A Polgár, 1914. (6. évfolyam, 9-13. szám)

1914-03-01 / 9. szám

VI. évfolyam. Szatmárnémeti, 1914. március 1. 9. szám. TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI LAP Szerkesztőség és kiadóhivatal : Szatmárnémeti, Kazinczy-utca 18. szám, (Zárdával szemben). Telefon-szám: 284. Laptulajdonosok, kiadók és a szerkesztésért felelősök: az Északkeleti Könyvnyomda tulajdonosai. Megjelenik minden vasárnap. Előíizat^i”'a\T'figész évre. . . 4 korona, />, fitír lapátra 10 fillér. 3 szaft®! református egyház Bnnepe. Lélekemelő, nagy ünnepsége lesz ma a nagyidőket ért szat­mári református egyháznak. Lelkésziktatás lesz ina itten. A gyülekezet nagy lelkesedéssel és még nagyobb szeretettel meg­választott uj lelkipásztora Boross Jenő ma foglalja el díszes állá­sát. Nem tudjuk ma a beiktatás napján kellő szavakban kifejezni az az érzelmet, amelyet a gyü­lekezet tagjaival együtt érezünk Boross Jenő lelkészünk iránt. Ez érzelem több mint egyszerű tisz­telet, becsület és szeretet. Az uj lelkész iránti rokonszen- vünket és itteni jövendő működé­séhez fűződő reményünket meg­alapozta kiváló képességein kivül Lantomhoz. Maradj, maradj az igaz útnál, Hamis hangokat ne kövess! Légy oly hű amint elindultál, — A hazug ut is tövises! Ne keress most a félhomályban Dús babért rejtő ligetet, ... Eltévedt abban, — oh, de hány van! — Kit csak a dicsvágy ihletett 1 Példa rá erre valamennyi... őszinte hangon zengj te húr 1... Vígan csendülj, ha nem bánt semmi, S búdat se takard, trubadúr! Maradj, maradj az igaz útnál, Kerüld a hamis hangokat 1 Nincs szebb a tisztán rezgő húrnál, — Szegénynél úgy, mint gőgös urnái, — Ha mindig igaz hangot ad ! 1 az a tudat, hogy ismerjük őt. j Ismerjük gyermek, majd tisztele- j tes diák korából. Tanulmányait I jelesül és éppen ébban a rang- j fokozatban fejezte be, amelyben b. e. néhai esperesünk Biki Ká- j roly. Esküdfelügydője volt a hi- i rés debreceni kollégiumnak. E j díszes kitüntető állásból rendelte j ki őt Erőss Lajos püspök néhai esperesünk mellé segédlelkésznek. Itt működött két évig az áldott jó lelkű, nemes szivü, áldásosán al­kotó Biki Károly oldala mellett. És úgy véljük, hogy e rövid idő alatt lelkész-főnöke érzését, szi­vét, nemes tulajdonságait elörö- kitette, hogy másokat, az egyhá­zat önzetlenül, krisztusi szeretet­tel szolgálhasson. Boross Jenő ma visszatért hoz­zánk, hogy kibővült tereken meg­szakított munkáját folytassa. Adja Csali lobogj!... Csak lobogj, lobogj izzó szenvedélyem,— Égesd, perzseld a fölnyilt sebeket!... Csillag úgy sincs most a beborult égen,— Lobogj helyette, amig csak lehet!... ... Csald ki a könnyet, mit még el nem [sírtam, — Legyen ma nedves, kisirt a szemem!... Temess el sóhajt s vágyat közös sírban, Hadd vesszen el már lelkem, minde­rem 11 Marjon és folytom emésszen a lángod, — S azután fuss szét gyászos lantomon!... Tüzes húrt pengess. .. s űzz el minden [álmot! ... Hiszen a Múltat s Jelent átkozom 11... sasi Nagy Lajos. a kegyelemnek jóságos Istene, hogy uj lelkészünk hosszu-hosszu időkig boldogságban, szeretetbeii lakozzék e városban és munkál- kodhassék e tekintélyes nagy gyü­lekezet minden egyes tagja lelki­testi javára, boldogítására! A szatmári fényes egyház mai ünnepe pedig legyen örök ünnep, legyen állandóan tartó, mert a mai naptól kezdve két olyan kiváló munkás lelkésze van, akiknek sze­mélyét a hívek teljes bizalma, szeretete övezi, akik mindenek fölötti gondjuknak tartják az Ur Népét gyönyörűséges szép kies mezőkre vezérelni . . . * A mai beiktatási ünnepség tel­jes progammja a következő : Fennálló ének. 74. dicséret 1. verse: lm bejöttünk nagy örömmel Felséges Isten! A te szentidnek gyülekezetibe, flz amerikai fizetési viszonyok. A mi viszonyainkhoz szokott ember valósággal elbámul zzon, ha az ameri­kai fizetési viszonyokat megismeri. Kü­lönösen elbámul az ember, nem annyi­ra a fizetések nagyságán, mint azon a józan, nemes amerikai felfogáson, mely a tudomány, közszolgálat, közoktatás, törvénykezés embereit taksálja annyira, mint egy diplomatát s fizeti is úgy, de még jobban. Náluk fizetés dolgában a diplomata a legnagyobb ur s egy nagy­követ 70—100 ezer koronát kap éven- kint, sokkal többet mint a miniszter. Amerikai nagykövetei külömbség nél­kül 87,500 koronát kapnak évenként, reprezentálást tessék a sajátjukból fe­dezni. A követek és miniszter-reziden- cek pedig egyenként 60,000 koronát, de ennél akárhány állami s városi hi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom