Szatmári Friss Újság, 1912. október (4. évfolyam, 222-248. szám)

1912-10-13 / 233. szám

Vasárnap, október 13. SZATMÁRI FRISS ÚJSÁG. 3 old 9!. "sr* jámbor ember esküvel akarta igazolni, hogy eisnernek nincs igaza. De ez egyszer, has- ravágásig tévedtek. Südy dr. gyönyörű szép fotográfiát adott be eisnerről és starkrol Olyan szép volt ez a fotográfia hogy eis- ner és Keresztszeghy elbukik. El igenis. Ke* resztülbüktak az igazság árkán. Kár, hogy csak most. Kis fizetés ngf pisai. Ha kevés a Jövedelmem: Jó az Isten maid ád nékem. Minden kávéházba járó ember ismerte azt az úriembert akiről az (alábbi r.óta szól. Ismerte, — de sajnos — csak a jobbik olda Iáról. f v ! Magas, kövér, intelligens megjelenésű ember ez aki szereti a kávéház füstös leve- ! gőét s szereti az oda betévedt vidéki atya­fiakat Tudta róla mindenki hegy kávés a jö­vedelme s mégis oly feltűnő váasztékosság- gcl öltözködött, hogy bárki gazdag embert sejthetett benne. Már elment Szatmárról, de itt hagyta a titkotamely lerántotta a leplet, nem égé­szen, tisztességes pénzszerzézi mód'áról. Este beállított egy Szatmári kávéházba ahol — ezt előre kelő tapintatossággal ki­szimatolta — megtalálta laz embereit. Leült egy olyan helyre, ahonnan szemmel tarthatta az egész kávéházat. Egy bort s egy vizet tendeb s aztán belemélyeszt tte fürkészi sze meit a kávéház füstfelhőtől terhes levegő­jébe. ügy tett mintha gondolkozna valamin. Aztán egy-kettőre benyakalta az bókát, mely jókedvet ád s egy kártyázó társasághoz vándorolt, Nézte-rézte hosszasan, szenvedé­lyesen az ördöghibüa lapjainak forgását s aztán gibiceln1 kezdett. Ma:d kérőbb engedőimet kért a társa­ságtól, hogy ő is játszhasson: — Jobban telik igy az idő. — jegyezte meg. Még úgyis :ókor vart. A jámbor vidékiek ráhagyölag rázták bortól pipacs vörössé változott fejüket. — Pincér!!!.... Micsoda piszkosság ez, — ordított — mondjuk Spüler ur — hogy maga kijátszott kártyákat ad — uj helyett!!! Egy perc múlva már ott volt az «uj»kár tya. ' ' , : Spüler az először vésztett. Na igen vesz tett, hogy a többieket — bengrássza. — Urak, mondanék valamit! Menjünk át a másik asztalhoz, ott világosabb lan. Atmchtek. Spüler ur alig észrevetően ravasz pillantást vetett az álalázatos képű pi .cér:e. Az üzlet megvolt < kő ültekintően» El '.posra. f A tükör olyan szépen adta vi-sza la part­nernek kártyáit. Nos meg hát Spüler bará­tunk sem először játszott azzal a bizonyos <-u » kártyával. Talán mondanunk is felesle­ges tehát, hogy a szerencse istenasszonya a Spüler ur markába ütött tanyát. Ment a Spüler ur kártyája úgy, hogy- ! ha egyebe ment volna oly erősen, orvosért j kellett volna küldeni. Mikor már az ébredő nap bekandikált a I füsttől és borgőztől tüdőt őrlő kávéház ab* j lakain, a társaság, — iaz elfogyasztottbor- ! tói — nem egészen józanon eltávozott. Soilier ín r azonban visszatért, — mert i a pincér sem ő izte ingyen az «uj» kár- ! tyát. Nüná őrizte. j Megosztoztak s másnap uj partnerek uj bankok vették körül Spiller barátunkat....! Utánzás a vöiös ténta j'. i 0 ® ■ S'ámosztály, pipa, ujseprő és a többi. A vöröstéita tenger nem más mint a számosztály. A városi sz mosztály. Ott ha« ókáznak a vörösténta tengeren a szám­kukacok és a főszámkukacok a vöröstén- ta'enger admiral sának veze'ésével Figus ur az admiráls Kegyetlen, de ó-zivü. Kegyet­len maga és tiszttársaival szemben, de ö- szivü lágyszívű a város vezetőségével szemben. Nem bánom, ha meg is sajtópő- i öl :ek érte, de itt a nyilvánosság előtt me­rem ál'itani, hogy a város gazdasága zi­lált állapodban vannak, hogy n város könyvvezetését még a legutolsó szatócs sem irigyelheti meg. Péidául: legyen szives a főszámvevő ur megmondani, hogy ma a városi letét- pénztárban hogyan áll a vagyon. Mii eb­ben a percben. Legyen szives a főszám vevő ur megnevezni a letéti főkönyv név- imuía<öát Különösen az »E« betűt. Abban ugyan megteláüák »Eisnert«, (hol nem le­het őt találni?) De például az »Északkelet nyomdát és lapot nem lehet megtalálni a- mclyik pedig 20500 koronával szerepű ab­ban a Szamárfüles könyvben amelyikbe fíz 'óvadékok szerepelnek, szénakazal aabasztág rendben. Jószerencse, hogy á vörösténta tenger admirálisa olyan karakán ember és hogy a többi pótadmirálisok, a pipacuno- j kok olyan lelkiismeretesen dolgoznak, mert “különbén még az a kis rend sem lenne a I város számelvitelében ami most kezd lenni. Mindez azonban nehány városi kolom- ; posnak nem igen tetszik. Hogy miért nem azt ők tud ák legjobban. No meg mi akik nem szoktunk szá unkát bekötni. Nem szók tűk, de nem is h gyük. B rse g n ji9 paina nmetfia. Gimnáziumiból a cspszékba. : Proletársors. Eltorzult, kékes vöröses arcú fiatal em- I tér fetrengett az ut sarában. Üveges szemei I könnytől c s.illogtak, félig nyitott szájából hab l .csörgött végig, maszaios, időszántolta arcán. Ruhája sáros szakgatott rongy. Lábain ^o:madzaggal össze d óiozott zsákbocskor. Ott fetrengett tehetetlenül az utón, amíg be nem vitték egy kapu alá. A kaput lezárták, de a járókelők kiváncsi serege, ott állt to­vább a ház előtt várták a mentőket. A mentők csakhamar megérkeztek kocsira tet­ték .az elő (hulláit. Amint ;gy cipelik jaz össze­omlott t estet, valaki a nézők közül elkiált­ja msgáff. — Hiszen ez a Szálkái Pista Igen az a összeroskadt hustömeg az a'z emberi roncs Szálkái Pista volt. Az a Szhlkai Pistá aki gimnazista korában vasalt nadrágbán éa fehérgal'érban járt, aki tiszta cipőjével ké­nyesen kerülte azt a sarat, lamelyikben most* fetrengett. Szálkái hat gimnáziumot végzett azután proletár lett. Utca és korcsma töltelék. Félbemaradt ekorzisztenciák csúszós talaján- Vágódott el ő is, mint annyi százezerén. Ha lett volna pénze, ha lett volna protekciója talán még, fötkapaszkodhatott volna ő is a tisztesség polcára, amelyikről annyi de mennyi gazember lógatia lefele lábait. De nem volt protekc'ó'n, nem volt pén­ze könyvekre, hát lett bé'ő'.e proletár urakat gyülö'ő örm agával meghasonlott, fölborított lélek, aki lelkiismeretének lázongását alko­holba fojtotta add'g mig végére ért a bu­kás lehóiének és az utca sarába került. Szál­kái már rém vádol:a a társad»-,Imát. Üveges szemekkel dermedten nyújtózik a kórház halottas kamrájában. Megholt. Megölte. a Vnai rothadt társadalom gyilok'o, — a pálin­ka — az álla mlegfőbb övedelmi forrása. Valódi saját készítményü fájté lepi pák jótállás mellett csak a készítőnél Barth József tajték pipa faragó és borostyán esztergá- ; lyosnál (Szatmár, Deák-tér 5.) kaphatók és rendelhetők. Gallérok KŐatííTOsása s: ti'kSrfémnye! hófehérre. Gyári főűzlet: Szatmár: Kossuth L.-u. fiá J táj er Pá Kézimunkák, glacé keztyük bútorok, szőnyegek tisztítása. 10. Felvételi üzlet: Kazinezy-u. 17., Attila-u. 1. Nagykároly: Szé.ehenyi-u. 34. Alakíttatod 1886

Next

/
Oldalképek
Tartalom