti Szív Alapítvány közös adománya Bűncselekményekről forgatnak kisfilmeket a fiatalok Magyarországon évente 25 ezer ember hal meg vérkeringésének le­állása miatt, a most átadott defibril- látor segítségével csökkenthető ez a szám. Az aktatáska nagyságú újra­élesztő berendezés használatához egy „szakképzett laikus” hozzáérté­se is bőven elég, mivel a készülék a beindítást követően emberi hangon utasítja kezelőjét a teendőkre. A defibrillátort, azaz az újraélesztő készüléket a Innomed Medical Rt. ajánlotta fel az esztergomi Aquasziget részére. A cég képviseletében Vincze Attila adta át Knapp János alpolgár­mesternek az ajándékot. Amint azt Vincze Attilától lapunk megtudta, az esztergomi gyáregységgel rendelkező vállalat a Magyar Nemzeti Szív Ala­pítvánnyal közösen adományozta a készüléket az esztergomi fürdőnek. Talán furcsa lehet, hogy egy olyan he­lyen, mint az Aquasziget, ahol az egészség megtartására és ápolásra jó lehetőségek nyílnak, egy életmentő készülékre van szükség. Vincze Attila azonban erre válaszolva felhívta a fi­gyelmet Fehér Miklós esetére. A 2004-ben elhunyt élsportoló futballis­ta kivételesen jó fizikai kondícióban volt, mégis a pályán, mérkőzés köz­ben érte a halál. Ott, akkor nem volt kéznél ilyen készülék. Az ilyen esetek bizonyítják, hogy ha ugyan ritkán is, de szükség lehet az újraélesztő beren­dezésre. A defibrillátor például a hir­telen keringésmegállásnál adhat kellő segítséget, a baj bekövetkezte utáni el­ső 3—S perc a legfontosabb, ha ekkor sikerül újraindítani a leállt keringést, akkor a bajba jutott alanynak jó esélye van a teljes felgyógyulásra. A készü­lék akár 50-60 százalékkal is növelhe­ti a súlyos állapotba került beteg túl­élési esélyét. A defibrillátor használa­tának elsajátítására az átadást követő­en kerül sor. Vincze Attilától azt is megtudtuk, hogy az általa képviselt cég által gyártott defibrillátor leg­utóbb egy Amerikába tartó repülőgé­pen tett hathatós szolgálatot. A 2 hó­nappal ezelőtti esetnél a légijárat egyik utasa lett olyan rosszul, hogy újraélesztő berendezést kellett hasz­nálni. A beavatkozás sikerrel járt, az utas életét megmentették. • Pöltl Zoltán Közel négymillió forintot nyert szeptemberben az Igazságügyi Mi­nisztérium pályázatán a Szent Jakab Alapítvány Fény Központja, a Határta­lan Szív Alapítvány és az Esztergomi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztá­lya. A nyertes pályázat egy olyan most induló programsorozatot foglal magába, melynek célja kortárs segí­tők képzése a 14-18 éves fiatalok kö­rében. A képzés által érintett témák között lesz a környezet- és természet­károsító bűnözés, lopás, rablás, ga­rázdaság, családon belüli erőszak és az alkohol- illetve drogfogyasztás is. Már kialakult az az öt csoport, ame­lyen belül a kortárssegítő képzés is folyni fog, ily módon részt vesznek a programban a Fény Központ eddigi segítői, a Határtalan Szív Alapítvány által gondozott cigány gyerekek, a Vi­téz János Római Katolikus Tanítókép­ző Főiskola szociálpedagógia szakos hallgatói, a piliscsabai katolikus gim­názium növendékei és az esztergomi leánynevelő intézet diákjai is. A kor- társsegítés célja, hogy a fiatalok baráti körükben, iskolájukban megelőző, se­gítő feladatokat lássanak el, de sok olyan gyermek is csatlakozott a prog­ramhoz, aki maga is érintett - áldozat­ként vagy elkövetőként - valamelyik témában. A képzés első részében el­méleti, önismereti csoportok alakul­tak, előadásokat hallgatnak, illetve be­szélgetéseket folytatnak minden témá­ban, és szociálterápiás szerepjáték so­rán készülnek fel a problémák kezelé­sére. A második lépésben öt kisfilmet forgatnak majd, ezt a meglévő csopor­tokból vegyesen kialakuló csapatok végzik. így mód van arra, hogy fiata­lok, akik különben soha nem találkoz­tak volna, most együtt dolgozhassa­nak. Az első film témája az áruházi lo­pás, majd a következőké a családon be­lüli erőszak, a drog, az alkohol és a ga­rázdaság, valamint az emberölés lesz. A szervezők odafigyeltek arra a sze­reposztásnál, hogy aki már valamilyen hasonló esetben érintett volt, most az ügy „másik oldalára” kerüljön. A for­gatókönyveket a rendőrség munkatár­sai állították össze, megtörtént esete­ket modellezve. A filmeket később sze­retnék felajánlani az esztergomi kö­zépiskoláknak, hogy apropót adjanak az osztályfőnöki órai beszélgetésre. A tavasz folyamán pedig bűnmegelőzési napokat tartanak majd, amelyeken kis- filmek megtekintése során lefolytatják a filmbeli eset tárgyalását is. Ezen va­lódi ügyvéd, bíró és ügyész vesz majd részt. Ha a program beválik, akár akk­reditálható is lehet, így az országban bárhol használhatják majd az Eszter­gomi Bűnmegelőzési Műhely elneve­zésű programot. • Pálovics Klára Nyertek a ferences diákok az Aquaszigeten A Szent Miklós program keretein belül került sor december 6-án arra a vízi vetélkedó're, melyet az új élményfürdőben tartottak meg. Esztergom öt középiskolájának diákjai indultak a különleges akadálypályán való ver­sengésben. Az Aquasziget élményterében lévő pályák jól illeszkedtek az ifjúság pajkos hangulatához. Egy-egy pályát jelentett a sárga és a kék szí­nű óriáscsúszda, harmadik akadály volt az élményfürdő mászófalán való kúszás, negyedik állomás pedig az adott távolság minél gyorsabb le- úszása és a csoportos gyaloglás a mellig érő vízben. A játékos vetélke­dőt a ferences gimnázium tanulói nyerték, második a Dobó Katalin Gim­názium diákcsapata lett, a harmadik helyen pedig a Szent István Gimnázium együttese végzett. Lipcsébe utazik Buzánszky Jenő Az Aranycsapat tagját meghívták a pénteki VB sorsolásra Legutóbb Canterburyben járt az Aranycsapat legendás jobb hátvédje Buzánszky Jenő, aki ma újra útra kel, hogy Bozóky Imrével, a Magyar Lab­darúgó-szövetség (MLSZ) elnökével és egykori csapattársával Grosics Gyulával Lipcsében vendégeskedjen a 2006-os labdarúgó világbajnokság csoportjainak sorsolásán. Nem kisebb megtiszteltetés érte az egykori legendás játékosokat, mint­hogy részt vehetnek a jövő évben Németországban megrendezésre ke­rülő labdarúgó világbajnokság cso­portjainak sorsolásán. Az ilyenfajta meghívást nem illik visszautasítani, és Buzánszky Jenő mindig elutazik oda, ahol szívesen látják. „Ma utazunk Lipcsébe, ahol sűrű program vár ránk” - nyilatkozott la­punknak Buzánszky Jenő. „Holnap délelőtt a Német Labdarúgó-szövetség rendkívüli közgyűlésére vagyunk hiva­talosak Grosics Gyulával és Bozóky Imrével, az MLSZ elnökével. Este hét órakor pedig közösen megyünk a vi­lágbajnoki csoportsorsolásra is.” Buzánszky Jenő elmondta, hogy nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a németek meghívták őket erre a ki­emelt eseményre, és legalább így képviselhetik Magyarországot. „Na­gyon sajnálom, hogy csak mi lehe­tünk kint, annak jobban örülnék, ha a magyar labdarúgó-válogatott is ott lehetne a jövő évi világbajnokságon” — szomorkodott az Aranycsapat egy­kori játékosa. • (nagy) Magyarország piacvezető ebéd házhoz szállító cége felvesz szakácsokat, kézilányokat, hentest, cukrászt, férfi-női konyhai kisegítőket, fekete mosogatót Dorog—Esztergom—Pilisvörösvár vonzáskörzetéből. Cégünk buszjárata ingyenes közlekedést biztosit. Jelentkezés személyesen 2005. december 14-én 11 órakor XI. Repülőtéri út 6. (volt Vasváry laktanya konyha) 5-ös épület. December havi véradások December 08. 15.00-19.00-ig Szentgyörgymezői Olvasókör December 15. 08.30-13.00-ig Richter Gedeon Rt. December 20. 08.00-13.00-ig Vértranszfúziós Osztály December 22. 08.00-13.00-ig Vértranszfúziós Osztály December 27. 08.00-13.00-ig Vértranszfúziós Osztály December 29. 11.00-16.00-ig Dorog, Rendelőintézet Hogyan vezessünk télen? Téli gumikkal és kellő odafigyeléssel elkerülhetőek a balesetek a csúszós utakon Ismét beköszöntött a tél, de re­mélhetőleg már jóval korábban, még az ősz derekán lecserélték az autósok a hidegben rideggé, csú­szóssá és balesetveszélyessé váló nyári gumikat. A hiedelmekkel szemben az első hó minden évben kifejezetten az okos autósok segítségét szolgálja. A csúszós utaktól elszokott járműveze­tők rendszerint ilyenkor gyakorol­hatják be azokat a legfontosabb fogá­sokat, amelyek elengedhetetlenek a biztonságos téli autózáshoz. Télen a balesetveszély ugyanis hatszor na­gyobb, mint nyáron, ezért legyen au­tónkban mindig hólapát, hólánc, jég­oldó spray és meleg kesztyű! A leg­több autós mégsem mérlegel reáli­san, holott egy kisebb koccanás is százezres költségekbe verhet ben­nünket. Autónk téli átállítása során tehát mindig ügyeljünk arra, hogy valamennyi kerékre téli gumi kerül­jön, nem elegendő csupán a hajtott kerekek átszerelése. Lehetőleg külön lemez-felnire szereltessük a téli ab­roncsot, ezzel megóvjuk az utak só­zására használt vegyszerektől a mu­tatós, ám érzékeny, sérülékeny alufelnit. Emellett a gumik rendsze­res tavaszi le-, és őszi felszereléséből következő sérülések is kiküszöbölhe­tők. (Tavasztól őszig a felnire szerelt téli gumikat mindig egymásra fektet­ve, és ne állítva, míg a felni nélküli abroncsokat állítva tároljuk!) Feltét­lenül tartsuk szem előtt, hogy a téli abroncs mintázatának minimális mélysége 4 milliméter, a levegőnyo­más pedig 0,2 bárral nagyobb (és nem kisebb!), mint az azonos méretű nyári abroncsoké. Ha valamikor, hát télen különösen igaz a mondás: a gumiabroncs jelenti a legfontosabb kapcsolatot az autó és a talaj között, ezért egyáltalán nem mellékes, hogy milyen a köpeny álla­pota. Sokan nem tudják, hogy a téli gumik nemcsak mintázatukban tér­nek el a nyáriaktól, hanem anyagösz- szetételben is. A téli gumi anyaga még a leghidegebb időben is rugalmas marad, köszönhetően szilika-tar- talmának. A nyári abroncsban azon­ban egyszerű korom és kaucsuk a ru­galmasságért részben felelős alap­anyag, így az már 7 fokos külső hő­mérséklet alatt keményedni kezd, megbízhatósági, biztonsági paraméte­rei pedig a hőmérséklet csökkenésével rohamosan romlanak. A téli gumi ta­padó képessége a legfontosabb tulaj­donság az úttartás, a kapaszkodóké­pesség szempontjából, és elengedhe­tetlenül fontos az elindulás, a megál­lás során. A hideg, esetleg havas téli útviszonyok között a fékút (50 kilo­méteres haladási sebességnél) akár duplája is lehet a nyári gumival közle­kedő autónál. Azonban még így is előfordulhat, hogy a puha anyagú, erősen lamellázott téli gumiköpeny sem bír a hó fogságával. Ezért ha el­akadna az autónk, a hajtott kerekek alá tanácsos apró gallyakat (végső esetben a csomagtérben hordott pok­rócot) tenni, a kapaszkodóképesség ja­vítása érdekében. Tisztában kell lennünk azzal, hogy elsőkerék-hajtású autóval, havas úton haladva, kanyarodáskor gyakran ele­gendő gyors gázelvétellel és apró kor­mánykorrekcióval a kijelölt íven tarta­ni járművünket, ha túlkormányozottá válna. Az alulkormányozottságon érte­lemszerűen szintén gázelvétellel és/- vagy enyhe fékezéssel segíthetünk. A hátsókerék-hajtású kocsikkal más a tennivaló: túlkormányozottságnál gyors ellenkormányzás és lassú gázel­vétel a feladat, az alulkormányozottsá­gon gázadással segíthetünk havas úton. Az aktív biztonsági eszközök közül az egyik legfiatalabb az úgynevezett Brake-Assist (BAS, vagy más néven hidraulikus fékasszisztens); ez az elektronikus (vagy hidraulikus) „fék- útrövidítő” berendezés mindig maxi­mális fékrásegítést hoz létre, kikü­szöbölve az autós bizonytalanságát, egyszersmind jelentősen mérsékelve a fékutat. Az autósok zöme vészhely­zetben nem kellő határozottsággal fé­kez, ezért a BAS automatikusan akti­válja a lehetséges maximális féknyo­mást. A kerekek blokkolása kizárt, mivel az ABS (az elektronikus blok­kolásgátló) továbbra is automatiku­san a csúszáspont körül tartja a fék­erőt, és így az autó kormányozható marad. Száraz és vizes úton, de nem hóban! Éppen ezért szem előtt kell tartanunk, hogy télen gyakran ve­szélyforrás is lehet a kikapcsolható ABS: ha ugyanis nem iktatnánk ki hóban a védelmi rendszert, a folya­matosan csúszást érzékelő berende­zés képtelen volna kontrollálni a ke­rekeket, s nem engedné kialakulni a blokkolást okozó fékerőt - pedig a blokkoló kerekek alatt összegyűlt hó kifejezetten javítja a kocsi fékezhető- ségét, és ezzel életet menthet. • MUNKATÁRSUNKTÓL

Next

/
Oldalképek
Tartalom