Északkeleti Ujság, 1914 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1914-02-28 / 9. szám

9-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG 3-ik oldal. Szabad lyceum. A Kölcsey-Egyesület márc hó 1-én, vasárnap, a városháza nagyter­mében délután 5 órai kezdettel szabadlyceumi előadást tart, melynek előadója Bárczy Iván h. pü. igazgató. Előadásának tárgya a spiritizmus. A belépés ingyenes és a szabadlyceum előadá­sai mindenkinek szólnak. Gyászhir. Kaufman Jakab helybeli tekin­télyes nagykereskedő f. hó 27-én 77 éves ko­rában elhunyt. Temetése vasárnap d. e. fél 11 órakor lesz a deák-téri gyászházból. A Kath. Legényegyesület f. évi már­cius hó 8-án este 8 órakor saját helyiségében tartja meg rendes évi közgyűlését. Halálozás. Sarkadi Ferenc életének 21-ik évében ma reggel fél 8 órakor elhunyt. Hült teteme március hó 1-én délután 3 órakor fog a Petőfi-utca 27-ik számú gyászháztól a refor­mátus egyház szertartása szerint a református temetőben örök nyugalomra tétetni. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott 1 Az elhunytban Sarkadi Sándor polgári isi-ólai tanár öcscsét gyászolja. A „Nagykárolyi Dalegyesület“ f. évi március^hó 8-án d. u. fél három órakor tartja rendes évi közgyűlését a Kath. Legényegyesület dísztermében. Merénylet az uj gör. kath. püspök ellen. Hétfőn délelőtt csomagot vitt a pos.a az uj gör. kath. magyar püspök cimére Debre­cenbe. A csomag, melyben mintegy 16—18 kiló ekrazit volt, felrobbant, megölve Jackovics püspöki vikáriust, Slepkovszky püspöki titkárt és dr. Csatth püspöki ügyészt. Az óriási rob­banás következtében az iparkamara épületében mintegy 100 ezer korona kárt okozott. A püs­pök a szerencsés véletleg következtében meg­menekült s nagyobb ijedtségen kivül semmi baja nem történt. A merénylet áldozatait szer­dán helyezték örök nyugalomra. A temetésen mintegy 12—15 ezer ember vett részt. A tette­seket mindezideig nem sikerült elfogni. Felolvasással egybekötött táncestély a „Protestáns Társaskörében. A nagykáro- lyi „Protestáns Társaskör“ március hó 1-én, vasárnao, tartja meg felolvasással egybekötött téncestélyét saját helyiségében fél 8 óra kez­dettel, 1 korona belépti-dij mellett a következő műsorral: Felolvasás: Hanák József polg. isk. tanár. Szaval: Baráth Juliska. Dialog. Előadják: Csáky Sándor és Hadady Sándor. Szaval: Kürthy Károly. A nagykárolyi önkéntes tüzoltó-egye- sület f. évi rendes közgyűlését március hó 8-án d. e. 10 órakor a városháza mellékter­mében tartja meg, amelyre az egyesület tisz­teletbeli, alapitó, pártoló és működő tagjait ezúton hívja meg a parancsnokság. Tárgysoro­zat: 1. Két tagból álló jegyzőkönyvhitelesitő bizottság felkérése. 2. A parancsnok évi jelen­tése. 3. A szám- és szertárvizsgáló-bizottság jelentése. 4. Tiszteletbeli» tagok választása. 5. A szám- és szertárvizsgáló-bizottság megvá­lasztása. 6. Esetleges indítványok. Szabómesteri vizsgaletétel. A buda­pesti m. kir. Technológiai lparmuzeum, mely városunkban a téli továbbképző ipari tanfolya­mokat rendezte, a fővárosban a téli szezonban felsőbb szabászati tanfolyamot rendezett ifjabb mesterek számára. Városunk iparossága iránt megnyilvánuló jóakarata az lparmuzeum igaz­gatóságának abban is megnyilvánult, hogy e tanfolyamra, mely az egész ország területéről 30 hallgatót vesz fel, városunkból Hancsis Bélát is felvette, ki a szabómesteri vizsgálatot kitűnő sikerrel le is tette. Bál. A nagykárolyi gör. kath. csizmadia Náció tagjai f. hó 28-án, szombaton a csiz­madia árucsarnok emeleti tánctermében tánc- mulatságot tart. Belépti-dij férfiaknak 4 K 60 f, nőknek 2 K 40 fillér, melyben az étel és ital is benfoglaltatik. Júliusra kinevezik a vármegyei hiva­talfőnököket. A megyei közigazgatás államo­sítására szóló törvényjavaslatod már március végén beterjesztik. A reform szerint a hivatal­főnökök, vezető tisztviselők kinevezése julius 1 -éré megérkezik, úgy hogy julius 1-én a ve­zető tisztviselők elfoglalhatják állásaikat A többi tisztviselők kinevezése egy félév múlva fog bekövetkezni. Julius 1-én tehát az állam az akkori állapotban, minden változtatás nél­kül veszi át a közigazgatást. Ugyanekkor a kormány kijelenti, hogy teljes átvétel dec. hó 1-én lesz. — Addig a már júliusban kinevezett vezető tisztviselők informálni fogják a kormányt minden egyes beosztott tisztviselő felől és ezek­nek az informátiónak alapján nevezi ki, he­lyezi át, vagy küldi nyugdíjba a tisztviselőket a kormány. A Kath. Legényegylet farsangi estélyt tartott hétfőn este a saját helyiségében. A mű­sort Fekete János szavalata nyitotta meg. Utánna Tóth Erzsiké és Dobránszky Ferenc páros je­lenete következett. Sikerült páros jeleneteket adott még elő Steib Ilonka és Fleisz János, valamint Nagy Bertuska és Fekete János. A közönség mindeniken jól mulatót, mert a sze­replők egytől-egyig mind jól játszottak. Bá- lintffy Ferenc Bugyi talyigás humoros alakját mutatta be sikerült alakításban. Kedves volt a Nagy Sanyika szereplése, ki 6 éves korá­val, de az ehez gondolható sokkal nagyobb készséggel szavalta el a Kigyókötél c. köl­teményt. A műsor befejezéséül „Fáni orvas- sága“ c. bohózatot adták elő, melynek szerep­lői : Szolomájer Anna, Fézer Emma, Héb Já­nos, Téger Antal és Csanálosi József a legjob­ban adták szerepeiket. A Dalegyesület estélye vasárnap zajlott le. A nagyteremnek minden zugát betöltötte az érdeklődő közönség. Az erkölcsi siker teljes volt, azt a jól összeválogatott és gazdag műsor garantálta. A műsor bevezetője, Kürthy Károly költői, emelkedett hangban tartott Prológusa. Ezután következett a műsornak legmutatósabb pontja, „A vartyogi nagy dalnokverseny“ c. operabohózatnak bemutatása. A mulatságos, nagyszabású darab betanítása és betanulása nem kis munkát rótt úgy a rendezőkre, mint a benne résztvevő tagokra. A minden tekintet­ben elért siker annál fényesebb elégtételt nyúj­tott ezért a nagy munkáért. A pompásan betanult, precízen összevágó dalrészletek, a látványos díszletek, a hölgyek gyönyörű kosz­tüméi nem mindennapi szórakozást nyújtottak. Marosy és Salgó művésziesen lejtettek különféle, szebbnél-szebb táncokat. Németh Nándor mu­latságos magánjeleneteket adott elő. Eredeti és mulatságos pontja volt a műsornak az orcifalvi sváb zenekar fellépése. A Dalegyesület több tagja nagy ügyességgel utánozta egy sváb rezes banda harsogását papírból utánzott rézhangsze­reken. Neményiné és Németh N. páros jele­neteket adtak elő, melyek érdekes újszerűsé­gükkel a kitűnő előadásban nagyszerűen hatottak. A táncteremben felállított sátrak alatt édességet, pezsgőt mértek ki az erre felkért hölgyek, kik eme kedves közreműködésükkel is elősegítették a mulatság sikerét. Országos zarándoklás. Tavasszal az Országos Katolikus Szövetség ez évben is nagyszabású országos zarándoklás vezetését tervezi Rómába. Az erre vonatkozó első felhí­vást már kibocsátotta és ennek nyomán élénk érdeklődés mutatkozik a katolikus társadalom minden rétegében. Legközelebb az úti tervet már teljes részletességgel elkészítik és az or­szág valamennyi plébániája utján közé teszik. A zarándoklást, amely Budapestről május 15-e körül indul, Szmrecsányi Lajos dr. egri érsek vezeti. Ezzel kapcselatosan Szent Ferenc III. rendje a Lourdesi kegyhelyre is elzarándokol és Rómában csatlakozik a többiekhez. A Nagykárolyi Kereskedelmi és Ipar­bank r.-t. f. hó 22-én tartotta meg évi köz­gyűlését Berger Ármin elnöklete mellett. 412 részvény képviseletében 27 részvényes jelent meg. A Közgyűlés tudomásul vette a jelentése­ket, a záró számadást, mérleget, nyeremény felosztási tervezetet, valamint a felügyelő-bi­zottsági jelentést s úgy az igazgatóságnak, mint a felügyelő bizottságnak a felmentvényt meg­adta. Ézután a közgyűlés Debreczeni Istvánt, Feifer Edét, Singer Lipótot és dr. Melinda Lászlót további 3 évi időtartamra a felügyelő­bizottság tagjaivá megválasztotta. Az Osztrák-Magyar Bank ismét mér­sékli a rátát. A gyors egymásutánban történt két rátaleszáliíást — mint pénzügyi körökben beszélik — a harmadik március 1-én fogja követni, állítólag már elhatározott dolog, hogy a pénzbőség folytán négyre szállítja le a jegy­bank egy március első felében tartandó főta­nácsi ülésen a rátát, Bécsben a magánkamat­láb ismét csökkent egynegyed százalékkal. Közgyűlés. A „Nagykárolyi Ipari és Közgazdasági r.-t.“ f. hó 22-én d. e. 10 órai kezdettel tartotta meg ez évi rendes közgyűlé­sét saját helyiségében Vetzák Ede elnökigaz­gató vezetése alatt. Az igazgatósági jelentés szerint a kenyérgyár üzemét csak 1913. évi augusztus 1-én kezdette meg és igy a kez­det nehézségeivel küzdve, az 5 havi üzem 947 K. 99. f. vesztéséggel végződött, noha ezen idő alatt 30358 K. 88 f. volt a forgalma, illetve a bevétel. A közgyűlés a jelentéseket tudomásul vette, a zárszámadást és mérleget elfogadta és jóváhagyta s a Jakabffy Gábor lemondása foly­tán üresedésbe jött igazgatósági tagsági helyre 2 évi időtartamra igazgatósági taggá Récsey Ede kegyesrendi házfőnök, plébánost válasz­totta meg. Uránia estélyek. A Kath Legényegylet vasárnap 6 órai kezdettel fogja a nagybőjti uránia estélyek sorozatát megkezdeni. A képek bemutatását megelőzőleg Szabó Lajos, Zoboky Vince tanár, Torner Erzsiké és egy zene qartett fogja a számokat betölteni. Mint értesülünk az Uráoia estélyeken bemtatásra kerülnek ! a Tisza, a Riviéra (tengerpart,) a Tüdővész, Erdély, stb. Belépődíj 20 f. gyermekeknek 10 f. A ta­nulságos estélyre felhívjuk az érdeklődő közön­ség figyelmét. A Mozi március 12-én kezdi meg műkö­dését egy Ásta Nielsen darabbal. Márc. 15-én az 1848—49-iki szabadságharc története felol­vasással. Változás a hadsereg tartalékos tiszt­jeinek fegyvergyakorlatában. A hadi intéző- ség az eddigi rendszertől eltérően újítást léte­sített a tartalékos tiszteknek háború esetére való alkalmaztatásában. Mig ugyanis az eddigi elő­írás szerint háború esetén a tartalékos tisztek kizáróan az arcvonaiban tartoztak csapatszol- gálatvt teljesíteni, addig az uj rendelet alapján a jövőben mindazokat a tartalékos tiszteket, akik utolsó fegyvergyakorlatokat végzik, vagy az előtt állanak, háború esetén különböző helyi alkalmaztatásban fogják az egyes csapat­testekhez beosztani, előképzettségüknek, vala­mint polgári foglalkoztatásuknak figyelembevé­telével. Erre az esetleges háborúban való al­kalmaztatásukra pedig már békeidején, fegy­vergyakorlataik alkalmával ki fogják őket ké­pezni. A hadi vezetőség ezzel az intézkedéssel azt akarja elérni, hogy az arcvonalba háború alkalmával csupa rendesen képzett csapattiszt kerüljön, a tartalékos tisztek pedig olyan helyi szolgálatba jussanak, amelynek polgári foglal­kozásuknál fogva leginkább megtudnak felelni. Elfogott kivándorlók. A debreczeni ren­dőrség vasárnap egy zugszállodában razziát tar­tott. A szálló egyik szobájában a földön öt parasztember feküdt, az egyetlen ágyba pedig egy urféle. Az egész társaságot a rendőrségre vitték, ahol kitűnt, hogy Amerikába szökő ma­gyarok. A vezető urféle Major András kiván­dorlási hiéna aki Boldog György, Babies László, Teremi György, Ferenczi János és Lassan János nevű érendrédi gazdákat akarta Amerikába szöktetni. V Természetes égvenyes savanyuviz-forrás. Különleges szer gyomorbaj és köszvény ellen. Kitűnő izü, igen üditő ásványvíz. Tejjel vegyítve a legjobb nyálkaoldó szer. Borral vegyítve a legjobb íröccs. Tekintettel a járványos időre, ezen víznek KorGiíjtn minHpníitt T egy asztalnál sem szabad hiányoznia. liaJJlltlUf 1U11IUC11UII •

Next

/
Oldalképek
Tartalom