Északkeleti Ujság, 1915 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-04-24 / 17. szám

5-ik oldal. 17-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. özvegységének 11-ik évében hosszas szenvedés után e hó 20-án délután fél hat órakor csen­desen elhunyt. Megboldogult drága halottunk hült teteme f. hó 22-én délután 4 órakor fog a róm. kath. egyház szertartása szerint Király- daróczon beszenteltetni és másnad 23-án d. e. 11 órakor a kocsordi családi sírboltban örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldozat f. hó 24-én reggeli 9 órakor fog a nagykárolyi róm. kath. templomban az Egek Urának bemutattatní. Királydarócz, 1915. április 21. Áldás kisérje nyugvó helyére drága porait! BalL'.a Sándor, Vicenty Gyuláné Balika Erzsé­bet, övz. Szoboszlay Józsefné Balika Etelka, Fogarassy Károlyné Balika Mariska, Balika Ida, Marschalkó Leóné Ruttkay Jolán, Tóth Ber- talanné Ruttkay Erzsébet gyermekei és nevelt gyermekei. Bertnáth Gézáné sz. Bernáth Irén, Bernáth Sándorné sz. Csatáry Róza, özv. Ba­lika Károlyné szül Jékey Klementin, özv. Bakó Gáspárné sz. Balika Janka, Gulácsy Gyuláné sz. Balika Flóra, Gulácsy Gyula sógora és só­gornője. Bernáth Géza, Bernáth Sándor test­vérei. Balika Sándorné Pellet Mariska, Vicenty Gyula, Fogarassy Károly, Baróthy József, Marschalkó Leó, özv. Ruttkay Ferencné, Tóth Bertalan vejei és menyei. Fogarassy István és György, Balika Katinka és Sándor, Vicenty László és György, Baróthy lluska, Jolánka és Gyurka, Marschalkó Juci és Tamás, Tóth Zsó- fika unokái. A ,,Nagykárolyi Kölcsey-Egyesület“ f. évi április hó 18-ára egybehívott rendes évi közgyűlése határozatképtelen lévén, az alapsza­bályok értelmében a közgyűlést folyó évi má­jus hó 2-ára, d. e. V2I2 órára, a vármegyeház kistermébe hívom össze, azon megjegyzéssel, hogy ez a közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz s na­pirendje változást nem szenved. Nagykároly, 1915. ápril. 21. Bárczi Iván vezető-alelnök. Hősi halál. Juhász Antal 5. gy. ezred- beli közkatona két súlyos sebével feküdt a nagykárolyi városi közkórházban. Közben ki­ütött rajta a tífusz is, mely halálát okozta a vitéz katonának. Családja holttestét haza vitette Milotára, hot óriási részvét mellett temették el. Gyászeset. Tasnádszánlói Becsky György, volt csomaközi körjegyző, vm. bizottsági tag, a vármegyei és járási jegyzői egyesületnek agilis vezető férfia életének 36-ik évében hosz- szas betegségben f. hó 15-én elhunyt. Ipartestületi gyűlés. A helybeli ipartes­tület elöljárósága f. hó 14-én délután 4 órai kezdettel elöljárósági ülést tartott, melyen be- mutattatott a számvizsgáló-bizottság jelentése az első évnegyedre vonatkozólag. A jelenlés szerint a bizottság azt találta, hogy a múlt évi -623 K 35 f. pénzmaradvány beszámításával a bevétel volt 1045 K 45 f, az év első negyed­évben a kiadás pedig volt 981 K dl f, tehát a pénzmaradvány 62 K 54 f, a mely ered­mény a könyveknek minden tekintetben meg­felelőnek találtatott. Ezután az elöljáróság a követelések behajthatóságát vizsgálta meg és több behajthatatlan követelés leírását határozta el. Halálozás. Tóth Lajos a nagy károlyi kér. pénztár számellenőre és helyettes igaz­gatója f. hó 21-én déli 12 órakor életének 46-ik évében rövid szenvedés után elhunyt Hivatásának áldozata lelt a nagykárolyi városi közkórház legrégibb ápolója, az öreg Róth Márton. Több mint 28 esztendeig volt a helybeli kórház ápolója. Azelőtt a fővárosi kli­nikán és a katonai kórházban volt ápoló. Igen gyakorlott, buzgó ápoló és becsületes, jómo- doru ember volt, kit felettesei és a betegek egyaránt szerettek. A napokban súlyosan meg­betegedett és az orvosok tífuszt állapítottak meg rajta. A súlyos bajt, mit ápolásközben szer­zett, nem birta ki a 60 fele járó öreg ember s csütörtökön hajnalban, meghalt. Kilenc gyerme­ket hagyott hátra. A kórház megbecsülte derék munkását, a következő gyászjelentést adta ki: Nagykároly r.-t. város közkórháza mély meg- illetődéssel tudatja, hogy 3 évtizeden át volt hűséges ápolt hűséges ápolója Róth Márton életének 57 évében, hivatásának lelkiismeretes teljesítése közben szerzett ragályos betegség következtében 1915. április 22-én elhunyt. Bé­ke poraira 1 A kórház igazgatósága. Mentsük meg a háborús emlékeket. A Magyar Nemzeti Muzeum könyvtárának igaz­gatósága elhatározta, hogy egybegyűjti az ösz- szes Írott és nyomtatott dolgokat, melyek a háborúval bármilyenféle a legcsekélyebb, ösz- szefüggésben is állottak. Ez lesz az anyaga egy magyar hadi levéltárnak, melyből történet­írók anyagot meríthetnek. Felkér a muzeum minden hazafit, hogy minden olyan könyvet,! füzetet, mely a háborúról vagy vele kapcsola­tos bármi dologról szól, újságok háborús cik­keit, buzdításokat, dalokat térképeket, jelvénye­ket, műkedvelő, háboius fényképeit, háborúval összeggő plakátokat, elesettek gyászjelentéseit, hadi célokra rendezett előadások meghívóit, emléklapokat, tábori leveleket, napi parancso­kat, kokárdákat, jelvényeket, stb. stb. bármit, ami a háborúval csak egy kis összefüggésben is van, küldjünk a Nemzeti Muzeum könyvtára címére, vagy a Hadtörténelmi Közlemények j szerkesztőségének (Budapest, Vili. Ludoviczeum- 1 utca 4. szám). Lövöldöző biciklista. Egy biciklista fiú j hajtott kifele a gépjével Kaplony fele. Az utón i szembe jött vele egynégy lovas szekér. A bi­ciklista előre kiabált, hogy térjen ki. A szekér természetesen i.em fogadott szót, amin a bi­ciklista úgy felbőszült, hogy odaérvén leugrott gépéről és revolverből kétszer a szekérbe lőtt. Az egyik golyó a szekérén ülő Baumgartner Imre combjába fúródott. A meglőtt legény gyorsan kifogva a nyergest, úgy véresen űzőbe j vette a biciklistát és el is fogta és átadta a ! csendőrségnek. A legényt a kórházban ápolják. Háborús idők imakönyve. (Pázmány Péter nyomán összeállította a Szt. István Tár­sulat) Ami bátorítja a harcost s megvigasztalja az itihOiimaradottat, ami felemel és erősít, azt Pázmány Peter csodálatosan szép imádságos könyvéből mind összegyűjtötte a Szent István Társulat a Háborús idők imakönyvé-ben. Páz­mány gyönyörű magyar nyelvén, a nagy prí­más vegíelen erős hitével es rendíthetetlen bi­zalmával szól ez az imakönyv a küzdő harcos­hoz és a szomorú itthonlevőkhöz. S van-e va­laki széles e ha'ában, kinek ne lenne bánata és rá ne szorulna lelket felemelő, bátorító, vigasztaló jóbarátra? Szülő, hitves, gyermek eg, másba borulva zokognak a háború szenve­dései alatt. És ekkor bekopogtat a lakásba egy olyan könyv, amelynél jobban és kifejezőbben nem szóltak még lélekhez, nem vigasztaltak még szenvedőt. Pázmány Péter gyönyörű imáit, az áhitat szellemét, az otthonmaradt és a har­cos lélekemelő esdeklését hozza ez az imakönyv, melyben az van, amit szivünk érez s lelkünk sugall. S/inte érezzük, hogy az áhitat szárnyain emelkedünk az ég felé, lelkünk megkönnyebbül, ha olvastuk. S Pázmány Péter századokat át­hidaló szelleme uj erővel nyilatkozik meg az imádságos könyv végén, ősz királyunk egy hosszú élet sok tapasztalatán át feltörő meg­nyugvásért és áldáshozó békéért könyörgő fo­hászában, szövétségeseknek, a német császár­nak férfias és a mindnyájunkkal rendelkező' hatalom hódoló tiszteletében megerősödött biz- • tató szózatába, továbbá Csernoch János her- cegorimásnak, Prohászka Ottokárnak, Giess- wein Sándornak és Mihályfi Ákosnak lelkesítő, felemelő és meggyőzi imádságaiban. Hozassa meg mindenki ezt az imakönyvet, melyet Íz­léssel és bámulatosan olcsó állított ki a Szent István Társulat. Csinos vászonkötésben mind­össze 1 korina, gyémántkiadása elegáns bőr­kötésben 2 korona. Megrendelhető a Szent István Társulat könyvkereskedésében : Budapest, IV. Kecskeméti-utca 2. Az Egyházi Közlöny (szerkeszti Gerely József) XXVII. évf. 15. számának tartalma: Vezércikk. Útmutató. — Egyetemes egyház. P. Chiaudano meghalt. — D’Erp báró elutazott Rómából. — A Ciszterci-rend protektora. — A nagyhét Rómában. — A katholikus akció vezérlő-bizottsága. — Az apostoli kancellária vezetése. — A Szentatya Belgiumról. — A Szentatya és a Nemzetközi Vörös Kereszt-Egy­let. — A pápa megáldoztatta udvartartásának tagjait. — Elhunyt püspök. — A La Croix a vallásos szellem újraéledéséről. — Elhunyt fő­pásztor. — A müncheni zárdák jótékonykodása. — Bajor püspöki konferencia. — Uj katedrá- lis San Paoloban. — Az amerikai katholikus egyetem jubileuma. — A sziriai apostoli dele­gátus a szultánnál. — Az ausztráliai apostoli delegátus. — P. Fiunk meghalt. — Hittmair püspök emlékszobra. — Kispapok a háborúban. — Egy német pap hősi halála. — A papi hivatás hőse. — Háborús tanév a szeminárium­ban. — Papnövendékek mint ápolók. — Idő­szerű kérdések. Sztankai Gyula, A háború és a naptáregyesités. — Egyháztörténelem. Huber Lipót, A vérvád és vérgyilkosságok története. XLII. — Lelkipásztor. Dr. Czapik Gyula, A katonák föloldozása és áldozása. 1. — Egyház- jogász. Buzsáky Imre, Feltételes keresztelés és föloldozás. — Főpásztori körlevelekből. A győri püspök beköszöntője. — Rendeletek. Katona­köteles áldozópapok jelentkezése. — Az elhalt katonákról jelentés teendő. — Iparostanoncok iskolalátogatása. — Az apostoli Szentszék aktái. Pervesztes püspök a káptalannal szemben. — Szentmise magánházakban. — Székesegyházban nem használható a szerzetes-direktórium. — Uj apostoli prefektura. — Különféle. Kindl J. Ede, Az uj jezsuitagenerális nővérének müve. — Irodalom. Dr. Jánosréti, Reviczky Aladár C. M. háborús imafüzetei és szeníképei. — A keresztény nő. — Stampay ének- és imakönyve. — Személyi hirek és apróságok- — Memento. Szerkesztői üzenet. R. J. Kedves volt Öntől, hogy a harc­térről hazatérve ismét felkereste szép versével lapunkat. A kilátásba helyezett novellát kö­szönjük. Szó sincs róla, hegy ne kérnők. Kü­lönösen örvendünk hogy aktuális dolgot kap­hatunk és illetékes kézből. Üdv! Felelős szerkesztő távollétében a szerkesztésért felelős Dr. Vetzák Ede fősz rkesztő. FARKAS MÓR I * FOGASZ f Ij működését Nagykároly- !$ S 1 I ban, Széchenyi-utca 23. * fi ~ íf •I sz. alatt folytatja. Készít >4 >. " § különös gonddal rágóké- * %----------------------------------­M > 4 I pes müfogakat, — íogtö­f méseket, — arany-platina § f ^ I fogkoronákat # W Foghúzás fájdalmatlanul.. $ Fogad egész nap. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom