Északkeleti Ujság, 1915 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-07-24 / 30. szám

VII. évfolyam. Nagykároly, 1915. julius 24. 30-ik szám. vs. A „* , ti- ­ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ES ERMELLEK POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. — A NAGYKÁROLYI KERESKEDŐ TÁRSULAT HIVATALOS KÖZLÖNYE Slöfizetési árak: Egész évre ................................ Fé lévre ......................................... Ne gyedévre ...................... «fc Ta nítóknak egész évre .. 8 korona­4 2 „ 5 „ Főszerkesztő : DR. VETZÁK EDE. MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. Szerkesztőség és kiadóhivatal: NAGYKÁROLY, SZÉCHENYI-UTCZA 20. SZÁM. („KÖLCSEY-NYOMDA“ K.-T. NAGYKÁROLY.) — Hirdetések ugyanott vétetnek fel. ~ Nvilttér sora 60 fillér. Üres a kaszárnya. Mind elvitték a legények elejét. Kiürültek a falv :k, megteltek a városok. A kaszárnyákban soha sem volt olyan lázasan eleven az élet mint most. Harc- rakész, friss erők töltik meg a laktanyák szobáit. Lankadatlanul folyik a munka, melynek eredményeképen mind újabb csapatok vonulnak az ellenség elé, hogy elverjék messze az ország határaitól. A kaszárnyákban folyó lázas élet elevensége kiárad a városra is, melyet nemcsak lelkileg tart felhangolt állapot­ban, hanem anyagforgalmilag is felele­venít. A katonák hozzátartozóinak állandó látogatásai, ilyen módon a városban tett bevásárlásai, egyáltalában egész ottani tartózkodása úgy szellemileg, mint ke­reskedelmileg mozgalmat, forgalmat jelent. Méltó önérzetet érezhet az a város, mely az ország határain kivül lefolyó nagy eseményekkel kapcsolatos itthoni rendkívüli élet színhelye lehet, mert érzi, hogy be van kapcsolva az ország anyag­forgalmába s kiveszi részét a reáháramló feladatokból. Majd a háború után pedig, ha számon kérik, hogy mit tett a had­viselés érdekében, vagy mit hozott ál- gozatképen, vagy mit szenvedett, lesz mire hivatkoznia. Ez lesz majd a mér­téke annak, hogy melyik város milyen elbánásban részesüljön háború után. Sokszor merült fel már lelkűnkben a kérdés, minek lapunkban adtunk is már kifejezést, hogy miért áli üresen a mi kaszárnyánk? Kis községek, faluk (Reszege!) kapnak katonaságot, sokszor kétszer, háromszor annyit, mint a köz­ség lélekszáma . és a mi jókora kaszár­nyánk üresen áll. Itt, ahol készen van minden, lőtér, gyakorlótér, laktanyai fel­szerelések nagyszerű elhelyezést találna bármilyen katonaság, de különösen elő­nyös lenne, ha az 5-ös közös, vagy a 12-ös honvédgyalogezred törzse jöhetne városunkba, ami a nagyobbára vidékünk­ről kikerülő legénység hozzátartozóinak látogatásai révén jelentős forgalmat hozna városunknak. Helyén valónak találnék, ha eziránt lépések is tétetnének. Dr. Nemestóthi Szabó Albert ___újabb kitüntetése. A harctéren hősi halált halt, lapunk volt szerkesztője Dr. Nemestóthi, Szabó Albert em­lékének kívánunk azon kegyelettel adózni, hogy nyilvánosságra hozzuk azon levelét, melyet u- jabbi kitüntetése alkalmából a megboldogultnak édesapja napokban a Berzeviczy ezredestől kapott: Nagyságos Uram! Mélyen Tisztelt Barátom! Május elején nehéz, véres harcokban elűztük az oroszokat szeretett hazánk föld­jéről. Ezen nehéz harcokban hősi halált szen­vedett Albert fiad kiérdemelte a legmagasz- tosabb kitüntetést, az arany vitézségi érmet. Ezrediink minden' oron büszke lesz ezen tagjára; emléke élni fog az ezred tör­ténetében. A mellékelve küldött arany vitéz­ségi érem bizonyítéka azon elismerésnek, melyben hősies magatartása részesült. Kiváló tiszteletem kifejezésével ma­radtam Berzeviczy ezredes. Most már hős szerkesztőnk dicső emlékét és hathónapos harctéri szolgálatát az első osz­tályú ezüst vitézségi, továbbá az arany érem és a német vaskereszt igazolják, melyeket bol- dogultnak édes apja saját halála után valószí­nűleg valamely városi közintézménynek örök idejű megőrzésre fogja átengedni. Képviselőtestületi közgyűlés. Folyó hó 18-án a városi képviselőtestület rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen nagyon kevés számban jelentek meg a tagok. Debreczeni István kir. tanácsos polgár- mester üdvözli a megjelent képviselőtestületi tagokat és az ülést megnyitja. Jelenti, hogy Nemestóthi Szabó Antal levélben megköszönte a képviselőtestület részvétét, amelyet a képvi­selőtestület Nemestóthi Szabó Albert hősi ha­lála alkalmából a gyászoló családhoz intézett. A közgyűlés ezt tudomásul vette. A polgármester jelenti, hogy Janitzky Al­bert képviselőtestületi tag a felhívásra nem Egy nagykáiolyl diák kalandjai 0ro3zlengyeiors2ágban. — Saját tudósításunk. — Rendkívüli izgalmak között átélt hónapok után 8 napos állandó utazás végén f. hó 7-én érkezett haza városunkba Oroszlengyelország- ból Csáky Sándor, főgimnáziumunk VII. osztá­lyos tanulója, ki még a múlt év julius 5-én m\‘nt oda Lehowczén lakó nagynénje látoga­tására. A vállalkozó szellemű diák a múlt év júliusában szánta rá magát, hogy biciklin kiuta­zik Oroszlengyelországban lakó nagynénje meg­látogatására. Ugyanakkor nővérei is kint voltak a nagynéninél, ki Lehowczében gazdag föld- birtokos. Öt nap alatt érte el biciklin az orosz határt Csáky. Itt csak úgy engedték volna át a határon biciklijével, ha 30 rubelt letétbe he­lyez arra, hogy a biciklit nem hagyja az or­szágban, (Az orosz 'bicikli ipar fellendítésére van ez az intézkedés,'hogy a bevitt idegen bi­cikliket igy megterhelik.) A 30 rubel nem lévé'n kéznél, zálogban hagyta a biciklit. Alig töltheted pár hetet nagynénjéné1, megtörlént a hadüzenet. Ettől kezdve tanúja volt az oroszok nagy készülődéseinek, hóna- j pokon át benne volt a háborús izgalmakban, melyek már közvetlenül ható kellemetlen hely­zetté váltak, mikor a harcok Lehowcze vidé­kére terelődtek. Diadalmas előrenyomulásunktól kezdve fölfordult az élet Lehowczében. A vesztüket érző orosz katonák sanyargatóivá iettek saját községeiknek. A végzetes hátrálás idején köz- ' hírré tette a katonaság, hogy a kintlevő termé­nyeit mindenki takarítsa be és amit tud, vigye magával az ország belsejébe, amit nem tud, azt égesse fel. Minthogy a lakosság (nagyob­bára lengyelek) vonakodott ezt megtenni, az ott székelő orosz dragonyosokat elvezényelték és kozákokat eresztettek a falura. Ezek aztán elvégezték a nagytakarítást. Azon pár nap alatt, mig a falut kilakoltatták, egész sorát követték el az erőszakoskodásoknak. Úgy kezelték saját népüket, mint ellenséget. Gyanús elemnek te­kintettek mindenkit, aki nem szivesen hagyta ott hajlékát, hol inkább bevárta volna a mi csapatainkat. A kathojikus lengyel papot egy­szerűen kilökték a templomból, mikor misézni akart. A lakosságot záros határidőn belül ki­lakoltatták. Csáky nagynénijének kastélyába egy este állított be a kozáktiszt, hogy az egész iiáz- nép és cselédség azonnal pakkoljon és menjen az ország belsejébe. Könyörgéssel és főleg pénzzel el tudta érni az. öreg asszony, hogy reggelig maradhattak. Itt következtek el Csáky Sándorra a meg­próbáltatások napjai. Már napokkal a kilakol­tatás előtt Csáky és a nagynéni gazdatisztje éjjelenkint gödröket ástak a kertben hova az értékesebb tárgyakat elrejtették. Ezenkívül Csáky magának is gondoskodott egy búvóhely­ről. A kastély elhanyagolt parkjában a legbo­zótosabb helyen lefele táguló gödröt ásott, melybe meglehetős kényelemmel beleférhetett. A munkát természetesen éjjelenkint folytatta s a kiásott földet kosárral a közeli tóba hordta. A gödör párkányát deszkával béielte ki s a nyílásra deszkafedelet csinált, melyet gyeptég­lákkal rakott be. Hogy levegője is legyen a barlangnak, a föld alatt két vastag gumnii- csövet vezetett egy közeli bokor, tövéhez, hol észrevétlenül nyílt a szabadba. A rejtekhelyei szénával kibélelve, vizet, ennivalót téve bele előkészítette a tartózkodásra. Azon emlékezetes éjszakán, mikor a ko­záktiszt el akarta a családot szállíttatni, Csáky

Next

/
Oldalképek
Tartalom