Északkeleti Ujság, 1916 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1916-02-19 / 8. szám

8-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 3-ik oldal. — Meghívás. 1462—1916. k. szám. Nagykároly r. t. város képviselőtestülete által 1916. febr. 20-án délelőtt 10 órakor a város­háza tanácstermében tartandó rendkívüli köz­gyűlést tart. Nagykároly, 1916. febr. i4. Deb- reczeni polgármester. Tárgysorozat: 1. Beje­lentés a képviselőtestületben beállott változás­ról. 2. A városi gazdasági és pénzügyi bizott­ságba egy képviselőtestületi tag beválasztása. 3. Unger Dezső budapesti lakos ajánlata 300 waggon tűzifa megvételre. 4. Előterjesztés a villamosmü alkalmazottai részére háborús segély megszavazása iránt. 5. Dr. Roóz Elemér had- bavonult városi orvos kérelme általa a katonai kincsíártól felvett családi illetékre visszafizetett 473 K 59 f.v megtérítése iránt. 6. Alispán ur rendelete az 1916. évre rendőrségi államsegély cimén kiutalt összeg elszámolása iránt. 7. Élő- terjesztés a városi közkórház alapszabályzatá­nak iránt. 8. Rendőrkapitány kérelme részére és az éjjeli felügyeleti szolgálatot teljesítő ren­dőrtisztviselők részére évi egyenruha általány megállapítása iránt. 9. A városi hajdúk slb. kérelme illetményeinek a rendőrlegénységével azonos rendelkezése iránt. 10. Szatmárnémeti tanácsának átirata vásárnak áthelyezéshez hozzá­járulása iránt. 11. Özv. Nagy Sándorné szül. Szabó Veronika illetőségi ügye. 13. A f. évi január 29-án tartott pénztárvizsgálat eredmé­nyének bejelentése iránt. — Kintüntetés. Gyene Pál vm. aljegyző signum laudissal lett kitüntetve. — Kinevezés. Őfelsége Dr. Liszer Lajos segédorvos zászlóst, aki az albán harctéren tel­jesít szolgálatot, hadnagygyá nevezte ki. Kinevezés. Nagy Irma felsőnánai (Tol­namegye) ág. hitv. ev. tanítónőt — Nagy Sán­dor nagykárolyi m. kir. állami elemi népiskolai tanító leányát — a vallás és közoktatásügyi minister a verbáz chvajniczai (Nyitramegye) állami Iskolához nevezte ki rendes tanítónőnek. — Kinevezés. A király a magyar királyi honvédség tényleges állományában bodoki Henter Zoltán U-ik honvéd gyalogezredbeli (jrnagyot alezredessé nevezte ki. Henter Zoltán hadnagy korában városunkban állomásozott és közkedvelt tagja volt városunk társadalmának — Halálozás. Egy galambőszfürtü agg lelkipásztor haláláról vettünk szomorú hirt. A jólékonyságáról széles körben ismert kál- mándi plébános: Soltész Imre, tb. kanonok, aranymisés áldozópap 83 éves korában elköl­tözött az örök béke honába. Haláláról unoka- öcscse, dr. Bohus János, az alábbi gyászjelen­tést adta ki: Dr. Bohus János úgy a maga, mint az összes rokonság nevében fájdalmas szívvel, de Isten akaratán megnyugodva tu­datja, hogy szeretett nagybátyja Soltész Imre tb. kanonok, kálmándi plébános, aranymisés áldozópap tőrelemmel viselt szenvedés és a szenlségek gyakori felvétele u*án, életének 83., áldozópapságának 60-ik, kálmándi lelkipásztor­kodásának 40-ik évében folyó év február 17-én esti 10 órakor Kálmándon visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. A megboldogultnak földi maradványait f. hó 19-én délelőtt 9 órakor a kálmándi rk. plebánia-templomban lelkeüdveért bemutatandó gyászmise. után fogjuk elhalt hí­vei közé a feltámadás reményében örök nyu­galomra kisérni. Kálmánd, 1916. február 17. Örök világosság fényeskedjék neki! — Előléptetések. Őfelsége Thury Sándor zászlóst, Thury Mihály pénzügyi főtanácsos fiát, az arany és nagy ezüst vitézségi érem tulajdonosát 1915. január 1-i hatállyal had­naggyá léptette elő. A Vörös Kereszt közgyűlése Az or­szágos Vörös Kereszt Egylet nagykárolyi fiókja f. hó 27-én déli Väl2 órakor a polgármesteri hivatalos helyiségben tartja évi rendes közgyű­lését melynek tárgysorozatában elnöki meg­nyitó, elnöki és pénztári jelentés és tisztujitás szerepelnek. — Vármegyénk igazoló választmánya f, hó 9-én vette tárgyalás alá az 1916. évre szóló legtöbb adófizetők névjegyzéke elleni felszólamlásokat, a felszólamlások legnagyobb részének helyt adott, nehányat elutasított ts így a legtöbb adófizetők névjegyzékét össze* ájljtotta. A legtöbb adófizetők között az. első Bá-ó Vécseí Aurél dr. földbirtokos Csegőld 15,530 K hittudori oklevél alapján kétszeresen I számított adóval, a legutolsó dr. Gondos Mór járásorvos 507 K 82 f orvosi oklevél alapján kétszeresen számított adóval. — Elismerés a hős 12-ősöknek. Mindenkor jói tudjuk, hogy hős fiaink a legnehezebb harcokban is ősi vitézséggel állják meg a helyüket, mégis jól esett lelkünk, mikor az elmuit hét szombatján a következő tartalmú plakát jelent meg u'cíinkon: M. kir. szabadkai 6 népfel­kelő gyalogezred. Nagykároly rend. tan. város polgármesterének Nagykároly. Tábori posta 151. 1916. február 7-én. A szabadkai m. kir. 6 népf. gyaiagez- redhez beosztott Nagykároly város és környéke szülötteiből álló III/12. népf. zászlóalj az ezred többi zászlóaljával együtt Montenegró 1600 méternél ma­gasabb hegyeiben az elmuit hó első napjaiban vívott harcok alkalmával leg­nehezebb terepviszonyok, fáradalmak és nélkülözések dacára oly hősiességgel s halálmegvetéssel küzdőit s ismételten rohamozott mindaddig, mig az ellensé­get — neki óriási vereségeket okozva — el nem űzte, az állásait el nem fog­lalta s zászlóját birtokába nem vette. A tisztikarnak és legénységnek e ma­gasztos, hősies és a jövő történelemben példaképül szolgáló önfeláldozó hazafias magatartása alkalmából örömmel üdvöz­löm Nagykároly város tanácsát azzal, hogy büszke vagyok i’lyen vitézeknek parancsnoka lenni. Biztos tudatban, hogy ilyen hősökkel a haza szent ügye csak győzhet, maradtam hazafias üdvöz­lettel Kirschhofer Edl. v. Bodzenhardt Oberst. 1320 — 1916. k. szám. Ezt az értesítést hazafias örömmel hozom a város közönségének tudomására. Nagy­károly, 1916. február 10. Debreczeni István, polgármester. ■ — Siket Traján zágrábi missziója. Nagyváradról Írják: Rendkívül fontos és min­den irányban körültekintést kívánó missziót bízott Siket Traján, a nagyváradi posta- és távírda igazgatóra a kereskedelemügyi minisz­ter. Ugyanis a zágrábi postaigazgatóságnál elharapódzott kezelési mizériákat és az ügy- veze'é6beii felmerült zűrzavaros állapotokat meg kellene szüntetni. Már két ízben küldte ki a miniszter Alfay Zoltán postaigazgatót a bajok megszüntetésére, minthogy azonban a hibák újból előállottak, Siket Traján erős kezére bízta a hivatal rendbehozá^t, ki a jövő héten elutazik s körülbelül egy hónapig fog Zágráb­ban tartózkodni. Azalatt helyettese Szíics Jó­zsef postatanácsos lesz. f — Vármegyei közgyűlés. Szatmárvár- megye törvényhatósági bizottsága f. hó 24-en d. e 10 órakor tartja ez évi első rendes köz­gyűlését. — Az állandó választmány folyó hó 23-án d. u. 3 órakor tartja ülését a vármegye- gyeháza aUspáni kistermépen s ugyané napon d. e. 11 órakor Csaba Adorján főispán hiva­talos helyiségében lesz a vármegyei állandó választmánya is. — A „Takarékpénztár Egyesület“, az Oszhák-Magyar Bank mellékhelye, a Generali Biztositó Intézet főiigynökstge f. hó 20-án d. e. 10 órakor tartja 42-ik rendes közgyűlését, melynek tárgyaiként szerepelnek: Jegyzőkönyv- hitelesítő bizottság választása, jelentések, elő­terjesztések, a felmentvény megadása és eset­leges indítványok. Az intézet az elmuit évben uj üzleteket aiig kötött, a kihelyezett tőkéinek egvrészét igyekezett visszavonni, háborús vál­lalkozásoktól pedig tartózkodott. Múlt évi nye­reménye ennek következtében alig nagyobb az 1914-ik üzietév nyereségénél, aminek különben az is az oka, hogy mig egyrészt a betevő kö­zönség a hadikölcsön magas kamatozása követ­keztében nagyobb kamat igényeket támasztott, addig másrészt a kihelyezett tőkéi kamatozása a nagy pénzbőség és a moratóriumos rendel­kezések következtében nagyon mérsékelt volt. Váltó-, jelzálog-, folyószámla-állománya kiseb- bedett, betétállománya azonban jelentékeny emelkedést mutat. Betétjéből az elmuit évben 412,600 korona nadikölcsönkötvényt jegyeztek, — ennek dacára betétállománya 1 223,533 korona 24 fillérrel emelkedett, ami a közönség bizalmának kétségtelen jele és nyilván annak a következménye, hogy a betétek visszafizeté­sénél a moratóriumot nem vették igénybe. Je­lenlegi betétállománya 5 és félmillió, ami az első helyen áll a megyében. 1.207,222 korona visszváltó és lombard tartozását fizette vissza az intézet úgy, hogy váltó-, jelzálog-állománya és összes értékpapírjai birtokában vannak. El­sőrangú fővárosi intézeteknél nagyobb betéteket helyezett el és igy a váratlan pénzsziikségletre fel van készülve. Az intézet mérlegét közgyűlés után fogjuk érdemlegesen ismertetni. — Meghívó. A nagykárolyi önkéntes tűzoltó-egyesület 1916. évi február hó 27-én d. e. 10 órakor a rendőrkapitányi hivatalban tartja évi rendes közgyűlését, melyre az egye­sület alapitó, pártolói és működő tagjait ezen­nel vanszerencsém meghívni. Ha a határozat- képességhez megkívánt létszám ez alkalommal össze nem jönne, akkor tekintet nélkül a meg­jelent tagok számára, a gyűlés ugyanezen feu- tebbjelzett hivatalos helyiségben és időben március hó 5-én fog megtartatni. Kelt Nagy­károlyban 1916. évi február hó 17. Demidor Ignác egyesületi elnök. Tárgysorozat: 1. Jegy­zőkönyv hitelesítés választása. 2. Parancsnok­ság évi jelentése. 4. Költségvetés előterjesztése. 5. Szám és szertárvizsgálö bizottság választása. 6. Tagságidijak behajtására vonatkozó határo­zathozatal. 7. Esetleges indítványok tárgyalása. — Tarnay-hangverseny. Tarnay Alajos dalköitö és zongoraművész, az orsz. magy. kir. zeneakadémia tanára, a nagykárolyi hadi rokkantak javára 1916. március hó 1-én, szer­dán este 8 órakor a Vármegyeháza dísztermé­ben hangversenyt íendez, melyre Nagykároly város közönségét tisztelettel meghívjuk. Tarnay hangversenyei teljesen elütnek a megszokott sablontól. A miivész saját szerzeményű dalait adja elő, melyekkel kiváló magyar poéták, Jőkai Mór, Kiss József, Enürődi Sándor, Far­kas Imre, Makai Emil és más jelesek költemé­nyeit zenésitette meg. Az egyes számok előtt ő maga tart konferáns-.ot s az egész estét egyedül ö tölti ki. A művész most járja be Magyarországot, hogy egészen díjtalanul, hang­versenyeinek minden jövedelmét a háború rokkantainak gyűjtse össze. Egy, a magyar hazáját igazán szeretőt finom lelkű művész nemes áldozata ez azoknak a magyar fiuknak, akik ezt az ezeréves országot dúló csaták kö­zepette hősiesen védve, rokkantakká váltak. Bízunk benne, hogy Nagykároly müveit kö­zönsége megérti a művész intentióit és ezt az egészen sajátos dalestélyt tömeges megjelené­sével megtiszteli, mint ahogy Tarnay eddig is mindenütt zsúfolt termekben ringatta hangu­lati)» az őt megértő publikumát. A hangver­seny rendezését a magyar szent korona orszá­gos Vöröskereszt egyesület nagykárolyi fiókja vállalta magára és tekintettel a jótékony célra, felülfizetéseket is hálával fogad és hirlapilag nyugtáz. Helyárak: Alsópáholy 12 K, emeleti páholv 8 K, Támlásszék (I—III. sor) 3 K, (IV—V. sor) 2 K, Körszék 1 K 60 f., Zártszék 1 K 20 f, Erkély (I. sor) 1 K 20 f., (II. sor) 1 K, Karzati számozott ülőhely (I —II. sor) 89 f., (III — IV. sor) 60 f., Karzati állóhely 40 fill. A művész eddigi útjában az ország nagyobb városaiban mindenütt telt ház előtt zongorázott, lőttünk fekszenek a vidéki és fővárosi lapok lelkes beszámolói, melyek mind rajongással Ír­nak a Tarnay művészetéről és a hangverseny sikeréről. A Dunántúl szerint „Abszolút ura hangszerének és hivatottja az interpretálás mű­vészetének Egész játé.rát finom Ízlés, nemes elegáncia, fölényes biztonság, báj >s és meleg közvetlenség hatja át. Nagystílű művész a szó teljes értelmében.“ A „Bécsi Napló“ szerint Tarnay hangversenye mindenütt telt házat je­lent. Á pécsi koncert 1100 K tiszta hasznot- jövedelmezett. Hisszük, hogy a mi kis színhá­zunk is zsuffolásig lesz közönséggel a nagyhí­rű művész hangversenyére — Adományok a népkonyha céljaira: Nagy károlyi Önsegélyző Népbank 50 K, Nagy­károlyi Takarékpénztár 20, Bihoreana 2, Schönpflugné Ujfalussy Amadil 20, Sternberg

Next

/
Oldalképek
Tartalom