Hídlap, 2004, július-szeptember (2. évfolyam, 130-194. szám)

2004-07-01 / 130. szám

2004­július 1., csütörtök TIHAMÉR, ANNAMÁRIA Szt. Olivér és Szt. Áron napja II. évfolyam, 130. szám Bizottság elé idézné Rogán Antal, a Fidesz politikusa az iraki magyar szerepvállalás miatt Medgyessy Pétert faggatná ...................................................................................3- OLDAL Napi hírújság a régió életéről Kezdetét vette a vakáció Tegnap Szlovákiában is két hónapra búcsút vettek a diákok az iskoláktól .....................................5. OLDAL ár a: 78 Ft / 9,5 Sk, előfizetőknek: 62 Ft / 8,5 Sk Jótékonykodtak Híres sportolók és közéleti szemé­lyiségek találkoztak egy jótékonysá­gi labdarúgó mérkőzés keretén be­lül, hogy segítsenek a rászorulókon ........................................8. OLDAL Me denceavatás Párkányban ISTER-GRANÜM EURORÉGIÓ Tegnap délután megnyitották a nagyközönség számára Párkány­ban a Vadas Termálfürdő rekordidő alatt felépített új medencéjét Az évről-évre bővülő fürdő egyre több látogatót vonz a Duna-parti vá­rosba. Egy évvel korábban, június 14-én adták át a Thermál Hotelt, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a létesítményt egész évben ki lehessen használni. Akkor a vezető­ség úgy gondolta, hogy a közeljövő­ben nem lesz szükség újabb beruhá­zásokra. Tavaly júliusban azonban egy vasárnapi napon közel tízezer regisztrált látogatója volt a termál­fürdőnek, ami egyértelművé tette, hogy további fejlesztésekre, elsősor­ban a medencék vízfelületének nö­velésére van szükség. Az új hullám­medence megépítését a meg­növekedett érdeklődés indokolta - jelentette ki az építmény átadásának nyitóünnepségén Gyetven Miklós, a Vadas Termálfürdő igazgatója. A tervek kidolgozására és megvaló­sítására nem sok idő maradt, a pon­tos dokumentáció idén januárra ké­szült el, ekkor kezdődhettek a mun­kálatok. A rövid idő miatt több cég nem is vállalta el a feladatot, de végül sikerült olyan vállalatokkal meg­egyezni, akik képesek voltak a kitű­zött időpontokat betartani, emellett pedig minőségi munkát végezni. A hatvanmillió koronás beruházás ke­retén belül született meg a 3800 négyzetméter alapterületű, öntisztí­tó szűrőkkel ellátott hullámmedence, mellette a kiépített, napozóágyakkal felszerelt terület, és a tucatnyi falato­zóból álló új büfésor. Ezzel egyidejű­leg felújították a gyermekmedencét, és új, korszerű szociális helyiségeket építettek a fürdőzők kényelmének érdekében. A medencét az avatási ünnepséget követően azonnal birtok­ba vették a termálfürdő látogatói, akik - az ünnepségre való tekintettel - délután három órától díjmentesen élvezhették a Vadas szolgáltatásait. • -BK­Határok nélküli nemzeti összefogás Késésben a magyarigazolványok SPORT Mint azt a Hídlap hasábjain olvas­hatták, véget ért a Kárpát-medencei magyarok részére kiírt labdarúgó di­ákolimpia, melynek záróakkordjára a Fradi pályán került sor. Az egész rendezvény fő szervezője Kü Lajos volt, a Ferencváros egykori játékosa, az Aranycsapat Alapítvány elnöke. A rendezvény ötlete 1998-ra datáló­dik, mikor barátaimmal úgy döntöt­tünk, hogy segítünk a kisebbségben élő magyarokon, akiket annak idején a történelem elszakított az anyaország­tól - kezdte mondandóját Kű Lajos. Mikor már bejártuk az egyes magyar­lakta településeket, arra az elhatáro­zásra jutottunk, hogy nemcsak segély- szállítmányokkal mutatjuk ki odafi­gyelésünket, hanem úgy is, hogy lab­darúgótornákat, történelmi vetélkedő­ket szervezünk a fiataloknak. Az Aranycsapat Alapítvány tehát el­kezdte szervezni a labdarúgótornát, két korosztályban (13-15 és 17-18 évesek). A Kárpát-medencét átölelő rendezvényre hihetetlen számú jelentkezés futott be, 250 csapat jelezte, hogy készen áll a megmérettetésre. Az összes magyarlak­ta területről, városból, Horvátország­ból, Szlovéniából, Kárpátaljáról, Felvi­dékről is több csapat adta be jelentkezé­sét — folytatta a főszervező. Ki kell emelni a harmincezres Beregszász vá­rosát, ahonnan 11 csapat érkezett, de te­vékeny részt vállalt Felvidék is, - főleg Dunaszerdahely, ahol a polgármester is segítséget nyújtott. Úgy kell elképzelni a lebonyolítási rendszert, hogy a jelent­kező csapatoknak ne kelljen sokat utaz­ni, voltak területi fordulók, regionális csoportok és az egész Kárpát-medence húsz legjobb csapata jöhetett Magyar- országra. Itt az anyaországban négy vá­ros vállalta a rendezést, itt négy cso­portban folytak a küzdelmek. Nagyon fontos kiemelni, hogy itt nemcsak lab­darúgásról, sportról szólt minden, tör­ténelmi versenyen is helyt kellett állni­uk a csapatoknak. A négy városhoz (Hajdúszoboszló, Szarvas, Székesfehér­vár, Zalaegerszeg), minden csapatnak kellett választania egy patrónust, és ez­zel kapcsokban folytak a történelmi ve­télkedők. Hajdúszoboszlón Bocskai Ist­ván, Szarvason Bethlen Gábor, Fehér­váron Szent István, míg Zalaegersze­gen Deák Ferenc életével kapcsolatban voltak feladványok és elmondhatom, hogy a versenyzők megállták helyüket. (folytatás a 8. oldalon) ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ A magyarigazolvány rendszer működésének jövője - nemcsak Szlovákiában, hanem az egész Kár­pát-medencében - bizonytalan. A Draskovics-csomag megszorító intézkedései súlyosan érintették a Szövetség a Közös Célokért Társulás működését is, amely többek között a státustörvényből eredő feladatokat végzi, a magyarigazolványok iránti kérelmeket továbbítja Felvidékről az illetékes hivatalhoz.- A tavalyi évhez képest egy hatodá­ra csökkent irodahálózatunk támoga­tásának mértéke - mondta lapunknak Pogány Erzsébet, a társulás pozsonyi igazgatója. - Az elmúlt két évben a nagy anyagi ráfordítással kiépített iro­darendszerünk fenntartása elbizony­talanodott, az irodákat úgy működtet­jük, hogy 2-2 munkatársunk felváltva, fél munkaidőben dolgozik. Dél-Szlovákiában először 11 vá­rosban nyitott irodát a Szövetség a Közös Célokért Társulás, majd igény volt további városokban is a tájékoztatásra. Jó példa erre Pár­kány környéke, ahol először a járási székhelyen, Érsekújvárott nyílt meg az iroda, majd hamarosan a párkányi Csemadok-házban is be­rendeztek egyet, hogy a nagyszámú kérelmezőnek helyben rendelkezé­sére álljanak, ne kelljen utazniuk. - Két év alatt a polgárok elégedettek voltak szolgáltatásainkkal, pedig nagy politikai ellenszélben végez­tük a dolgunkat, mégis összesen több mint 120 ezer kérelmet továb­bítottunk. Szerencsére a politikai és jogi kifogásokat sikerült megvála­szolnunk, ma már nem kérdés, hogy jogunk van-e segíteni a felvi­déki magyaroknak abban, hogy él­hessenek a státustörvényből adódó lehetőségekkel. A legnagyobb probléma a kérel­mek továbbítására szolgáló telefonos hálózat fenntartásának horribilis összege. Mivel a társulás nem kapott támogatást, április elejétől nem tud­ják továbbítani a kérelmeket. - Azon dolgozunk, hogy költségkímélőbb megoldást találjunk a mostani he­lyett, és ez úgy tűnik, a közeljövőben sikerülni is fog. Szeretnénk áttérni a korábbinál jóval olcsóbb mikrohullá­mú adattovábbításra, amelyhez az Informatikai és Hírközlési Miniszté­riumtól is'kaptunk támogatást. Je­lenleg mintegy háromezer benyúj­tott magyarigazolvány van, és továb­bi ezer pedagógus- és diákigazol­vány kérelem van feldolgozás alatt. Amennyiben sikerül áttérnünk az új rendszerre, akkor két hét elég arra, hogy behozzuk az elmúlt hónapok lemaradásait - mondta el lapunknak Pogány Erzsébet. • Bk Távozik a külügyi szóvivő (H) Külföldi szolgálata miatt távozik beosztásából a Külügyminisztérium szóvivője - jelenti a HavariaPress. Tóth Tamás, aki két éve irányította a külügyminisztériumi kommuniká­ciót, távozása alkalmával megkö­szönte a magyar újságíró társadalom tagjainak az elmúlt időszak együtt­működését. A Külügyminisztérium új szóvivőjének személyéről később döntenek majd. Óvatosan a matricával (H) Bűncselekményt követnek el a rendőrség álláspontja szerint azok az autósok, akik járművük rendszámára a magyar zászló helyett uniós matri­cát ragasztanak fel - jelenti a HavariaPress. A hatályos jogszabályi előírások értelmében a rendszámtáb­la bármely olyan átalakítása, mely a gyáritól eltérővé teszi a táblát - ide­értve az uniós matrica felragasztását is - bűncselekménynek minősül. Vészhelyzet a pécsi gyermekklinikán (H) A kiöregedett és folyamatosan ja­vításra szoruló géppark miatt súlyos műszerhiány alakult ki a Pécsi Tu­dományegyetem Gyermekkliniká­ján. A gyerekeket ezért több száz ki­lométerre, Budapestre kell elkülde­niük az orvosoknak. Az osztályveze­tő szerint a kormány be nem váltott ígéretei, és a pályázatok hiánya okozza a valódi vészhelyzetet. Mától fizetni kell a vízhasználatért (SK) Július 1-jétől fizetni kell az adott vízgazdálkodási szervek által nyúj­tott szolgáltatásokért. A szlovák lakosok a törvény értel­mében fizetni fognak például a folyók- ból merített évente 15 ezer köbméter feletti vízmennyiségért, a folyókon el­helyezett, 100 kVV-nál nagyobb teljesít­ményű erőművek üzemeltetéséért és a vízi útvonalak használatáért. Hasonlóképpen fizetni kell majd a talajvízbe vagy a nyílt vízbe kieresztett szennyvízért is, bár ez esetben csak an­nak, aki évente 10 ezer köbméternél több használt vizet ürít ki ilyen módon. • -K­Új szabály - új ár (H) Mától számos új törvény, minisz­terelnöki és kormányrendelet lép életbe, aminek következtében nő a gépjármű felelősségbiztosítási szol­gáltatások kártérítési összege is. Az eredetiségvizsgálat pedig hatósági áras lesz. Bevezetik a talajterhelési díjat. Ezt annak kell fizetnie, aki nem csatlakozik rá a rendelkezésre álló közcsatornára. A gyógyszerek termelési és fogyasztói ára visszaáll a márciusi értékekre. A Subnet programban pedig bevezetik az 50 százalékos kötelező önrészt. 771785"059033

Next

/
Oldalképek
Tartalom