Esztergom, 2019 (5. évfolyam, 1-5. szám)

2019-01-01 / 1. szám

RÓLUNK Rendőrkapitányságot. A képviselők négymillió forinttal járultak hozzá a rendőrség feladatellátásának biztosításá­hoz. A képviselők döntöttek egy, az önkormányzat számára felajánlott festmény (Kancsár Péter: Az Őrző című alkotá­sa) ingyenes tulajdonba vételéről, továbbá döntöttek több, önkormányzati ingatlan használatáról, hasznosításáról, vala­mint a Strabag Kft. részére deponálási terület biztosításáról önkormányzati ingatlanon 2019, december 31-ig. A területen az esztergomi út- és járdafelújítások során keletkezett épít­kezési törmeléket tárolják ideiglenesen. Hiába kérték az ott lakók, nem lesz fizetős parkolás az Árok utcában » Levélben keresték meg az Árok-utca lakói a körzet kép­viselőjét, Meszes Balázst azzal, hogy a jelenleg a fizetési zónába nem tartozó utcában áldatlan állapotok alakultak ki, az itt lakók nem tudnak parkolóhelyet találni nemcsak a házuk közelében, hanem az egész Árok utcai parkolóban sem. A lakók kérelmükben elmondták, hogy a környékbe­li településekről munkába érkezők kora reggel elfoglalják a parkolókat, és késő délutánig megtelítik a szervízutat, A határozat elfogadásához mínősítetttöbbségre lettvolna szükség, azaz legalább nyolc támogató képviselői javaslatra, azaz az ülésen jelen lévők egyöntetű támogatására, de Nyí­ri Attila tartózkodott, így hiába kérték az ott élők, nem lesz fizetős a parkolás az Árok utcában. A közterületeken kivágott fákat a rászorulók kapják tüzelőként » A képviselők egyhangúan döntöttek arról, hogy az Esz­tergom területén végzett fakivágás során a 2018-ban keletkezett faanyagot szociális tűzifa célra használja fel az önkormányzat. Esztergom területén folyamatosan történik a fasorok gon­dozása, az így keletkezett faanyag a 2018. év folyamán meg­közelítően 100 köbméter volt. A közjóléti irodán jelentkező faigények közel 60 százaléka ezen famennyiséggel teljesít­hető. A faanyag szociális célra történő felhasználása során a tárgyban jelölt faanyag feldarabolása és a rászorultaknak történő kiszállítása a közfoglalkoztatás keretében megold­ható, az nem jelent több költséget az önkormányzat számára. „ESZTERGOMBAN LETTEM FESTŐ" A TÁR-LAK SZALONBAN RENDEZETT 80. SZÜLETÉSNAPJÁN EMLÉKEZETT MEG JANUÁR 7-ÉN ESZTERGOM KAPOSI ENDRE FESTŐ, GRAFIKUSRÓL. A KIÁLLÍTÁSON KÖZEL NEGYVEN GRAFIKÁT ÁLLÍTOTTAK KI A SIMOR JÁNOS UTCAI GALÉRIA FALAIRA. A KÉPEKET KORÁBBAN MAGA AZ ALKOTÓ RENDEZTE EGY MAPPÁBA, EGY MAJDANI PUBLIKÁLÁS SZÁNDÉKÁVAL. KAPOSI ENDRE ÉLETÚTJÁT, MUNKÁSSÁGÁT ÉS ANNAK JELENTŐSÉGÉT WEHNER TIBOR MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZTŐL HALLGATHATTA MEG AZ EMLÉKKIÁLLÍTÁS KÖZÖNSÉGE. » Mint a megnyitón elhangzott méltatásból kiderült Kaposi Endre édesapja, Kaposi Antal és fia, Kaposi Tamás alkotói hármas nem­zedékének középpontjában állt, egy olyan művészi beállítottság birtokában, melynek egyik fő inspirálója és színtere Esztergom volt. Wehner a művész életéről, munkássá­gáról készült kötetben így fogalmaz: „A Kapo- si-oeuvre erőteljesen Esztergom oly mély történelmi-kulturális-művészeti közegébe, hagyományába illeszkedik, s eme beágya­zottságát számtalan tematikai és stilisztikai motívummal igazolhatjuk. (...) Kaposi End­re művészetét Esztergom történelmi-művészeti tradíciói, a város művészeti, építészeti emlékei inspirálták. (...) Ámbár az Esztergom lakóira, a kultúrhistória kiemelkedő jelentőségű alakjaira, a város részleteire hivatkozó, közismert vagy rejtett motívumok révén felismerhető és azonosítható elemekből építkeznek a kompozíciói, művei mégsem fényképszerűek, hanem a valóságelemeket átíró, különös festői redukció­val élő, a részleteket a lényegi elemekről lehántó, egy-egy képi mozzanatot összefüggéseiből kiemelő vagy új kontex­tusba helyező, szimbolikus tartalmi mondandókat megra­gadó munkák." Kaposi Endre erről egy 1989-ben készült interjúban így vallott: „Esztergomban lettem festő, itt kezdtem komolyabban foglalkozni a festészettel. Esztergom légköre, atmoszfé­rája, a táj és a környezet hatása meghatá­rozó volt festői szemléletem alakításában is, témaköreiben is, de főként a színvilágában." Wehner Tibor ajanuár 7-ei kiállításmegnyitón kiemelte, hogy Kaposi Endre több alkotói periódust élt meg, s beszélt a grafikusi, raj­zolói, majd pedig festészeti korszak után a fotográfiáról, fotókollázsokról szóló sza­kaszról, valamint az alkotói pálya utolsó részében megjelent tárgykollázsokat közép­pontba állító időszakról is. Wehner Tibor ugyancsak megemlí­tette Kaposi Endre „rövídebb-hosszabb hiátusokkal szabdalt művészi munkásságát" felváltó művészetírói, elméleti és gya­korlati művészetpedagógusi tevékenységét, különféle pub­likációinak egész sorát és több művészeti csoportban vala­mint a főiskola vezetésében való tevékenysége jelentőségét. A megnyitón Nagy Tamás gitárművész két kompozícióval tet­te emlékezetessé a művészeti bemutatót. A Kaposi Endre grafikák 23-áig lesznek láthatók a Tár-lak Szalonban, majd aznap a kiállítás zárásaként a művelődési házban 19 órától kerekasztal beszélgetést tartanak a jeles alkotóról. 2019. január [ www.esztergom.hu 13 Fotó: Benedek Attila

Next

/
Oldalképek
Tartalom