Szatmári Friss Újság, 1912. október (4. évfolyam, 222-248. szám)

1912-10-13 / 233. szám

I* Vasárnap, októbér 13. SZATMÁRI FRISS üjSAG. 2. oldal. „Siófoktól megy a hajé“. avagy : a„üie§tsr“szötóse. életkép • zongora msllsíí és meliől. Irla es elkövette: Brettiner Mefisztó, A nagy teremben néma zongoránál Áll szemlesütve Britliner Nefisztö Zsebében pénz, fejében szörnyű szándék El akar tűnni, miként reggel az árnyék A kurszalonnak parfümös halliáblan Száz ember lesi várja már a percet Mikor Bretliner a zongora mester Eljátsza nekik százszor és mégecjyszer Oicsöné bánatos remek dalát.— Hiába várták BrngSK lett a mester Becses nője meg, illanékony kámfor Eltűntek csöndben tényleg mint két kánfor A publikum meg átkozta vagy százszor. Igen! — Ez a kis história Siófokon történt amit mondani szokás annó 19l2.ben Egy elsőrangúnak hitt szatmári muzsikus mi­kor már nehány száz koronát elpanzirozott Siófokon egy »regressz hangversenyt« hir­detőit. A hangverseny első része sikerült. ’Az első rész abbó' állott, hogy a mester a belépődiiakat zsebre vágta, karonfogtu ő- magyságát, kedves feleségét és diszkéten el- he ókázott a siófoki öbölből. Talán feles­leges mondanunk, hogy a panziószámlát nem vitte magával: Ott hagyta a szállóban persze kifizetetlenül. Ez a muzsikus most is Szatmáron^van s amint biztos forrásból tudók még egy Ideig itt is lesz s tán legközeebb hangver­senyezni fog. Elátsza azt a nótát, ame­lyik úgy kezdődik, hogy: »Elmennék és de Viem tudom hova? ....« ( Menjen a fenébe. Még van ott egy pár üres hely. Bármily korú hölgyet megtanítok bos- tonra 10 koronáért. Házhál vagy a tánc­teremben. Kívánatra vidékre is kimegyek csa­ládos házakhoz szerény dijjazás mellett. A többi táncok tanítását is elválalom. Rád Ru- benné oki. tánctaniió. Szatmár, Perényl-u. 10. szám. I u‘ riliiragsfip ismeri 2.; I * A kereskedők és párosok réme, :: _ i Ha itim : ur nag^ tir.j j i Akinek valaha dolga iakadt á Deáktéri j tárgaház hátulsö lépcsőháza mögé bujtatott | gazdasági hivatalban az bizonnyal azzal az | «elhatározással igyekezett onnét négykézláb1 j is kirohanni, hogy ezentúl majd csak akkor | teszi tiszteletét, hogyha kötéllel invitálják oda. ( ' Abban a lépcsőházban alábujtatott kan fcelláriáb'an trónéi, uralkodik, köhög és kia­bál Bartha gazdasági tanácsos, a város má- nipuláns generálisa, a pótpolgármester. Ez 'az ur nagy ur. Ha nem tévedünk 187 centi­méter nagy. Egyébb nagyságot igazán nem tudunk becses személyén felfedezni. Legfel­jebb még a hangját kellene négy nak elis­merni. Bartha gazdasági tanácsost ha nem té­vedünk a város fizeti. Fizeti pedig azért, hogy a város polgárságának, vagy hogy helyesebben mondjuk a városnak vagyonát kezelje. Igen, hogy sáfárja legyen a vá­rosnak Hát ami a sáfárkodást illeti az el­len nincs kifogás. Mert Bartha ur valóban sáfárkodik. Sáfárkodik jobbra, balra, előre és hátra. Igenis hátra, mert hogy a város angfa 'gi helyzete olyan csapnivalóan komisz, \a- zért, ha nem tévedünk nem a városi haj­dút kell felelősségre vonni. Hogy a város I nyakra-főre mászik bele az adósságba, azt | azért sem a hajdú, sőt még a téglagyári i portás sem tudna felelni. Éppúgy az a bi­zonyos erdővásárlás sem az utcaseprőkon- düit tisztálja terhére írandó. „ A kereskedők zúgolódásért sem okolha­tó a digesztor kutyazsirtermelöje. . Mindezek mellett bátran merjük kijelen­teni, hogy ma a városházán Bartának n*H gyobb szava van mint a polgármesternek. Ezzel ugyan nem mondottunk nagyot, mert hiszen köztudomású, hogy a polgár- mester nem igen szokott beszélni. ő csak viszhang. ISisime®* paíeotje. Hopn tsrptja M s népet. Eisner esküszik de nem szabad. eisnerhermannró! irok. Kis betűvel kéz dem e cikket, mert eisnerhermanról szól. Ez a erkölcsi moszat egy régen be­vált recipével fosztogatja a szerencsétlen ál dozatokat. íme a recept úgy, ahogyan eis- nerhermann azt alkalmazta. Ez egyszer á- zonban rajtavesztet a vörös iókh. Halo- ványvörös ügyvédjével, Keresztszeghyve! e- gyütt úgy elbukták a port, hogy szinte ö- röm volt ránk nevetni, amikor megrökönyö­dött arcukat egymásfele fintorgatták. Ke- resztszeghy jó ügyvéd amikor nem bánt sen­kit. Nagyon befolyásos ügyvéd. Az igazság azonban ez egyszer befolyásosabb volt, mint a feketesárga cégtáblás Keresztszeghy mungóelvtárs. Dobos Mihály és Dobos József eladtak egy darab jusson maradt földet eisnemek. Eisner beszántotta a földet. Nem az orrá­val, hanem egy szerencsétlen ádóssával. Azután kijelentette, hogy megveszi. Mikor szerzödésirásra került a sor -—• tessék cak ügyelni — akkor eisner azt mondta, hogy nem kell ügyvédhez menni, hanem ő meg­írja a szerződést. Hát meg is irta de úgy, •hogyha Südp Tibor dr. kezébe nem1 veszi az ügyet, hát attól a szerződéstől kódul a két eladó eisner ugyanis a szerződés ha­todik pontjába azt irta, hogy az eladók fe­lelnek a birtok teekkönyvi területéért. Az eladó kifogásolta ezt a pontot Eisner a- zonban megnyugtatta. így nyugtatta meg: elment Keresztszeg hyhez, aki szükség esetén Rácot, a való­ságos béke és általánosan titkos jogi ka­lácsadóót helyettesíti és bepörölte a két eladót 200 koronáért, azért, hogy a vett birtok területe kisebb a természetben, mint á Bach korszakban összeszuronyozott te­lekkönyvben. Az alsó biráság előtt hiába védekeztek az eladók, hogy ők nem rossz telekkönyvet hanem jó birtokot adtak el, a bíró ur — csodálatos — illetve nem cso­dálatos szépen elmarasztalt^ őket. így ke­rült az ügy másodfokú elbírálás alá. Itt ké­rem — méltöztassék csak jól megfigyelni — eisner esküdni akart. Sőt egy Stark nevű árnyék uzsorás is akart esküdni. Ez a két Modern ruhafestés 1-f álfái Af" Pál Legszebb ruhatisztitás Ä bármily divatszinre. liOJUiJCI 17 0,1 vegyileg száraz utón. W W Gyári főüzlet: Szatmár: Kossuth L.-u. 10. Felvételi üzlet: Kazinczy-u. 17., Attila-u. 2. Nagykároly: Széchenyi-u. 34. Alapíttatott 1886

Next

/
Oldalképek
Tartalom