Északkeleti Ujság, 1916 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1916-05-27 / 22. szám

22-ik szám. 5i-k oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. ^negyei püspök 10 K-t, Huszthy Magdica 10 K-t, dr. Jékel László 10 K-t, Péchy Lászlóné 10 K-t, Harász Pál 6 K-t, Kleiner Dezső 5 K-t, Harász Pálné 4 K-t, Gruber Mártonné (Szaniszló) 4 K-t, Jeszenszky Bélán (Nagysom- kut) 3 K-t, Baligács Vazul (Kaplony) Berkő Pál, Braneczky József, dr. Brugós Gvuláné, ifj. Gindele Ignác, Győrfi Erzsébet, Jakab Gyula, Zaklovits György (Szatmár) Kurz Er­zsébet, Lukovits Endre, Madarassy István, Ma­got Györgyike, Sarkady Sándor, Süveg Fe- rencné (Kismajtény) Szabó Pál, ft. Révész Re- nig (Kaplony), Vidákovich Dániel, P. Tóth Lajos 2—2 K-t, Akkermann Györgyné, dr. Hetey Zoltánná, Kern, Mókán .Margit, Rub- letzky Ignácné, Wieser Miklósné 1 — 1 K-t. Magyar Bandi 80 f-t, Leitner Józsefné 50 f. Fogadják a jólelkü adakozók hálás köszöne- tünket. Récsei Ede k. r. házfőnök, ein. isk. igazgató. — Gyászeset, özv. Hutiray Fereczné szül. Szigligeti Jolán,- Szigligeti Ede leánya - a nemzeti színház egykor ünnepelt művésznője Debrecenben f. hó 22-én elhalt. A család kővet­kező gyászjelentést adta ki. Dr. Hutira Andor és neje Hirsohman Margit, Dr. Hutira József és neje Rutter Sarolta. Hutiray Jolán férjével Ryll Viktorral és gyermekeivel, Hutiray Berta férjével Schmitt Elekkel és fiával, Hutiray Eta mint gyermekek, — Szigligeti Mária mint test­vér, — Báró dr. Kétly Károly és gyermekei. Dr. Faltay László és gyermekei mint sógorok, úgy a maguk, mint a kiterjedt rokonság nevé­ben is, mély fájdalommal, megtört szívvel tudatják, hogy a forrón szeretett, felejthetetlen édes anya, nagyanya, testvér, anyós, sógorné, nagynéni és jó rokon özv. Hutiray Ferenczné szül. Szigligeti Jolán életének 72-ik, özvegy­ségének 11 -ik évében, folyó évi május hó 22- én délután fél 6 órakor váratlanul jobblétre szenderült. Felejthetetlen drága halottunk földi részeit folyó hó 24-én (szerdán) délután 4 órakor fogjuk a Rákóczi-utcza 4. számú gyász- háztól a róm. katholikus egyház szertartása szerint a Szent-Anna utczai sirkertben örök nyugalomra helyezni. Az engesztelő szentmise­áldozat május hó 25-én reggel 9 órakor fog az Egek Urának demutattatni. Mely vég- tisztességtételre rokonaiokat, valamint, a bána­tunkban igaz részvéttel osztozókat fájó szívvel meghívjuk. Debreczen, 1916 május hó 22-én j Béke és örök világosság lebegjen drága ham-; vai felett! Az Est hetedik évfolyamába lépett ja­nuár elsején. Az idő gyors rohanásában is meg kell állanunk, hogy Az Est elmúlt ha- esztendejére visszatekintsünk. Mert ez az idő fordulópontot, korszakot jelent a magyar hirt lapirás történetében. Az Est megtízszerezte a magyar ujságolvasóközönség számát, rátanitotta az országot arra, hogy mit kell követelni egy •ó újságtól, hogy mit kell adni az újságnak. Az Est bebizonyította, hogy a magyar szó előtt nyitva van az egész világ, csak attól függ, hogy ez a szó mit mond, mit jelent be. Az Est hírei nemcsak Magyarországnak, de az egész világ­nak szólanak és Németország, Anglia, Amerika a világ minden újságolvasó állama Az Est hírei keresztül jut pontos és megbízható értesülések hez. Az Est világlap, de a magyarság lapja Ez egyúttal programja is. Azt akarja, hogy a magyarság haladásával, elismerésével legyen tele a világ, azt akarja, hogy a világ érdekes­ségeit, küzdelmeit, előretörését a magyar közön­ség Az Est hasábjain keresztül tudja meg. Az Est tette azt, hogy a magyar hírlapíró ma ott­honos minden ország minden fővárosában. Az Est tette azt, hogy minden nagy külföldi ese­ményről elsőnek számol be, hogy munkatársai elsőnek jelennek meg mindenütt. Az Est önér­zetesebbé és függetlenebbé tette a magyar tár­sadalmat, a kisember kezébe épen úgy, mint a vezető osztályéba jó és becsületes, irodalmi nyelven megirott, nemes törekvésekkel teli új­ságot adott és céltudatos munkával minden olvasóját részesévé tette Magyarország életének. A hat év elteltével fejlődése utján nem állott meg, minden száma újabb bizonyítéka erejének és haladásának, bizonyítéka annak, hogy to­vább is bátor küzdője, harcosa marad minden magyar eszmének. Áki olvasóink közül előfi­zetője akar lenni ennek az újságnak, az kérje Az Ést mutatványszámát a kiadóhivataltól. (Bu­dapest VII., Erzsébet-körut 20.) — Eltűnt katonák nyomozása: A cs. és kir. közös hadügyminisztérium, a magy. kir. honvédelmi minisztérium és a Magyar Vörös Kereszt Egylet hozzájárulásával és támogatásával a budapesti „Tudósító Iroda“ múlt év december óta „Katonanyomozó-Jegyzék,, címmel lapot ad ki, amely kizárólag az eltűnt katonák felkuta­tását célozza s a kutatás sikerességének elő­mozdítására sok keresett katona arcképét is közli. A lap melynek élén gróf Batthány Lajos és gróf Hadik-Barkóczy Endre főmegbizottak állanak — havonként kétszer jelenik meg lega­lább 15.000 példányban és az összes csapat­testeknek a harctérre és a front mögött, az ös­szes kórházaknak Magyarországon és Ausztriá­ban, valamint e hadifogságból haza tért rok­kant katonáknak hivatalból ingyen küldetik meg. A lap felelős szerkesztője B. Virágh Géza. A kutatások közlési feltételei megtudhatók a „Katonanyomozó-Jegyzék“ szerkesztőségében és kiadóhivatalában (Bndapest, IV., Váczi utcza 38. I. emelet.) — Talált karperecz. Folyó hó 24-én Mikcsa János mk. adóhivatali főtiszt egy arany női karperecét talált, tulajdonosa kellő igazolás után a rendőrkapitányi hivatalban át veheti. — A szőlőgazdáknak s a harctéren a katonáknak nagy lesz as öröme, mert bő­ven terem bor és gyümölcs, amióta „Peronosz- por“-al permetezik a szöllőket és a gyümölcs­fákat. Utalunk lapunk második oldalán levő hirdetésre. 1916. H. 41/3. Árverési hirdetmény. A hazáért hősi halállal meghalt dr. Róth Imre nagykárolyi ügyvéd hagyatékához tartozó különféle ingóságoknak u. m. irodai bútorok, írógép, könyvek, férfi alsó és felső ruhák, ka­tonatiszti felszerelés, téli bunda, lábzsák, hege­dű, czipők, és egyébb tárgyaknak nyilvános árverésen való eladás a hagyatéki bíróság által elrendeltettvén, ez árverésnek foganatosí­tására határnapul 191(i évi május 30-ik nap­ját tűzöm ki. Az árverést e határnapon délu­tán 2 órakor kezdem meg Nagykárolyban a Deák-Ferencz tér 4 számú (Spitz Mór- féle) házban az örökhagyó által bérben bírt ügyvédi iroda helyiségében hová a venni szándékozó­kat meghívom. Az árverés alá bocsátott ingóságokat a vevő a vétel ár befizetése mellett azonnal át­veheti. Nagykárolyban 1916 május hó 19. Nemestóthi Szabó Antal kir. közjegyző. 1361/916. tksz. Árverési hirdetmény és árverési feltételek kivonata. Mezöterem és vidéke fogyasztási és érté­kesítési szövetkezet végrehajtatónak Kornok Jól zsef végrehajtást szenvedő ellen 48 K 92 fii­tőke és jár. erejéig indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a Nagykároly és Vidéke Takarékpénztár r.-t. utóajánlata folytán az 1908. XVI. t.-c. 27 §-a értelmében újabb árverést rendel 'el, 48 K 92 fill, tőkekövetelés és járulékainak valamint a csatlakozottaknak kimondott: 1. Nagykárolyi Takarékpénztár-Egyesület (képv. dr. Vetzák Sándor) 360 K. 2. Belme Tögyer (képv. Kalós Pál ügy­gondnok 160 K, — 3. László Béla (képv. dr. Hegedűs István) 36 K 20 fill. — 4. Nagyká­roly és Vidéke Takarékpénztár r.-t. 1700 K, 5. Dr. Vetzák Ede ügyvéd 124 K 30 f. 6. Botor- csán György képv., dr. Kovács Lajos (61 K 50 f, és 7. Kornok Demeter 1500 K tőke kö­vetelése és járulékainak behajtása végett a szatmárnémeti kir. törvényszék területén lévő Vezend községben fekvő s a vezendi 77. sz. betétben a I. 1—8 sor 467, 477, 478, 702, 797, 1084, 1138, 1407 hrszám alatt felvett jószágtestnek (ház 177 öisz. az udvarral a beltelekben és szántók) Kornok József nevén irt 3b. rész illetőségre 1815 K. Az ugyanazon betétben a II. 1. 2 sor, 583, 585. hrsz. alatt felvett jószág testének (rét és szántó a BeUe- lekben) Kornok József nevén álló 3b. rész illetőségére 88 K és az ugyanazon betétben az 1 sor sz. alatt felvett 16—33 egy rész legelő illetőségnek Kornok József nevén irt 3b. rész illetőségére 114 K kikiáltási árban.-V* Sü5* 2K 2 W22 2 22 Női- és Icánnyka kabátok nagy raktára.-H>SI WäiI —«S —H>ía ~K»JH S-. •ca-5—» £4 ed s-i •ed rO cd Jt4 ■í*I S m S3 eö |-WÉ-oH>ü Van szerencsém a tisztelt vevőközönség szi­ves tudomására adni, hogy üzletembe megérkeztek a férfiak, fiuk és gyermekek $ részére jó erős yászon mosórohák és női ruhákra finom fekete és sötétkék liiszierek. Üzletemben mindennemű és rangú katonai és vasutas egyearuházat és egyenruházati cikkek megrendelhetők és beszerezhetők. Önkéntesek teljes felszerelései raktáron vannak nagy választékban. Oroszfoglyok részére legerősebb anyagból készült ruhák megrendelhetők, egészrend ruha 40—50 koronáig Szabó Kálmán nri és katonai szabó, hadifeiszerelési raktáros és ruha kereskedőnél Nagykárolyban. (Fő-tér.) !4<h- fg<H<­pH­É!<H— 1 ■"tf Q asr CD­2. SS CD­CSI XJ1 i |7§©-3o_ |§<h~ ^Hc» Saját termésű bor kicsinyben és nagybani eladás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom