Szatmári Friss Újság, A Polgár, 1912. november (4. évfolyam, 249-267. szám)

1912-11-01 / 249. szám

Szatmárnémeti, !912. Vasárnap. November 3. évfolyam. 249. szám.-4P?.- -«Jb■■i.-.-nir/** ■>*MA• o'tiJ-S szatmári BUSSJLJIIUS (ÉSZAKKELET) Ksaüsaas Előfizetési árak : Egész évre heiyben . . • 8 korona Félévre „ ... 4 korona Negyedévre „ ... 2 korona Vidéken egész évre . . .12 korona Egyes szám ára 4 fillér. _______ Fü ggetlen napilap. Felelős szerkesztő: zs. Zsemíey Oszkár. Megjelenik délután. Szerkesztőség: Kazinczy-u. 20. I. cm. Telefon 3—96. Postafiók: 87. Kiadóhivatal és nyomda : Kazincyy-u. 18. Telefon 2—84. sz. GyeriiÉ csali Érdekes, hogy épen Szatmár az a vá­ros. ahol mfaiden bűn, szeny és mocsok ösz- szegyüh Gazemberek, adóbrigantik, a népjo­gok gyilkosai végzik épen nálunk a legün- doritóbb hóhérmunkájukat. Kiszipolyozzák en nek a nyomorult, földhöz ragadt népnek ü- tolső csepp vérét, kiiszszák, kiszívják a tes­téből, a szerencsétlenek utolsó vagyonából: az enrientestébol is, a legutolsó csepp vért. És ezt a rengeteg pénzt elpanamázzák Rotiifcartok szürke barthok és fekete barthok Itt töl kel! emelni a pótadót, mert kell a pénz. Mire? Utcatáblákra, hogy mindenki megtudja, hol törte ki a nyakát, háztartás­ra, hogy néhány álhirlapiró, aki ott dolgozik a sárgaházban és néhány megpohosodni a- karó honatya jól éljen. Erre kell. Mikor mi elősször mertük mindezt meg­írni összenéztek és ránkolvastak, mint a javasasszony. De mi nem féltünk, mert tudtük, hogy nincs mitől És hiába csináltak ellenünk a- kármit, nem tudtak ártani. Mi csak annál jobban megerősödtünk hívedben és hívők­ben. Mert az igazságnak vannak ám hivei is. És odafönt provokálták, megüzenték a harcot, fölállították a csatasort, ágyu-üte- geket, nem tudtak boldogulni. Ostromot ost- trom követett, de a vár a Szatmári Friss Újság nem akart elbukni. Akkor jöttek a Mazurekek Tudják kérem ki ez a Mazürek? Egy közönséges konstábler aki ugyan se nem kon se nem stábier; egy automata, amifa ha huszfilért bedob a szives olvasó, akkor kijön a száján eyg nyugdijkés ? napidijas egy korona 25 fillér napidijai. Mikor ezzel sem lehetett célt érni, akkor jött a polgári rendőr, a detektív. És azóta utón, útfélen akárhova megyünk: állomáson, kávéházban, a lakásunk előtt, mindenütt 'de­tektív lesi, hogy mit csinálunk, nem-e köve­tünk el még véletlenségböl is olyan dől­Telefon. got, ami paragrafusok rengetegeibe ütközik. Hát kérem szépen, mi vigyázunk ma­gunkra, velünk ilyesmi nem fog megesni. És a Szatmári Friss Újság sem fog elbukni ha­nem továbbra is küzdeni fog az igazságért, énnek a szent eszmének a diadaláért A Szatmári Friss Újság csatatéréiből néni i lesz Világos. Távirati UJ TÖRÖK VERESÉG. Szófia, november 2. A török hadsereg ma visszanyomulás közben újabb óriási vereséget szenvedett Ra !ba Disz község alatt. A törökök óriási vesz teséggel hagyták ei a csatateret s több mint nyolcszáz a sebesültek száma. Három tiszt eltűnt. A győzelem pálmáját csak irtó­zatos harc után tüdták a bolgárok megsze­rezni s átlag négyszáz halottat vesztettek és ríefhgeteg sebesültet. Csak a nagy lel­kesedés tudta a bolgárok győzelmét meg­menteni, mig a törökök futásának az e- gész ütközet alatt dúló rémes fejetlenség volt az oka. TÖRÖK GYŐZELEM. Konstantinápoly, nov. 2. Szűkszavú távirat jelenti, hogy Latha- ga görög község közelében a törökök fé- jnyes győzelmet arattak s nyitva van áz ut a legnagyobb görög erődítmény felé. A DERÉKCSAPAT MŰKÖDÉSE. Konstantinápoly, okt. 2. A derékcsapat tegnap egyesült az ed­dig is működő csapatokkal s offenzivába lépett. A török hadsereg most már teljes erejét képes kifejteni. MEGVERT SZERB CSAPAT. Belgrad, november 2. Egy kisebb szerb csapat ma délelőtt ve- vereséget szenvedett egy hasonló erejű török csapattól. A szerbek körülbelől három na­pig kóboroltak egy erdőben, ahol a rnene- | külő törökökkel összetelálkozott. A kétszáz j emberből álló szerb csapatot a törökök a szó szoros értelmében felkoncolták. SZERBIA NEM TÁRGYAL. Budapest, november 2. j A szerb külügyminisztériumból kiszivár­gott az az állítólagos hir, hogy Szerbia nem (hajlandó Magyarország—Ausztriával diplo­máciai tárgyalásokba bocsajtkozni érdekei­nek megvédése ügyében. FELROBBANT BOKSZKENÖCS Makó, november 2. : Egy kis iskolásleányka Báty Mariska I doboz bokszkenőcscsel játszott. A kenőcs fel­robbant s a szerencsétlen kis leány teljesen összeégett. Később fájdalmaiba belehalt. Kivándorlási ügynök. Egy mátészalkai kereskedőt a csend­őrség letartóztatott. Kiderült róla, hogy ki- vándorlási ügynök. Inglih József elsőrangú egyenruházati intézete és polgári szabósága Szatmár Városház épület. Készít a iegjutá­nyosabb árak mellett legújabb szabású és minden igényeket kielégítő polgári öl ö- nyöket, papi reverendákat, palástokat, süvegeket, katonai vasúti sport és minden­nemű egyenruhákat, valamint magyar disz és viselő ruhákat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom