Északkelet, 1912. május (4. évfolyam, 98–121. szám)

1912-05-01 / 98. szám

Ingyen. ÍV. évf. 98. sz. Szatmárnémeti, 1912. május 1. Szerda. Ingyen. ) ■■ HH| IH Hjf JBfly KELET FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP. ézbesitési díj (házhoz) negyedévre 1 K. idékre bélyeg- és kezelési költség VTed Szerkesztőség és kiadóhivatal: Északkeleti Könyvnyomda Szatmárnémeti Kazinczy-u. 18. Telefon-szám: 284. Mindennemű dijak a kiadóhivatalba küldendők Nyilttér sora 20 fillér. Hirdetések a legjulányosabb árért közöltéinek. Kilátások ?! Minden jel arra vall, hogy nagyon ha­mar reménykedtünk a politikai fo.dülatba... Mert — amint látszik — semmiféle fordulat nem lesz. Az egész csak annyi, hogy Khuen he­lyébe Lukács jött. Egyetlen pontal se je­lent többet a Khuen bukása és a Lukács (Vállalkozása. Legalább Így látszik. Mintha csak szemfényvesztésnek játszanak ki a nem­zet előtt, hogy jó, hát ha a nemzet úgy akarja menesztik Khuent s hoznák helyébe Lukácsot. Az első órákban még hozzá is mondták, hogy Lukács más ember lesz, mint Khuen volt. Lukács szakit a reakciós po­litikában való evezéssel, Lukács radikálisan liberálisl esz. Így beszéltek előbb s ma már más­ként mondják. A választójog terén nemcsak tiogy nem lesz titkos választói jog, hanem plyan Andrássy-féle pluralitást — amit ö kuriálisnak nevez — tervez az uj miniszter- elnök. A kuriális is azt teszi a tervezetben, hogy nem lesz egyenlői a választói jog. Lgy tehát már nemcsak a titkossága esik el a választói jognak, hanem aá — egyenlősége is. Ami meg azt teszi, hogy ekkor már általánosnak se lehet azt mon­dani. Mert ha már nem lesz egyenlő sza­vazata mindenkinek, eZ éppen annyi, mint (amiként ma van, hogy keveseknek van e- gyetlen voksa, soknak meg még egy sincs. Hogy példával is felvilágosítsuk, ha nekem ■ma van szavazati jogom, neked meg nin­csen, ez éppen annyi mintha Lukács ter­vezete szerint nekem a jövőben két vök sont lesz és neked is lesz egy. Hogy ily körülmények között miben fog álkmi e téren a fejlődés, az előrelépés, i- gazán nem lehet kitalálni. Mintha az egész váltság komédiává zsu­gorodna össze s mintha mindén odajukadna ki, hogy alig lesz másról sző, minthogy a Tiszáék gárdája képes leszs kijátszani az e- gész általános, egyenlő, titkos választói jo­got. Teljesen körvonalazva nincsen ugyan még a Lukács programmja, de ami van belőle, az is nemhogy bővülne jóságában hanem szinte nap mint nap kiesik belőle! egy-egy értékesebb része.. A minap még csak a titkosan hiányzott választójogából ma már az egyenlősége s ezzel az általá­nossága is kiesett abból. . ;■ Most már aztán mégis azt firtatják, hogy Lukácscsal szemben milyen álláspontra helyezkedik a függetlenségi párt, mint az egyedüli komoly ellenzék? -.Mintha ez az álláspont nem volna meghatározva éppen (azzal a programmal, amit Lukács hozni akar. Tiszta a sor. Hogyha a Lukács prog- rammja nem külömbözik a Khuen program­úi jától, a függetlenségi párt eljárása se vál- tozhatik s nem lehet enyhébb Lukácscsal szemben sem, mint Khuennel szemben volt. Mert alvégre is a függetlenségi párt tagjai előtti ehet Lukács egyénileg búr sokkal ro­konszenvesebb, mint Khuen volt. de a füg­getlenségi párt személyi pilitikát sohasem űz­het, habár tisztán \elvri alapon kell meg- állapítania mindenkori magatartását — még Lukácscsal szemben is. Amint ezt az elvi álláspontot hangoz­tatta mindenkor ez a párt, e mellett ki is Vártott becsületesen. Amennyire távolidik most is a Lukács programmja a függet­lenségi pártnak a választójognak felállított | követelésétől, épp úgy kezd kidomboroknl e párt bizalmatlansága is — Lukács kor­mányelnökségével szemben. ^ A kilátások? Savanyu hangulat sked­vetlen előérzések. Justh Gyulától megkérdez­ték tegnap mi a véleménye: Tegnapi beszédében — szólt — a- mit a függetlenségi párt értekezletén mon­dottam, megtalálja álláspontomat. Ma nincs szükség arra, hogy újabb nyilatkozatokat te­gyek. N Később aztán a folyosón, képviselők társaságában ezt mondta a függetlenségi vezér: — Képtelen gondolat az, hogy valaki demokratikus választójogot a konzervativ­elemekkeí való megegyezés alapján valósít­son meg. Hűvös kedvvel beszélt Lukács bemu­tatkozásáról a munkapárt is. A Kossuth- párt viszont csendes derűvel nézte a dol­gokat. Ez a tábor ráér szint vallani akkor, amikor már tudja, miért teszi.... Országgyűlés. A t. Házat elnapolták. j. A képviselőház tegnapi ülésén gróf Hé- dervári Károly elbúcsúzott a miniszterelnök­ségtől, de alighogy megnyitották az ülést, az egész munkapárt egyetemes lelkesedéssel tüntetett — gróf Héderváry Károly mellett.. A volt miniszterelnök boldog mosolygással hajlongott az ovációkra, majd helyet foglalt a jobboldal második padsorában. Székely igazságügyminiszter háta mögött. Azután kö­vetkezett az uj szenzáció: a háznagy ve­retese mellett bevonul taz uj kormány. Az égész Ház nyugodt, di a kotmánypárt ha- lovány és elszórt éljenzése kínosabbá te­szi a hangulatot. Lukács László látható izgatottsággal foglalt helyet a pregiérek ülésén, a leg­szélső piros bársonyszékben, megvárta az el­nöki előterjesztéseket, azután felálott: —- Kérem az itt beterjesztett királyi ké­ziratok felolvasását! — mondta.. Ez simán folyt le, csak amikor az igaz- ságügyminiszter kinevezését jelentette az el­nök szólt át Farkas Zoltán nevetve a bal­oldal felé!!: — Ti már azt hittétek, Holló Lajosnak, fogtok éljenezni!! A visszhang nem volt haragos: — Fogunk mi még éljenezni neki! — kiáltották a függetlenségi képviselők. Meglepetést keltett, hogy Josipovich Im­re horvsth miniszternek jóformán csak az ellenzék éljenzett. Ezután jött ja programúi. Lukács László ló hangsúlyozta, hogy nemcsak a kabinet M szép padlón akar járni! Telefon szám : 368. Padló fénymázt és egyéb festék árut Vámos festék üz­letében (Rákóczy-utca Törvényszékkel szemben) szerezze be. Hol azt a legjobb minőségben és legjutányosabban kapja meg Telefon szám : 368. GalléroK gőzmosása tühörfénipl hófehérre. Gyár főüzlet: Szatmár, Kossuth L.-u. 10 M líl J Ili Br | WS m M Cw m Felvételi üzlet: Kazinczy-u. 17., Attila-u. 2., Nagykároly: Kézh»an7ák, glacé keztyuk, bútorok, szőnyegek tisztítása. Széchenyi-u .43.A!apittatott 1886

Next

/
Oldalképek
Tartalom