A Polgár, 1914. január (6. évfolyam, 1-4. szám)

1914-01-04 / 1. szám

Szatmárnémeti, 1914. POLGÁR 3. oldal. Géres: Schvartz Dávid, Lauritz Jó­zsef. Középhomoród : dr. Nagy Sándor és Klintók Ágoston. Felsőboldád: Cséke István. Nagyszokond : Puskás János. Nagybányai járásban: Nagybánya: Révész János ev. lel­kész, az „Igehirdető“ és a „Nágybánya és Vidéke“ szerkesztő-tulajdonosa és Ajtai Nagy Gábor. Felsőbánya; Nagy Lajos és Papp Márton. Nagykárolyi járásban: Nagykároly: Asztalos György ref. lelkész, ny. esperes, dr. Vetzák Sándor, Lukácsovics János, dr. Tóth Zoltán, Orosz Lajos, dr. Egely Imre, Márián Ferenc. Vállaj: Orosz Árpád, Székely Gyula. Börvely: Bodoky Géza. Genes: Gics István, Horváth Lajos, Vörös Lajos. Érendréd : Veres Lajos, Becsky G. Kismajtény: Bodoky István, Schnek Márton. Szaniszló : dr. Láng György, Becsky György. Szinérváraljai járásban: Szinérváralja: dr. Bajnóczy Géza, Sepsy Káfoly. Aranyosmegyes: Szilágyi Tihamér, Rhédey István. Remetemező: Bay Mihály, Papp An­tal, dr. Papolczy Béla. Barlafalu ; Bay Miklós. Mátészalkai járás: Mátészalka: dr. Csató Sándor, All- ner Béla. Nagyecsed: Glatter Béla, Fehér István. Vitka: Bállá Zsigmond. Fábiánháza: Szémán József, Opre Mihály. Nyirmegyes: Bállá Béla. Kocsord: Oláh Zsigmond, Jakab Zsigmond. Gebe: Demjanics László, Szigeti Gyula, Sztics Miklós. Szamosszeg: Soós János, Lányi D. Olcsva: Szarka Boldizsár ref. lelkész, Kölcsey Béla. Nagydobos: Farkas László, Göröm- bey Zoltán, Tóth József. Kántorjánosi: Ibrányi János, Szilágyi Lajos. Csenged járásban: Csenger: Bélteky Sándor, Molnár László. Tyúkod : Gyene Gusztáv, dr. Uray Endre Géza, Madarassy Árpád. Porcsalma: Erdey István, Gyene Zsigmond. Nagysomkuti járásban: Nagysomkut: dr. Olsavszky Gyula Magyarberkesz: Erdős Aurél, Szabó Ernő. Hagymáslápos: Buhatel János. Koltó: dr. Olsavszky Viktor, Fejes János. Kővárremete: Farkas János. Józsefháza : Pilcz Ede, Kálnay Gyula. Nagynyires: gróf Teleki Pál. Kővárhosszufalu: Rácz Dezső. VÁROS. A törvényhatóság bizottsá­gai. A december 29.-i rendkívüli városi közgyűlés megválasztotta 1914-re a különféle állandó bi­zottságokat. A középponti választ­mány tagjai lettek: Farkas Antal, Ferencz Ágoston, dr. Frieder Adolf, dr. Glatz József, Horváth Berta­lan, dr. Keresztszeghy Lajos, Ko­rányi János, dr. Pap Zoltán, Pethő György és Thttrner Albert. Az igazoló válaszmányba: dr. Antal Lászlót, dr Glatz Józsefet, Janko- vics Jánost, dr. Szűcs Sándort és dr. Tanódi Endrét választották meg, ugyanennek a bizottságnak elnökéül a főispán Korányi Já­nost, tagjaiul Bölönyi Lászlót, Gönczy Antal és dr. Haraszthy Bélát nevezte ki. — A közigaz­gatási bizottság kilépő tagjait a közgyűlés újból megválasztotta. Dr. Harcsár Géza helyébe pedig Veréczi Antalt, dr. Fejes István helyébe dr. Lehótzky Jánost vá­lasztotta meg a közgyűlés. — A viHamvilágitási bizottság tagjai lettek: Fogarassy Sándor, dr. Ke­lemen Samu, dr. Keresztszeghy Lajos, Kótai Pál, Losonczy József, Pethő György és Uray Jenő. — A szinügyi bizottságba uj tago­kul beválasztattak: dr. Benedek József, dr. Nagy Vincze, dr. Pa­polczy Loránd és Róth Lajos. — Uj tagokul bekerültek a gazdasá­gi szakbizottságba: Fischer Jenő, Kovács Lajos, Kótai Pál, Nagy József, dr. Nagy Vincze, dr. Pa­polczy Loránd és dr. Südy Tibor, i szegényügyi, közművelődési és árvédelmi bizottságokba Duszik Lajos. — A lóavató bizottság tagjaiul a főispán dr. Lengyel Alajost, dr. Lehótzky Jánost és Tanódy Endrét nevezte ki, elnö­kül a közgyűlés Pethő Györgyöt választotta meg; a felső kereske­delmi iskolai bizottságba pedig Bodnár Györgyöt, dr. Kelemen Samut, dr. Keresztszeghy Lajost és Roóz Sámuelt választotta meg a közgyűlés. EGYHÁZ és ISKOLA. * * * Vallásos-estély. A németi ref. egyház ma, vasárnap este 6 órai I kezdettel az egyház tanácstermé- i ben vallásos-estélyt rendez, melyre ez utón is meghívja az érdeklődő közönséget. Műsor: 1. Ének. Elő­adja a németi dalárda Saja Sán­dor vezetése mellett. 2. Szabad­előadás. Tartja: dr. Kovács J. István, szatmári lelkész. 3. Szóló­| ; ének. Előadja Sarkadi Nagy Jó­zsef németi ref. s.-lelkész. 4. Szaval Sárközi István Vili. g. o. tanuló. 5. Záróének. Előadja a németi énekkar. A németi ref. egyházban az elmúlt 1913. évben született: 102 fiú, 94 leány; meghalt 70 fi, 74 leány; szaporodott az egy­ház népessége 52 lélekkel. Há­zasságot kötött; 31 pár, melyből 26 pár ref. vallásu, 5 vegyes pár. Az egyházba áttért 1. Kitérés nem történt. színházak. * * * Uránia színház. Tegnap este feledhetetlen jó este volt az Uránia mozgóban. A Budapesten több száz elő­adást ért pompás kinema-szkeccs AZ UTOLSÓ BOHÉM egy szerelmi történet 3 felvonás­ban került bemutatásra a fősze­repben Nyárai Antal Budapest nagy színművészével. A darab gyönyörűséges voltá­ról, és a szereplők nagyszerű já­

Next

/
Oldalképek
Tartalom