Északkelet, 1912. május (4. évfolyam, 98–121. szám)

1912-05-06 / 101. szám

Szatmárnémeti, 1912. ÉSZAKKELET 5. oldal. játszik. A táncestélyen csak azok vehetnek részt, akiknek a színházban páholy- vagy (földszinti jegyük voit. Ezért a táncestélyen résztvenni szándékozókat kérjük, szívesked­jenek színházi jegyeiket megőrizni. — MINDENKINEK INGYEN adjuk az »ÉSZAKKELET«-et. Akik még eddig nem kapjak házhoz e lapot, szíveskedjenek eb­beli szándékukat a kiadóhivatallal tudatni s minden délután Ingyen kapják az »Észak­kelet« számait. Csupán széthordási díj ne­gyedévre 1 korona. A közönséghez. 'Szerencsétlen házasságunk Ausztriával állandóan aktuálissá tesz egy törekvést. A függetlenségi eszmék minél szélesebb kör­ben való terjesztése ez. Bár a magyar nemzet évezredes al­kotmányában, dicső szabadságharcok emlé­kében és minden igaz magyar ember lelké­ben mélyen gyökerezik az egyéni és nemzeti függetlenség érzete egyaránt, nem végzünk felesleges munkát, amikor annak tűzét éleszt­getni, magasra lobogtatni óhajtjuk. Nemzetünk úgy látszik — kimerülve, belefáradva az örökös résenáliásban, mely- lyel a iépten-nyomon érő orvtámadásokkal [j szemben ezeréves alkotmányának várát min­den ódáiról védeni kénytelen, egy letargikus tálomba menüit. Többséget adott egy olyan kormánynak, egy olyan pártnak, mely az ősi várat az ellenség kezébe szolgáltatni, fel- jadni is hajlandó, csak a magfa nyomorult életét megtarthassa. A nemzet a tikkadtságtól félig nyitott szemmel látja ugyan hűtlenségét az őrség­nék, melyre nemzeti birtokállományának vé­delmét bizta. Látja ugyan, miként adja fel fez az őrség erősségének legfontosabb pont­jait. De nincs még ereje ahhoz, hogy e ha­lálhoz hasonló álom karjaiból magát kisza­kítsa és maga álljon oda hűtlen katonái he­lyett a csatasorba. A nemzetet ebből az álmából felrázni, költögetni legelsőrendiü hazafias kötelesség. Ezt tűzte ki céljául magának az »Észak­kelet« is. Városunkban, a magyar nemzetiség­nek három oldalról is övező, idegen ajkú nemzetiségek közé előretolt őrhelyén az »Északkelet« az egyedüli, a valódi függet­lenségi napilap. Hazafias kötelességének to­ldatában anyagi áldozatokat sem sajnálva kí­vánja a nemes célt szolgálni. Lapunkat naponként tízezer példányban jelentetve meg, ingyen adjuk mindenkinek, ki velünk együtt óhajtja a magyar szabad­ság és függetlenség szent eszméjét szolgálni. Minden előfizetési díj nélkül, csupán a házhoz hordási, negyedévenkint csekély 1 korona költség megfizetése ellenében ingyen küldjük városunk bármely lakójának lapun­kat. Lehetővé akarjuk tenni városunk min­den velünk érző polgárának, hogy legkisebb anyagi megterheitetése nélkül helyet talál­hasson az »Északkelet« naponként minden házának asztalán. Diadalra vinni, magasra lobogtatni ó- hajtjuk nemzeti függetlenségünk háromszinü lobogóját. Ehhez az önzetlen munkánkhoz kérjük a nagyközönség támogatását. Legelterjedtebb napilap az »Északkelet« mert azt mindenki ingyen kapja és mindenki olvassa. NAPI HÍREK. * Istentisztelet. A szatmári református itemplomban vasárnap délelőtt 10 órakor, a jKálvineum ünnepségen imádkozik: dr. Bal­tazár Dezső püspök. Prédikál és utóimát mond: Haypál Benő budai lelkész. — Dél­után pontban négy órakor orgonahangver­seny lesz a szatmári ref. templomban. A nenieti református templomban va­sárnap délelőtt és délután Hajdú Károly s.- lelkész prédikál. Személyi hírek. Dr Baltazár Dezső, a tiszántúli református egyházkerület püspöke és Degenfeld József gróf egyházkerületi fő- gondnok a szombat esti 7 órás személy- vonaton a vasárnap tartandó Kálvineum (ünnepségre városunkba érkeznek. A politika! helyzet nem valami rózsás fordulattal kecsegteti a miniszterelnököt, aki Becsből Budapestre érkezvén ismét tárgya­lásba bocsátkozott a függetlenségi vezérfi- akkal. A kppviselőház holnap, hétfőn ülést tart, melyen — mint hírlik — harc indul meg. Lukács eygelöre tehetetlenül áll az obstiukcióval szemben. Lukács a választó­jog dolgában tanácskozik Justh Gyulával ki­nek pártja változatlanul ragaszkodik eredeti Programm jához. Elhunyt képviselő. Hentaller Lajos volt országgyűlési képviselő tegnap délután Bu­dapesten elhunyt. Hentaller egyike volt a legkiválóbb ellenzéki politikusoknak és mint hirlapiró is égen nagy tevékenységet fejtett ki. Nagy sztrájk Aradon. 150 aradi mun­kás akik az ottani automobil-gyárban voltak alkalmazva, beszüntették a munkát. Bére­melést követelnek. Az automobilok dúsgaz­dag tulajdonosai bizonyára rengeteg sokkárt és nagy ínséget fognak szenvedhi, ha a sztrájk sokáig tart; elmaradnak a kellemes szórakozást szerző időt töltő kirándulások. Borzasztó. Óh azok az elégedetlenkedő mun­kások !! 1 Eljegyzés. Kiss István komlódtótfalui el­választott ref. lelkész eljegyezte Fábián Irént, Fábián Károly fehérgyarmati ref. lelkész ked­ves leányát. Isten áldása kisérje a leendő új házaspárt! Leégett a kapocsgyár. Körmöcbányán tegnap éjjel, eddig ismeretlen okból kigyul­ladt a nyomókapocs- és fémárugyár. Az épület, valamint az egész gyári fölszerelés, értékes gépeivel és a könyvek elégtek. A gyár mellett lévő két lakóház is a lángoki martalékai ett. A tűz az egész várost bevi­lágította és éjjel rémes látványt nyújtott. A^ oltásnál többen megsérültek. A kár mintegy százhúszezer korona. A gyár biztosítva volt. 109 éves asszony. A somogymegyei Osz­lopán községben Szalai Mihályné élte ezt a magas kort, jó egészségben és teljes szellemi frisseségben. Tegnap holt meg az őszhaju matróna, aki nem is betegeskedett és egész ha'ála napjáig maga végezte a házi teen­dőket Egész sereg unoka és dédunoka gyá­szolja. A legfiatalabb unokája ötvenéves. Aki mindenáron meg akarta nézni a telekkönyvét. Szaniszló községben a jegy­zői irodában munkájába mélyedve szorgal­masan dolgozott B rar dl Dezső segédjegyzö. Beállított hozzá Kosa Sándor ugyanottani lakos s előadta, hogy ő egy birtokát el­akarja adni, tehát nézze meg a jegyző a 'telekkönyvét. A segédjegyzö sürgős mun­kával lévén elfoglalva azt Válaszolta, hogy : jöjjön később, most nem érek rá. Kosa erre szidni kezdte Brandot, amire Brand kitesé- sékelte a goromba embert s az irodaajtót bezárta. Kosa azonban nem engedteti a negy­vennyolcból s neki feküdve az ajtónak be­törte azt. A jegyző most már végképp el­vesztette a türelmét és kitaszította az im- pertinensül tolakodó felet. Ez, hogy bosz- Iszuját kielégítse: felkapta az előszobában le­vő dibot s kirohanva as utcára és hozzá­fogott dobolni s hogy a falubeliek figyel­mét még jobban magára terelje: trágór sza­vakban adott kifejezést a segédjegyzö i- ránt táplált érzelmeinek. Nem sikerült a május éjszakája Zsigó Kálmán vetési lakos zenésznek. Legalább is nem vált úgy be a számítása, mint azt re­mélte. E feletli elkeseredésében hanganyagá­nak teljes felhasználásával káronkodni kez­dett a cigánysoron. Görzsi Teréz cigány- iasszony igyekezett csendesíteni a mérges penészt szépen és nem szépen is. Zsigó a- zonban tovább is szitkozódott s mikor az (asszony újra ráförmedt: megfogta, a föld­re teperte és össze-vissza verte. Látva, hogy az asszony meg sem mozdul és nem szól, a hasára állott s rugdosni kezdte. Meg­látta ezt Görzsi Teréz Ferec nevű hülye fia s elkezdett éktelenül oiditani. Zsigó zenész hogy munkája teljes legyen, -— elhúzta a Ferenc gyerek nótáját is cigányosan. Lerótták az adóságot. Régóta ellensé­ges viszonyban állottak egymással Veress Mi hály és Zsigmonk Ács Endre nagydobosi la­kossal. összétalálkozásuk alkalmával soha­sem kerültek el a civódást. A múlt este 10 óra tájban Ács Endre, ki a falu végén la­kik, hazafelé tartott. Észrevették ezt a Ve­ress testvérek s hogy leróhassak már egy­szer az Acscsal szemben fennálló »tartozásu­kat« kamataival együtt, utánna surrantak $ botokkal addig ütögetíék — egymást bíz­tatva a fejét, mig az eszméletlenül terült el a földön. Még tovább is ütötték volna, de az anyjuk rajok szólt, hogy ne bántsák már. Kávét legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk : Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczy-u 16. sz „Mokka keverék“ cégem különlegessége 1 kg 4.40 korona villany erővel pörkölve. ^rok gőzmosása JjJL JU J5 ^ 1 Kézimunkák glacé fénnyel hófehérre. szőnyegek tisztítása. zlet Szatmár, Kossuth L.-u. 10. Felvételi üzlet: Kazinczy-u. 17.Attila-u. 2., Nagykároly: Széchenvi-u 43. Alapiftatott 1886

Next

/
Oldalképek
Tartalom