Hídlap, 2004. április-június (2. évfolyam, 65-129. szám)

2004-04-09 / 71. szám

ftfdlap KALEIDOSZKÓP 2004. április 9., péntek _____*J_ PR OGRAMAJÁNLÓ - RENDEZVÉNYEK Esztergom Az ENÉKE programjai Április 19-én a klub vendége Kiss Tamás, önkormányzati képvise­lő. a Pénzügyi Bizottság elnöke. Április 25-én kirándulás Győr­be és Pannonhalmára. Április 26-án a klub vendége dr. Csömör Sándor, az önkor­mányzat jegyzője. Hagyományőrző Nyári tábo­rozás 6-14 éves diákok részé­re, június 28. - július 9., vagy július 12. - július 23. A tandíj 24.000 Ft, amely tartalmazza a reggelit, ebédet, frissítőket, anyagköltségeket, útiköltséget, belépődíjakat. Érdeklődni a Szabadidőközpontban, Odor Tündénél szerdán és pénteken 15 és 18 óra között lehet. Április 10-én, 16 órától az Esz­tergomi Sportcsarnokban az Esztergomi Kick-Box SE. Gálát szervez Világbajnokok, Európa- bajnokok és országos bajnokok részvételével. Április 14-én, 17 órakor Babits Mihály Városi Könyvtárban rendezik meg a Párkány-Esz- tergom Baráti Egyesület talál­kozó-sorozat első rendezvé­nyét, ahol a vendég Ottmár Sándor képzőművész lesz. A könyvtárban ugyanekkor kiál­lítás is nyílik Ottmár Sándor alkotásaiból, a házigazda Nagyfalusi Tibor lesz, a ké­pekhez a Költészet Napja al­kalmából Elek Csilla „társít” verseket. Április 28-án, 18 órakor az esztergomi Szabadidőköz­pontban Alexander Horsch előadása lesz hallható. Ősi dallamok, különleges fúvós és pengetős hangszerek Mongóli­ától a Kárpát-medencéig. Köz­reműködik Gál Etelka. Belépő: 400 Ft. Április 22-én, 19 órától a Füg­getlen Magyar írók Szövetsége és a Magyar írók Egyesülete mindenkit meghív a Vitéz Já­nos Római Katolikus Tanító­képző Főiskola dísztermébe Ju­bileumi zenei-irodalmi estjére. Április 27-én, 17 órától a MIÉP esztergomi szervezete szeretet­tel meghív minden érdeklődőt a Szabadidőközpontban tartan­dó európai uniós fórumára. Előadók: Fördős Attila és Csurka Endre. Szent Anna plébánia hirdetései A Szent Anna templomban az es­ti szentmisék a nyári időszámítás­ra való átállás miatt egy órával később, este 7-kor kezdődnek. A belvárosi plébánia hirdetései Április 10-én, nagyszombaton de. 9-kor karitasz képzés a plé­bánián. A nagyhéttel kezdődő­en az esti misék 19 órakor kez­dődnek. Április 12-én hétköz­napi miserend, du. 4-től locso­lóbál a plébánián. Botafogó együttes táncokat tanít előbb gyerekeknek, majd felnőttek­nek. Férfiak inni, hölgyek enni­valót hozzanak. Április 13-án 8-13 óráig véradás a kórházi vérellátóban! Kolping-család Április 17-18-án /szo-v/ kétna­pos buszos kirándulást szervez a Felvidékre: Bény, Garam- szentbenedek, Bajmóc, Betlér, Krasznahorka. Szállás Poprá- don. Részvételi díj 85oo Ft/fő (szállásdíj + vacsora + reggeli + útiköltség). Belépődíjakat ott kell fizet-ni kb. 400 Sk Befizetés­sel a plébánián jelentkezhet! Forgó Józsefné (Tel.: 311-182). A nagyheti liturgia rendje: ápri­lis 8-án, nagycsütörtökön de. 10 órakor olajszentelési mise a pesti Bazilikában. 17 órakor a belvárosi templomban kereszte- lendők felkészítése; 19 órakor mise a belvárosi templomban! 22-23 órakor virrasztásos ima­óra; április 10-én, nagyszomba­ton, de. 10 órakor elsőáldozók elsőgyónása; 19 órakor kezdő­dik a mise. Ministráns próbák: nagycsütörtök-18.30, nagypén- tek-18.00, nagyszombat-1730, húsvétvasárnap- 9.00. Április 9- én, nagypénteken 15 órakor ke- resztút a temető kálvárián, a képviselőtestület vezeti; 19 óra­kor kezdődik a mise. Este szent­sír látogatás! Április 11-én, hús­vétvasárnap, de. 9.30-kor ünne­pi mise keresztelőkkel, körme­nettel. 11.30-as mise elmarad! Április 12-én, délután és este a Belvárosi Plébánia Nagytermé­ben kerül megrendezésre a Nagy- családosok Országos Egyesülete szervezésében a Húsvéti Locsoló Bál. Táncház gyermekeknek és felnőtteknek a Botafogo együttes közreműködésével. Leányvár Április 11-én Húsvéti rendez­vényt tartanak a leányvári Kul- túrházban. Program: 16-18- óráig Tánc-dal-zene az óvodá­ért, fellépnek a Leányvári Né­met Nemzetiségi Dalkör, a Le­ányvári Német Nemzetiségi Mi­ni, Gyermek, Ifjúsági és Felnőtt Néptánccsoport. Belépő felnőt­teknek 150 Ft. 20 órától hajna­lig Jótékonysági Locsolóbál az óvodáért. Belépőjegy 800 Ft. A jó hangulatról a leányvári Sramli zenekar gondoskodik. Érd.: 30/277-4061. Udvard Április 10-én, 14 órától a Romane Jile Polgári Társulás tart megemlékezést a Nemzet­közi Roma Világnap alkalmá­ból az udvardi Kultúrházban. Program: Lakatos Gyula képki­állítása nyílik meg és Bogdán Béla előadása lesz hallható, utána színvonalas műsort te­kinthetnek meg az érdeklődők. Garamkövesd Április 15-16-án kerül megren­dezésre a X. Gyurcsó István Kul­turális Napok a garamkövesdi kultúrházban. Karva Április 10-én, 14 órától „Hús- vétváró”-t szervez a Korává Dunamenti Vidékfejlesztési és Kulturális Társulás a karvai Kultúrházban. Április 10-én, szombaton a bényi Kultúrházban Húsvéti Bál lesz. Belépődíj: 80 SK. Az ár fél liter bort is tartalmaz. A zenét a Royal Zenekar szolgáltatja. ZSELÍZ Április 14-én, 18 órakor a zselízi Városi Könyvtár - Illyés Alapítvány meghívja Önt az Irodalmi Kávéház 23. rendez­vényére, amely a városi mozi kávézójában kerül megrende­zésre 2004. Vendégeink: a Híd- lap szerkesztői és munkatársai Az est témája: az Eurorégiós na­pilap munkájának bemutatása Belépés díjtalan. KIÁLLÍTÁS Esztergom Dunai Éva kiállítása nyílt meg a József Attila Általános Iskolában. A tárlat április végéig tekinthető meg. Megnyílt Szklenár András festő­művész kiállítása a Kortárs Ga­lériában. A tárlat május 25-ig tekinthető meg. A volt Megyeháza dísztermében a Rendőrség-történeti Múzeum kiállítása nyílt meg. A Dobó Galériában a Dobó Ka­talin Gimnázium Fotószakköre kiállítása tekinthető meg, nyit­va: hétköznaponként 8-18 óráig Az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstárban „Szakrális és pro­fán munkáim” címmel Rainer Péter építész-belsőépítész mun­kái tekinthetőek meg, nyitva: hétfő kivételével naponta 9­16.30 óráig, május 2-ig. „Közösségben a szerzetesekkel” címmel Kostas Agryris görög festőművész kiállítása nyílt meg a Keresztény Múzeum földszinti termeiben. A kiállítás április vé­géig tekinthető meg. Bajor Ágost emlékkiállítás nyílt a Balassa Bálint Múzeum kiállító- termében (Mindszenty tér 5). A tárlat április 30-ig tekinthető meg. Esztergom-Kertváros Április 16-án, 18 órakor nyílik meg Hegedűs Sándor makett­kiállítása a Féja Géza Közössé­gi Házban. Állandó helytörténeti kiállítás nyílt a Féja Géza Közösségi Házban. A kiállítás témája: Esztergom- Kertváros története, a kertvárosi ci­gányság élete, Féja Géza élete Dorog „Húsz éve város Dorog” Alko­tóművészeti pályázat kiállítása nyílt a dorogi József Attila Mű­velődési Ház galériájában. Kürt Néphagyomány-őrző kiállítás nyílt a kürti magyar nyelvű alapiskolá­ban. A tárlat április végéig, napon­ta 8-14 óra között tekinthető meg. Hűl Onagy Zpltán írásai Nyolcvannal a nulláslisztbe. Napi Bulvár Odacsapnak a disznyóknak I (így mondják Erdélyben: disz- nyó). Rekordbüntetést szabott ki a főnbeként feltámadó ORTT Két j televízió esetében is képemyő-el- jsötétítéseket rendelt el mára. A tegnapi határozat értelmében csütörtök délután j két órára fel kell függesztenie műsorsugárzását a Mónika- és Balázs-show egyes tavalyi (!) adásai miatt, amelyekben megsértették a médiatörvény ! kiskorúak védelmével kapcsolatos előírásait. Az ORTT a Tv 2-t is, a Budapest Tv-t is megbüntette. A televíziók képernyője természetesen nem so­li tétül el ma. Az érintettek ugyanis fellebbeztek az ORTT döntése ellen. Kolosi Péter programigaz­gató elmondta: a csatorna bíró sághoz fordul, így náluk nem lesz f kényszerszünet. Hasonlóan reá-1 gált a Tv 2 is. Az is lehetséges,; hogy elfogultság és részrehajlás ': miatt feljelentik az ORTT-t. He­he. Ez vicc. Mint ahogy az egész ORTT egy vicc. Egy ilyen fellebbezést a bíróságok leterheltsége i miatt három év után tárgyalnak. Három év múl- i va az is lehet, hogy elemi követelmény lesz a i; kertelevíziókban délutánonként a nyíltszíni szex, I a homokosparádé, a kasztrálás premier plánban, i: hat kamerával. Akkor aztán mit tesz a bíróság az f efféle kiskorúakra vonatkozó előírással? Szét kel- f lene zavarni minden pénzzabáló gittegyletet. Hét éve. Esztergom - a teraszról 1997. ápr. 9. - Ajax és Juve Az I Ajax nem a két évvel korábbi öreg- uras. világelső fazonban, hanem hajtanak, nekik szurkolok tehát. Rosszul járnak velem. A Juve nem tud tévedni. Labdabiztosak, gyor­sak, mindenütt ketten vannak. Hajnali lyra: Ágai Ágnes szüle- | tésnapja: talán nem tudja, sokkal j fiatalabbnak gondoltam, ott ma- radt a fiúk gyerekkorában, Ági | jöhet, kérdeztem, Ági mindig jö- | hetett, én pedig magyarázhat- j tam a kis, rövidke szépeket, böl­cseket, onnan néz most, ha fa­ltom, onnan, tanít apának lenni j az emeletes ágy széléről, nyomja | a fenekét a perem, tíz perc után I elzsibbad a bal láb, apa, maradj ■még. Ágai Ágnes húsz ajándék | esztendő. Bűntudat, amit nem volt képes megtanítani a maga ; idején. Szépet, kedveset, közelit. Ápr. 10. csüt. - Hegedűs Gé- za bácsi Aiszkülosz utolsó drá­mája születési körülményeiről, a gyermeki há- látlanságáról, az öregek kiszolgáltatottságáról. : Nagyon jó. Vasárnapi sorozata a lehető legrosz- | szabb időpontba rakva. Nemeskürti sorozata is rossz helyen, de azt legalább nem sajnáltam í annyira a színvonal alatti színészek miatt. Örvény. Film. Doku. Csak belenézek, gondolom, j de nem enged. Magyarország 193?-től 46-ig, Egy Lengyel Éva nevű mosollyal teli zsidó bútorgyáros- ; lány és egy Pető György nevű kereskedő szabadu­lása az antiszemita törvénykezés örvényéből, min­dennapjaikat, örömeiket, nevetésüket, ünnepeiket amatőr filmeken végigkövetve, i Alatta megzenésített zsidótörvé- p nyék, numerus klausus, kormány-1 határozatok. Konzultáns: j Bereményi, Komis. Elegáns, szép, ) levegős, megrendítő, méltóságos. ( Képtelen vagyok elaludni. Fáj tő-; lük^a hátam. Mi van veled hát? Ápr. 11. péntek - Költészet; Napja. A Lazsáktelek Alapítvány | Turcsányt tünteti ki a Kölcsey-: díjjal. Szentmihályi Szabó Péteri: is K-díj. Örüljünk? Turcsány tar- j tozik egy kötettel, a támogatást is I felvette a Kulturális Alaptól. Megáll az ész: Mészöly Kál­mán, aki zsebből bevásárolta az f NB. I-be a Zalaegerszeget, meg I van sértve, nem erkölcsös, aho-1 gyan beszélnek róla, sértettsé-; gében itthagyja a válogatottat, j Ciprusra megyen sztáredzőnek. | Két kiállítás egy estében: Kreiwich, vékonyka, szép, érzé­keny asszony-portrékkal, Kollár Pisti felesége jelenik meg a teljes északi falon, Si­mon Tibor megnyitó szövegével, ötkor a Várbán Bangó Miklós nem tudni mijei, foltok, pacnik, nem értek hozzá. Egyik olyan, mint a másik. Meghalt Horpácsi Sándor. Amikor Szallágh Zsolt néven kritikákat kezdtem írni, ötször kért, minthogy nagyon tehetséges kritikusnak tart (hehe), írjak a Napjainkba. Nem írtam. A Napja- : inkkal gondok voltak. Se szó, se beszéd, átírták, meghúzták az anyagokat, vagy éppen beleírtak kedvük szerint. Az ilyen szerkesztőség egyszer kap. A Napjaink is egyszer kapott. . | Nagypéntek - röviden és tárgyilagosan Napikult Krisztus Pilátus általi halálra | ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja. A húsvét Jézus Krisztus feltáma­dásának ünnepe a keresztény egyházak legrégibb, a zsidó pészahra visszavezethető ünne­pe. A nagypéntek a német „Karfreitag” az ónémet „kara” j (bánat, gyász) szóból ered. Ró- 1 mában nagypénteken hagyo- : mányosan a pápa viszi a hátán I a keresztet. A gyász napja, a ha­rangok hallgatnak, az oltárokat letakarják. Nagypénteken a víz mágikus ereje lép előtérbe. A ri­tuális mosakodás jelenik meg a hajnali mosako­dásban, melyet csak fiatal lányok végeztek, s | mely bajelűző szereppel bírt. A húsvét időpont­jának meghatározásánál alapvető nehézség, hogy miként Jézus születésének, úgy szenvedés­történetének pontos idejét sem ismerjük. A zsi- | dók az Egyiptomból való kivonulásra, a keresz­tények Jézus halálára és feltámadására emlé- 1 keztek, vagyis keresztény tartalommal töltötték I meg az ősi, és megkeresztelkedésük előtt saját maguk által is megtartott zsidó! ünnepet. Hasonlóan jártak el äz J ősi pogány napkultusz esetén is.. amikor a Jézus születésére való | emlékezés napjává tették a téli napforduló napját. A tojás álta- { lános tisztelete Jézus születésé- ; nél jóval távolibb múltba nyúlik;: vissza. Az életet hordozó csíra:: már régóta a világmindenség! jelképe a Föld számos népének j hitvilágában, néhány teremtés­mítosz pedig egyenesen a világ-1 nak a tojásból való megszületé- j sét beszéli el. A tojásfestésen ki- i vül szokás még a termékenység­varázsláshoz kötődő tojásütés, a tojásdobálás, a dombról való tojásgurítás szokása. Nem csupán festett, hanem karcolt, vakart, patkóit, kotort,i márványozott, viasszal „írott” is lehet a tojás. Az általában absztrakt geometriai minták mögött a több évezredes hitvilág szimbolikája bújik meg. A legelterjedtebb a piros tojás, amelynek a színe a vért (Jézus kiöntött vérét), és a tüzet, a szerel­met és a tavaszt, a szabadságot és a feltámadást egyaránt jelképezi. http://onagy.zoltan.terasz.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom