Szatmári Friss Újság, 1912. október (4. évfolyam, 222-248. szám)

1912-10-01 / 222. szám

Szctmárnémeti, 1912. Kedd. Október 1. : ■ «» »ti—wtwwril 1 httstiSBIBiiäSt&a, ÍV. évfolvam. 222. szám. szATNytRi FRISS UJS16 Előfizetési árak: Egész évre helyben ... 8 korona Félévre „ ... 4 korona Negyedévre „ ... 2 korona Vidéken egész évre . . .12 korona Eeves szám ára 4 fillér. Független napilap. Felelős szerkesztő: zs. Zsemley Oszkár. Megjelenik délután. Szerkesztőség: Kazinezy-u. 20. 1. em. Telefon: 3—96. Postafiók: 87. Kiadóhivatal és nyomda: Kazinczv-u. 18. Telefon 2—84. sz. Telefon-—Távirat. fippiiÉ csili Máma dupla porció jár kérem alásan, mert tegnap a városba özönlött idegenek jelőtt kénytelenek voltunk a megelégedés ál­arcát fölvenni. Igen álarcot, mert hogy a va­lódi arcunkról nem sugárzik le a megelége­dés az sajnosán való. Ugyan kivel vagy mivel lehetünk meg­elégedve. A polgármesterrel még nem va­gyunk megelégedve, mert még mindég me­legíti a podesztai széket. A tanácsos urak­nak sem gyújthatunk örömünkben bengáli tüzet, sőt még egy pakli svéd gyufáért is kár lenne, mert tnem nagyon törik a déreku- kat a szegény nép érdekében. Vagy talán ;azért ordítsunk vivátot, mert (a pótadót gyor San, de biztosan emelik, avagy szobrot e- meljünk a Deák-téri mesterpolgárnak ami- -ért összetett kézzel, laposakat pislogatva né­zi a sártengerben, káronkodö adófizetőket De meg azért sem őlthetünk piros bársony karmazsin parádés ruhát amiért a pénz- Űgyígazgatöságot elbizalomnyilatkozták. Mo$ meg a vármegye olyan vasutakat lakár drá­gán, juj de milyen drágán összeépíteni, ame­lyek Szatmár város iparán és kereskedelmén éret vágnak. És erről a polgármester ur, a királyi tanácsos ur tud. Tud, de még egyetlen lé­pést sem tett, hogy az októberi megyegyü- lésen leszaazzák a zsentri merénylőket. Ugye bár ilyenek után nem ragyoghat arcunk a megelégedéstől. Ilyenék után nem zenghetünk hozsánnát a burgermaisternek sőt még egy hang javesztett öreg verklin sem nyekereghetünk neki himnuszokat, mert azt sem érdemelte ki. Ellenben elfojthatjuk, hogy: Äh du lieber Karolkö Geld ist hin Lieb ist hin ja — alles ist hin. Ühüm! Miniszterek Bécábeu. Bécs, szept .30. Ma valóságos minisztervándorlás volt Bécsben. Lukács László, Hazai Samu, Szé­kely, Beöthy miniszterek Jankovics, akép- tviselőház alelnöke ma Bécsbe utaztak. Te- leszky és Tisza István már tegnap érkeztek Bécsbe ahol a válságra nagy fontosságú bizalmas értekezletet tartottak flfaz osztrák vezető politikusokkal. Ä pénzügyminiszter esküje. Bécs, szept. 20. Teleszky pénzügyminiszter ma tette le a titkos tanácsosi esküt a király kezeihez. Az eskü után a király fél órai magán kihall­gatáson fogadta a pénzügyminisztert. Tisza alkonya. Tisza István grófot a király ma déli 12 órakor magán kihallgatáson fogadba,' alkalommal Tisza megköszönte a felségnek a szent István rendet. Beavatott bécsi kö­rökben tudni vélik ,hogy Tisza a felség e- gyenes kívánságára utazott Bécsbe, ahol már unják Tisza erőszakos politikáját. Népgyülések­I Budapest, szeptember 30. A magyar távirati iroda közli, hogy tegnap két nevezetes népgyülés volt 'a vi­déken. Az egyik Komorzánban, a másik — Nagykárolyban zajlott le. Mindkét népgyü- lésen óriási lelkesedéssel tűntetett a nép az ellenzék mellett. A gyűlések bizalmatanságot szavaztak a kormánynak s táviratban fe­jezték ki ragaszkodásukat az ellenzéki kép­viselők iránt. A királynál. Bécs, szeptember 30. Berchtold külügyminiszter és Semua ve­zérkari főnök ma délelőtt kihallgatáson vol­tak a királynál. A kihallgatás a Balkán mozgalmakkal áll összefüggésben. Monstre por Budapesten. Budapest, szeptember 30. A budapesti törvényszéken ma kezdték meg a májusi tüntetők monstre pőrének tár gyalását. összesen 42 embert vádolt meg az ügyészség hatóság elleni erőszakkal. A1 báró ma déüg kihallgatta a vádlottakét. — Délután a tanukat hallgatják ki. ítéletre elő­reláthatóan szerdán kerül sor. A bolgár mozgósítás. Szófia, szeptember hó 30. Ä hadügyi kormány rendeletéből a bol­gár csapatokat hadi létszámra emelik föl. A háború küszöbön van. Az egész ország nagy izgalommal lesi a fejleményeket. Ä bolgár nép többsége Óhajtja a háborút. Tisza párbaja. Budapest, szeptember 30. Tisza István szombaton orvosi gyógy­kezelést vett igénybe, mert a jobb kezelő­jén seb támadt .Több lap úgy emlékezett, meg erről a jelentéktelenségről, hogy Tisza párbajban sebesült meg. Illetékes helyről ezt a hirt megcáfolták. A polgármester tegnap kinn volt a lóversenyen. Nyerni akart a vigasz-ver­senyen, De nem sikerülfs

Next

/
Oldalképek
Tartalom