Északkelet, 1912. április (4. évfolyam, 75–97. szám)

1912-04-02 / 75. szám

ÍV. évfolyam. 75. szám. Szatmárnémeti, 1912. április 2._______________ ________Kedd % FÜG GETLEN POLITIKAI NAPILAP. Előfizetési árak: Helyben : Egész évre 12 K. Vidéken : 16 K. Egy szám ára: 4 fillér, __ kir ály üzenete. Budapest, inárc. 31. A váltság, amint mondják, megoldást nyert, gróf Khuen ismét kinevezett minisz­terelnök. A kinevezés kapcsán királyi leirat jelent meg a félhivatalos lapban. E leirat amint a félhivatalos tudósítás jelzi, meg­világítja és megindokolja azokat a körül­ményeket, amelyek a tegnap este Becsben összeült minisztertanács gyors elhatározását .szükségessé tették. Egyébként a királyi ké­zirat egész terjedelmében így hangzjk.: t Kedves gróf Khuen-Héderváry! Mély sajnálattal észleltem törvényad­ta fejedelmi 'jogaim tariahftúra vonatkozó azt a nézeteltérést, mely önt és miniszter társait lemondásuk benyújtására indította volt. j Kormányzatomnak az alkotmányos élei áldásos helyreállítását követett egész ideje alatt gondosan őrködtem a törvény és az alkotmányos rend épségben tartása felett. Zavartalan birtokában van a nem­zet összes alkotmányos jogainak, ezek kö­zölt az ujoncmegajánlási jognak is és mi sem áll tőlem távolabb, mint ennek érin­tése vagy csorbítása. Másrészről azonban ragaszkodnom kell azon az 1888. évi XV111. törvénycikk­ben reám ruházott fejedelmi jogaimhoz’ is, melyek értelmében behívhatom vagy ben- taTthatom az ezen törvényben megjelölt tartalékosokat és póttartalékosokat, ami­dőn ezt különös körülmények szükségessé teszik. , Amilyen határozott akaratom, tiszte­letben tartani a nemzet alkotmányos jo-, galt, éppen olyan határozottsággal kell al­kotmányos fejedelmi jogaimat is sértetle­nül íéntartanom és uralkodói feladatomnak csak akkor felelhetek meg, ha együttesen tölthetem be ezen kettős hivatásomat. Bizalommal hivom fel a nemzetet, könnyítse meg ezen feladatomnak lelkus- retemmel összeegyeztethető módon való teljesítését és ezzel biztosítsa a király és Szerkesztőség és kiadóhivatal: % Északkeleti Könyvnyomda Szatmárnémeti Kazinczy-u. 18. Telefon-szám: 284. a nemzet egyetértésén alapuló alkotmá­nyos munka folytatását. Kelt Bécsben, 1912. március 30-án. Ferenc József, s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s k. Tehát üzent a király. Minden kételyt kizárólag, határozottan ragaszkodik az 1888 évi XV111. t.-c.-ben reá ruházott fejedelmi jogához. Nem tűr beleszólást senki részéről, hogy e jogánál fogva a tartalékosokat és póttartalékosokat behívhassa és benntart­hassa. Nem lehet e kérdésben házhatározat- tal, sem kormánydeklarátióval beleszólni. Itt feem »formuláról«, sem a »lényegről«, amint egyesek még az utolsó percig is hitték, sen­kinek sem lehet szava. Győzött tehát Auífenberg és a többi tábornok urak, az osztrák körök álláspontja, mely ellen nem is oly . % tüzet okádtak a rezolució körül ugráló mükorocok. És a fél- hivatalos és egész hivatalos közvélemény, amikor ily körülmények közt a Khuen kor-, inány újabb kinevezést kapott, elégtételről beszél. És, hogy e politikai züllöttséget elta­karják, győzelmesen hirdetik majd : Így, úgy, csak olvassátok a királyi kéziratot egész terjedelmében. Mily meleg szeretettél igyek­szik az uralkodó kiegyenlíteni az ellentétet kcz-te és a nemzet közt. Milyen szónoki hévvel jelenti ki a leirat a nemzet ujonc­megajánlási respek tusát. És a felhivás a király és a nemzet egyetértésén alapuló al­kotmányos munka folytatására — biztatnak a rezoluciósok — valóban a korona bámu­latosan alkotmányos érzületéről tesz tanúsá­got. A királyi üzenet elhallik az ország min­den részébe. És gyorsabban, mint ott fenn hinnék, válasz érkezik reá. A királyi üzenetre válaszol a nép. A válasz rövid és határo­zott s a parlament azon részének szól, mely: a rezoluciós társaságon kívül esik. Bármily -meleg és szeretetteljes is a felhivás az al­kotmányos munka folytatására: a parlament ben — válaszol a nép — mindaddig más alkotásra nem kerülhet sor, mig a nép joga minden gáton és akadályon át dialíalt nem arat. & Mindennemű dijak a kiadóhivatalba küldendők Nyilttér sora 20 fillér. Hirdetések a legjutányosabb árért közöltéinek. Újra Khuen ! Erőszak az cbstrukció elten. Budapest, márrc. 31. Az izgalmas és hir szerjnt drámai jele­netekkel is tarkított bécsi tanácskozások az­zal értek véget, hogy a király újból gróf Khuen-Héderváry Károlyt nevezte ki minisz- Hterelnökké, aki régi minisztertársaival ve­szi föl újból a harcot az ellenzékkel szem­ben. A király manifesztuma a póttartaléko­sok behívása körül keletkezett viszályt akarja elsimítani. Tartalma, különösen egyes részle­tei, szinte páratlan politikai szenzációt fog­lalnak magukban. Mégis azt kell mondanunk, hogy ez a manifesztum, bármilyen magas helyről jött is, gyorsan feledésbe fog menni, mert jelentőségét háttérbe szorítják majd azok a hullámok, amelyek a poliiikaj vál­ság forgatagában az u; Khuen-kormány feje fölé fognak csapódni. A király manifesztuma a póttartalékosok behívásának kérdését he­gyezi igaztalanul a válság központjába, pe­dig ez csak a munkapárt és a Kossuth- párt magánügye volt. Maga a kérdés fon­tos, országos érdekű, okvetlenül rendezést kivan, de aktualitás szerepéhez csak erőltet­ve, csak reakcionárius politikusok machiná­ciója következtében jutott. A póttartalékos- rezolució volt az ütőkártya, amit gróf And- rássy Gyula és társai a választójog ellen a- kartak kijátszani, épp azért, hogy ezzel el­halasszák a választóreform életbeléptetését., A programm ezek szerint a Justh-párt ’techniKai obstrukciójának erőszakos levere- tése. é Hétfőre már egybe is hivták a képvise­lőházat, azzal az utasítással, hogy erősza­kolja keresztül a véderőreformot és bizto­sítsa a delegációk munkáját. A munkapárt haragját könnyű volt azért is eloszlatni, mert a pártkörök ma este megint kolportál- ták azt a kalandos hirt, hogy az uralkodó Khuen audienciáján lemondását emlegette és azt, hogy késő öregsége idején akarján fel­ségjogait csorbítani. Justh Gyula, aki ma este nem jelent meg a függetlenségi pártkörben, már a délelőtti Mindennap friss sütemények cukrászatában KFü

Next

/
Oldalképek
Tartalom