Északkeleti Ujság, 1919 (11. évfolyam, 1-13. szám)

1919-01-19 / 3. szám

3-ik szán. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. á-ik oldal Korlátolt vasúti forgalom. A közlekedés :) pénteken megindult még pedig Püspökladány * és Királyháza között 1705. minden kedden és 5 szombaton, 1706-a minden hétfőn és pénteken, i Királyháza—Máramarossziget között 1705. - minden kedden és szombaton, 1718. hétfőn * és pénteken. Nagykároly—Sarmaság között * 5502. és 5505. minden kedden, Nagykároly és . Csap között minden hétfőn az 5701. és 5706. sz. i Népgyülés. A helybeli szociáldemokrata párt a mai politikai és társadalmi kérdések 1 megvilágositása céljából f. hó 19-én vasárnap d. u. 2 órakor nyilvános nagy népgyülést tart 1 a városháza nagyterlnében a következő napi­* renddel: 1. A földreform. 2. Aktuális politikai ’ és 3. szociális kérdések. Jöjjön el a városnak : minden polgára, munkása 1 Mindnyájunk érdeke, hogy megismerjük a mai nehéz idők okait és megtudjuk, hogy mit kíván a jövő. A végre- ' hajtő-bizottság. ; Arvlzsgáló bizottság. A közszükségleti ; cikkek olcsóbbá tétele céljából az elmúlt héten * megalakult az Árvizsgáló-bizottság. Tagjai a . következők: Brichta Miksa, Cukor Márton, ifj. I Matolcsy Sándor, Politzer Ignác, Lukács Lajos, Braun Márton, Luczay János, Szűcs Béla, 1 Tremba Márton, Tarcsinszky Kázmér, Mangold 1 István, Pucser Károly, Tliury Mihály, Weisz Lajos, Raucsina József és Steib Antal. A bizott­ság hetenként tart ülést és a piaci-, fűszer-, vas-, röfös- és divatáruk árait fogja esetenként ' megállapítani. MEGHÍVÓ. A Nagykárolyi Nöegyesület : folyó hó 19.-én, vasárnap délelőtt 72 12 , órakor a városházán, a polgármesteri hivatal helyiségében közgyűlést amelyre az igen tisztelt tagokat ezennel meghívom és tekintettel a tárgyak rend­kívül fontosságára, kérem, hogy azon okvetlenül megjelenni szíveskedjenek. Nagykároly, 1919. január 9-én. Teljes tisztelettel • Dr. Schönpflugtté Ujfalussy Ama dili, első alelnöknű. i Tárgysorosat: 1. Az árvaház fénntarthatása céljából a szükséges intézkedések megtétele iránti előter­jesztés. 2. Tagdíjak felemelése. 3. Előterjesztések és inditvái ;:k. A Protestáns Kör közgyűlése. 1919. január hó 19-én, vasárnap délután 4 órakor tartja a Protestáns Társaskör 22-ik évi rendes közgyűlését a nagyterem helyiségében, melyre az egyesület minden alapitó, rendes és pártoló tagja meghivaiik. Tárgysorozat: 1. Jelentés a megelőző évi működésről. 2. Jelentés a kör i vagyonáról és a pénztári forgalomról, valamint ja választmány által kiküldött számvizsgáló-bi- ! zottság jelentése alapján a pénztárnok részére ' a felmentvény megadása. 3. Költségelőirányzat megállapítása. 4. Az alapszabályok esetleges módosítása. 5. Indítványok tárgyalása. 6. Tiszt­viselők, választmányi tagok választása. A beszerzési Csoportnál c hét végéig még folyton tart a iisz kiosztás. Saját jól fel­fogott érdekében cselekszik minden ellátatlan j tag, ha lisztmennyiségét teljes egészében most (kiveszi, mert a lisztre nézve a csoport további I felelősséget nem vállal és a kiosztás befejezte ' után lisztre igényt senki sem tarthat. A tengeri egyrésze. összesen 240 mm. (csöves) meg-1 , érkezett és az arra jogosultak között, családonkint 75 klgros mennyiségben, a jövő hét folyamán 7. Uj bíróság. Az 1919. évi IX-ik törvény­cikk által alkotott munkaügyi bíráskodás folyö hó 6-án életbelépett. Hatásköréhez tartozik a munkaadók és a munkavállalkozók között fennforgó vitás ügyeknek — értékre való tekintet nélkül — való elintézése. A bírósági elnök bíróságunknál Dániel Sándor, itélőtábla- biró, tagjai a szakegyesületek által kijelölt két biró, egyik a munkaadók, egyik a munkavál­lalkozók közül. Egyezer korona értékig terjedő ügyeknél a felebbezés ki van zárva. Felebbe- zési bíróság a törvényszék, mint munkaügyi bíróság, Intézkedések városunk közbiztonsága érdekében. Dr. Makray Mihály Szatmárvár- megye kormánybiztosának jóváhagyásával Demidor Ignác városunk rendőrkapitánya a város közbiztonságának megóvása céljából a következő rendeletet adta ki: 1. Fegyverek lőszerek és mindenféle robbanó anyag elkob- zandó. Az elkobzás Bodoky csendőrfőhadnagy és dr. Falussy rendőr-alkapitány vezetésével történik. 2. Az összes vendéglők, korcsmák és kimérési helyiségek bezárandók, az összes italok zár alá veendők. A vendéglőkben, me­lyekben ételek is szolgáltatnak ki, az étkezésre déli 12 órától d. u. 2 óráig és este 7 órától 9 óráig engedély adatik, szeszes ital azonban ki nem szolgáltatható. Kávéházak nyilvántartása megengedtetik, azonban csakis kávé kiszolgál­tatására, tea adható, de csak rum nélkül. 3. Január 10-től az utcán 10 órán túl járni tilos, rendkívüli esetekben rendőrhatóságtól engedély kérendő. Kivételt képeznek például gyógyszerek vitele, vagy orvosi segély igénybevétele. 4. A közrend, az élet- és vagyonbiztonság megvé­dése céljából úgy éjjel, mint nappal őrjáratok lesznek kivezényelve, még pedig 20 csendőr, 20 rendőr és 60 nemzetőr. A Tartalékos és Népfelkelő Tisztek és Szellemi Munkáskatonák Országos Egyesü­lete tudatja, hogy címét a „Hadviselt Szellemi Munkáskatonák Országos Egyesületére* változ­tatta meg. Az Egyesület felhívja ezen tagjait, kiknek szükségük van állásra, hogy saját érdekükben minél előbb jelentkezzenek Kronovitt Jenő titkárnál, az állást idénylő ivek kitöltése végett, ki ezt személyesen fogja felvinni a központhoz és ügyeikben eljárni. Adomány. Özv. Gróf Károlyi Istvánné j úrasszony 200 koronát küldött a „Margit-alap” i ■céljaira, mely összegért sok hálás köszönet. ; Hazatért katonák sorsa és holléte, j Naponta százával érkeznek a hadügyminiszté­riumban kérdezősködések, hogy hozzátartozóik holléte után tudakozódjanak. A hadügyminisz­térium a legnagyobb készséggel teljesítené a kívánságot és maga örülne a legjobban, ha minden kérdezőskűdőknek választ adhatna. Saj­nos azonban, hogy a jelen körülmények között íz nincs módjában. Majd minden ezredünkből érkeztek már haza egyes részek. Másik részük azonban még utón van és jó idő telik, roig véreink hazaérkeznek Olaszországból, Albániá­ból, Németországból, Ukrániából. Még sok csapat van utón, részint gyalogmenetben, részint! vasúton vagy hajrán. Az olaszok azokat, akik 1 november 1 után kerültek fogságukba, igére-1 tűk szerint rövidesen vasúton hazainditják. Ez.! minden, amit a hadügyminisztérium tud és a jelen helyzetben tudhat. Egyes emberekről lehe­tetlen felvilágosítást adni a mai viszonyok kö­zött, amikor leginkább ellenséges országokkal övezve, részletes felvilágosításokat nem kapha­tunk tőlük. A hadifogságból visszatértek illet-1 ményei. A hadifogságból visszatért katonák; illetményeiket póttestüknél kapjak meg. Azok { a magyar állampolgárok, a kiknek volt póttes- tük a magyar népköztársaság területén kívül van, kérhetik illeífnényeik folyósítását attól a I' póttestől, a hol jelenleg szolgálnak, vagy ha j < nem szolgálnak többé, attól, amelynél leszereltek, f", fog szétosztatni. Ugyanakkor árpagyöngy lesz kapható a csoportnál és ebből fejenkim egy kiló igényelhető. A még meglévő csekély burgonya és sárgarépa készlet szombaton kerül szétosztásra. Az Intézőség. A «leszerelési illeték. A hadügyminisz­térium tájékoztatása szerint leszerelési illetékre csupán azoknak a katonáknak van igényük, akik az általános leszerelés elrendelése után léptek ki a tényleges katonai szolgálatból. Ennélfogva a leszerelési javadalmazás nem jár azoknak a katonáknak, akiket bármely célra való felmentés, testi törődöttség, vagy születési év folytán már 1918. évi október harmincadikáig elbocsátottak a tényleges állományból. A hadi­munkások közül csakis azoknak jár leszerelési illeték, akik valamely katonai üzemben, vagy más katonai alkalmazásban 1918. évi november másodikéig dolgoztak és csakis katonai illet­ményekben részesültek. Az üzletek munkaideje. A hivataloslap december 19-én közölt kormányrendelete sze­rint a nyílt árusítási üzleteket — fűszer divat­áru stb. boltokat — hétköznapokon reggel 7 órától d. u. 4 óráig, az olyan üzleteket pedig, »melyekben túlnyomóan élelmiszereket árusí­tanak, reggel 6 órától esti 6 óráig szabad nyitva tartani. Vasárnap és ünnepnapon az üzletek egész nap zárva tartandók, az élelwi- szer kereskedések d. e. 7 órától d. e. 10 óráig maradhatnak nyitva. A csanóiosi Iparoskör folyó hó 19-én, vasárnap, este 6 órai kezdettel özv. Czier Ká- roiyné vendéglőjében műsorral egybekötött táncmulatságot rendez. Az ügybeosztás járásbíróságunknál. Amennyiben változott, hogy a V. és Z. kezdő- betűs alperesek elleni pereket, összes polgári pereket, valamint az összes polgári perenkivüli ügyeket — lakbérleti bizottság elé tartozó ügyek kivételével — dr. Vámos Albin járásbiró intézi, továbbá dr. Stróbl Alajos önálló jegyző intézi a Börvely, Krasznaszentmiklós, Mezőfény, Mezőpetri, Mezöterem, Mérk, Nagymajtény, Penészlek, Piskoit, Portelek, Reszege, Szaniszló, Vállaj és Vezend tkvi. betéteiben (telekjegyző­könyvben) felvett ingatlanokra vonatkozó nem végrehajtási tkvi. ügyeket és veszi fel az állami közjegyző akadályoztatása esetén az óvásokat. Egyebekben az ügybeosztás maradt. Üresedésben levő rendőri állások. Városunk rendőri létszáma 40 főre emeltetett s minthogy még 22 állás betöltetlen volt, erre pályázat hirdebetett, minthogy azonban csak 8 pályázó akadt, tizennégy rendőri állás még mindig betöltetlenül maradt. A gazdák fölszerelése. A földbirtok­reform kapcsán létesítendő uj telepek és a háborús viszonyok folytán fölszerelésüket pó­tolni nem tudó gazdaságok mezőgazdasági gépekkel és eszközökkel való ellátásának biz­tosítása czéljabói, nagyobb számú eke, fogas borona, 3 tagú henger, 9—15 soros vetőgép, kézikapa, ásó, fagereblyc, teljes kaszafelszere­lés, favilla, vasviila szelelősrosta, trieur, kézi- szecskavágó, kézi tengeri morzsoló, kézi répa­vágó, motoreke, gőz- és motorcséplőgarniíura, lószekér, ökörszekér, kézitaliga, lóvakaró, ökörvakaró, lószerszám, ökörjárom és íézslára lesz szükség. Mindazokat, a kik a fölsorolt mezőgazdasági gépek éfe eszközök gyártásával és szállításával foglalkozni akarnak, fölhívja a földmi velésügyi miniszter, hogy ajánlatukat haladéktalanul nyújtsák be. Bővebb iölvilágo- siíással kívánatra az ügy előadója, dr. Mikecz Károly miniszteri segédtitkár (Budapest, föld- mi velésügyi minisztérium II. emelet. 80. sz. szoba) szolgái. Városunk kiürítése. A román csapatok bejövetelére tekintettel a csendőrség a mai na­pon elhagyta a várost. Az Eperjesről ide vezé- nyult 67-ik gye. a holnapi nap folyamán vonul i 1. A csendőrség Hajdúböszörménybe vezényel- , etett, a 67-esek Ujfehértóra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom