Északkeleti Ujság, 1914 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1914-01-24 / 4. szám

4-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG. 4-ik szám Vármegyénk állategészsége Lépfene: Olcsva, Kővárcseke, Aranyosmegyes t., Papbikó. Veszettség: Avasujváros t., Opályi, Portelek. Rühkór: Kántorjánosi t. ló, Börvely 5 u. és 1 1. ló, Józsefháza, Nagykároly 2 u. ló. Sertés­vész : Nagygéc t., Fehérgyarmat t., Kisar 5 u., Szatmárcseke t., Kántorjánosi t., Nyírcsászárit., Börvely, Érendréd t., Mezőfény 7 u., Vállaj t., Amac, Kispeleske 3 u., Apa. Váltótolvaj kereskedősegéd. A szat­mári törvényszék körözőlevelet bocsátott ki Fischer Emil 30 éves kereskedősegéd ellen, aki Kalafoni Jenő nagykárolyi kereskedőtől, ahol a múlt év elején elkalmazásban volt, egy 330 ko­ronás és egy 319 koronás váltót ellopott s a vizsgálat során ismeretlen helyre megszökött. Megfagyott a kazalban. Genesen a vár­megyei bizottsági tagválasztások viharos idején a hétszilvafás nemesek alaposan leitták magukat a választás örömére. Közöttük Kiss Gyula jómódú gazda oly zavaros fejjel érkezett haza, hogy a lakását se tudta kinyitni. Kénytelenségében a szalmakakazal alá bujt, hogy meg ne faggyon. Mégis reggelre kelve félholtra hülve-halva húz­ták ki a kazal alól. A kalandos éjjeli alvás alatt úgy meghűlt, hogy harmadnapra meghalt. Halála általános részvétet keltett. Rendőrségi hírek. Kun Ármin helybeli szabó panaszt tett, hogy Károlyi György-teri lakásából úgy az ő, mint a tanulója kabátját ismeretlen tettes ellopta. — Lilienfeld Herman helybeli fuvaros panasza szerint, istállójából ismeretlen tettes három lóra való szerszámot ellopott. A nyomozás során a rendőrség meg is találta a hámokat Weinberger József helybeli zsibárusnál. A zsibárus vallomása szerint a hámokat ő Pap Imre szíjgyártótól vette. A rend­őrség tovább nyomoz, hogy Pap honnan vette a kérdéses hámokat. — Ugyancsak az istállók világából való a következő panasz is. Ifj. Gin­dele Antal szolgálatában álló Szűcs Mihály kocsislegény panaszolta, hogy egész ruhakész­letét ellopták az istállóból, távolléte alatt. 7491/913. tksz. árverési hirdetmény kivonata. 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. N. Szabó Albert ügyvéd által képviselt Nagy­károlyi Önsegélyző Népbanknak Budai János és neje Mosuly Terézia budapesti lakosok el­len folytatott végrehajtási ügyében 800 korona tőke, ennek 1912. évi március hó 10 napjától járó 8°/o-os kamata 288 kor. 10 fillér eddigi, valamint az alább megállapított költség kielé­gítése végett árverés alá bocsátja a szatmár­németi kir. törvényszék területén fekvő s a Budai János és neje Mosuly Terézia és Mosuly Györgyné Cservenka Paula csomaközi 128. sz. betétben foglalt következő jószágtesteknek Bu­dai János és neje Mosuly Terézia nevén álló Va részét a) az A. I. 1—3. sorsz. 2122., 2044. hrsz. alatt foglalt jószágtest (ház 64/'b. ö. i. sz. alatt udvarral és kerttel a beitelekben, szőlő az Ó szőlőben) felét 918 korona 50 fillér kikiáltási árban ; b) az A. I. 1—5. sorsz. alatt foglalt 2405., 2722., 2844., 3024. hrsz. kertből az uj szőlő­ben és szántókból, valamint a 10/2i52 rész közös legelő illetményből álló jószágtest felét 145 K kikiáltási árban; c) az A—(—1. sorsz. 2187 hrsz. alatt fog­lalt jószágtest felét (szőlő az uj szőlőben) 38 korona kikiáltási árban és pedig azzal, hogy a Nagykároiyi Önsegélyző Népbank C. 1., 2., 5., 11. sorsz. alatti 4(0 kor., 300 kor., 2200 kor. és 800 kor. bekebelezett követelése s jár. fede­zésére ezennel megállapított 4920 koronából aránylagosan eső rész fedezésére az A. 1. alatti jószágtestért 169 K 73 fillér, — az A. II. alatti jószágtestért 4102 K 62 fillért— s az A—(—1. sorsz. alatti jószágtestéri 647 K 65 fillért meg­ígérnek a haszonélvezeti jog fenntartása mellett és az árverés a C. 3., 4. sorsz. alatt Mosuly Jánosné és neje Mikulás Teréz javára bekebe­lezett holtig tartó haszonélvezeti jogot nem érint; amennyiben azonban az egyes jószág­testekért a haszonélvezeti jog fenntartása mel­lett a fentmegállapftott vételárakat meg nem Ígérnék, az árverés szabálytalanná válik s a nyomban megártandó újabb árverésen azok a haszonélvezeti jog fenntartása nélkül adandók el, de azok a kikiáltási ár 2/s részén alul el nem adhatók. 2. Az árverés megtartására határidőül 1914. évi február hó 19-ik napjának d. e. 9 óráját Csomaköz községházába kitűzi., 3. Árverezni szándékozók tartoznak bá­natpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, avagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett ár­folyammal számított és a 3333/1881 I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték­papírban a kiküldött kezeihez letenni vagy an­nak előleges elhelyezéséről kiállított elismer­vényt átszolgáltatni, ezenfelül a kikiáltási árat meghaladó Ígéret esetén a bánatpénzt az ígért legmagasabb ár 10%-áig nyomban kiegészíteni és a kiküldött kezéhez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az Ígéret figyelmen kivül fog hagyatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Bere, Csomaköz és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a hivatalos órák alatt. Nagykároly, 1913. évi november hó 7. A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. Dániel Sándor sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: Fógel, kir. tkvvezető. g5 gí e* Gí ©3 gí 63 §3 ^ I ess g! Gí gí . <ál gí *6» © i? 1914- évi február hó 14-én délelőtt 11 órakor saját helyiségében tartja meg, ntí mplvrp -a rps7vpnvpspk tiszfplptfpl mperhivatnak Gí Meghívó. „Központi Takarékpénztár Részvénytársasági Nagykárolyban“ XIX. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT KD t a*.Yk melyre a részvényesek tisztelettel meghivatnak. r A közgyűlés tárgyai: 1. Háromtagú hitelesítő bizottság választása. 2. Az igazgatóság jelentése a lefolyt üzletév eredményéről. 3. Az 1913. évi zárszámadás és mérleg, valamint az erre vonatkozó felügyelő­bizottsági jelentések bemutatása, egyúttal ezen jelentések tárgyalása és az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása. fej 1 I I g Gí gíí Gí ef 63 1 gí |<! 4. A tiszta nyeremény felosztására vonatkozó tervezet és az osztalék kifizetése iá idejének megállapitása. H 5. Az alapszabályok 19. §-a értelmében netán beadandó indítványok feletti ha­ll tározathozatal. GJ 6. A ciklus lejárta folytán 3 felügyelőnek és 1 felügyelő-bizottsági póttagnak 3 §í évre való megválasztása. ^ Kelt Nagykárolyban, 1914. január 24-én tartott igazgatósági ülés határozatából, gg © Az Igazgatóság. A mérleg a közgyűlés előtt 8 nappal hivatalos helyiségünkben részvé­nyeseink által megtekinthető. m sasé •X'X'X'X'X'X'X'X-X' GRAEPEL HUGÓ BETÉTI TÁRSASÁG MALOMÉPITÉ SZÉT, GÉP- ÉS ROSTALEMEZGYÁR. ■- BUDAPEST, V., VÁCI-UT 40-46. _______ G^ ÁRT ÉS SZÁLLÍT: Egyes malom-gépeket, valamint teljes liszt-, köles- árpakása és olajmalmokat, szab. Graepel-féle lemez-törekrostát mindenféle cséplőhöz. Magas és alacsony nyomású nyers-olaj motorokat kitűnő minőségben. Eredeti angol fj Marshall gőzgépeket és gőzlokomobilokat valamint cséplőgépeket. Árjegyzék, költségvetés, mindennemű szakfelvilágositás kívánatra ingyen és bérmentve. mse- Aj - 4. . 4. ■ 4. ■ 4 ■ ■ ^tAi «▲< wflL. < A - <A» < A. «4« «A. WÉL* «4» «A. >4» <4» «4» «4. v4» >4» >4» «4» 14> <4i v4. u4* «4. »4* «4. -4 - .<4. <4» i4> >4. • »KÖLCSEY« NYOMDA R.-T. NAOYKAMLY.

Next

/
Oldalképek
Tartalom