Északkeleti Ujság, 1909 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1909-12-11 / 2. szám

6-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG. 2-ik szám. FIÍWUT riUÍT felöltők, leányka kabátok, fiú ruhák, férfi öltönyök a legegyszerűbb és fill IliLMI! legfinomabb kivitelben, a legjutányosabb árakon, csakis ß0|f|[@]p OfIJÉII PH~ ruha-üzletében szerezhetők meg. Üzlethelyiség: NAGYKÁROLY, Frieűi-hás. "SÍ Ruhák mérték után készíttetnek! Jutányos árak! Pontos kiszolgálás! Halálozás. Szabó András nyugalmazott körjegyző, aki az 1848-iki szabadságharczot, mint altiszt küzdötte végig, életének 79-ik évé­ben folyó hó 5-én rövid szenvedés után Ve­tésen elhunyt. Uj gazdasági iskola vármegyénkben. A földmivelésügyi miniszter a jövő év folyamán gazdasági iskolát létesít Nagysomkuton, mely czélra a község 15 holdnyi földet adományozott. Jacobovics József uri-divat és míiipar- áru üzlete ezúton is felhívja a nagyérdemű ve­vőközönséget, hogy szükségleteit mielőbb be­szerezni kegyeskedjék, hogy a kiszolgálásra nagyobb súlyt fektethessen s hogy az által kikerülhesse a karácsonyi munkahalmaz miatt előállható torlódásokat. — Díszműárukat és játékszereket különösen olcsó árért lehet e czégnél kápni, mert a czég ily árukat a jövő­ben tartani nem fog s igy czélja a meglevőket mielőbb eladni. — Ugyanott kapható „Ter- mos Palaczk“ Ve literes 17 kor., 1 literes 28 kor, „Termos Picznik“ 50 kor., a meleget me­legen, a hideget hidegen tartja 24 órán át al­kalmazható italoknak és ételeknek. Uri-divat czikkek — franczia és angol különlegességek — az utóbbi napokban nagy választékban érkeztek. Az elhagyott férj boszuja. Folyó hó 7-én, kedden délután 3 órakor villámgyorsa­sággal terjedt el egy nagy utcai gyilkosság hire. Juhász Lajos, 27 éves szabó-iparos, aki még csak az elmúlt tavasszal vezette oltárhoz fiatal feleségét és bizonyára, mint minden ifjú férj, ő is rózsás színekben festette ki képzele­tében a házasságot, a fenti időben hatszor lőtt rá a feleségére és azt arcán súlyosan megse­besítette. A merénylet oka az volt, hogy Ju- hászné férjét hütlenül elhagyta és vele élni hajlandó nem volt. A férj a merénylet előtt még megkérdezte tőle, hogy akar-e hazajönni és csak mikor ismételt kérdésére is nem-mel felelt az asszony, akkor kezdte meg a vad tü­zelést. Az asszonyt csak a hatodik golyó ta­lálta, a többi a falba fúródott, egyik azonban egy ugyanott dolgozó varróleányt sebesitett meg vállbán. Az egész dráma Orbán Istvánná helybeli varrónő Petöfi-utcai varrodájában folyt le, ahol a szereplőkön kívül még vagy 10—12 varróleány dolgozott. Juhász ezután öngyilkos akart lenni, de a kilőtt golyó feje helyett ka­lapját fúrta keresztül. Erre elrohant azon cél­ból, hogy golyót vásároljon és agyonlőjje ma­gát, de közben letartóztatták. Kihallgatása al­kalmával azt állította, hogy ha golyót nem tudott volna szerezni s igy nem löheti agyon magát, önként is jelentkezett volna. Az enyhítő körülmények figyelembevételével a rendőrség szabadlábra akarta helyezni a kihallgatás után, minthogy azonban kijelentette, hogy tettét úgy is meg fogja ismételni és hogy neje még nem kerülte el a halált, mert őt is és magát is lelövi, mihelyt alkalma lesz reá, — a rendőrség kénytelen volt fogságban tartani. — Csütörtö­kön kisérték át a helybeli járásbírósághoz, a honnan hivatalból továbbítja majd a járásbíró­ság a szatmári ügyészséghez. Mivel tettének fő indító okai a féltékenység és a nagy mértékben elfogyasztott ital volt, általánosan hiszik, hogy e mentőkörülmények alapján felmentik, vagy legalább is büntetése nem lesz nagy. A se­besült asszonyt lakásán ápolják. Ügyvezető elnök választás. A „Szat- márvármegyei vendéglősök, kávésok, korcsmá- rosok és fogadósok ipartársulata“ a folyó hó 7-én tartott választmányi ülésen ügyvezető el­nökké Lengyel Miksa, szatmár vasúti vendég­lőst, egyik alelnökké pedig Wessel Manót, a Magyar Király tulajdonosát választotta meg. — Pénztáros Lendek Pál lett. A „Vasárnapi Újság“ mostanában küldi szét előtizetőinek ünnepi ajándékát, a „Kará­csony“-!, mely az idén is a nagyszámú kiváló közlemények is művészi illusztrácziók javát adja olvasóinak. E diszalbumot, mely nagy ter­jedelme és pazar kiállítása mellett a legszebb karácsonyi ajándék, azok az előfizetők is in­gyen kapják, a kik 1910-től kezdődőleg lépnek az előfizetők sorába, sőt ezeknei: a deczember havi számokat is megküldi a kiadóhivatal. A „Vasárnapi Újság“ előfizetési ára félévre 8 ko­rona. Mutatványszámokkal szívesen szolgál a kiadóhivatal. (Budapest, IV., Egyetem-u. 4.) Kirabolt községi pénztár. A halmii já­rás egyik községének, Batarcsnak községi pénz­tárát kirabolták. Adószállitás lévén, a pénztár­ban egészen szokatlanul nagyobb mennyiségű pénz, mintegy 1800 korona volt elhelyezve, melyet két bakter is őrzött. A betöréses lopást másnap délelőtt vette észre a bakter és jelen­tette a községi bírónak, aki a pénztár helyisé­gében lakik és semmi gyanúsat nem vett észre. Az előzetes vizsgálat megállapította, hogy a Wertheim-szekrényt kulcscsal nyitották ki és a kivett pénzt a belülről kivert ablakon nyújtot­ták ki a czinkostársaknak. Baleset az állomásnál. A nagykárolyi vasúti állomáson Tóth Sándor raktári munkás lábára egy súlyos láda esett és ballábát telje­sen szétroncsolta. Országos állatvásárok Szatmármegyé­ben. 13-án Fehérgyarmaton, 19-én Hagymás- láposon, 21-én Aranyosmedgyesen és Kraszna- belteken, 23-án Királydaróczon és 24-én Csen- gerben. Szerkesztői üzenetek. Naiv embernek. Ön azt hiszi, hogy a Nagy­károly és Vidéke tényleg nem kap subventiot, miután azt állítja, hogy az áílamvasuttól nem kap. Fogadjunk, hogy subventiot még is kap és fogadjunk, hogy nem fog merni ellenünk ezen állításunk miatt sajtópert indítani. Kezdő politikusnak, Ön csudálkozik azon. hogy Simkó Aladár és Falussy egy párton vannak és a Közérdek velünk szemben Falussyt védi, holott ezelőtt mindennek elmondta, csak tisztességes embernek nem. Látszik, hogy nem ismeri sem Falussyt, sem Simkót, sem a mai politikát. Érdeklődőnek. Állítólag volna Szatmáron egy csaknem hasonló nevű újság, de még nem emelkedett ki annyira az ismeretlenség homályából, hogy észre­vehettük volna. Szatmár—nagybányai mozgóposta. Levelét vettük. Kérjük, nevezze meg magát s írja meg körül­ményesen, hogy sorai melyik városra vonatkoznak s mit ért a közlött dolgok alatt. Mi utána járunk a do­lognak s ha a sejtettek valóknak bizonyulnak, úgy foglalkozni fogunk vele. — A titoktartást ígérjük a nyo­mozás folyama alatt. f I I I Borfogyasztók figyelmébe! í Ajánlom 3 éves igen tisztán kezelt kellemes izü, fi fi székelyhidiboraimat 50 literen felüli vételeknél literenként | í; 20 kr. 1-5-10 literes vételnél kimérve R | és megadózva literenként 28 krajczár. Ezenkívül igen kitűnő minőségű, rend­is kívül erős, 2 éves homoki faj boraimat I " u. m.: Rizling, Ezerjó, a betegeknek is igen ajánlatos, literje 50 krajczár. Igen jó 2 éves ó-ürmös, literje 40 krajczár. Becses megrendelését a fogyasztó kö­zönségnek tisztelettel kérem. £ Kiváló tisztelettel Pék Ilona vendéglős. '& 7 789—1909. v. sz. r Árverési hirdetmény. Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvény­széknek 21860—908. V. sz. végzése folytán a Nagykárolyi Takarékpénztár részére 2000 kor. tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 816 koronára becsült ingóságokra a mátészalkai kir. járásbíróság 1909. V. 494—13. számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak a ko­rábbi vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes .zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Gebén, a szeszgyár mel­lett leendő megtartására határidőül 1909. évi deczember hó 14. napján délután 3 órája kitüzetik, amikor a kiróilag lefoglalt bútorok, zongora s egyább ingóságok a legtöbbet Ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárvere­zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö­vetelését megelőző kielégittetéshez jogot tarta­nak, hogy amennyiben részükre a foglalás ko­rábban eszközöltetett volna és ez a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy pedig szóval bejelen­teni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt Mszalkán, 1909. évi nov. hó 16-án. _______________Péner, kir. bir. végrehajtó. ^3 8E3E3E35353E5E3E3E8EBE^3E3E3E$$5E5E5835BE3E5EM3E3§MBE3Eí i Árverési hirdetmény. w j Vb. Rozenberg Zsigmond csődtömegéhez tartozó 102 darab 3 jókarban levő m wÜ^T használt zsák 1909. évi deczember hó 13-án délután 5 órakor gj alantirott tömeggondnoki irodába, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fog adatni $ & m Nagykároly, 1909. évi deczember hó 2-án. Dr. Vetzák Ede ügyvéd, mint vb. Rozenberg Zsigmond tömeggondnoka. Ruhát test és £& tisztit HAUFEL SAMUEL Nagykároly, Kölcsey-utca 1. sz. Alapittatott 1902. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom