Északkeleti Ujság, 1914 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1914-11-14 / 47. szám

6-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 47-ik szám. Tisztujitás a városnál. Nagykároly vá­ros választás alá eső tisztviselőinek megbíza­tása lejárván, hat évre betöltendő állásokra az alispán dec. 10-ig lejáró pályázatot hirdetett. A megüresendő és a választás utján betöltendő állások a következők: polgármesteri, árvaszéki ülnöki, egyszersmind községi bírói és közigaz­gatási tanácsnoki, adóügyi tanácsnoki, főügyé­szi, főmérnöki, egy alkapitányi, főszámvevői, pénztárnoki, ellenőri, nyilvántartó közgyám és városgazdái, végül végrehajtói állás. A tisztuji­tás határnapjául folyó évi december hó 23-ik napjának d. e. 10 órája s helyéül a városi közgyűlési terem tűzetett ki. Nagy felelősséggel járó, komoly feladat előtt áll a városi képvi­selőtestület, de hisszük, hogy e nagy felada­tokhoz méltó megfontolással, lelkiismeretesség­gel fog eljárni a választások körül. A polgári olvasókör könyvjegyzékét csinos kis füzetbe állította össze Braneczky József kegyesrendi tanár; ajánljuk a kör tag­jainak figyelmébe. Tudomásul vétel végett kö­zöljük a következőket: A könyvtár nyitva van vasár- és ünnepnapokon délelőtt 9—12 óráig, hétköznapokon délelőtt 10—12 óráig. Egyszerre csak egy müvet szabad kivenni. A kivett köny­vet tovább kölcsönözni nem szabad. A könyv­tárt csak egyleti tagok használhatják. Könyvet csak személyesen, vagy sajátkezű névaláírással ellátott cédulára szabad kivenni. A tag a khett könyvért minden tekintetben felelős. A jó könyv az ember legjobb barátja, azért vigyázzon mindenki annak épségben és tisztán való tar­tására. Bepiszkított vagy elvesztett könyveknek árát a bekötéssel együtt az illető tag köteles megtéríteni. Amig a tag a kivett könyvet nem hozza vissza, más könyvet nem vehet ki. Az olvasás megszakításánál cédulával és nem a lap behajtásával kell jelezni a helyet. Ezen könyvjegyzékkel az előbbiek tárgytalanak. Katonák karácsonya. A csatatéren levő, úgyszintén a megsebesült és lábbadozó katonák karácsonyi öröméről a társadalomnak kell gon­doskodni és a társadalom feladata az is, hogy a hadbavonultak családjainak karácsonya is örömteljes legyen. Egy bécsi távirat adja hírül hogy a hadügyminisztérium hadsegélyző hivatala felhívást bocsátott ki a lakossághoz, amelyben felszólítja őket, hogy a hadban álló katonaság részére karácsonyi ajándékot gyűjtsenek. A hadsegélyző hivatal a gyűjtést félmillió koroná­val kezdi meg. Minthogz ezen összeg még nem elegendő ezen czélra, kérjük közönségünket, hogy ezen összeghez tehetségükhöz képest mi­nél gyorsabban hozzájárulni szíveskedjenek és a hivatal gondoskodni fog arról, hogy a karácsonyi ajándékok csapatainkhoz szakaszonkint ideje korán eljussanak. Felhivatik a vármegye közönsége, hogy a birtokában levő fegyvereket (vadász, önvé­delmi, flóbert, bot stb.) 1914. évi dec. hó 1-ig a járásokban a községi elöljáróságnál, városok­ban a rendőrkapitányi hivatalnál annyival is inkább jelentsék be, mert ennek elmulasztása esetén tőlük a fegyver elkoboztalak és eilenük a megtorló intézkedések meg fognak tétetni. Lengyel légió lóvásárlása Nagykároly­ban. A mellettünk hősies önfeláldozással küzdő lengyel légió tisztjei hétfőn d. e. 8 órakor lovakat vásárolnax városunkban. Felkéretnek a lótartó gazdák, hogy megfelelő, eladásra szánt lovaikat a városháza előtti térre vezessék elő. A mellettünk küzdő lengyel légió mégérdemli a legnagyobb fokú támogatásunkat. A sebesült katonáknak is keli jelent- kezníök. A honvédelmi miniszter elrendelte, hogy a gyógykezelés végett kihelyezett sebesült, vagy beteg katonáknak is kell nyilvántartás végett jelentkezniük a közigazgatási hatóságoknál. Egy szatmármegyei magyar vitéz temetése Karísbadban. „Édes a hazáért meghalni.“ Ezt már a nagy római költő mondta. Hogy milyen elisme­résben, díszben részesíti egy ilyen hősi halált halt vitézt temetésekor egy idegen város kö­zönsége is, azt a Karlsbadban sebeiben elhunyt Pallay Sándor Nagyhodász, szatmármegyei ille­tőségű gépfegyverosztálybeli közvitéz példája igazolja, kit okt.'29-én temettek el Karísbadban katonai pompával. Az ott megjelent „Karlsbader Badeblatt“ a következőket írja: „Oly pompával ment vég­hez e temetés, mintha egy nagy és közismert hires személyiséget kisértek volna utolsó útjára. Nemcsak az egész karlsbadi közönség és lakosság, de a vidékről is százával özönlött a nép, ezen hősi halált halt derék magyar baká­nak megadhatni a végiisztességet. Oly megható volt e temetés, hogy amikor a lelkész megtartotta a búcsúztató beszédet és a derék vitéz koporsóját a sírba bocsátották, nem volt a jelenlevők ezrei között egyetlen szempár sem, mely ne telt volna meg, az igazi, őszinte benső részvét gyöngykönnyeivel. Ezen beláthatatlan embertömegen kívül, mely a vitéz sírját köríilállotta, még hivatalosan a következő személyiségek vettek részt: A vá­rosi kormányzó, lovag Jordáné, Knett József dr. forrásbiztos, Pfeiffer József dr. polgármes­ter, továbbá Jakob és Schöttner városi taná­csosok szintén csatlakoztak a gyászolók ezrei­hez és a város nevében helyezték gyönyörű koszorujokat az elhalt koporsójára. Nemes Mattoni Henrik ur, az összes itt tartózkodó cs, és kir. tisztek, valamint a hely­beli ápolás alatt álló sebesültek mind reszt­vettek a lélekemelő végtisztességében a derék hősi halált halt magyar bakának. A gyászmenet élén menetelt a helybeli cs. és kir. Lövész-Egyesület és hayi Egyesület, kik szintén gyönyörű koszorúkat helyeztek az el­hunyt hős koporsójára, ép úgy a sebesültek, valamint az összes kórházak és betegápoló telepek. A forrásvizeknél alkalmazott nők egy gyönyörű csokrot küldtek azon óhajjal, hogy ez az elhunyt hős koporsójára erősittessék. Ezen óhajnak eleget is tettek. A „Fischerni“ hadastyán-egylet egy sza­kasza vett képviseletileg részt a temetésen. A lelkészi végtisztességet Lenk esperes maga vé­gezte, fényes segédlettel. A lövész-egylet a sirbabocsátáskor diszlövést adott le, mig a zenekar a Hymnuszt játszotta. A résztvevők szama 5000-re tehető. Derék vitézünk nyugodjon békében a testvér földben.“ November hó 2-án megjelent számában megemlíti még a „Karlsbader Badeblatt“, hogy a temetésen még résztvett Renner, cs. és kir. postaigazgató; ki az összes postaszemélyzettel az elhunyt hős sírját halottak napján virágok és gyertyákkal gazdagon díszítette. Kenyérpótló anyagok. Hogy az idei termés a normálison jóval alul maradt, semmi sem bizonyítja jobban, mint az immár 40 ko­ronát meghaladó búzaárak. Nemcsak termésünk volt gyenge, de a fogyasztás is nagyon meg­növekedett s ha azt akarjuk, hogy hadseregün­ket bőségesen elláthassuk kenyérrel — amit pedig a kam uuk kell, mert az elsősorban köte­lességünk — úgy mi, itthonmaradoltak ugyan­csak takarékoskodjunk a kenyérliszttel a búza­lisztet keverjük 20—50% száraz tengeri liszttel, vagy 25% burgonyakeményitővel, a rozslisztet pedig 25—50% árpaliszttel, amely keverékek S kitűnő kenyeret szolgáltatnak. Jövőre pedig igyekezzenek a gazdák nagy termést elérni, mert aratásig nemcsak nálunk, de egész Euró­pában kifogynak a gabonakészletek s igy két­ségtelen, hogy a búzának jövőre is magas ára lesz. Hazai kísérletek bizonyítják, hogy amennyi­ben a kikelt búzára november—december hó folyamán 150—200 kg. szuperfoszfátot rászó­runk, 200—300 kg.-al fokozódik a termés. M. kir. belügyminiszter urnák az or­szág egyes helyein katonaság által elkö­vetett visszaélések megszüntetése tárgyá­ban kiadott körrendeleté. 3558/1914 rend. sz. A hadsereg főparancsnoka rendeletet intézett az egyes katonai parancsnokságokhoz a őzéi­ből, hogy a lakosság védelme, valamint a ha­derő tehintélyé :ek fentartása érdekében a had­műveletek folytán csapattestüktől különvált, katonai vezetés nélkül az országot bejáró ka- tonaállumányu egyének esetleges visszaélési megfelelő intézkedései által megszüntessenek. A katonai parancsnokságokat utasitotta, hogy amennyiben ilyen, vezetés és fegyelem alatt nem álió katonáh részéről visszaélések történnének, a tulajdonnak minden jogosulatlan igénybevé­tele, vagy a fosztogatás legcsekélyebb meg­kísérlése esetére a leg-^zigorubb rendszabályokat léptessék életbe. Az ilyen esetekben minden el­nézés félrctételével a katonai büntető törvény fog alkalmazásba vétetni, esetleg a rögtönitélő bíróság a tettes kivégzését fogja kimondani. A lakosságot mihez tartás végett a közig, ható­ságok megfelelő hirdetmények utján figyelmez­tessék, hogy élelmiszerek, állatok, fogatok vagy egyébb tárgyak igénybevétele alkalmával azok­nak készpénzben való kifizetését, vagy hivata- talos átvételi elismervéoy kiállítását kell a tu­lajdonosnak kívánnia. Amennyiben ez megta- gadtatnék, úgy az igénybevétel vagy a tárgyak elvonásának, h sználatba vételének módját pon­tosan figyeljék meg, valamint azt is, hogy az illető katonák milyen fegyvernemhez, ezredhez tartoznak, milyen az egyenruházatuk, micsoda rendfokozatot viselnek és milyen nyelven be­szélnek. A lehetőséghez képest megtudakolandó, hogy honnan jönnnek és merre távoztak. Ezeket az adatokat, valamint a fosztogatás idejét, pon­tos helyét, a kárvallott nevét, az elvitt vagy megrongált tárgyak pontos jegyzékét lehetőleg írásban, följelentés formájában kell egybefog­lalni. A feljelentést sürgősen a legközelebbi katonai parancsnokságuak, vagy főszolgabírói hivatalnak, vagy községi elöljáróságnak, vagy csendőrőrsnek kell átadni, vagy amennyiben nincs írásban foglalva, szóbelileg kell megtenni. A feljelentést a közig, hatóságok, illetve csen­dőrparancsnokságok röviden, világosan, könnyen áttekinthetően jegyzőkönyvbe foglalják. A fent megnevezett hatóságok ra feljelentést legsür­gősebben a legközelebbi tábori vagy polgári bírósághoz továbbítják. A katonai állományhoz tartozó egyének esetleg visszaélései elleni gyors és eredményes közbelépésből a lakosság kime­rítheti azt a reményt, hogy ilyen esetek csak szórványosak maradnak, hogy a haza védel­mére hivatott katonák részéről az állampolgá­raink tulajdonukban semmi esetre sem fognak jogosulatlan kárt szenvedni. Miután ezen ren­delet módot fog nyújtani arra, hogy a sokszor és sok helyen panaszolt visszaélések és fosz­togatások megszűnjenek, a már eddig előfor­dult és netalán még előforduló esetekben a ká­rosultak megfelelő védelemben és kártérítésben részesüljenek. Felhívom Alispán Urat, hogy ezen rendeletnek a th. területén a lehető legkiterjed­tebb és alkalmas módon való közhírré tétele iránt azonnal intézkedjék és elvárom, hogy az összes közig, hatóságokkal együtt a hadi álla­pot folytán különben is erősen sújtott lakosság érdekében annak kellő tájéhkztatása és kiokta­tása mellett hathatósan közreműködjék és a felmerült esetekben minden lehetőt megtegyen arra, hogy azok, akik kárt szenvedtek, azt kel­lőképpen bejelentsék és annak alapján szenve­dett káruk megtérítését a legrövidebb utón le­hető leggyorsabban megkapják. Budapest, 1914. október 14. Olvashatatlan aláírás. Hogy lesznek felszerelve hatonáink télire? Minden katona bundabélésü kabátot, vagy peptárt kap, el lesz látva meleg haskö­tővel. Uj lábbelit kap minden katona s három pár kapcát, egy vászon, egy papir és egy fiá­nál kapcát, melyből előbb a vászon, árra a

Next

/
Oldalképek
Tartalom