Északkelet, 1912. július (4. évfolyam, 145–170. szám)

1912-07-02 / 145. szám

'iV, évfolyam, 145, szám, Szatmárnémeti, 1912. julius 2. Kedd. északkelet független politikai napilap. Wlegjelen minden délután. i v-; V Előfizetési dij helyben : három hónapra 1 K „ „ vidékre ’A-ed évre 2 K 50 fill. Egy szám ára : 2 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Északkeleti Könyvnyomda Szatmárnémeti Kazinczy-u. 18. Telefon-szám: 284. Mindennemű dijak a kiadóhivatalba küldendők Nyilttér sora 20 fillér. Hirdetések a legjután)Osabb árért közöltéinek FiÉ, csak jói válasszatoh! Bezáródtak a nevelés és tudomány fel­szentelt csarnokai. A tantermek kiürültek, a tanulok vagy hallgatók rnessze-messze elszé- ledtek, vagyis édes szülői otthonukba térnek. De kérdezzük milyen érzelemmel, minő gon­dolatokkal tért a szülői házhoz a zsenge gyermeksereg és a jövőt alkotarft&o atartifék/ ifjúság?! Bizony vegyes érzelmekkel különfélébb gondolatokkal. Az egyik igen sZép bizonyítványt (vagy legalább reményre jogositót) szorongat magában, a másik fél­ve, remegve közelit atyjához, nem meri na­gyon is fogyatékos, nagyobb számokat mu­tató bizonyítványát megmutatni. Utána kö­vetkezik a mentegetödzés, a hibáknak más jra, de többnyire a tanár urra való oktro- Jyálása.. stb, A jó atya figyelmesen meghall­gat mindent, de keveset ért meg mindervkből legfeljebb annyit, hogy édes fiának egész évi fáradtsága, neki pedig egész esztendei fiára tett költekezése mindén haszon nél- KUi Oda veszett, Bizony gyenge egy azután ez, mikor az elvetett magvat sem kapja visz- sza a gazda. Mindjárt keressük ennek az o- kát. Talán a talaj nem volt jól előkészít­ve, kemény volt s nem volt képes a szel­lemi mag befogadására, avagy szúró tövi­sék ölték meg a fejlődő zsenge hajtást? 1 Avagy talán nem jó magval hintettek el!? Ezek ama gondolatok és képzeletek, melyek ilyenkor úgy nem sikerült vizsgák után elő­térbe lépnek s addig az ember nem is tud nyugodni, míg az okozatnak az okát, lega­lább a maga ínye szerint meg nem talál­ja. / Pedig egészen egyszerű oka lehet a rósz vizsgái eredménynek, hogy a fiúcska, vagy reményteljes ifjú nem a tudományos pályá­ra való, lehetnék talentumai, de nem a tu­dományos, hanem a gyakorlati életre. De megtörténik, hogy a fiú erkölcsileg esik ki­fogás a Iá. Keressük ennek is az okát, de nem találjuk, mert nagyon messze keressük, ha­nem közel, mindjárt a családi hiányos ne­velésben. Ugy-e dédelgettük a gyermekét, munkára, kötelesség tudásra nem szoktattuk, nem neveltük, erkölcsi" életünk fejlődését pe­dig soha gondos figyelemmel nem kisértük. Es ml jmégis [a tanárt fokozzuk ie rossz osz­tályzatért, a szálkát a más szemébe ke­ressük, ia gerendák pedig a magunk sze­mébe észre nem vesszük. A legönzetlenbb bí­rálatot épen itt kell tartanunk, a szellemi és lelki élet jelenségeit a fejlődő gyermék- eknél és ifjaknál kelll eginkább elfogulatlanul megvizsgálnunk s akkor nem lesz keserű csalódásra okunk gyermekeinknél. A tudományos pályának becse és érté­ke mindjobban hanyatlik, ennek oka az, hogy igen sokszor az oda nem való elemek foglalnak ott mindnagyobb tért, minden ideá- lisabb törekvés nélkül. Néhány pálya hát zsú­folt s úgy történik meg, hogy csekély jö­vedelmező állásokra százak és százak pán lyáznak, kilincselnek, törtetnek a minden­napi kenyérért, a megélhetésért. A gyakor­lati s müveit ipari és kereskedői pályát fi­gyelem nélkül hagyják, vagy lenézik, mint mely nem a büszke magyarnak való. Ré­gi elvek ezek, rozsdás fegyverek, mélyék a mai korban meg nem állhatnak. A tudomány, szorgalom, munka, kitartás vezetői a gaz­dag kultur államoknak. A (gazdasági (válságok, azért oly súlyosak mir-difl reánk, mert g kor szavát meg nem értjük, magunkon nem bír­juk alkalmazni. A reményteljes ifjúság év végén var» gondol a pályaválasztásra. Szerencsés és boldog, ha jól választ. Fiuk, csak jól válaszatok s ne hagy­játok figyelmen kivül a gyakorlati- életpáv lyákat sem, másoldalról hajlamotok, tehet- ségtek és belső meghivástok szerint válassza tok a pályák kSzBtf. »Itt tr/ ő. válaszsza- tok!« Arany János szerint pedig: »Hajt az idő gyorsan, a kereke eljár, Hogyha felülsz felvesz, hogyha nem, hát nem vár.« Bortnyik György. > Napi hirek. se Ä szatmári református egyházmegyei vi­lági főjegyzőválasztas alkalmával a szat- vpiári református egyház szavazatait (6) egy­hangúlag dr. Harcsár Géza egyháztanácsos­ra adta. Halálozás. A mindnyájunkért előbb-utób eljövő kaszás ismét elrabolt közülünk kö­nyörtelen ridegségével nehány embertársun­kat. Ismerte őket az egész város. Köztisz­teletben általános szeretethen állottak mind!- ■annyian. Életüket, tehetségüket a köznek, a jónak szentelték: Szigeti Hatvani Péter nyugalmazott kis­dedóvó életének 71 évében junius 28-án jj. u. 4 órakor elhunyt. Temetése 30-án volt nagy részvét mellett. Dr. Fechtel János sz. tanácsos kir, kath, főgimn. tanár 53. évében szombaton reggel gél visszaadta lelkét teremtőjének. Ma, hét­főn délelőtt 10 órakor, temették el óriási részvét mellett. Rápolti Nagy Imre 48-as honvéd hu­szár hadnagy, Szatmármegye volt főszolga­bírója, nyug. kir. tszéki biró 85 éves korában junius 28-án örök álomra szenderült. Juiai- íts 30-án temzettékel nagy. részvét mellett. Uj doktor. Markovits Bélát a helybeli ref. főgymnasium volt jeles növendékét, a budapesti tudományosegyetemen a jogtu­dományok doktorává avatták. FootbaH-mérkőzés. Tegnap délután tar­totta uani! érdeklődés mellett fnt;ball-mérkő- zését a szatmári Torna és vivóegyesület a débreceni Munkás és Testedző Egyesülettlél Az eredmény várakozáson felül volt, annyi­val is inkább mert a szatmáriak nem számi- tettn» győzelemre. A mérkőzés eredménye 4:0 volt a szatmáriak javára. Jlyen szép, eredményt még nem érték el footbiristáink. Gyönyörű öszjátékukkal kellemes szórakozást Szereztek városunk sportkedvelő közönségé­nek. Úszó verseny Szatmáron. A football-mér- kőzést megelőzőleg uszöversenyt rendeztt a Sz. T. és K, E, a Debreceni M, és T, E, A verseny a katona uszoda tükörmeden­céjében folyt le óriási érdeklődés mellett. Betefult a Szamosba. A Szamos, mint minden évben, úgy az idén is sok áldozatot követel. — A tegnap egy 12—14 éves tanuló gyerek ment fürödni a Szamosba. Kissé 'beljebb merészkedett a parttól s az örvény magával ragadta. Kétszer fölbukkant a viz- szinén, aztán végleg elmerült. Holttestét még nem fogták ki. Porfelhők úsznak az utcákon. Tele megy szemünk, szánk az utca piszkos porával. Most, hogy már meleg idők járnak, az uta­kat vastagon fedi a por. Csak egy kocsinak kell végig menni az utcán vagy csak a szél FAGYLALT, JEGESKAVÉ, MIGNONOK, DESSERTEK (a ia Kugler), FINOM SÜTE­MÉNYEK, OZSONNAK SÁRKÖZI JÓZSEF cukrászatában Szatmár, Razincy-u. Zl. Gallérok gőzmosása UAá^avAM DA 1 •*«* tühörfénnyel hófehérre. színjeik tisztítása Gyár főüzlet Szatmár, Kossuth L.-u. 10. Felvételi üzlet: Kazinczy-u. 17.Attila-u. 2., Nagykároly: Széchenyi-u 43. Alapittatott 1886

Next

/
Oldalképek
Tartalom