Hídlap, 2004. október-december (2. évfolyam, 195-257. szám)

2004-11-23 / 231. szám

2004. november 23., kedd • HÍDLAP 5 REGIO A cseh fővárosban is méltóan emlékeztek meg a tizenöt évvel ezelőtt, november 17-én történt eseményekre, amelyek elindítot­ták a rendszerváltást. A prágai Hradzin előtt rendszerint több száz turista várja érdeklődve a kétöránkénti díszőrségváltást, ez­úttal a szerencsések az egész díszszázad ünnepélyes felvonulá­sát megtekinthették. A látogatók előtt éjjel-nappal nyitva álló prá­gai várat ezért kivételesen több órára lezárták a látogatók előtt, ami az ide látogató, a Hradzinra kíváncsi turisták körében egy idő után erős nemtetszést váltott ki. Civakodásra mindenestre nem ke­rült sor, a tekintélyt parancsoló díszszázadi felszerelések - mint szuronyos puska -, valamint a díszőrségre, pontosabban annak zavartalan masírozására ügyelő rendőrség jelenléte (a rendőrök ezúttal az őrök őrzői szerepben tetszelegtek) elegendőnek bizo­nyult, hogy mindenki a legmegér- tőbben viszonyuljon a cseh nem­zeti ünnephez. Nemzeti ünnep őr-őrökkel Támogatás a roma-nap megszervezésére A Romane Jíle Polgári Társulás 10 200 koronás támogatást kapott a nvitrai Kerületi Önkormányzattól a roma kulturális nap megszervezésére. Az első körben igényelt összeg meg­haladta a 49 ezer koronát, de a teljes összeget nem kapták meg, ezért Bab­indák István, a társulás elnökének el­mondása szerint nem tudták olyan szinten megvalósítani a rendezvényt, ahogy szerették volna. A roma-napon egyébként Dunaszerdahely, Jóka, Sáró és Csata roma csoportjai is kép­viseltették magukat. A szőkébb kere­tek között megtartott kulturális nap azonban így is jól sikerült. • -cz­Naptárt adnak ki a visegrádiak A hagyományoknak és a várakozá­soknak megfelelően idén is megjele­nik a jövő évre szánt visegrádi nap­tár a művelődési ház gondozásában. A naptár lapjait hónapról hónapra Gróh János festőművész akvarell ké­pei díszítik. Az ára pedig 1200 forint. • K.Cs Pele-ütés vagy körutazás Európában Az iskola névadójára emlékeztek Visegrádon az Aprily-hét rendezvényein A sikeres munkától kicsit fárad­tan, de vidám hangulatban zárták a tanárok és a gyerekek az Áprily- hetet Visegrádon. Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Is­kolában minden évben a költő szü­letésnapjához kapcsolódó héten változatos programokkal gondos­kodnak arról, hogy a tanulók egyre jobban megismerjék és megszeres­sék iskolájuk névadóját. Hogy ki az a Pele-ütő Dénkó? Rosszcsont kisfiú, aki parittyájával mókust kergetve elkószál szülei mel­lől, és eltéved a sötétedő erdőben, ahol hamarosan körülveszi az éjsza­ka sok rémisztő zaja. Dénkó egy ma­gas fára mászva figyeli a rengeteg neszező lakóit: madarakat, sünt, ró­kát, farkast, őzet és vaddisznót, majd tündérekkel álmodik hajnalig, ami­kor is szülei rátalálnak. Az öreg Dé­nes mogyoróvesszővel közeledik, ám amikor meglátja a pelét, „Melegséget érez/ a szíve sorkában: /nagy pele- ütő volt/ fiatal korában.” Áprily gyermekkori ihletésű ver­ses meséjét, a Pele-ütő Dénkót dol­gozták fel az alsó tagozatosok. A vi­dám történet illusztrálására koráb­ban kiírt rajzpályázaton a környék­beli települések iskolásai is részt vettek. A művekből kiállítást ren­deztek, a mesét pedig színre vitték, együttműködve a visegrádi Duna­kanyar Erdei Iskolával. A szép dísz­letek között, gondosan összeváloga­tott jelmezekben fellépő gyerekek nagy tetszést arattak a darabbal a zárónapon, miként sok vidám percet szereztek a nézőknek a felső tagoza­tosok is, akik a költő európai utazá­saival kapcsolatos ötleteiket dolgoz­ták fel szórakoztató formában. Áprily Lajos 1935-36-ban a buda­pesti Baár-Madas Református Gim­názium igazgatójaként fél évet észak- és nyugat-európai országok­ban töltött, hogy tanulmányozza pe­dagógiai módszereiket. Az általa fel­keresett tíz országról gyűjtöttek és dolgoztak fel ismereteket projekt módszer segítségével a tanulók. Az előadáson a legjobbak mutatkozhat­tak be, így volt például francia divat- bemutató, holland sajtkóstoló és né­met BMX-kerékpárismertető. Végül rendhagyó irodalmi óra ke­retében, Áprily és mások írásait idéz­ve emlékeztek a brassói születésű köl­tőre a Parajdi forrásvizek című elő­adással. Áprily Lajos, aki gyermekko­rának színhelyét, Erdélyt elhagyva Budapestre költözött, ahol szerkesz­tőként, majd tanárként dolgozott, on­nan, de még a békés szentgyörgy- pusztai völgyből is mindhalálig visz- szavágyódott a „parajdi forráshoz”. Elégedetten tekint vissza az ünne­pi hétre Schmidt Péterné, az iskola megbízott igazgatója. - Fontos ha­gyománya ez intézményünknek, amely jó hírnévnek örvend a környé­ken, még Leányfaluról és Eszter­gomból is járnak ide gyerekek. A jó színvonal megtartása már önmagá­ban is komoly feladat, állandó odafi­gyelést igényel - hangsúlyozza az igazgatónő. - És, hogy mitől más a mi iskolánk? Említhetem az alapfokú művészetoktatást, a nemzetiségi né­met nyelv és népviselet megismerte­tését, a logopédiai fejlesztést és a ma­gas színvonalú informatikaoktatást. Mindezen területek fejlesztése elkép­zelhetetlen az önkormányzat támo­gatása nélkül, ezért nagyon örülök, hogy a módosított pedagógiai prog­ram elfogadásakor a képviselő-testü­let megszavazta a programban meg­jelölt osztálykirándulások, színházlá­togatások, erdei iskolai táborozás és persze a projekthét támogatását. Az előadásnak vége, a gyerekek fel­lélegeznek a lámpaláz után, vidáman dobálóznak a „főszereplő” plüss pe­tével, a tanárok pedig már a jövő évi Áprily-hetet tervezik. • K.Cs. vül a párkányi óvodák és iskolák ve­zetői is részt vettek a megnyitón. Ady Endre születésének évfordulója alkalmából tartott ünnepségen az is­kola Ady Endre Irodalmi Körének tagjai adtak zenés-verses műsort a költő és végvári vitéz, Balassi Bálint életéről és költészetéről. Az Ady-na- pok következő két napján, kedden és szerdán sok színes program várja a diákokat. Sportjátékok, irodalmi ve­télkedő, virágkötés és origami is sze­repel a kínálatban. Ezen kívül a drogmegelőzésről, tűzvédelemről és bűnmegelőzésről is hallgathatnak előadásokat az intézmény tanulói. • GK Köszönet a véradóknak Ma délután tartja a Magyar Vörös- kereszt Nyergesújfalui Szervezete a véradók napját. A rendezvényen meg­köszönik a többszörös véradók áldo­zatvállalását. Összesen 30 fő részesül elismerésben. Külön köszöntik Vida Károlyt és családját, mivel a család öt tagja is véradó. Az összejövetelen be­szédet mond Szivási Réka, a Magyar Vöröskereszt Városi Szervezetének elnöke, de köszönti a véradókat Szabó Klára főorvos és Vimrázy Istvánná, a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esz- tergom megyei titkára is. • MAGYAR Az idő körforgása képekben A táti Kultúrház Galériájában nyi­tották meg Zérczy Katalin festőmű­vész Az idő körforgása című kiállítá­sát. Szenczi Sándorné tanár megnyi­tó beszédében az alkotó pályafutásá­ról ejtett néhány szót. Kiemelte, hogy rajztanárként, már általános is­kolában felfigyelt tehetségére. Túri Lajos Tát nagyközség alpolgármeste­re beszédében hangsúlyozta, hogy advent előtt igazi ünnepi hangulatot varázsolnak Zérczy Katalin képei. Zérczy Katalin, mint a Duna Mű­vészkör vezetője lapunknak elmond­ta, hogy 15 éve foglalkozik komolyan a festészettel. Gyermekkorában édes­apja és bátyja ösztönzésére kezdett el festeni. Festményeinek első bemuta­tója 1999 tavaszán volt. A nyár folya­mán képeit az esztergom-kertvárosi Féja Géza Közösségi Házban, az esz­tergomi gyakorló iskolában és a Szentgyörgymezői Olvasókörben is megcsodálhatták a festészet szerel­mesei. A táti kiállítást az érdeklődők december 2-ig tekinthetik meg. • Kovács Ági Közel-kelet közelebbről Csütörtökön 16 órai kezdettel a piliscsabai Stephaneum Kornis Gyula előadótermében Közel-Kelet ma (Palesztina, Izrael, Irak, Irán) címmel N. Rózsa Erzsébet, a Teleki Intézet főmunkatársa tart előadást. A rendezvényt az Orientalisztikai Intézet szervezi, akik minden kedves érdeklődőt várnak. • SZSZANDRA A hideg ellenére nagy volt az érdeklődés az András-napi vásáron Bár az időjárás nem kedvezett a hétvégén Zselízen megtartott And­rás-napi vásárnak, a vásározókat mégsem riasztotta el a zord időjárás. Felvidéken évszázados hagyománya van az András-napi vásároknak. így van ezzel Zselíz városa is, viszont ez a sorozat a háború idején megszakadt. Néhány éve azonban újra élesztették a hagyományt. A két napig tartó vá­sárt idén a hétvégén rendezték meg immár kilencedik alkalommal. Az előző évekhez viszonyítva az idei András-napi vásár nagyobb terü­leten helyezkedett el, több árus fog­lalt le sátorhelyet is. Az időjárás azon­ban nem volt kíméletes hozzájuk. Pénteken a zord idő teljesen elriasz­totta a vásározókat és árusokat is. A nagy vihar miatt sokan inkább szed­ték a sátorfájukat, és jobbnak látták odébbállni. Szombaton viszont már kellemesebb időjárás mutatkozott, ez a látogatók számán is meglátszott. Délig a környék lakói kedvükre válo­gathattak a kereskedők portékáiból, délután viszont már kezdtek szede- lőzködni az árusok is. Aki viszont minden áron el akarta költeni pénzét, az ez alatt a rövid idő alatt is nagyobb erőfeszítés nélkül megtehette. • CzM A párkányi Ady Endre Alapiskolá­ban tizenkettedik alkalommal ren­dezik meg az intézmény névadójá­nak tiszteletére tartott több napos programot. Az esemény megnyitó­jára tegnap délután került sor az iskola aulájában, a 127 évvel ez­előtt e napon született költő, Ady Endre emlékére. Hétfőn délután nyitotta meg az intézmény igazgatónője, Fodor Zsu­zsanna a tizenkettedik Ady-napokat. Az eseményen részt vett Magyar Bertalan, a város alpolgármestere, valamint az intézmény magyarorszá­gi testvériskolájának, az esztergomi József Attila Általános Iskolának az igazgatónője, a szülői munkaközös­ség elnöke, valamint a Komárom- Esztergom megyei Magyar Pedagó­gia Társaság képviselői is, akik kö­zött helyet foglalt a társaság tiszte­letbeli tagja, Levente Péter, a Ma­gyarországon méltán népszerű gyer­mekműsor vezetője. A Pedagógiai Társaság most először tisztelte meg jelenlétével az eseményt. Rajtuk ki­Ady-napok kezdődtek a párkányi alapiskolában

Next

/
Oldalképek
Tartalom