Északkeleti Ujság, 1914 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1914-06-20 / 25. szám

5-ik cldal. 25-.k szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY, ÉS ÉRMELLÉK keresték fel a kitüntetett egyházfőjüket s mig egyrészről örömüknek adtak kifejezést a kitün­tető előléptetés felett, másrészről kifejezték a sajnálkozásukat is azon veszteségért, mely váJ rosunkat Mitrovich Elek eltávozásával éri. A küldöttség szónoka Somossy Miklós volt. ki gyönyörűen juttatta kifejezésre az örökre busuló hívek érzelmeit. A kanonok meghatva köszönte meg híveinek a ragaszkodásukat, továbbra is biztosította őket jóakaratáról s részéről is fáj­dalmasnak ítéli a megválást Nagkároly várostól, hol olyan sok szép időt töltött. Magunk részé­ről is örülünk előléptetésén, őszintén fájlaljuk távozását s vesztesnek tartjuk a várost, melytől ő megválik. Reméljük azonban, hogy befolyását ezután is érvényesíteni fogja városunkért. Magánvizsgálatok a polg. fiúiskolá­ban. A helybeli polgári fiúiskolában a magán- vizsgálatok f. hó 24., 25., 26-án fognak meg­tartatni. Eddig jelentkezett 23 tanuló. Neményi Liliké szereplésével a polgári fiúiskolában gyermek, illetve tanuló ifjúsági színi előadás lesz f. hó 23-án d. u. 6 órai kezdettel. Színre kéről „Luca napján“ c. víg­játék. Ezenkívül egy más műkedvelői társaság bemutatja a „Végrehajtó“ c. egy felvonásost. Rakovszki Vilma és Rupprecht Jenő pedig a „Tangó“ c. párbeszédet adják elő. Jegyek ára: 1 K, 60, 40 és 20 fillér. Válthatók délután a pénztárnál. Kézimunka és rajzkiállitás a polgári leányiskolában. A helybeli polgári leányiskola növendékeinek kézimunkáiból és rajzaiból meg­lepően szép kiállítást rendezett a nevezett in­tézet vezetősége. Az ambiciózus, kiváló tanárnők, kik azt a nagyszerű eredményt érték el növen­dékeikkel : Bunyitay Mariska, Csanádi Lujza, Ilosvay Bella kézimunka tanárnők és Tattay Margit rajztanárnő. A kiállítás feltűnik először is rengeteg anyagával, melyben képviselve van női kézimunkának minden ága. Harisnyakütés, foltozás, csipkekötés, hímzés, szabás-varrás, díszműáruk készítése. A munkák ízlésesek, elsőrendű kivitelűek. A szabászati osztályon, dacára, hogy a ruhakészítő tanfolyam csak első éve van szervezve, a legtökéletesebb és nagyobb szabású dolgot láthatni. Különösen meglepőek a szép csipke minták, melyeket mind a növen­dékek terveztek és egytől-egyig magyaros mo­tívumokból. Különben nagyon helyes és szép dolog, hogy az egész kiállításon, kidomborodik a hazai jelleg. Úgy a rajzokban, mint a kézi­munka díszeken mindenhol fellelhetők a ma­gyaros motívumok. Ma, amikor iparművészeink már oly gazdag anyagát állították össze a ma­gyaros díszítő motívumoknak, nagyon helyes, ha iskoláink nem is tanítanak mást, mint ma­gyaros díszítést, hogy a növendékek ne is gondolkozhassanak másban, mint magyarban. Igen jók, mint mázolások valóságos művészi munkák a készített vizfestésü képek, melyek Tattay Margit tudását és ambícióját dicsérik. Mindenkinek, ki a nemes és szép hői kézimunka iránt érdeklődik, ajánljuk e kiállítás megtekin­tését. Az érdekes kiállítás f. hó 20-ától folyó hó 25-ig még megtekinthető. A polgári leányiskola kirándulása. A nagykárolyi polgári leányiskola növendékei ta­nárnőik vezetése alatt, mintegy 25—30-an szer­dán reggel, egy három napos tanulmányi kirán­dulásra indulnak. Máramarossziget festői vidé­két fogják felkeresni a kirándulók, részben hogy a növendékek ismereteiket gyarapítsák, részben, hogy az iskolai év fáradalmai után felüdüljenek. Szatmármegye adóügye május hóban. Plachy Gyula kir. tanácsos, pénzügyigazgató a május havi adóbefizetésekről a következőket jelentette a közigazgatási bizottságnak. Egyenes adóban befolyt 108,856 K 59 f. és hadmentes­ségi díjban 839 K. SZINHAZ-MOZGO Nagykároly. Városi Színház. Szombaton és vasárnap, 20-án és 21-én A NYOMORULTAK 1. és II-ik része Hugó Viktor regénye után. Hétfőn 22-én FiNTOHiS. Izgalmas detektivdráma. Kedden és szerdán 23-án és 24-én Fixirozzák a feleségem. Mozi-szkeccs. Keserves tréfa hat részben filmen és színpadon. Csütörtökön 25-én AZ ORKÁN. A világ legnagyobb filmcsodája. Előadások délután 5 órakor kezdőd­nek és folytatólagosak. Helyárak: Földszinti páholyülés (5 jegy) 1 hely 1 K. Emeleti páholy ülés (5 jegy) 1 hely 80 fillér. I. r. támlasszék 80 fillér. II. r. támlásszék 60 fillér. Erkélyülés 80 fillér. Emeleti zártszék 50 fillér. Tanulójegy 20 fillér. Karzati álló 20 fillér. Szatmármegye közegészségügye a múlt hóban. A vármegye t. főorvosa a múlt hét folyamán tartott közigazgatási bizottsági ülé­sen jelentette, hogy a megye területén az egész­ségügyi viszonyok nem voltak kielégítők, bár a járványok lefolyása nem is volt roszindulatu. A Sárköz és Sárközujlak községekben fellépett hólyagos himlő esetek szintén lokalizáltattak, amennyiben újabb kóreset elő nem fordult, egy­ben tovább terjedésre vonatkozó óvintézkedé­sek megtétettek. A Lourdesi Magyar Nemzeti Zarán­doklat iránt már eddig is megnyilvánult nagy érdeklődésre való tekintettel Gaibl Sándor p, praelátus, apátkanonok (Pozsony, Káptaian-u, 3.) ezúton kéri a zarándoklatban résztvenni szándékozókat, hogy jelentkezéseiket mielőbb küldjék meg fenti címére, mivel a még rendel­kezésre álló helyek a jelentkezések sorrendjében lesznek betöltve. Programmokat készséggel küld az érdeklődőknek. Népünnepély. A helybeli Önkéntes Tűz­oltó-Egyesület julius hó 12-én, kedvezőtlen idő esetén 19-én, a Lövölde-kertben népünnepélyt rendez. A rendezőség, t. i. a tűzoltóság maga fog gondoskodni a rendről s igy az a legpél- dásabb lesz A műsor igen változatos és disz­krét lesz. A belépő-dij, melyben a sorsjegy és a moziba való belépő-jegy is bennfoglaltatik, 60 fillér, katona- és gyermekjegy 20 fill., egy sorsjegy ára 20 f. A népünnepély műsora: 1. Délután 2 órakor az Önkéntes Tűzoltó-csapat felvonulása, a csanálosi ut végétől a Lövöldébe a csanálosi fuvózenekar kíséretében. 2. Pózna mászás. 3. Karika dobálás. 4. A budapesti Lipótvárosi Bazilika és Vajdahunyad várának kisebbített alakban való megtekintése. 5. Az Önkéntes Tűzoltó-csapat diszgyakorlata az Eifel toronynál. 5. Különböző népmulatságok. 7. Kugliverseny 3 díjjal, egy jegy 3 dobás 20 f. 8. Gyorsárverés. 9. Léghajó feieresztés. 10. Tombolajáték. 11. Világposta. (Az a hölgy, ki a legtöbb levelező-lapot kapja, jutalmul egy tortát kap.) 12. Szerpentin és konfetti dobálás. 13. Tűzijáték az Eifel toronyban. 14. Pezsgő- árusitás (pavillönban). 15. A Szinház-Mozgó által tartandó mozi-előadás. 12 órakor a tárgy­sorsjáték kezdete. Tánc reggelig. Értesítjük a mélyen tisztelt közönséget, hogy kényelem szempontjából két tánchelyiséget rendeztünk be, egyik a régi helyiség a lugasban, inásik a tennísz pályán. Tekintve a jótékonycélt, tiszte­lettel kérjük a n. é. közönséget, hogy tömeges megjelenésükkel bennünket támogatni szíves­kedjenek. Hazafias tisztelettel a Parancsnokság. Szatmarmegyei fürdőstatisztika. Mert ilyen is van ! Ebből a statisztikából pedig kö­zöljük az alábbi érdekes kimutatásokat, melyek bizony nem a legkedvezőbben mutatják be a köztisztasági állapotokat. Szatmárvármegye' te­rületén fürdője van: Sziriérváraljának. Szinér- váralja lakosainak száma 5056, akik az elmúlt év statisztikája szerint igénybe vettek összesen 2340 fürdőt, tehát évente száz lakosra esik 44 fürdő. Felsőbányának van 4442 lakosa, akik az elmúlt év statisztikája szerint igénybe vettek összesen 1712 fürdőt, tehát évente 100 emberre mindössze 38 fürdő jutott. Nagybányának van 12877 lakosa, akik igénybevettek 11024 fürdüt s igy 100 emberre jut évenként 85 fürdő. Nagykároly városnak van 16078 lakosa, egy kádfürdője, részletes statisztika hiányzik. Min- danégy helyen van külön rituális fürdő is. El­lenben nincs fürdője a következő 3000 nél több lakossal biró községnek. Aranyosmeggyes (3263), Avasfelsőfalu (3253), Csenger (3522), Erdőd (3602), Fdhérgyarmat (4627), Kapnikbánya (4517), Mátészalka (5935), Nagyecsed (4665), Nagysomkut (3013), Szaniszló (4822) =40219.

Next

/
Oldalképek
Tartalom