A Polgár, 1914. augusztus (6. évfolyam, Rendkívüli kiadások)

1914-08-12 / Rendkívüli kiadás

Rendkívüli kiadás. Ara 4 fillér. POLGÁR társadalmi szépirodalmi és közgazdasági lap. Szerkesztésért felelős : az Északkeleti Könyvnyomda. .7 i Szatmár, 1914. aug. 12. Előre, Szentpétervár felé! Sikereink az északi és déli harctéren. Északon és délen, minden oldalon győzel­mesen nyomulnak előre a monarchia csapatai. Oroszország testében mélyen benn vagyunk. Ausztria-Magyarország hadi lobogója leng 01- kusz, Volbrom, Milechov városokon s csak­nem a/, egész keicu-i kormányzóság a mi kezünkben van már. Benyomultunk a határ összes városaiba, a mienk Radzivilow, Volo- czyska s éppen ma jelenti a táviró, hogy Orosz- Novoszidicán keresztül sikeresen nyomultunk előre a Mohilew-magaslaton keresztül Mohilew város felé. A legnagyobb eredmény azonban feltétlenül az, hogy körül, az egész harctéren, mi vagyunk a támadó fél s mindeddig sikerrel tudtunk ellentállani az ellenség minden olyan kísérletének, mely az offenziva elnyerésére irá­nyult. Tegnap reggel ismét megkisérlették az oroszok, hogy a keleti és középgaliciai határon betörjenek, határvédő csapataink visszavertek minden támadást és a harctér gyors kiürítésére kényszeritették az ellenség csapatait. A Visztu­lának, a határ mentén mindenütt, mindkét part­ja a mi kezünkben van. ■ Szerbia végzete. A Südslavische Correspondenz jelenti: Belgrádban reguláris és irreguláiis csapatok tartózkodnak. A keddről szerdára virradó éjjel nagy pánik volt a városban. A belső területek­ről igen kedvezőtlen hírek érkeznek, a mobilli- záció csak igen gyengén halad előre. Hírek vannak arról is, hogy a Vardar hadseregben kitört a lázadás. Az itt élő osztrák-magyar alattvalóknak eddig még nem esett bántódása. A kórházak telve vannak sebesültekkel. Kula és más bolgár határmenti falvakban naponta százával szögdösnek át teljes fegyver­zetben lévő szerb katonák, akik mondják, hogy a szerb hadseregben nagy elkeseredés és teljes levertség uralkodik. Különösen az élelmi­szerekben van nagy hiány, ló, igavonó állat pedig alig van. Föllázadtak a lengyelek Gazetta Wiecorna jelenti: Mielőtt né­met csapatok Censtochauba bevonultak, lázadás tört ki a lengyel rezervisták kö­zött. A rezervisták megtámadták az orosz csapatokat, valóságos harc keletkezett, melyben mindkét részről sokan elestek. Kiélez kormányzóságban ezer lengyel re- zervista megtagadta az engedeimességet, nern vonult be. Sok munícióval telt ládát a vízbe sülyesztettek. Retteg az orosz hadsereg. A Kölnische Zeitung-nak szentpétervári le­velezője elmondotta, hogy az orosz hadseregben rémes állapot ural­kodik. Azok, akiknek be kell vonulniok csapa­tukhoz, a földön fetrengve sírnak és nem akar­nak felszállni az őket szállító szekerekre. Az oroszok nem támadnak Az eddigi hiteles jelentések kivétel nélkül azt mutatják, hogy az orosz csapattestek nem lépnek fel támadóan. A varsói vonalon általános az oroszok visszavonulása s úgy látszik, hogy az orosz de­rékhad a Búg mögöttjfog összpontosulni. Hiába tiltakozott a francia vezérkar ez ellen a terv ellen, az oroszok nem mernek a Visztula völ- güében szembeszállani a német és osztrák— magyar sereggel. Meghalt mert nem lehetett katona. Kovács Imre hetvenhárom éves aradi föl­desgazda jelentkezett a katonai ügyosztálynál, hogy szeretne bevonulni. Természetesen eluta­sították. Kovács hazament és felakasztotta ma­gát. Krétával azt irta az asztalra, hogy amikor mindenki katona, nem érdemes élve itthon ma­radni. Északkeleti Könyvnyomda * Szatmár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom