Északkeleti Ujság, 1913 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-04 / 1. szám

2-ik oldal. ÉSZAKKELETI UJSÁQ 1-ső szám. hogy az erény magvait még szivünkben hordozzuk.“ Kölcsey. * „Ne hasonlítsátok ami szép rózsá­hoz, liliomhoz; a kő hideg, liliom her­vadó ; nem szép az ami csak a szem­nek szép. Valami mélyebb sejtelem van a szépség fogalmában, amit az emberek éreznek, de nem értenek.“ jókay. * „Tapasztalás a bölcsesség anyja s egyenlő észbeli erővel s tudománnyal kettő között az a bölcsebb, ki több ta­pasztalásuk Gr. Széchenyi István. * „Szánakozásért csak a gyenge lé­lek siránkozik, az erősnek ez megsér­tés.“ Kisfaludy Károly. * „Megbocsájtani és feledni, — ebben áll a derék ember bosszúja.“ Schiller. * „A szépség lélek nélkül az arany­porhoz hasonló, mely a lepke szárnyain csillog s lesodorva — kelletlen hamuvá ICSZ.“ Kisfaludy Károly. * „Benső békénk tiszta érzelmeinkből sarjadzik önkeblünk szülte hervadhatatlan virág gyanánt.“ Balzac. * „A csendes házi boldogság azért a legnemesebb, mert félbeszakadás nélkül élvezhetjük.“ Hán Paul. * „Az emberek nem keresik az igaz­ságot, a szabadságot; ők csak önmagu­kat keresik“. jakobi. * „Az a legboldogabb, — legyen az király, úgy cár, — kinek tulajdon há­zánál Van jó dolga“. Goethe. * „A hiúság szüntelen kielégítés után vágyódik, neki minden szavára taps, minden tettéért dicséret, minden pilla­natban magasztalok kellenek. De maga­sabb célok kivívása csak azoknak adatik jutalmul, kik ezeket nélkülözni tudják“. Br. Eötvös J. * „Az igazságtalanok első fegyvere a rágalom". Moiier * * * Liane és a vőlegénye civödni látszottak. Gyerekes civódás bizonyára . . . Csodálattal nézte a fiatal leányt, akit há­rom év óta nem látott. Mennyire hasonlított sugár szőkeségében az anyjára, abból az idő­ből, a mikor még az is sugár és szőke volt... Most egyszerre Liane gyors mozdulattal lehúzott ujjáról egy gyűrűt és vőlegénye elébe dobva, beszaladt a házba. A fiatalember lehajolt, fölvette a gyűrűt és hosszan nézett a tovatűnő leány után, a ki­nek karcsú, fehérruhás sziluettje olyan volt, mintha egy nimfa lebegne tova . . . Ő eminenciája feltárta a kaput és belé­pett a parkba, — Jó napot, Ma'rcel! — szólt a fiatal emberhez, aki nem hallotta jöttét. Liane vőlegénye elvörösödve állt fel: — Eminenciád, milyen meglepetés: Az agg pap mosolygott s Leon megértve, hogy valószínűleg szemtanúja volt az imént lefojt jelenetnek, lehajtá fejét és hagyta, hogy két könnycsepp, a melyet nem tudott vissza­fojtani, végiggördüljön arcán. A püspök megfogta két kezét: — Édes gyermekem, nincs semmi baj .. csillapodjék . . . — 0, mindennek vége, Eminenciád . . . Ezeket a múlt szűrte le, a jelenben élve látjuk, s vájjon tökéletesedünk-e ezekhez a jövőben? A színészet. (Dr, S. I.) Amennyi igyekezetét tanúsítottak színészeink a művészet nyújtás körül, annyi indolenciával viseltetett velük szemben az el­múlt héten is városunk közönsége. Szinte ért­hetetlen városunk eddig müpártolónak ösmert közönsége magatartása, pedig megérdemelné a társulat és az igazgató gondossága a tá­mogatást. „A cornevillei harangok“ francia Operette került vasárnap, m. hó 22-én színre. Az elő­adás nem haladta meg azt a nivót, amelyhez szokva vagyunk a vasárnap délutánokat illetőleg. Annál több dicséretet érdemel az „Éva" előadása. Különösen Lehár gyönyörű zenéje ra­gadta meg figyelmünket. A szereplők kivétel nélkül beletalálták magukat szerepükbe s úgy a szombati, mint a vasárnapi előadás több kö­zönséget érdemelt volna. Különösen jók voltak Füzes Lenke, Szigethy Irén, Kun Dezső, Boros és Csáky Antal. A karhoz férhetne szó, de megnyugszunk abban, hogy egy ilyen kis tár­sulat minden igényt ki nem elégíthet. A zene és Gáspár rendezése kifogástalan volt. Hétfőn a „Piktorok“ vígjáték került elő­adásra. A megjelent közönség kedélyesen szó­rakozhatott az előadás alatt, me~t a darab a legjobb francia vígjátékok egyike s az összjá- ték gyors és kifogástalan menete nem zavarta a mü és jóizlést. Különösen kiemelendő Sze- lényi Emilia „Noérmi“-jának kitűnő alakítása. A kedd délutánra kitűzött előadást kö­zönség hijján nem lehetett megtartani. Ezt ta­lán meg sem kellene írnunk városunk jó hír­neve érdekében. Szerdán d. u. a „Cigányszerelem“ 3 fel- vonásos, közismert operette ment elég jó elő­adásban, este pedig megismételték a „Limonádé ezredes“-t, amely előadásról már a múlt szá­munkban mondtunk bírálatot. Csütörtök d. u. a „Boszorkányvár“, este pedig az „Éva“ 3-adszor került színre. Pénteken a „Csitri“-n mulatott a közön­ség. A szellemes vígjáték sok derültséget kel­tett. A nők közül Szelényi Emilia és Füzes Anna, a férfiak közül pedig Boros és Gáspár emelendők ki, mint akik értékest nyújtottak ala­kításukkal. Szombaton, dec. hó 28-ikán Willner és Bodánszky „Ábrahám a menyországban“ cimü 3 felvonásos operettjét láttuk. A darab béltar­talmát messze felülmúlja a Gravichstaedten gyönyörű zenéje, mefy az adottnál különb szö­veget érdemelt volna. Az előadás jó volt, mint amilyenhez szokva vagyunk színészeink részé­ről. Juhos Margit igen szépen énekelt, Boros és Ernyei pedig éltek a színpadon. Gáspár rendezésében csak a hosszú felvonás közöket kifogásolhatjuk. — A zenekar nívósán szépet nyújtott. hiszen visszadopta a gyűrűin . . . vege . . . szerzetbe lépek . . . Az agg pap már nem mosolygott: — E dologról nem szabad Ily könnyen beszélni, gyermekein. Üljünk le erre a padra, hadd beszéljek el egy rövid történetet. — Negyven év előtt ugyané kertben, egy fiatal ember és egy fiatal leány, akik nagyon szerették egymást, igy könnyedény öszszecivód- tak, mint most ön és Liane. Csak ártatlan ci­vódás volt. S a fiú ez este hírül adta anyjának, akinek egyébként az legkevesebb álma volt, hogy pappá lesz. Be is lépett a szemináriumba. A leány pedig férjhez ment. — Mondtam, hogy a történet rövid lesz, úgyszólván be is fejeztem már. — Ma a fiatal ember, aki akkor a papi pályára lépett, öreg püspök, de soha meg nem szűnik e napra gondolni. Pár pillanatig hallgatott, mialatt a szeren­csétlen fiút nézte, akinek pilláin most is ott rezegtek a könnyek. — Ami a fiatal leányt illeti, — fojtatá az­tán — de nem szükséges többet mondanom, bizonyára megértett. Jöjjön, gyermekem, tiszte­lem óhajtom tenni öreg barátnőmnél, Dauvin- né asszonynál, aztán a testvérem mind a né­gyünket villásreggelire vár. Vasárnap d. u. a közösmert „Kis Lord“ ment Neményi Lilikével, akinek ügyes játéka szép reményekre jogositó. Este ismét „Ábrahám a mennyországban“ hasonló jó előadásban. Hétfőn az „Asszonyfaló“ 3 felvonásos ope­rette került színre a már ismertetett előadásban. Kedden Martos Ferenc „A kis gróf“-ján szórakozott a közönség. Az előadás összbenyo­mása jó volt. Különösen Szigethy Irén és Sze­lényi Emilia váltak ki a nők Közül, a férfiak közül pedig Neményi, Boros, Csáki és Ernyi. Kisebb szerepében igen jó volt Pelsőcy László. Szerdán Madách Imre „Az ember tragé­diája“ került szilire gyönyörű díszletekkel és elég jó előadásban. A darab kiállítása egy vi­déki kisebb városban, minden igényt kielőgitő volt. A szereplőkön kívül, kik mindannyian hozzájárultak a nehéz előadásu darab összhang- zatos lefolyásához, külön megdicsérendő Ne­ményi ügyes rendezése és a zenekar kifogás­talan játéka. A darab végig élvezését ajánljuk városunk klassikusokat szerető közönségének. Csütörtökön a „Gésák“ ment jó előadás­ban. Szépen és biztosan énekelt minden régió­ban Juhos Margit s a zenekar is kifogástalanul interpretálta a darab szép, lágyan olvadó ze­néjét. A rendezés is jó volt. Pénteken marmadszor került színre a „Li­monádé ezredes“ gyér számú közönség előtt, pedig az előadás az Összjáték tekintetében még jobb volt, mint a megelőző kettő. Juhos Mar­git és Füzes Lenke szerepükben elsőrangot nyújtottak, a férfiak közül pedig Gáspár Jenő fokozta sikerét. Színészeinktől, aki nagyon sokat vár, az is eleget kap, de ha más érdemük nem volna, mint az újabb darabod bemutatása, akkor is fokozottabb pártfogást érdemelnének. * * * Rossz jósok nem akarunk lenni, de hisz- szük, hogy most az ünnepek lezajlása után több időt fog szentelni közönségünk a színmű él­vezetnek, amit Neményi és társulata meg is érdemelne. * Heti műsor: 1903. január hó 6-tól 1913. jan. hó 12-ig. 6-án, hétfőn : „Rablólovag.“ (Pá­ratlan.) 7-én, kedden : „Berkovits és tsa.“ (Pá­ros.) 8-án, szerdán : „Csókszanatórium.“ (Pá­ratlan.) 9-én, csütörtökön; „Primerose kisasz- szony.“ (Páros.) !0-én, pénteken: „Gésák.“ (Páratlan.) 11-én, szombaton : „Farkas.“ (Páros.) 12-én, vasárnap: „Boccaccio.“ (Bérlet szünet.) HÍREK. Gondolatok az újév kezdetén. Az ember gondolat — és érzésvilágának nincs éjéve'. — Az már valami az örökkévalóság­ból. Nem preludium, se nem sejtés, inkább olyan vázlatszerü, ködfátyolos előkép. Vannak határvonalak, mértföldjelzők az emberi életben, de ezek rendesen nem újévre esnek. Az újév a legrelativebb fogalom s inkább csak formabeli kifejezése az időnek, hogy kö­zelebb hozza azt az emberi megértéshez. Mivelhogy ilyen kicsinyek vagyunk, for­mák nélkül nem tudunk élni. Az értelmi világ kifejlődése, az idő, az örökkévalóság fogalmának megsejtése, ez az egyedi embernek első időjelzője, újéve. A halál is csak annyiban s azoknál jelent Sylvestert, akiket értelmi fejlettségük, megértésük normá­lis működésében talál. Ez két iegfőbb érzelmi időpont. Ami ezeken belül esik, az csak foly­tonosság, az eseményeknek be- és kikapcsoló­dása, megállás nélkül. Nagy, világtörténelmi események időpont­jai, évfordulói, jubileumai is csak annyiban biinak realitással, amennyiben nem az egyént, hanem a többséget érdeklik s ezekben az ösz- szetartozandóság érzetét keltik. Általában a tár­saságban való élés nem nélkülözheti a formá­kat. De ezek a formák is folyton tökéletesb- bülnek. Egyike a legkezdetlegesebbeknek min­denesetre a Genezis hat napja. Az emberi tár­sadalom megszüntetése, kialakulása előtt még ilyenek sem voltak. De a „ma“, rekonstruálja a „tegnapot.“ Évtizedekre visszamenőleg meg­csinálják a kalendáriumot, formát adnak időnek, kezdetleges szertefolyásában megkötik s igy keletkeznek az első kötött időpotok: a primär, secondär, tertiär, stb. A történelmi tudományok,

Next

/
Oldalképek
Tartalom