Északkelet, 1912. június (4. évfolyam, 122–145. szám)

1912-06-14 / 132. szám

Szatmárnémeti, 1912. ÉSZAKKELET 2 #ldai — Még nem tudom, ezt majd megbe­széljük. Ügpédi vizsgára reiiopifuláió kurzus össze! vizsgázók részére jyiiilS llő 1-én kezdődik Br. Falsz Rezső Ügyvéd ügyvédi vizsgára előkészítő in­tézetében KOLOZSVÁR, Egye­tem-u. 7. Az előkészítést ügyvéd- szakerők végzik. Méltányos díjazás. Kedvező fizetési feltételek. Zárt szám. Napi hírek. * Kitüntetett ügyvéd. A szatmári ügyvédi kamara elnökét, dr. Korányi Jánost fényes kitüntetés érte, amennyiben Őfelsége a jeles ügyvédnek a Ferencz József-rend tisztike­resztjét adományozta. A ref. felsőbb leányiskola jun. 16-án tar­tandó zéneszavalati vizsgálatának műsora: 1. Isten dicsősége. Énekli a kar. 2. Gábor Áron. Szavalja: Becs'ky Irén II. o. n. 3. Liszt Vagner. Fonodái. Zongorázza: Medveczky Klára VI. o. n. 4. Möricke: Elfenlied. Szavalja: Tan- kóczy Juliska IV. o. n. 5. Csiga. Szavalja: Rainer Gabriella V. o. n. 6. Huber Károly. Kunok ábrándja. He­gedű-játék, előadják: Hermann Ella és Milica, zongorán kiséri Medveczky Klára. 7. V»iktor Hugó jeanne était au pain sec. Szavalja: Széli Juliska V. o. n. 8. Magyar dalok. Énekli a kar. Kiállítás. A képző iparművészeti tan­folyam a városháza nagy termében kiállí­tást rendez. A kiállítás a hallgatók ez évi rajzaiból és iparművészeti munkáiból lett Összeállítva. A kiállítást dr. (VJajagj Károly polgármester nyitja meg e hó 16-án délelőtt !11 órakor. A kiállítás jun. 23-ig tart. Belépő­díj nincs. RajZkiállitás a katolikus főgimnázium­ában. A kir kath. főgimnázium rajztermében a növendékek ez iskolai évben készített rajzai­ból Olchvár Reziső és Bundschuh Ottó kiállí­tást rendeznek, mely jun. 16-tól 23ig tart. i Esküvő. Szakálas Aladár állomásfelvi- foyázó tegnap vezétte oltárhoz özv. Bánfi iLőrincnél eányát Bodrogszérdahelyről. ( Pályázat a vármegyéhez. Szatmárvár- megyénél a kiadói állás megüresedett s ar­ra a pályázatot kiírták. Az állás elnyerésé­hez 4 középiskola és legalább két évi vár­megyei gyakorlat kívántatik meg. Bartl főhadnagy a becsület bíróság e- lőtt. Emlékezetes még városunk közönsége előtt Bartl Róbert főhadnagy esete, aki Lá­zár főhadnagyot a főváros egyik csendes utcáján agyonlőtte azért, mert elcsábította a főhadnagy gyönge lelkű feleségét. Bartl felett még a múlt évben Ítélkezett Buda­pesten a hadbiróság s felmentette a fő­hadnagyot a súlyos vád alól. Ez az ítélet azonban eltérően az eddigi szokástól nem helyezte vissza még Bartlt tényleges tisztiállásába, hanem azt egy katonái becsü- letbiróság ítéletétől tette függővé. Ez a be- csületbiróság tegnap ült törvényt Bartl felett. Határozatát titikban tartják ugyan, de ki- i szivárgott az a hir, hogy Bartlt ez a bí­róság is felmentette, miután eljárásában sem mi olyant nem látott, amit a katonai becsü­let szempontjából kifogásolni lehetne és ami a tiszti raggal össze nem férne. A turvidéki bank rt. í. hó évi juniüs 32-án tartja meg rendkívüli közgyűlését, a- melynek tárgya a részv. felszámolásának tárgya lesz. A rendőr martiromsága. Annak a kí­méletlen hajszának, az örökös permanenciá- nak, amely hetek óta sorvasztja a buda­pesti rendőrlegénységet, mára megvan az első áldozata. Árvay János közrendőr, aki tizennégy nap óta van állandóan szolgálat­ban, ttjjnap délben a főkapitányság udva­rán táborozó csapat között a kimerültség­től elájult és összeesett. Olyan szerencsétle­nül bukott az udvar kövezetére, hogy kopo­nyája hosszan berepedt. A szerencsétlen em­bert félholtan vitték a mentők a rendőr- kórházba. Ezt is Tisza művelte. Megvadult bika áldozata. A község ha­tárában járt Dorkó János tiszatétényi lakos,' amikor egy megvadult bika rohant felé. Dorkónak már nem volt ideje kitérni a fel­bőszült állat elől s kénytelen volt megadni magát sorsának. A bika szarvára kapta a 'szerencsétlen embert, többször a levegőbe dobta s aztán a földhöz csapva, össze­taposta. A szerencsétlen embert öt kiskorú gyermeke gyászolja. Letartóztatott gyilkosok. Megírtuk a minap, hogy Dávid Jakab gazdálkodót meg­gyilkolva találták Kányaháza község hatá­rában. A csendőrség erélyesen nyomozott a gyilkosok után, akiket Csula Vaszil és Gy. György ottani lakosok személyében le is tar­tóztatott. Bekísérték őket az ügyészségre. Elitéit betörő. Ez év májusában Palóczi Sándor kőmivessegéd betört Grünfeld Abra­ham Attila-utcai üzletébe s onnan több ér­tékes tárgyat és pénzt ellopott. A szatmári kir. tszék tegnap ítélkezett Palóczi fölött, a- mikor őt hat havi börtönre ítélte. Lótolvaj. Izsák Ignác sárközi lakos ki­hajtotta legelőre két lovát. Miután a lova­dat egymáshoz kötötte, bement a tanyára. ■Amíg dolgát végezte a tanyán, egy élelmes j lókötő elhajtotta a lovakat. Az ismeretlen 1 (tolvaj ellen Izsák feljelentést tett a csend­' j őrségen. TUDJA MEG MINDENKI, hogy Szat- márvármegye legelterjedtebb és légolcsóbb napilapja az »Északkelet« Ára három hó­napra csak 1 korona. Megjelenik minden délután. Dolgoztak a legények. Egy jól eltöltött este után Merker István szaniszlói legény öt társával vasvillákkal, dorongokkal felfegy­verkezve elmentek a Tordai József gazdál- í kodó háza elé s akapuját döngetni kezdték, i A kapu engedett a hatalmas ütések követ­keztében s alegények sorjában bevonultak a Tordai lakásába. Ott a bútorokat s amit J lehetett összetörték, azután, hogy munkájuk J teljes legyen: rátámadtak a védtelen Tor- ; dainéra s azt is alaposan elverték. Az ösz- I szevert asszonyt a nagykárolyi közkórház­ba szállították. Életunt matróna. Valamikor jobb napo­sad átott Molnár Jánosné zsarolyáni gazdál­kodó özvegye. A mostoha sors azonban ad­dig üldözte csapásaival, hogy teljesen a tönk szélére jutott: elárverezték mindenét. Végső elkeseredésében elhatározta, hogy el­dobja magától az életet, amely csak szenve­dést nyújt számára. Végzetes tervét tegnap végre is hajtotta: felment a háza padlására s ott egy gerendára felakasztotta magát, Mi­te észrevették, már nem volt benne éleL Nyakoncsipett zsebmetsző. A mátészal­kai vásárra ment Kovács István nyirpaposi gazdálkodó. Amint össze-vissza mászkált, — »véletlenül« melléje került Szőke József, aki Kovács 90 koronáját egy ügyes művelet áltají eltulajdonította, de nem élvezhette sokáig! 'Werejtékes munkája« gyümölcsét, mert a —• csendőrség elfogta és megindította ellene aZ eljárást. TERMÉNY-ARAK. Termény neve ' I. rendű II. rendű K f K | f Tiszta búza ’í 22 1 20 50 Kétszeres--­— — — Ro is 19 — 18 — Árpa 17 — 16 16 Zab 16 40 16 — Tengeri — — — — Tengeri uj 17 — — 16 Kása __ — — — Paszuly fehér — — — — Paszuly tarka — — — — Szilva — — — — Krumpli zsákja 3 80 3 20 Szalonna ó (kg.) 2 1 08 1 96 Szalonna uj (kg.) 1 j 56 1 36 Marha hús (kg.) 1 ! 76 1 60 Sertés hús (kg.) 1 1 ! 76 — Tűzifa j -­1 sz lek ér Széna | -­sz e k ér Szalma 1-­1 sz ek ér Felelős szerkesztő: Dr. Veréczy Ernő. Laptulajdonos: Északkeleti Könyvnyomda Kávét legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk : Ben kő Sándor kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczy-u 16 sz »Mokka keverék“ cégem különlegessége 1 kg /. 4.40 korona villany erővel pörkölve. Mod6rn ruhsfestes ih jn ■ ■■■ a ■ y* yp EB ML I Legszebb ruhätlsztitns bármily divatszinre. HUJ I HJLIf r H L vegyileg száraz utón Gyár főüzlet: Szatmár, Kossuth L.-u. 10. Felvételi üzlet: Kazinczy-u. 17., Attila-u.2.,Nagykároly: Széchényi-u.34. Alapittatott 1886

Next

/
Oldalképek
Tartalom