Északkelet, 1912. augusztus (4. évfolyam, 171–195. szám)

1912-08-02 / 172. szám

IV, évfolyam, 172. szám. IzaCmárnemeti, 1912. augusztus 2. KELET Péntek. * év. független politikai napilap, üdegjelen minden délután. Előfizetési dij helyben: Vi-ed évre 1 K50f. „ „ vidékre ’/é-ed évre 3 K — fiil. Egy szám ára: 2 fillér. Szerkesztős g és kiadóhivatal: Északkeleti Könyvnyomda Szatmárnémeti Kazinczy-u. 18. Telefon-szám: 284. Mindennemű dijak a kiadóhivatalba küldendők Nyiíttér sora 20 fillér. Hirdetések a legjutányosabb árért közöltéinek Szegény szomorú ország. Az átalányban díjazott'émelygések kö­zött a szenzáció erejével hat az a kósza hir hogy Tisza István eltakarodása után gr. Zichy János követné őt az uralkodás­ban. A Lukács cégtáblája alatt garázdálkodó Tiszát ez előrelátható volt,— elsöpri az ország hangulata és következnék utánna gr. Zichy János, aki a saját firmáját akaszta ná ki a miniszterelnöki székre. Hogy kicsoda a politikai közéletben gr. Zichy János, azt nem szükséges részletesen ismertetni. Elég annyi, hogy egyik legagi- Jisabb lovagja a reakciónak, a sötétségnek és protektorai - ha valaki keresné őket, nem lent az ország szivében lakoznak, nem a nép bizalma viszi a bársonyszékbe, ha­nem magasabb-helyről■■ segítik bele, afíöf szivesen támogatnak minden reakciós tö­rekvés ha mindjárt az ország kárára is. Nem is kell visszamenni gróf Zichy János múltjára, beszél a közelmúltja is. — Tagja volt a Lukács-kormánynak, mely ő- rült t: mbolással asszisztált a Tisza garáz­dálkodásainak, — amelynek nem akadt ev ÍRjepN négy tagja, aki csak egy szóval is til­takozott volna Tisza tői véayiprásai ellen. ’ Most ebből a kabinetből akarnak ki­választani egy embert, ak megteremtse a békét és megnyugvást Magyarországon. Ha semmi más visszariasztó nem len­ne Zichy János egyéniségében, teljesen ele- igendő a népszerűtlenségéhez már az is, hogy az a párt, amely a «munka» nevet kompromittálta két éven át vakon, szőnélkül vállalja őt. > Akik nekik kell, az bem kélj'het az or­szágnak. Nem hisszük, hogy Justhék és különösein a szociáldemokraták, a kik ma urai a nép hangulatának, még csak szót is váltsanak Zichy Jánossal a kibontakozást illetőleg’, de azért nem lehet megjegyzés nélkül keresz- tülsíklanunk a felvetődő terv fölött. Merts zomoruan, gyászosan jellemző do jog: |pz, hogy! |no Jj, Imikor <az ország azt várja, hogy a felháborító gazságok, lelketlen tör- vény|%>rások után elégtételt kap, mikor a nép azt reméli, hogy ráköszönt egy libeerá- ljs korszak, mikor a választói jog megváló, sulását várja minden néposztály, ■— hogy akkor egy gróf Ziehyt küldjenek reánk, attól várjuk, hogy ez fórja nekünk fekete marká­ban elhozni az átütött szavakat. , Szegény, szomorú ország, ahol igy néz ki a megváltás! — Hadd essen át ő is, mondta egy főbb munkapál±--rpolitákus. Ameddig valaki nem volt Magyarországon miniszterelnök, az, ha még, olyap theoretikus is, aminő András- sy, nem tudja, hogy ez áz állás ínit (jelent ka prxisban. Ha a béke kudarcot vall — igy foly­tatta —r rendezünk egy rövidke ülést forma­ságok eijntézése és októberben választunk;. Napi hírek. MSE Mi következik ? Lukács László miniszterelnök rövid i- dőközökben háromszor fogadta Jeszenszky jSándor államtitka--*: Tgy mondták. Jászén sz-*' , kyvel pedig nem tárgyalhatott másról, mint ! uj választás elrendeléséről. A munkapárti : béke-harsonázás közben ezt készítik elő s a nemzet döntésével kívánják igazoltatni az erőszakot s egyben döntést kérnek a Lu­kács kormány választójogi javaslatához, a- melynek szövegével Szent István napján is­mertetik meg a közönséget. Arról is hallottunk, hogy Lukács László nem tart beszámolót. Nyílt levéllel köszönti majd választóit s abban mondja meg a múltat s rajzolja meg a Jövőt. Ebben a nyílt levélben már pontozatokban szól a múlttal szemben tett olyan parlamenti dekla­rációról, amely, szerinte az ellenzéket is megnyugtathatja s egyben invitálja a pár­tokat választójogi tervezeteik kritikájára és esetleg módosítására. Ezt a nyilt levelet kö­ve tj nyomon Andrássy Gyula gróf nagymi- hályii beszámolója, amely, megjelölvén a ki­bontakozás módját, amely éppen nem lesz kedvező Lukács Lászlóra. Hir szerint igen előkelő politikusok Andrássy1 miniszterelnök­ségét készítik elő és tőle várják a béke- szerzést. Lelkészbejktatás. A gencsi református egyház újonnan választott lelkésze, Papp Jó­zsef vasárnap, augusztus hó 4-én tartja be­köszöntőjét a gencsi ref. templomban. H margjttai képviselő választás augusz­tus. l&*én- i«sz.. tCét- jelöli.kftsd egojcn$is«a{ «3, kerületért: Szathmári Mór Kossuth-párti és Verthejmstein Henrik nagybirtokos a mun­kapárt jelöltje. Felfüggesztett községi bíró. Szatmárvár- megye közigazgatási bizottsága Szabó A- dám- tunyogi községi bírót állásától törvény- széki jogerős Ítélet alapján felfüggesztette választási visszaélések miatt. Oltáregyesü'eti ggü'és. A szatmári oltár- egyesület vezetősége vasárnap, folyó évi au­gusztus 4-én délután 4 órakor a zárda- épületben rendkívüli gyűlést tart a Vieni XXlII-adik nemzetközi Eucharisticus tárgyá­ban. Érdeklődő vendégeket szivesen látnak és útbaigazítással díjtalanul szolgálnak. Tizennégy, napi álfsmfogház. Sipos Zol­tán. a szatmári színház volt tftgja régebben párbajt vívott Csáky Gusztáv nagykárolyi újságíróval. A verekedésből Sípos sértetle­nül került kj, mig Csáky megsebesült. A törvényszék Sípost tizennégy napi államfog­házra itiélte. Büntetését elsején kezdte meg a szatmári kir. ügyészség fogházának állam- foglyok részére berendezett cellájában. Gallérok gőzmosása UÁjiAjA« »Ál tiifeörféniip!hófehérre. Irai Gyár főüzlet Szatmár, Kossuth L.-u. 10, Felvételi üzlet: Kazinczy-u. 17. Attila-u. 2., Nagykároly: Széchenyi-« 43. Alapittatott 1886 Az „URÁNIA“ mozgófénykép színház a Budapesti Uránia Magyar Tudományos Színház színpada az uj Ifi IPAROS-OTTHON ,ényes na£5'tern,ében Kazinc*y- arnisztus »M-én megnyílik ThlVvJO I 1 llv/li utca 17^ sz. (a Zárdával szemben) mmmmm

Next

/
Oldalképek
Tartalom