A Polgár, 1914. június (6. évfolyam, 23-26. szám)

1914-06-28 / 26. szám

TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS KÖZGAZDASÁG* LAP. Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési ár: Egész évre. . . 4 korona. Egy lap ára 10 fillér. Laptulajdonosok, kiadók és a szerkesztésért felelősök: az Északkeleti Könyvnyomda tulajdonosai. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmárnémeti, Kazinczy-utca 18. szám, (Zárdával szemben). Telefon-szám : 284. Érettségi. Nagybotu ifjak, kiskirály mód­jára büszkén lépdelnek városunk utcáin. Szivükben a reménység ezerféle, színes virágaival. Ezek az ifjak most tettek érett­ségi vizsgálatot. Sikerrel állották ki azt a tüzpróbát, amelyen való részvételüket nyolc hosszú eszten­dőnek szorgalmas munkája előzte meg. Ök tehát megértek a közép­iskola tananyagából. Most. már következik az életre való meg- érés. Mert a középiskola nyújtotta érettségi bizonyítványon kivül a fontosabb okmányt az Élet osz­togatja, mely igen gyakran nem a legigazságosabban klassifikál. Leg­többször mellőzi az igaz érdemet félreérti, sárba dobja a legneme­sebb törekvést is. De el e szomorú képpel. lt­jaink ünnepelnek. Ne zavarjuk meg ábrándjaikat. Hadd éljenek, örvendjenek abban a boldog re­ménységben, amelynek szálait pár órája szőtték-szövögették. Adja a kegyelemnek jóságos Istene, hogy reménységük telje­sedjék be. Hűtlen csalfa szerencse kerülje el őket s igy boldog megelége­déssel, élet adta érettségi bizo­nyítvánnyal, derékül állják meg azt a helyet, mely számukra ki­jelöltetett. Úgy legyen! * A helybeli két főgimnáziumban tar­tott érettségi vizsgálat eredményéről a következőkben számolunk be: A szatmárnémeti ref. főgimná­ziumban f. hó 26-án ért véget az érettségi vizsgálat. A vizsgáló- bizottság, melynek elnöke Dóczi Imre kerületi felügyelő volt, a 42 érettségi vizsgálatra bocsátott ifjú közül jelesen érettnek nyilvánított hetet: Bakó László, Halász Kor­nél, Mezei Béla, Nagy Sándor, Pethő György, Szabados Árpád, Szűcs Zsigmond tanulókat; jól érettnek tizenkettőt: Berkovits Hermán, Császy Miklós, Frenkel Árpád, Nagy Gusztáv, Papp Ár­pád, Perecz Sándor, Sárközi Ist­ván, Szarka József, Uszkay László, Vajay András, Varga István, Wohl Endre tanulókat;, érettnek tizenhatot: Angyalossy Károly, Berger Marcel, Boka Miklós, Dohi Albert, Jelenik Károly, Je- ney Ernő, Király József, Kürthy Dezső, Legeza István, Nánássy Zoltán, Némethy Zoltán, Osváth Ferenc, Paál Jenő, Szász János, Szőke József, Váncs Aurél tanu­lókat; egy-egy tárgyból szeptem­berben teendő javító vizsgálatra utasított öt tanulót; a teljes vizs­gálatnak egy év múlva leendő, ismétlésére utasított három ta­nulót. * A szatmári kir. kath. főgimnázium­ban csütörtökön reggel hirdette ki Mázy Engelbert dr., kerületi kir. főigazgató a szóbeli érettségi vizsgálat eredményét: Az A) osztályban jelesen érettek: Dá- vidovits András, Gotlieb Kálmán, Gyu­lai Béla, Schönfeld Lajos, Szabó Já­nos, Székely Endre. Jól érettek: Be­regi István, Csonka János, Duffer An­tal, Heller Ernő. Kertész Ármin, Mertz József, Pukovich Lajos. Egyszerűen érettek: Boromisza Zoltán, Coroján Gyula, Erdélyi László, Fischer János, Fischer József, Forrásy Endre, Govrik László, Kovács Béla, Ligeti László, Luczi János, Neubauer József, Roóz Gusztáv, Szatmári István, Vadász Gusz­táv, Véber József. Egy ifjút szeptem­beri javitóvizsgálatra vetettek vissza. A B) osztályban jelesen érettek : Gross- mann Sándor, Láng Lajos, Papp Tiva­dar, Schlagetter Bálint, Verner Jenő. Jól érettek: Steuer Zoltán, Dunka László, Frits Zoltán, Papp Sándor, Starnberger Elemér. Egyszerűen éret­tek : Braun Dezső, Buday Mihály, Fo- garasi József, Jékey Sándor, Kozanyi Pál, Mortinovich Árpád, Márványi Ernő, Mátyássy János, Mihályka Sándor, Groth Mihály, Sterk János, Szemerédi Béla, Szentbrátovits Szaniszló, Szurdu- kán Traján, Tima Lipót. Négy ifjú szeptemberi, egyet jövő évi javitóvizs­gálatra vétettek vissza. Tiz éves talőlkozó. Az 1903—4. iskolai évben a szat- i márnémeti ref. főgimnáziumban érett- | ségi vizsgálatot tett ifjak f. hó 29-én, | hétfő délután 3 órakor tartják tiz éves találkozójukat, melynek programmja a következő: Hétfő délután fél 3 órakor gyüleke- í zés a ref. főgimnázium torna csarno­kában. 3 órakor istentisztelet a szatmári ref. templomban. Imádságot mond Sárközi Lajos nagykolcsi református i lelkész. Ezután felkeresése Borsos Benő, Os­váth Elemér néhai tanárok, valamint Szabó Lajos néhai osztálytársuk sírjai­nak a szatmári ref. temetőben. Az em­lékbeszédet Borsos Benő sírjánál Gön- czy Béla vésztői református lelkész, | Osváth Elemérénél Hajdú Károly hi- j toktató s. lelkész, Szabó Lajosénál Kauf­mann Ignác tartja. Este 8 órakor társas vacsora a Kos- suth-kerti kioszkban. 30-án d. e. 11 órakor tisztelgés dr. Bartha József ügyved vezetése mellett a ref. főgimnázium tanári szobájában Bakcsy Gergely igazgató és a tanári kar előtt. Délben 1 órakor ebéd a Pannónia szállodában. Vármegyei közgyűlés. Szatmár- vármegye törvényhatósági bizottsága julius hó 9-én délelőtt 9 órakor rend­kívüli közgyűlést tart. Előző napon a vármegye állandó választmánya tart ülést. Közigazgatási bizottságot^ ülése. A vármegye közigazgatási bizottsága julius hó 10-én, a városi közigazgatási bizottság pedig julius hó 13-án ülést tart.

Next

/
Oldalképek
Tartalom