Északkeleti Ujság, 1915 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-05-22 / 21. szám

21-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 3-ik oldal. asztal két ágy (föld, deszka, szalma és sátor- ponyvából) lécekkel kiparkettázott padlóval, deszka és kátrány-papírral befedve. Egyáltalán egy látványosság az egész lö­vészárok. A huszárok Deckungjai is kitünően vannak berendezve. Lovon az egész falu hol­mija felvándorol a hegyhátra, ami azért megy ilyen könnyen, mert a lakosságot evakuáltuk, vagyis hátrább költöztettük. Van Vilmos csá- szár-körut, Ferenc József-tér és ezen a tiszti pavilion stb. Nyugodtan várjuk a támadást. A szom­szédba nagy német csapatok jöttek s ennek folytán mi felszabadult erőinkből srkat kap­tunk ide is, úgy, hogy ily erősek sohasem vol­tunk egy helyen az egész háború alatt. Jövő hónapban telik le a félévem a há­borúban. Lehet, hogy én is kapok két heti sza­badságot és hazanézhetek, nemes vármegyémbe azonban szívesebben mennék. Miklóst üdvözlöm uj működési körében, de azért, ha megsebesülök, inkább oda me­gyek, hol az ápolónők közt vannak ismerőseim.“ Lapunk kedves munkatársainak, előfizetőinek és olvasóinak Istentől áldott kedves és kellemes pünkösdi ünnepeket kívánunk! Istentisztelet sorrendje pünkösdkor a róni. kath. templomban a következő lesz: Mindkét ünnepen reggel 6 órától este 6 óráig szentségimádás, 6—9 óráig félóránként szt. mise, 9 órakor ünnepi szt. mise, celebrálja Récsei Ede házfőnök.segédlettel. A szentbeszédet Braneczky József, kegyesrendi tanár mondja. D. u. 3 órakor ünnepélyes vesperás. Pünkösd hétfőn Zoboky Vince segédlelkész mondja a szt. beszédet és d. u. 6 órakor májusi ájtatosság. — A ref. templomban: Pünkösd első ünnepén d. e. és d. u. prédikál Kürthy Zoltán s. lelkész, d. e. ágcndázik: Kürthy Károly s. lelkészj vallástanár; ll-ik ünnepen d. e. és délután prédikál Kürthy Károly s. lelkész vallástanár. — Az ág. hitv. ev. templomban: Pünkösd I-ső ünnepén d. e. szentbeszédet mond s azután úrvacsorát oszt: Rédei Károly lelkész ; a d. u. fél 3 órakor kezdődő istentiszteleten prédikál : Nagy Sándor kántor; 11. ünnepén d. e. szent­beszédet mond s a d. u. fél 3 órakor tartandó istentiszteleten ünnepet bezáró imát tart: Rédei Károly, az egyház lelkésze. Gyászmise Dr. N. Szabó Albertért. A harctéren hősi halált halt felelős szerkesztőnk dr. Nemestóthi Szabó Albert emlékezetére f. hó 21-én pénteken, délelőtt 9 órai kezdettel ün­nepélyes gyászmise volt, melyet Récsey Ede plébános-házfönök pontifikáit firnyes segédlettel. A templomot zsúfolásig megtöltötte a gyászoló közönség, bizonyságául annak, hogy dr. N. Szabó Albertet mennyien szerették s hogy mily sok embert érint fájdalmasan az ő korai hősi halála. Az előkelő közönség soraiban ott láttuk : Csaba Adorján Szatmár vármegye főispánját, Ilosvay Aladár vármegyei alispánt, akik a vár­megye küldöttségét vezették ; Plachy Gyula kir. tanácsos pü. igazgatót, a Vörös Kereszt-Egylet belyi fiókjának küldöttségét dr. Péchy István elnök vezetésével, a Nagykárolyi Nőegyesület küldöttségét özv. dr. Áldor Adolfné II. alelnöknő vezetésével, a bírói és ügyvédi kart teljes szám­ban. Nagyszámú küldöttséggel képviseltette magát Csanálos község, akiket Rónay István plébános vezetett. Ott volt ugyancsak Szaniszló község küldöttsége a róni. kath. plébános ve­zetése alatt és a nagyecsediek küldöttsége, akiket Fehér János vezetett. A gyászmise köny- nyekig meghatotta a jelenlevőket, úgy hogy a közönség köréből gyakran tört fel fájdalmas zokogás. Kinevezés. Debreczeni István harmadik honvédtüzérezredbeli hadnagyot — polgármes­terünk fiát — a király főhadnaggyá nevezte ki. Uj államtudor. Kaizler Imre, a kolozsvári Ferencz József tudományegyetem aulájában 1915. május 15-én, az államtudományok dok­torává avattatott. Nagyobb jegyzés a hadikölcsönből. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület­nél özv. gróf Károlyi Istvánné 50,000 és gróf Károlyi György 50,000 K hadikölcsönt jegyzett. Tóth József és Szatmár vármegye. Március hó 6-iki számában jelentette már az Északkeleti Újság, hogy Tóth József Szatmár vármegye közszeretetnek örvendett tb. aljegy­zője fiatalon alig 28 éves korában Du klánál vívott harcokban hősi halált halt. Tóth József, aki előbb mint közigazgatási gyakornok, majd mint vármegyei tb. aljegyző működött feiebb- valói teljes megelégedésére, —• Nagykároly tár­sadalmában szimpatikus, modora s kellemes egyénisége folytán nagy szerepet vitt, úgyhogy a vármegye részéről mozgalom indult meg azi­ránt, hogy az élete virágjában elhunyt aljegy­zője holttestét haza hozatja s itthon temeti el. Ez eddig keresztülvihető nem volt, mert a ga­líciai Jaworowo, ahol a hősi halált halt Tóth Józsefet bajtársai ideiglenesen elföldelték, orosz kézben állott. Most, hogy diadalmas offenzi- vánk folytán galicia jó nagy része felszabadult az orosz iga alól, Jaworowo is a mi kezünkbe került, úgyhogy Tóth József hazaszállítása bem sokára lehetővé válik. A gyászoló apa : Tóth Sándor, gróf Károlyi Gyula mácsai uradalmá­nak intézője, már érintkezésbe lépett a buda­pesti 29 honvéd gyalogezred parancsnokságá­val, ahonnan is azt a hivatalos értesítést kapta, hogy szeretett fia a Jaworuwoí magúra előkup- jának északkeleti részén van eltemetve. Amint hal­juk Szatmár vármegye már a legközelebbi jö­vőben megteszi a szükséges intézkedést Tóth József hazaszállítása iránt. Honi földben fog tehát pihenni a haza dicső védelmében 'elesett Tóth József, akinek emléke még igen sokáig fog élni azok szivében, akik őt iga can szerették ! Kinevezés. A föld mi velésügyi miniszter j Róth József IX. fizetési osztályú m. kir. állat­orvos, helybeli lakost a Vlll-i:; fizetési osztályba főállatorvossá nevezte ki. Gy'szeset. Csipkés András, városunk köztiszteletnek es becsülésnek örvendő polgára, az Önsegélyző Népbank hosszú időn át vezér­igazgatója utóbb elnöke. Nagykároly r. t. város képviselőtestületének tagja, a nagykárolyi függet­lenségi párt alelnöke sib. életének 78-ik évében f. hő 19-én délután 3 ó:akor hosszas betegség után az urban csenje; . elhunyt. Te Deum. A figitnn. f. hó 22-én tarja a Te Deuinot. Az ünnepi szt. misét Vidákovich Dániel főgimn. igazgató mondja asszisztenciával. Mise alatt a főgimn értek- ésszenekara Schvei- tzer miséjét fogja előadni. Mise végén lesz a Te Delim. Ünnep a Vörös-Félhold javára. Múlt számunkban hoztuk a főispánná védnöksége alatt álló Vörös-félhold-ünnep tartalmas mű­sorát. Ez alkalommal újból felhívjuk a közönség figyelmét e klasszikus és jótékonycélu hang­versenyre. A legjobb erők szerepelnek benne. A rendezést pedig Bianeczky József, kegyes­rendi tanár végzi, aki már több ünnepet ren­dezett kiváló eredménnyel. Amint értesültünk, az alsó páholyok már elkeltek s a támlásszé­kekből is már csak kevés van. Az ünnep célja a Vörös-félhold istápolása, vagyis azon sebesült török katonák segítése, akik ugyanazon szent célért, ugyanazon eszméért: az igazság győ­zelméért ontják vérüket, mint a mi testvéreink és fiaink. Járuljunk hozzá mi is e magasztos cél kivívásához! Pusztuljon a sötétség és ra-1 gyopjon föl az igazság és a béke napja ! Az ünnep e hó 29-én, d. u. 6 órakor lesz a városi színházban. Jegyek, rendes színházi árak mellett Braneczky József, főgimn. tanárnál előre vált­hatók. Gyászeseí. Hosszas betegeskedés után f. hó 21-cn a budapesti Herzel-szanatóriumban elhunyt városunk közgazdasági életének egyik vezető szerepű embere, Kaufmann Izidor. Az elhunyt igazgatója volt a Nagykárolyi Első Miigőzmalomnak, a Kereskedelmi és Iparbank­nak igazgatósági tagja, a Közgazdasági Bank­nak felügyelője, vármegyei bizottsági tag, vá­rosi képviselőtestületi tag stb. Megboldogult sógora volt dr. Adler Adolfnak, közeli rokon­ságban állott a Cukor családdal és városunk több jónevü családjával. Gyászjelentést idő rövidsége miatt már nem közölhetünk. Vármegyei közgyűlés. Vármegyénk tör­vényhatósági bizottsága f. hó 27-én délelőtt 10 órai kezdettel tartja meg ez évi tavaszi ren­des közgyűlését, melynek tárgyai közül kiemel­jük, a közigazgatási bizottságba a folyó évre egy tag választását, a f. évi közúti költség- előirányzat kiegészítése tárgyában kelt keres­kedelemügyi miniszteri rendelet, a láposvölgyi és hatvani—bikszádi h. é. vasutak engedmé­nyezésének kérelme a h. é. vasutak építésének megkezdésére kitűzött határidő meghosszabbítása iránt. Debreczen sz. kir. város az élelmiszerek és fontosabb élelmi cikkek forgalomba hozata­lának állami kezelésbe vétele iránt a m. kir. kormányhoz intézett feliratok támogatása iránt. Zemplén vármegye közigazgatási bizottságának átirata földmivelésügyi miniszterhez a gazda­közönség részére idei terményeik előleges el­tiltása folytán más hitelnyújtása iránt előter­jesztett kérelmük támogatása iránt. Kolozsvár sz. kir. városnak a hadsereg szállításoknál elő­fordul visszaélések feletti megdöbbenését ki­fejező határozata. .. ....... Nőegyleti közgyűlés. A nagykgrolyi nő­egyesület 1915. évi május hó 23-ári, azaz vasárnap délelőtt 3A12 órakor, a polgármester hivatalos helyiségében rendkívüli közgyűlést tart a következő tárgysorozattal : 1. Első alelnökuő helyettesítése céljából s távolléte idejére, he­lyettes első alelnöknő választása. 2. Az árvaházi növendékek ellátási dijának felemelése iránti indítvány. 3. Dr. N. Szabó Albert egyleti ügyész hősi halálának bejelentése. 4. Előterjesztések és indítványok. A gyűlésre az egylet tagjait ez utón is meghívja özv. Dr. Áldor Adolfné, má­sodik alelnöknő. Meghívó. A nagykárolyi kegyesr. r. kath. főgimnázium 1915. évi május hó 22 én d. e. 10 órakor a városi tornacsarnokban a Vörös Kereszt és a rokkant katonák javára Te Deummal egybekötött évzáró ünnepei rendez, amelyre a tanügy minden barátját tisztelettel meghívja az Igazgatóság. Belépti-Jij szetnélyen- kiiU 1 K. Az ülőhelyek számozouak. Jegyek Braneczky József kegyesr. tanárnál előre vált­ható ■ Felülfizetéseket, ' tekintve a nemes célt köszönettel fogadunk és hirlapílag nyugtázunk. Az ünnep rendje: 9 órakor szt. mise, amely alatt a főgimn. ének- és zenekara Schweitzer miséjét (opus 18) adja elő. Mise végén Te Deum. (gregorián.) 10 órakor a tornacsarnok­ban : 1. A cigánynő. Ünnepi nyitvány. Előadja a főgimn. zenekara. 2. Két honvéd. Irta : Szász Károly. Sza alja Schifbeck Andor IV. ő zt. tan. 3. Lengyel himnusz. Előadja a főgimn. ének­kara. 4. Költemény. Irta: Gyóni Géza. Sza­valja Torday Béla VII. oszt. tan. 5. Csatadal. Irta: Petőfi S. — Lányig E. Előadja a főgimn. ének- és zenekara. .6. Évzáró beszéd. Mondja Vidákovich Dániel, a főgimn. igazgatója. 7. Egy rezervista álma. Nagy potpourri Ziehrer M.-tőI. Előadja a főgimn. zenekara. A potpourri tartama: 1. Este van. 2. A-rezervista dolgozik a kovácsmühelyben. 3. Cigánybanda jön és játszik a műhely előtt. 4. Egy hazatérő vadász- társaság halad el a műhely előtt. 5. A közeli

Next

/
Oldalképek
Tartalom