Északkelet, 1912. április (4. évfolyam, 75–97. szám)

1912-04-27 / 95. szám

Szatmárnémeti 1912. ÉSZAKKELET 4. oldal. üzlet áthelyezés Győry Károly üveg és porcellán üzletét Deáktér 9 sz. alá a saját házába helyezte át. "9g Telefon szám 232. legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk : Benkő Sándor kávékor askedőnél Szatmár, Kazinczy-u 16. sz „Mokka keverék“ cégem különlegessége 1 kg .-. 4.40 korona villany erővel pörkölve. jegyzés keményebb mint az eredetieké. A ki a rendőrséget a hamisítványok készí­tőire, vagy nyomára vezetné, melynek a- lapján a tettesek kézrekeriUhetnének, 10. esetleg 20 ezer korona jutalomba részesülne. Eslkittvői. dr Jékey László géberjénl föld- birtokos 27-én szombaton, tartja esküvőjét dr. Bartóky József fö’dmívelésügyi államtit­kár leányával, Magdával. Holttest az országúton. Bujánházáról je­lentik nekünk, hogy a község határában az országúton egy ismeretlen férfi holtestét találták. A hulla annyira feloszásnak indult hogy nem lehet megállapítani forog-e fenn bűntény. A hulla belső részeinek megvizs­gálása s a nyomozás foganatosítása vé­gett a szinérváraljai járásbíróság ma dél­után kiszáll a helyszínére. A mai törvényszéki főtárgyalás. Furcsa módon akarta követelését behajtani Schreck Antal mérki 1 akos. Ugyanis Klein Gézát, ki neki 2 kor. 54 fillérrel adósa volt 1911 novemberében az utcán megtámadta azzal a fenyegető kijelentéssel, hogy minden zsi­dót, ki neki adósa és nem özet, lelő. Ezen szokatlan eljárástól Klein megrémülve Scherk nek tartozását ki is fizette, de egyben fel­jelentést is tett ellene. A kir. törvényszék a mai pap megtartott .főtárgyaláson (zsarolás* vétségében mondotta ki bűnösnek Schrecket és jogerősen 15 korona pénzbüntetésre Ítél­te. A forgolányi gyilkosság részletei Mand- -zuk Sándor forgolányi gazdálkodó meggyil­kolása ügyében a csendőrsóg a nyomozást továbbfolytatva, tegnap a tettest Orosz Sán dór személyében elfogta. A gyilkosság rész­letei a következőkben kerültek nyilvánosság ra. Mandzuk Sándbr több fiatal emberrel mulatozott a korcsmában, akik közt ott volt Orosz Gyula is, Mandzük régi harago­dnak, Orosz (Sándornak fáz (pcscse. jMai tíkuk — úgy látszik — Orosz Gyulán akarta kitölteni bosszúját, mert mikor az utcára értek, kést rántott elő s azzal Orosz Gyulára támadt, ki azonban elszaladt előle. Orosz Sándor megtudva, hogy helyette öcscsét akarja meg­verni Mandzuk egy karóval elibük indult s egy ház sarkánál meghúzódva bevárta Mandzukékat. Mar.dteuk azonban észrevette a lesben álló Orosz Sándort s kinyitott késsel rárohant, úgy, hogy az menekülni nem tudott. Ekkor Orosz Sándor szorult helyzeté­ben a nála levő karóval úgy ütötte fejbe Mandzukot, hogy az azonnal meghalt. A csendörség a tettest ma reggel bekísérte az ügyészség fogházába. Zenész a bíróság elölt. Nem éppen sa­vó folydógál Balog Béla szaniszlói lakos e- reiben aki a vasúti pályaudvaron időzött. Erdei János vasúti pályaőr felszóllítitta Bá­dogot a pályatest elhagyására, a zenész azonban távozás helyett neki támadt a pá­lyaőrnek s tettleg bántalmazta. A kir. tör­vényszék a bátor Baloghot 3 napi fogy házra Ítélte el hatóság elleni erőszak vétsége miatt. SZATMAR-NÉMETI SZ. KIR. VAROS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. 4229—1912. iksz HIRDETMÉNY. Közhírré teszem miszerint az április hó 3-ikán Szatmárnémetiben megállapított ujabbi veszettség folytán május hó 18-áig bezárólag az ebzárlatot meghosszabbítom. Felhívom az ebtulajdonosokat hogy az ebeket az udvarokba) éjjel-nappal meg­kötve tartsák az utcára pedig csak bizto­san záró szájkosárral ellátva pórázon ve­zetve bocsássák. Tekintettel a folytonos ve­szettségre és a közönség nem törődése miat 'ti folytonos ebek által okozott embermarás- ra az udvarokban is ellenőriztetem az eb- zárlat megtartását a szájkosár nélkül az ut­cán talált ebeket befogatom és kíméletlenül 'azonnal kiirtatom. A kihágást elkövető eb- íuiajdonosok ellen a kihágási eljárást fo­gom megindítani. Ha a veszettség és az ebmarások nem fognak megszűnni úgy ennek megszünteté­se végett az 1888. évi VII. t. c. adta jo­gomnál fogva még erélyesebb intézkedése­ket fogok életbeléptetni. Szatmár-Németi, 1912. április 14. 56—1912. tt F. hó 12-én egy gazdátlanul talált li­ba hivatalosan őrizetbe vétetett. Felhívom a tulajdonost annak 8 nap Blatt! átvételére, mert ellenkező esetben ár­verésen elfog adatni. Szatmár, 1912. április 21. 4630—1912. fksz Tudatom a város közönségével, hogy a Kisfaludy- és HieromnyiKároly-utcák ösz- szekötésére szükséges terület megszerzése tár gyában 108—1912. kgysz. alatt hozott ha­tározatot a mai naptól számított 15. nap­ra a iendőrfőkapítányi kiadóhivatalban köz- azemlére kitettem, hol az a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Szatmár-Németi, 1912. április 15 4705—1912. fksz Tudatom a város közönségével, hogy Ja rendőrök, kézbesítők, tűzoltók, hivatal- szolgák és erdőőrök illetményei rendezése tárgyában 104—1912. kgysz. alatt hozott határozatot a mai naptól számított 15 nap­ra a rendőr fők api tányi kiadóhivatalba köz-' szemlére kiteetem, hol az a hivatalos ó- rák alatt megtekinthető. Szatmár-Németi, 1912. április 16 ,4656—1912. fksz ; Tudatom a város közönségével, hogy .a Chevra Khadisa egylet tulajdonát képe­ző Bányai-ut 5. sz. telek megvétele tát-i gyában 105—1912. kgysz hozott határoza­tot a rendőrfőkapítánii kiadóhivatalban köz1, szemlére kitettem, hol az a hivatalos órák alatt megtekinthető. Szatmár-Németi, 1912. április 15 TANKÓCZI, főkapitány & 607—1912. gtsz. HIRDETMÉNY. Szatmár-Németi szab. kir. város kö­zönsége a tulajdonát képező a Honvéd- utcai sorompóház áthelyezése folytán a 79—85. sz. telkek előtt a köztérből ala­kult m. e. 700 Q-ölnyi raktárul alkalmas területet 1912. évi május hó 1-tól 1915. évi május hó 1-ig terjedő három évre nyil­vános árverés utján haszonbérbe adja. Ezen árverés megtartásának határnapul a f. évi április hó 29. napjának d. e. 10 óráját hivatalos helyiségemben kitűzöm s arra ú bérelni szándékozókat azzal hívom meg, hogy mniden árverező 50 korona bánatpénzt ,az árverés megkezdése előtt letenni köteles s hogy a bérleti feltételek nálam a hiva­talos órák alatt megtekinthetők. Szatmár-Németi, 1912. április 23. BARTHA KALMAN, gazd. tanácsos. HIRDETMÉNY. A Deák-tér, illetve Petőfi-utcai városi bérházban 1912. évi május 1-től illetve a szerződés megkötéséül kezdődő eg 1915. évi" április 30-ig terjedő időre haszonbérbe ki­adók a következő lakások, Jiletve (üzhtheli.i- ségek: 1. A Petőfi-utcai részen az »A« épü- teben egy Il-od emeleti öt szobás lakás az öszszes mellékhelyiségekkel. 2. Ugyanott egy első emeleti 4 szobás laksá a hozzá tartozó mellékhelyiségekkel. 3. Ugyancsak ezen épüetben .két föld­szinti üzlethelyiség. 4. A Petőfi-közi házban egy udvari la­kás, mely áll két szobából s a ho .zá tar­tozó mellék helyiségekből. 5. Ugyancsak ezen házban az összses üzlethelyiségek. Szatmár-Németi, 1912. április 23. BARTHA KALMAN, gazd. tanácsos. Felelős szerkesztő: Dr. Veréczy Eraő. Laptuiajdonos: Északkeleti Könyvnyomda Hirdetések jutányos árért vétetnek lel az »Északkelet« kiadóhivatalában Szatmárnémeti Kazinczy- utca 18. (Zárdával szemben.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom