Északkelet, 1912. június (4. évfolyam, 122–145. szám)

1912-06-01 / 122. szám

IV. évfolyam, 122. szám. 1 Szatmárnémeti, 1912. junius 1. Vasárnap, pHBMB PH^BP >* «s*^55^p ' " i^*^fflfetL jSSfg^ S^är @0@B m^^jEfei^; flgg^B^B fiSrag^ anFflHfi KttHB ^ .‘!^ww»s "'-^"""n^S £r*l >^|S| k^h£sIptí5?'Í ■&»% Jgbj[3| ■1^®?*®***’ gwi33 v g#$# %||§ «IpMyi^ P^l WiS SpÉá pjij& Wm §|$3 eB&bL jBH * FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP. Mindenkinek ingyen. Kézbesítési díj (ház­hoz) negyedévre 1 K. Vidékre bélyeg- és ke­zelési költség V-i-ed évre 2 korona 50 fillér. Árulás készül!? Most már ismét rossza fordult a békés megegyezés sorsa. Amint a tegnapi esemé ínyek mutatják a lehető legrosszabb stádi­umban van a fegyverszünet megkötése. És mindez azért van, mert Justh Gyulát nem lehet bugratní, nem lehet mézes madzagon vezetni. Mert Justh át lát a készülő ter­ven, látja, hogy nem tiszta munka készül ott, ahol Szterényí sugdos Kossuth fülébe s e súgás szeriül kívánnák hogy táncolna a Justh-párt. Ebből ugyan nem lesz semmi, mer mig Justh Gyula a pártnak vezére lesz nem egyezik (bele (a választójog ^negcsonkitásába. A képviselőház folyosóján nyugtalanul ízgyatottan várták Justh Gyulát. Pártja és az egész ellenzék jól tudta, hogy Justh sem­miesetre nem egyezik bele az általános váu Jasztójog követelésének megcsonkításába, de még1 többen remél lték, hogy, talán közelebb lehet hozni a vezért a Kossuth-Károlyi- Holló-iéle tervezethez. Justh Gyula észrevette, hogy Szterényi József az egyik pamlagon statisztikával a kéziében magyarázza a választójogot Kos­suth Ferencnek, Andrássy Gyulának és Ap- ,ponyj Albertiek. Ez végképp kihozta a sod­rából Justh Gyulát. Odament a csoporthoz és igy fakadt ki. — Hát ezért harcoltam egy évig ezért (harcolt a pártunk? Hát ezért tűrtünk gya­núsítást, viseltünk fáradságot, reméltük esz­méink diadalát, hogy végül Szterényi ur sut­togjon itt Kossuth fülébe? Ami küzdelmünk eredménye az legyen, hogy újra Szterényi ur tanácsai szerint igazodjon a magyar poli tika? Amit Szterényi csinál, az nem kell! Tőlle az országra semmi jó nem származik. Szterényi József lángbaborult arccal fe­lelt; — Visszautasítom ezt az inszinuációt! — Akár visszautasítja, akár nem, — amit ön csinál, az nem kell. A folyosón óriási feltűnést keltett ez a csatározás. Most kitárult a balfolyosó üvegajtaja és Belépett Holló Lajos. Justh Gyula eéje sza­Szerkesztőség és kiadóhivatal: Északkeleti Könyvnyomda Szatmárnémeti Kazinczy-u. 18. Telefon-szám: 284. ladt és rendkívül ingerülten mondott néhány tört szót. Senkise mert a közelébe men­ni. De harmincl épés távolságról is halani lehetett, amint harsányan kiáltotta: — Becsaptak!! — Becsaptak!! Holló megrendülve alt, alig tudott vála­szolni. Justh azután Kossuth Ferenchez ment és heves taglejtések kíséretében tiz percig be­szélgetett vele. A függetlenségi párt vezére energikusan tiltakozott a választójog eláru- láisa ellen. Később csak ennyit mond az ér­deklődőknek : — Árulás készül!! Semmise lesz!! Országgyűlés. * Az ülésteremben régi labancverő hires ObStruKclOh balavány eniiehe lájnad fel. Üres karzatok és tátongó padsorok előtt reggel tiz órától kezdve beszél Abrahám Dezső. Be­szél, beszél: lekes elszántsággal és sok ta­lálékonysággal. A politika és a hadsereg mindéi: aktuális és már elintézett kérdése föl- elevenedjk s zovoi nyomán. Ki kell neki huzni a mai napot, nehogy fogyjon a szónok, mielőtt végre eldől: csakugyan béke lesz-e .vagy háború? Kétségtelen, hogy ezt a sú­lyos feladatot sok verwel, ötletesen és ám­bár osan t eljesitette. A függetlenségi párt ki­rendelt hallgatói szorgalmasan tapsoltak is neki. Napi hírek. 95 ÓH! VÄSARNAP DÉLUTÁN, cselédek várva-várt kimenője, katonák (már őrmestertől 1 efelé) szívének vigasztalója: légy ezerszer áldott! Ezt dobogja a kimenőre vágyó szakácsnő, szárazdajka, szabalány, ka­tona, szíve. Megtelt a Kossuth-kert nagykőre né­hány órai szabadságot^, lvező közönséggel. Ittvan a Juci, a Páni, a Marcsa a Kati nagyságáktól levetett blúzokkal, a Jóska Pista által ajándékozott harminckrajcáros kész kenő, teljes- életnagyságban. Mindennemű dijak a kiadóhivatalba küldendők Nyilttér sora 20 fillér. Hirdetések a legjutányosabb árért közöltéinek Odébb ül a díjmentes elsőhelyen a vi­téz úr, mellette a Jancsi meg a Karqsj. Epedő szemekkel nézik nézegetik a vasár­napi toaletben nyüzsgő Borcákat. Majd a vitéz úr megigazítja az agyarai közzé szo­rított altiszti trábukót s nagy füstfellegekef ereszt belőle mert — Jön a Julcsa .A ked­ves, a cukros, a drága Julcsa, aki rende­sen gondoskodik a vitéz ur tehetetlen gyomráról a tállalásnál. Ezért vágja magát imponáló állásba a kedvencz. — Borca lelkem, tán haragszol rám, hogy ide sem nézel ?! — kérdi harmadosz­tályú udvariassággal, miután megkönnyebbült egy kis »bagó«-oldattól. A Julcsa mosolyg s kevés imstálájsM helyet foglal a tüzes szívű, de még tüze­sebb szemű vitéz ur mellett. Megkezdik a társalgást. A Julcsa keze már a vitéz ur viharedzett markában pihen, a szemek szenvedélyesen izzanak, az altiszti szivar, az­az, hogy 6 filléres speciáltrabakó sem ont­ja már úgy a füstöt. Csevegnek szérelemről, boldogságról, s egyröl-másról. Az idő már kezd öregedni s ezZel kapcsolatban a baka, gyomra is kezd ábrándozni azokról a félretett jó li­bacombokról, finom süteményekről, amelye­ket Julcsa ígért. Mielőtt gyomorbeli érzelmeinek kifejezést adhatna, az ördög odahozza a Julcsa régi hűtlen szeretőjét. Elölről kezdődik a beszéd A Julcsa édes szivében felujulnak a régi ide­ál iránt — már annak idején — érzett érzel­miek. Szive kalapál, mintha viilanyerőre lenne berendezve. Nem tudja elhatározni magát, hogy melyiket lássa szívesen maradék va­csorára mert csak kettőnek elég. ő pedig nam koplal. > Mint egy bivaly bömbölése, úgy tölti be Ábris öblös hangja a nagykort: — Legújabb dalfüzérü! Egy darab ára 10 krajcár!... k Megái ju’csáék előtt s kínálja a leg­újabb daloskönyvet, a »Cigányszerelem«- kupiéit. Közkívánatra eldalol egyet olyan szépen, hogy az ég is kezd beborulni tőle. Julcsának tetszik a nóta s ezt nem késik megmondani. A vitéz urnák lapos a bugyeláiisa, a civilnek azonban van dohánya. Megveszi a daloskönyvet s kiizzadja az érte járó 20 fityinget. Ezzel eldőlt a vacsora sorsa is: Modern ruhafestés „ JL m ^ J* m w* wm ft | Legszebb ruhatisztitás bármily divatszinre. áll m nr** m INI i® vegyileg száraz utón Gyár főüzlet: Szatmár, Kossuth L.-u. 10. Felvételi üzlet: Kazinczy-u. 17., Attila-u. 2., Nagykároly: Széchényi-u. 34. Alapittatott 1886

Next

/
Oldalképek
Tartalom