Hídlap, 2005. január-március (3. évfolyam, 1-62. szám)

2005-02-17 / 33. szám

HÍDLAP • 2005. február 17., csütörtök Újra árul Piri néni, az újságárus Jó, ha fáj a szívünk a borért FEBRUÁR 17. Sápszkl Márta diplomás asztrológus Akárhogy is szépítjük, az eszter­gomi belváros és lakói tavaly május­tól bizonyos szempontból nélkülöz­ni kényszerültek. Akkor elbúcsú­zott a Hídlap is az idős újságárus­tól, jelezve, hogy a mosolyra, ked­vességre, a kíváncsi, de őszinte ér­deklődésre továbbra is számot tar­tunk. Egy dunabogdányi vállalkozó bérelte tovább az esztergomi Rákó­czi téri újság-pavilont, s ezzel pár­huzamosan kellett elhagynia Piri néninek és Zsuzsinak munkahelyét, ha jobban tetszik főhadiszállását, ahol pár szó erejéig bárki feltérké­pezhette a város kulturális és köz­életi helyzetét. Kaptunk helyette morcos arcot, krákogással kísért, szűkszavú kiszolgálást. Én személy szerint csüggedten álltam ki sorom és félve kértem el a lapot, mert a pult túloldaláról szigor és katonás hangulat sütött. E hét hétfőjétől is­mét zsibong az élet, fürtökben áll­nak az emberek, keringenek a hírek és beszédfoszlányok a pavilon kö­rül. Nem tudjuk, de talán nem is szo­rul külön magyarázatra, hogy miért, az újságos bódét május vége óta üze­meltető vállalkozó most visszaadta engedélyét. Piri néninek és Zsuzsá­nak is hobbyja, lételeme az emberek­kel való kapcsolattartás, most pedig újra érezhető a különbség: nem mind­egy milyen körítéssel vásárolunk. • Lőrincz Zsuzsa A svédországi Karolinska Intézet kutatói végre tudományosan is alátá­masztották azt a széles körben elter­jedt, de nem hivatalos nézetet, misze­rint a mértékletesen fogyasztott bor jót tesz az egészségnek. Fogyasztása kife­jezetten ajánlott a négy ven-ötven körü­li nőknek; a megfigyelések szerint a napi egy pohár bort elfo­léka egyáltalán nem mu- * látott hajlamot az infark- :>9n- tusra és a koszorúér-szű­B orvosok szerint már napi öt centiliter bor is pozi­tív irányba befolyásolja a szívritmus- zavar problémákat. Ez a kis mennyiség éppen annyit jelent, mintha antibioti­kumot adnánk a betegnek. Jó hír ez mindannyiunknak, de azért senki ne értse félre: a Brit Orvoskamara lapjá­ban közzétett vizsgálati eredmények ugyanis nem mulasztják el hangsú­lyozni: nem a mennyiség, hanem a rendszeresség a fontos. • -yá­Megtalálta szüleit a cunami-bébi Mindig tudtuk, hogy a gyerekek el­lenállóbbak a betegségek és egyéb nem várt csapásokkal szemben, de a Baby 81-re keresztelt Srí Lanka-i csecsemő esete mégiscsak csodával határos. Az Tizenegy éve nem mosott hajat Pennie VVineberg jelenleg 29 éves, viszont tizenegy éve nem mosott hajat - és még büszke is rá! Ahogy a hölgy brit sajtónak elmondta, a szép haj titka nem a méregdrága francia samponokban rejlik, hanem az öntisztulásban. Azt állítja, haja csak ápoltabb és csillogóbb lett az­óta, hogy egykori egyetemi vizsgái­nak idején leszokott a sampon hasz­nálatáról. „Képzelhetik, mennyire megdöbbentem, amikor észrevet­tem, hogy a hajam nem zsírosodik, sőt, erősebb és fényesebb lett.” • -YÁ­apróság ugyanis valamiképp túlélte a karácsonyi szökőárt, nevét pedig on­nan kapta, hogy éppen ő volt a nyolc­vanegyedik sebesült, akit a Kalmuna Kórházba szállítottak az ominózus na­pon. Miután a sajtó megtudta, hogy egy életben maradt csecsemőre talál­tak, rövid idő alatt igazi szenzációt ke­rekítettek az ügyből. Napokon belül ki­lenc házaspár követelte vissza a cuna- mi-tépázta négyhónapos kicsit, ám egyedül Dzsenita és Murugupillai Dzsejaradzsa fordult érte a bírósághoz, DNS vizsgálatot kérve a hatóságoktól. Az eredmény őket igazolta, így pár na­pon belül újra együtt lehet a család. Csodakutyától retteg a drogkartell A kolumbiai drogkartell életveszé­lyesen megfenyegette Agatát, miután rájöttek, hogy a rendőrségnek dolgo­zik, és a világ egyik legjobb bűnfelde­rítője. Ráadásul kutya. Agata, a csoda-kutyalány múlt évben került a kolumbiai rendőrség állományába, és hamarosan rájöt­tek, hogy a világ eddig ismert leg­jobb drog-szimatjára tettek szert. Munkáját olyan kevés hibaszázalék­kal végzi, hogy a helyi illetőségű drogkartell vezérei üzenetet intéz­tek a hatóságoknak: kerüljön bármi­be, tűzön-vízen át a föld alól is elő­kerítik Agatát, és kegyetlenül kivég- zik. A kutyust most - bármilyen vicces és drága mulatság is - három nagydarab testőr és két páncélautó kíséri felderítéseire, miután a ko­lumbiai drogbárók híresek arról, hogy minden fenyege­tésüket véresen ko­molyan gondolják. Agata egyébként az elmúlt fél évben négy állami ki­tüntetést kapott munkája elisme­réséül, s ezzel való­ban a világtörténe­lem legsikeresebb kábítószer-nyomo­zója lett. • ANDY A kis gömböc zsaru lesz Amikor a '80-as években bemutat­ták a Robotzsaru című filmet, már sejtettük, hogy egy napon való­ság lesz. Nem kellett csa­lódnunk: megérkezett. Igaz, hogy inkább hason­lít egy labdára, mint a filmbeli hősre. Ameri­kában mostanság kez­dik tesztelni azt a nagydarab, fekete go­lyót, amely az utcákon gurulva információt (ké pet és hangot) ad minden történésről, ezáltal a rend­őrség könnyebben szemeli ki a bűnelkövetőket. Az eredetileg űrkutatási célokra kifejlesztett be­rendezés leginkább elhagyatott rak­tárhelységekben és gyárak­ban fog járőrözni, és elég gyors lesz ahhoz, hogy a rosszlelkű randalírozók ne tehessék tönkre könnyű­szerrel a guruló robotzsa­rut. A Hídlap tippje: rö­vid életű kezdeményezés lesz, de annál mókásabb; a kis gömböcnek jobb dol­ga lenne egy másik bolygón - ahová eredetileg szánták. • -YÁ­ítéletidő Moszkvában Követhetetlen és érthetetlen - így jellemzik a szakemberek az elmúlt évek oroszországi időjárását. Moszk­vában az elmúlt félévszázad leghatal­masabb hóvihara dúlt két nappal ez­előtt. Egyetlen éjszaka mintegy 130 centiméter hó zuhogott az utakra, nem beszélve a 70 kilométer per órás szélről, ami közlekedési táblákat, te­tőket és autókat repített tova. A legnagyobb mennyiségű hó a belvárosban esett, a következő adat mégis megdöbbentő: hétezer hókot­ró dolgozott két nap és két éjjel, hogy legalább elviselhető legyen az élet Moszkvában, hétfőre viszont már a katasztrófavédelem mentőau­tói lepték el az utcát, és a nap hu­szonnégy órájában a megrekedt gépkocsik és utasaik kiszabadítására fordították energiájukat. Este tíz órára Moszkva eljutott oda, ahová nagyvárosnak még nem sikerült: (bár tíz km/h sebességre korlátozták az átlagsebességet - minden másfél percben történt két autóbaleset. Egy Moszkvába tartó repülőgép pe­dig kényszerleszállást hajtott végre a szintén fagyoskodó Nyizsnyij Novgorod belvárosában, Moszkva ugyanis nem tudta fogadni a gépet; az irányítótorony első emelete nem látszott ki a hótól. • -YÁ­Büntetésből tandíj Mint ismeretes, Franciaországban nem éri meg túllépni a megengedett sebességet, mert teljes körű radar- rendszer figyeli az autósokat. Persze hozzá kellett szokni a lakosságnak a szigorhoz, közel ötvenezer gépkocsi- vezetőt büntettek meg gyorshajtá­sért az első évben. Jean Pierre Raffarin kormányfő jelentette be a nemzetközileg is nagy megdöbbe­nést keltett rendeletet: a jogosítvány megszerzésének költségei a gyors­hajtásért befizetett pénzbüntetések összegével csökkenhetnek. A hirte­len jött támogatásnak a nem túl nagypénzű francia fiatalok örültek a legjobban, hiszen az ezereurós tá­mogatásban főként azok a fiatal franciák részesülnek majd, akik szá­mára a képzési díj, az ezer euró (244 ezer forint) megfizethetetlen. • sz.Á. KOS O3.2i-O4.2O. Álmait egy időre félre kell tennie. A lelkesedés hiába rejtőzködik Önben, most egy kicsit takaréklángra kell állítania magát. BIKA O4.2i-O5.2O. A mai napon sikerrel gondol­kodhat pénzügyein, s talán rájöhet arra, hogy hol taka­ríthat meg pénzt magának, hosz- szabb távú tervei kivitelezésére. IKREK O5.2i-O6.2i. 13 Több emberrel találkozik, ijvtf akiről azt hiszi, jó barát lesz Wm belőle, de csalódnia kell. Az Uránusz ugyanis megbízhatatlan embereket hoz az életébe. RÁK 06.22-07.22. Felettese nem ért egyet né­hány elképzelésével, de ez korántsem hat lelombozó erőként önre. Próbálja kibontakoz­tatni tehetségét, és nyerni fog. OROSZLÁN O7.23-O8.23. Munkahelyén sikeres, értéke- ük a kreativitását. Tartsa fo- ny lyamatosan nyitva a szemét, nehogy a nagy lehetőség elsuhan­jon az orra előtt! szűz 08.24-09.23. Titkos vágyainak tárgya hir­telen döntő lépésre szánja el magát. Ez meglepi, eddig ugyanis azt hitte, rá sem bagózik Önre. MÉRLEG O9.24-IO.23. Szerelmi csalódás, összetű- !> zés esetén ne rohanjon azonnal bocsánatot kérni, ne alázza meg magát, inkább gondol­kodjon el kapcsolatuk mibenlétén! skorpió 10.24-11.22. <*■ A teljesítmény ösztönzi, a si­kerek szinte megrészegítik, i? mégsem száll el magától. Er­ről szerettei gondoskodnak. Hall­gasson rájuk! NYILAS ll.23-i2.2i. Magánéleti sikerei feldobják a hétköznapokat, és úgy tű­nik, sokkal inkább kötődik partneréhez, mint korábban gondol­ta volna. BAK 12.22-01.20. /?£. A siker, az elfogadás, a bol- jijC dogság elégedetté teszik, és Vr visszaadják az életbe vetett hitét. Munkahelyén, egy megbeszé­lésen is nyert ügye lesz. vIzöntő 01.21-02.19. Ért ahhoz, hogyan építse kapcsolatait, ennek köszön- hetően nemcsak a bankszám­lája gyarapodik szépen, hanem bará­ti szálakat is fonogathat. HALAK O2.2O-O3.2O. Szívét egy szerelmi kapcso­lat, vagy annak a kibontako­zásába vetett hit teszi erős­sé. Bár gyakran kételkedik önmagá­ban, most beteljesítheti álmát. A félrelépés szabadsága mobilon Gondolták volna, hogy a mobiltele­fon nem csak káros sugárzást küld az agyunkba, de kedvesünk megcsalására is buzdíthat? Természetesen, mint annyi más felkapott esetben, most is felmérés készült az ügyben. A kutatók eredetileg a mai fiatalok erkölcsi alap­állását vették volna górcső alá, ám ki­derült, hogy nem akkora a probléma, mint gondolták. A 18-24 éves korosz­tály volt a pszichológiai vizsgálatok célcso­portja, és többségük­ről kiderült: csupán at­tól rettegnek, hogy az elektronikus leve­lezés és a mobiltelefon megkönnyíti párjuk­nak a félrelépést. Szó sincs arról, hogy a mobiltelefon szervezne titkos légyot­tokat - csupán a mobiltelefon jelentet­te csábító mobilitás és szabadság a szálka a mai korosztály szemében. En­nek ellenére az a legelképesztőbb a ku­tatási eredményekben, hogy azok a megkérdezettek, akik éppen a telefo­nálás szabadságától féltik kedvesüket, maguk is meglehetősen liberálisan vi­szonyulnak egy sor dóloghoz. Például háromnegyedük kifejezetten támogat­ja az abortuszt, vagyis a művi terhes­ség-megszakítást. Az már más lapra tartozik, hogy erre a szörnyű orvosi beavatkozásra kizárólag telefonálás miatt nemigen szokott sor kerülni...

Next

/
Oldalképek
Tartalom