Északkelet, 1912. március (4. évfolyam, 49–74. szám)

1912-03-30 / 73. szám

Szatmárnémeti, 1912. ÉSZAKKELET 5. oldal. Üzlet áthelyezés Győry Károly üveg és porcellán üzletét Deáktér 9 sz. alá a saját házába helyezte át. ~Wm gór Telefon szám 232. Gallérok gőzmosása JJ JL JL V Kézimunkák, glacé tfifefirféiipi hótBhérpf. »«1*1 ÜLUiifc «SE& üyárfóiizlet: Szatmár, Kossuth L.-u. 10. Felvételi üzlet: Kazinczy-u. 17., Attila-u. 2., Nagykároly: Széchenyi-u ^3.Alapiííatott 1886 egyetemi kórház építését, mely az uj egye­temi terület mellé, ugyancsak a Nagyerdőre jön. A terveket Korb Flóris neves államépité- szeti mérnök készítette. A kórház 420 beteg számára épül és pedig négy klinikaszerü épü­lete lesz, összesen 35 holdnyi őserdő köze­pette. Az uj egyetemi kórház egyike lesz Európa legmodernebb gyógyintézeteinek. Istentisztelet. A szatmári református templomban f. hó 31-én virúgvasámap d. e. 10 órakor Boros Jenő s.-lelkész d u. 3 órakor Vincze Elek s.-lelkész prédikál. A németi-i ref. templomban vasárnap délelőtt és délután Kovács Lajos lelkész pré­dikál. Téves halálhír. »Szamos« laptársunk az anyakönyvi kivonat kapcsán közli, hogy dr. Ambrózy József meghalt. Ezen hír azonban, amint örömmel regisztrálhatjuk, nem felel meg a valóságnak, mert amint meggyőződ­tünk, nem dr. Ambrózy József, hanem neve­zett egy napos, még nevet nem nyert gyer­meke halt meg. Anyakönyvi kivonat. A mai napon a következő bejelentés történt az első kerületi anyakönyvnél: Születtek: Bisztriszki • Fánny és Stern Sándor. Meghaltak: Dr- Ambrózy József egy napos, még nevet nem nyert gyermeke; Pers Lujza 1 éves; Halászi Józsefné sz. Juhos Zsuzsanna 70 éves; Schvarz Armin 1 hó­napos; Császár Sándor 18 hónapos és Ger­hard Erzsébet. Pi rson v ár in:gye á i at". Pozsony vár­megye fegyvertartás korlátozása a az erre Vonatkozó szabályrendelet készítése tárgyá­ban átirt a városi tanácshoz. A tanács, te­kintve, hogy a mai viszonyok mellett ez idő szerint ilyen szabályrendelet alkotására szükség nincs az átiratot tudomásul vette s irattárba helyezni rendelte. Klsdtedávodák építése. Szatmárvá megye kir. tanfelügyelősége áfiratilag megkereste a város közönségét, hogy a Rűkóczy-utcai kettős óvoda helyett más helyen az óvodás köteles gyermekek számának megfelelő óvo­dákat építsen. A városi tanács az iratokat kiadta vé'eményezés céljából a t. főü­gyésznek. Községi választás Szamszlóii. A Szat mármegyei Szaniszló községben Madarassy Károly nagykárolyi járási főszolgabíró elnök- lésével tegnap tartották a községi választá sokat. Községi bírónak Heinrich Jakabot, pén tárnoknak Kása Sándort közgyámnak Gnándt Jánost, albirónak pedig Kosa Demetert vá­lasztották meg. Ingyen könyvtár. A földmivelésügyi mi­niszter a szatmármegyei Zajta községnek egy 100 kötetből álló népkönyvtárat és a könyvszekrény beszerzésére 20 koronát ado­mányozott. i Menetrend' változás A Szatmár—erdő- ,di h. é. vasútnál ápril. ha 1-től a Szat márhegyre a rendes járatokon kivül a kö­vetkező vonatok közlekednek: Szatmárót in­adul este 6 óra 07 pkor, érkezik 7 óra 23 pkor. Szatmárhegyrőil indul 8 óra 46 p„ érkezik 10 órakor. Vásár áthelyezés. A kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy a Miramaros vármegye területéhez tartozó Huszt község ben az 1912. évi május 13. és 14-ikére eső országos vásár kivételesen április 29 és 30 án tartassák meg. Eladták a lefoglalt rczsot. Szikszai Pé­ter és neje Bertók Juliánná hodászi lakosok az elöljáróság által 696 K. 52 fill. adótartozá suk féjébenl efoglalt 300 kor. értékű 20 m.- mázsa rozsot az áiverés előtt eladták. Sik­kasztásnak minősítette bűntett miatt ma volt .a főtárgyalásuk, mikor is fejenként 50—50 korona pénzbüntetésre ítéltettek el jogerősen. Literrel méri a pénzt. Debreceni tudó­sítónk írja: A rendőrségen közismert alak Szabó János 78 éves félláhu koldus. A vén ember átlag hetei kint három-négyszer kerül a rendőrség plé, friert a tilalom dacára kol­dul.- Mniden alkalommal két-hárorn liter 1 és 2 filléres pénzt tartogat a tarisznyája bán, a mit néhány óra alatt koldul össze. Tegnap a rendőrség megint elfogta a félá' bu embert, a ki dühöngeni kezdett a hi­vatalban, mert nem engedték meg neki, hogy I fi koldulás eredményét literrel megmérje. A lakásán a rendőrség két zsákot talált 1 és 2 filléressel. Az öreg a pénzt naponta be­váltja és takarékba viszi. Néhány ezer koro­nája van már, amit évek óta kéregetett össze CSAK MAUTHNER-iék MAGVAKAT vásárolnak helyesen gondolkodó, számító gazdák és kertészek még akkor is, ha mások .olcsóbbak volnának, mert tapasztalatból tud­ják, hogy ez csakis a magvak rovására és a vevők kárára lehetséges. Békítő barát jutalma. Szinérváralján a cigányok egy mulatság befejezése után haza f1 indultak és a kapott pénzen egy utca sár I Kon megáitak osztozkodás közben azonban | Dongó Gyula és Balog Ödön zenészek ösz- szeszóllalkoztak Dongó Gyula egy karót fel­kapva neki akart menni Balog Ödönnek ki pisztolyt rántott elő s reá fogta azt Dom- jánra, Rézműves Sándor, a banda egyik tag ja, hogy a vérontást megakadályozza, a Balog kezébenl evő pisztoly után kapott, de oly vigyázatlanul, hogy eközben elsült és bal kezének tenyéré tkeresztüj fúrta. A két veszekedő fél látva a dolog komolyságát, megbékélve eltávoztak. Rézműves Sándor Ba­log Ödön ellen feljelentést tett. Bázelben kötelezőleg kimondották a ha- Jotthamvasztas behozatalát. A földbe csak kivételesen temetnek ezután. Kossuth szobrok. Tizenhét év alatt, a mióta Kossuth Lajos meghalt, Magyarorszá­gon 67 szébrot emeltek neki. Ez a szám- páratlanul áll a maga nemében, mert ennyi 'szobra nincs a világon senkinek. Ebre bízta a hájat Kardos Ferenc tű- késbényail akos hazulról eltávozott, a ház felügyeletével Sleijm Regina nevelt leányát bízta meg, ki úgy őrzött a házra, hogy nevelő atyja távolléte alatt a szobában le- ,vő értékesebb tárgyakat összeszedte és isme­retlen helyre megszökött. A csendőrség a rossz útra tévedt leányt keresi. Megdüplázott büntetés. Kádár József 27 éves jármi dohánykertész Jármiban 1910. december 27-én Griincz Ferencet előbb bal­tával, majd egy kapával arcán és homlokán súlyosan megsebesítette. A szatmári kir. tör­vényszék Kádárt annak idején 4 havi fog­ház büntetésre ítélte. Felebezés folytán a kir. Ítélőtábla elé került az ügy, mely Kádárt 8 havi börtönbüntetésre ítélte. A kir. kúria, hová az ügy fellebezésre került, a táblai Ítéletet helybenhagyta. KÖZGAZDASÁG. Gabonaüzlet. Budapest,'március 28. Készáru: 10 f. magasabb. Búza 1912 áprilisra — — — 1L-46 >> » májusra — — — 11­-46 » V októberre — — — 10—75 Rozs „ áprilisra — — — 9-­-99 W * októberre — — —­8—78 Tengeri „ májusra — — — 8‘—75 )) ?t júliusra — — —■ 8—75 Zab „ ápiilisra — — — 9­-79 }> » októberre — — — 8—38 Szalmái Irányzat: csendes. Búza 78-------- -- --­10 —70 Rozs 71-- --- --- -­8­80 Zab 8-—50 tengeri Értéktőzsde. 8-80 Déli tőzsde. Délutáni zárlat Magyarhitel 851 — Osztrákhitel 651 — Korona járadék — — Modern ruhafestés aa Á ■ “IT fi i r o UM8 Legszebb ruhatisztitás bármily divatszinre. ■■ Ä J ■■ ■* ■ ™ L vegyileg száraz utón Gyár íőtízlel: Szatmár, Kossuth L.-u. 10. Felvételi üzlet: Kazimzy-u. 17., Attila-u. 2.,Nagykároly: Széchényi-u. 34. Alapittatott 1886

Next

/
Oldalképek
Tartalom