Hídlap, 2004. október-december (2. évfolyam, 195-257. szám)

2004-10-12 / 202. szám

6 HÍDLAP • 2004. október 12., kedd KALEIDOSZKÓP Felszentelték a krakkói Isteni Irgalmasság-bazilika magyar kápolnáját Erdő Péter bíboros, prímás-érsek szombaton ünnepi szentmise kere­tében szentelte fel a krakkói Isteni Irgalmasság-bazilika magyar kápol­náját, melynek oltára alatt elhelyez­ték a Franciszek Macharski krakkói bíboros érsek által ez alkalommal átadott Szent István-karereklyét. Az ünnepi koncelebrációs szentmi­se fő celebránsa a magyar prímás volt, az eseményen jelen volt szinte a teljes magyar püspöki kar, benne Seregély István egri érsekkel, a Magyar Katoli­kus Püspöki Kar elnökével, a magyar kápolna ügyének fő pártfogójával. Macharski bíboros, Krakkó érseke felolvasta a pápa üzenetét, melyben a szentatya hangsúlyozta: a lengyel és magyar nemzet évszázadokat átölelő testvéri kapcsolatára és lelki közössé­gére emlékeztet ez a nap, az új kápol­na ennek a barátságnak a bizonysága. A magyar prímás szentbeszédében kiemelte: a térségben élő minden nép­nek békességre, szeretetre és kiengesz- telődésre kell törekednie, a történelmi sebeket és keserűségeket keresztény szeretettel kell megbocsátássá, kien- gesztelődéssé alakítani. A szentmise végén a magyar prímás és á krakkói érsek Isten irgalmas szeretetébe aján­lotta a két népet és minden jelenlévőt. A lenyűgöző méretű bazilikát II. János Pál pápa szentelte fel 2002. au­gusztus 17-én Krakkó Lagiewniki vá­rosrészében, azon a helyen, ahol a második világháború kitörése előtt nem sokkal fiatalon elhunyt Szent Faustyna Maria Kowalska nővér, az Irgalmasság Anyja Nővérei kongre­gációjának tagja élt, és ahol az általa a világ felé közvetített irgalmasság üzenete elhangzott. Ma is látható an­nak a gyárnak egy épülete, amely­ben, innen nem messze, a német megszállás idején Karol Wojtyla (II. János Pál pápa) kétkezi munkásként dolgozott. A pápa Faustyna nővér nagy tisztelője lett, akit ő avatott bol­doggá, majd szentté. Tavaly 2 millió látogató járt itt 65 országból, a magyar kápolna felszen­telésére mintegy 5 ezer magyarorszá­gi zarándok érkezett, de jöttek Szlová­kiából, Ukrajnából és Romániából is. A bazilika altemplomában kialakí­tott 5 kápolna közül egyet Magyaror­szágnak ajánlottak fel, ez készült el legelőször. Saját nemzeti kápolnát kaptak az olaszok és a németek, a má­sik két kápolna még szabad. A ma­gyar kápolna teljes egészében ado­mányokból létesült, és mintegy 30 millió forintba került. Jelen volt az ünnepségen a kápolna felett védnökséget vállaló Lévai Ani­kó, férjével, Orbán Viktor volt kor­mányfővel együtt. A Szentek Közössége (Communio Sanctorum) elnevezésű kápolna szín­pompás mozaikképét, amely két olda­lon helyezkedik el, Puskás László gö­rög katolikus főiskolai tanár, lelkész ké­szítette feleségével együtt. A Velencé­ből hozatott, hatvanegynéhány színből álló, ötven négyzetméteres mozaikkép kivitelezése több mint egy évig tartott. A magyar vagy magyar származású szentek, boldogok és vértanúk mellett helyet kaptak a régió más szentjei is (Szent Adalbert, Szent Szaniszló és mások), illetve olyan XIX-XX. századi személyiségek (Kaszap István, Márton Áron, Mindszenty József és mások), akiknek boldoggá avatása folyamatban van, vagy várakozás van iránta. Az ol­tár fölött egy Kárpátaljáról, a mű­vész szűkebb hazájából származó hársfából kifaragott pajzs látható, rajta az uralkodó Krisztussal és a hát­térben Faustyna nővérrel. Szent Isván magyar király karerek­lyéjének (jobb alkarjának) egy darab­ját, melyet egy díszes ereklyetartó­ban (kar esküre emelt ujjakkal) adott át Macharski bíboros, a bernardinus ferencesek lezajski kolostorából hoz­ták ide. Az ereklyét még Nagy Lajos magyar és lengyel király vitte Len­gyelországba 1370-ben a két ország egységének jeléül, de Magyarorszá­gon ennek az ereklyének a létezése később feledésbe merült. Az ünnepséget követő sajtótájé­koztatón Erdő Péter reményének adott hangot, hogy a krakkói magyar kápolna olyan hely lesz, amely a kö­zép-európai népek hitét, szeretetét fogja erősíteni. • MTI - fideszfrakcio.hu Fotókiállítás a magyar királyi városokról Ezeréves államiságunk, múzeu­mok, levéltárak féltve őrzött kultúrkincsei, a világ legértéke­sebb ötvöstárgyai között számon tartott remekek, a magyar "királyi városok" közép- és újkori építé­szeti emlékei láthatók azon a kiál­lításon, amely Borbély Béla fény­képeiből csütörtökön nyílt Szé­kesfehérvárott. A fotográfus "káprázatos felvéte­lei" olyan csodálatos értékeket hoz­nak emberközelbe, mint a világ öt legértékesebb ötvöstárgya között számon tartott Mátyás kálvária, az egyedülállóan szép garamszent- benedeki úrkoporsó - mondta Sikló­si Gyula régész, a történettudo­mányok kandidátusa a megnyitón. A csaknem száz képből álló tárlat felvételein királyi lakosztályok, kora­beli kápolnák építészeti részletei, a Képes Krónika fennmaradt ábrázo­lásai, a koronázási eskükereszt, a ko­ronázási miseruha, valamint Kolozs­vári Tamás garamszentbenedeki Kálvária-oltárának részletei láthatók. A székesfehérvári fotográfus meg­örökítette a "királyi városok" - Buda­Óbuda, Székesfehérvár, Esztergom, Visegrád és Veszprém - legszebb kö- zép-és újkori építészeti emlékeit, le­véltárainak, múzeumainak féltve őr­zött kincseit is. Borbély Béla munkásságát több - egyebek között Székesfehérvárt, a Velencei-tavat bemutató - fotóalbum őrzi. Alkotásait számos díjjal és okle­véllel ismerték el. A Szent István Művelődési Ház Szent Korona Galériájában látható tárlatot Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök nyitotta meg. • MTI - fideszfrakcio.hu Rókák veszettség elleni IMMUNIZÁLÁSA Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Komárom-Esztergom megye terüle­tén 2004. október 7-12. közötti időszakban végzik a rókák ve­szettség elleni immunizálását. A vakcinákat a megye területére légi úton juttatják ki. A vakcina emberre, állatra egyaránt ártalmatlan, ve­szélyt nem jelent, a szürkésbarna csalétkekbe rejtett vakcinát tartal­mazó fóliakapszulához ennek elle­nére nem szabad hozzányúlni! A Komárom-Esztergom Megyei Ál­lategészségügyi és Élelmiszer-el­lenőrző Állomás Kerületi Főállatorvosa 2004. október 7-től 2004. október 26-ig ebzárlatot rendelt el. Az ebzárlat alatt az ebeket meg­kötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt tilos a legeltetés! Dr. Csömör Sándor jegyző A DÉLI VÁROSRÉSZBEN ÉLŐK JAVASLATA ALAPJÁN JAVÍTJÁK AZ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSÉT ESZTERGOMBAN Esztergom Város Önkormányzatának sajtóközleménye: Október tizenegyedikétől, hétfőtől a Vértes Volán Rt. ismét módosítja a déli városrészben augusztus elején megindult helyijárat-közlekedés menetrendjét. A korábban a Munkaügyi Kirendeltségtől Esztergom belvárosa felé indított helyijárat menetrendje egyszer már módosult: a Táti út környékén élők kérésére a buszok megálltak a Kiss János altábornagy úton. A következő hétfőtől a helyijárat 1/Y jelzést kap, és útvonala a Pilismaróti vám és a Suzuki-gyártól induló 1-es járat útvonalának módosításává alakul. Naponta négy alkalommal a város északi végéről érkező 1-es autóbuszok a Hősök teréről a Táti úton át a Munkaügyi Kirendeltségig mennek, majd a Táti úton át a Hősök teréig vis­szatérnek a városrészből, és e kitérő befejeztével mennek tovább szokásos útvonalukon. A gyártól a város felé tartó buszok szintén napi négy alkalommal teszik meg ezt a kitérőt, így a korábban a helyi tömegkö­zlekedésből kimaradt városrész lakói mindkét irányba átszállás nélkül utazhatnak hétfőtől. A Pilismaróti vámtól 4:10-kor, 7:15-kor, 14:30-kor és 21:15-kor, valamint az esztergomi vasútállomástól 6:40-kor, a Suzukitől 8:00-kor, 10:00-kor és 22:15-kor induló autóbuszok járnak a módosított, 1/Y jelzésű vonalon. TUDTA 1803. október 12-én született Írországban Alexander Turney Stewart, az első amerikai nagyáruház létrehozója. Az egyházi pályára szánt Stewart 17 évesen vándorolt ki az Egyesült Álla­mokba, ahol korábbi tanulmányainak köszönhetően ókori történelmet taní­tott egy magániskolában. Néhányszor hazalátogatott Írországba, ahonnan csipkével és rövidáruval megrakodva tért vissza, majd hamarosan rájött, hogy ez sokkal jobb üzlet, mint a tanítás. 1923-ban nyitott egy kis boltot a Broadway-n, amely főként azért tett szert gyorsan nagy hírnévre, mert Stewart módfelett figyelmes volt vevőivel. Alapelve volt, hogy minden vá­sárlót meg kell tartani, alkalmazottaival viszont rendkívül keményen bánt. Egyre több boltot nyitott, üzleteit újszerűén osztályokra bontotta, vevőcsa­logatásra kitalálta a kirakatokat, majd 1848-ra felépíttette a legelső nagyáruházát. New York leggazdagabb embereként 1869-ben elkezdte meg­építeni Long Islanden a munkások paradicsomának szánt Garden City-t. 73 éves korában halt meg. • sem SZENT I. CALL1STUS PÁPA • OKTÓBER 12. Callistus 217-222 között volt Róma püspöke. Valószínűleg felszabadított rabszolga volt, és Zephyrinus pápa idejében lett a római egyház diákonusa: Hivatala elsősorban az anyagi ügyekhez kötötte, amelyekhez értett is, s ez­zel nagy megbecsülést vívott ki magának a hívők körében. Amikor Zephyrinus halála után megválasztották pápának, súlyos nehézségekkel kel­lett megküzdenie: az eretnek Sabellius és követői tagadták a Szentháromsá­got azzal, hogy túlhangsúlyozták Isten egységét. Callistus ezért Sabelliust követőivel együtt kiközösítette az Egyházból. Ennél is égetőbbek voltak a lelkipásztori kérdések: a bűnbánat, a házasság és a hittagadókkal való bánás­mód kérdései, amelyek megoldásában két irányzat állt szemben egymással: egy túlzó, szigorú és egy enyhébb, az átlagember képességeit figyelembe ve­vő felfogás. A pápa az utóbbihoz csatlakozott, amivel elég sok ellenséget szerzett magának. Callistus haláláról nincsenek biztos adataink. A 354-ben keletkezett római naptár vértanúként említi. A Depositio Martyrum októ­ber 12-re teszi temetése napját. • sem I D Ő J Á R Á Ma sok lesz a napsütés, csak dé­len, délnyugaton várható időnként felhősödés. Elénk, erős lesz a keleti szél. Hajnalban -1, +4 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 8, 12 fok között alakul. Szerdán délnyugaton erősen fel­hős lesz az ég, kisebb eső, zápor elő­fordulhat. Északkeleten több órára kisüt a nap. Erős lesz a délkeleti szél. Hajnalban o, +6 fok várható, északkeleten helyenként talajmenti fagy is előfordul. A hőmérséklet csúcsértéke 7, 12 fok között alakul. Hidegfronti hatásra készül­jünk fel. Növekedhet a fájdalomér­zet, gyakoribb lehet az izületi pa­nasz, nem csak idősebbeknél. S GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET október 12-én kedden Esztergom: Piros Patika (Kőrösy L. út 7) Telefon: 416-502 Dorog: Pharma Dr. Révay Gyógyszertár (Hősök tere 7/A.) Telefon: 509-600 Egységes jogosítvány az EU-ban Személygépkocsik esetében tíz évre érvényes, egységes formátu­mú jogosítvány bevezetéséről dön­töttek múlt heti ülésükön az EU közlekedési miniszterei. Az új rend­szerben más tagállamban sem sze­rezhet új jogosítványt az, akitől azt egyszer már valahol elvették. A plasztikkártya alapú uniós jogo­sítvány bevezetésével a vezetői enge­délyek kiadásának, kategorizálásának és érvényességének egységesítése a cél. Az EU-ban jelenleg mintegy 110 különféle jogosítvány létezik, ame­lyek egy részét életfogytig tartó érvé­nyességgel adták ki. Belgiumban még olyanokat is használnak, ame­lyek megszerzéséhez annak idején vizsgát sem kellett tenni. Bár számos tagállam ellenezte, hogy az uniós jo­gosítvány esetében kötelező megújí­tásról rendelkezzenek, végül a mi­niszterek - a személygépkocsik eseté­ben - tízéves érvényességben álla­podtak meg. A megújítás többet je­lent ugyan, mint a Magyarországon jelenleg érvényes előírás az egészség- ügyi alkalmassági felülvizsgálatról, ám újbóli vizsgáról nem lesz szó. Az érvényesség meghosszabbításához fényképcserére és az adatok frissíté­sére lesz szükség. A miniszterek által elfogadott javaslatra az Európai Par­lamentnek is áldását kell adnia. Az újonnan kiállított jogosítványoknak az életbelépés után hat évvel kell majd kötelezően megfelelniük a sza­bályozás előírásainak, a régi jogosít­ványok cseréjére azonban azt követő­en sem lesz szükség. • (vilAggazdaság.hu)

Next

/
Oldalképek
Tartalom