Északkelet, 1912. február (4. évfolyam, 25–48. szám)

1912-02-15 / 36. szám

StoKhBiméraeti, 1912. ÉSZAKKELET 4. oldd. A hortobágyi bullaterék rendezése. Gerő állatorvos, mint Debrecenből Írják, javaslatot terjesztett be a vá­rosi tanácshoz hortobágyi állati hullaterek rendezése tár­gyában. Eddig a Hortobágyon 15 ilyen hullatér volt. ^e nem gondolt ám ezekkel senki sem. Kóbor ebek tar­tózkodási helyei voltak ezek, amelyek aztán ilyenformán széthurcolták az állati járványos betegségeket. E tartha­tatlan állapotoknak nagy része van abban, hogy Horto­bágyon 1911. évben 600 darab jószág pusztult el kü­lönböző betegségben. Ez pedig pénzben kifejezve száz­húsz ezer korona kárt jelent. Ilyen szomorú következ­mények egyenesen utalnak arra, hogy tovább ezt a ‘rendezetlenséget tiimi nem lehet. Gerő állatorvos véle­ménye szerint a 15 hullatér helyett hat hullateret kell létesíteni egyenkint 300—600 négyszögöl területen. — Mindegyiket magas, kihegyezett karókkal kell körül­venni, hogy a kutyák hozzá ne férkőzhessenek. Hul­laégető kemencéket nem ajánl, mert ezek nem alkalma­sak a Hortobágy speciális viszonyaihoz. A hulla füst­jétől ugyanis a jószág világgá menne. Dohánytermékük értekezlete Nyíregyházán. A do­hánytermelés jövedelmezőbbé tétele tárgyában a G.E.O Sz. által szervezett II. országrészi értekezletet e hó 4-én tartotta meg a Szabolcsmegyei Gazdasági Egye­sület Nyíregyházán. Az értekezleten Szabolcson kívül Hajdú, Bihar, Szatmár és Beregvármegyék, valamint Debrecen város gazdasági egyesületei is tekintélyes számi mai voltak képviselve. Vármegyénket, illetőleg egyesü­letünket: Kende Zsigmond cs. és kir. kamarás nagy- birtokos, Pethő György a Véesey uradalom jószágigaz­gatója és Garzó Imre Károlyi uradalmi tisztíartó kép­viselte (egyl. titkár és több felkért gazda akadályozva volt a megjelenésben). Az értekezleten Zoltán Sándor a szabolcsi gazd. egyl. alelnöke elnökölt. A G. E. O. Sz. és O. M. G. E. képviseletében Szilassy Zoltán orsz. kép­viselő és Fabricius Endre titkár jelentek meg, míg a m. kir. dohány jövedéki központot báró Natorp Tivadar pénzügy3 főtanácsos képviselte. Elnöki rövid megnyitó után Szilassy Zoltán tartalmas beszédben indokolta a G. E. O. Sz. intencióját, ami az értekezletek szervezésére ösztönözte, melyektől a dohánytermelés terén tapasz­talt tarthatatlan állapotoknak gyökeres orvoslását re­ményű Szilassy felszólalása után, Kállay András volt szabolcsi főispán mint előadó nagy készültjséget tanú­sító s mindenre kiterjedő részletességgel ismertette a dohánytermelő gazdák válságos helyzetét, statistikai adatókkal bizonyítva be a jelenben a dohánytermesz­tés . jövedelmezőben voltát s ajánlotta elfogadásra az aradi értekezlet határozatát. Hosszabb vita után az értekezlet a következő határozatot hozta: 1) A dohány öt osztályba soroztaSsék: Válogatott szivar levelek ára 150 K I. oszt ‘ 100 K II. oszt. 80 K III. oszt. 50 K IV. oszt 30 K 2) Fuvarpótlék emeltessék kinként 5 fillérre. 3) A dohány termelési holdpénz (4 K) töröltessék el. 4) A dohány jég elleni biztosítása állami beavatko­zással rendeztesisék. 5) A termelők prémium-ban részesitteskenek. 6) Végül a dohánykertészeknek mód nyujtassék az okszerű dohánytermelés elsajátítására és ösztönzésül, a jobb minőség után jutalomban részesíti essenek. A dohány jövedéket képviselő br. Natorp végül meg­ígérte, hagy a gazdák méltányos kéréseinek a maga részéről leendő igazságos támogatását és illetékes fel­sőbb helyre pártoló felterjesztését. Mire az értekezlet lelkes hangulatban véget ért. Újabb ebzárlat Szatmár-Németiben. Folyó hó 3.-án Szatmiár-Németiben újabb ebveszettség állapíttatott meg és ezért Szatmlár-Németi város bel- és külterületein levő összes ebekre március 15-ig újabb 40 napi ebzár rendel­tetett el. Az ebek éjjel-nappal otthon tartandók megköt­ve, az utcán pedig csak biztosan záró szájkosárral el­látva pórázon vezetendők. A szájkosár nélkül az utcán szabadon talált ebek kímélet nélkül kiirtatnak. A csetédtartó gazda és a kórházi ápolási költsé­gek. A közigazgatási bíróság kimondotta, hogy a cse­lédtartó gazda, gazdasági cseléde baleseti betegségéből felmerült ápolási költségeket a kórháznak nemcsak 30 napra terjedőleg, hanem a cseléd teljes felgyógyulásáig köteles fizetni. A kifizetett összeg megtérítését azonban, ha a baleset nem' az ő hibájából következett be és a gazdasági cse'édsegélypénztárral szemben törvény szabta kötelességeinek eleget tett, ettől a pénztártól követel­heti. Az utóbbi jogviszonyokból felmerülő jogviták el­döntésére a rendes bíróság bir hatáskörrel. Az istállótrágya elteregetésérol. A mezőre kihordott trágyát minden körülmények között célszerűbb azonnal elteregetni, mint kupacokba rakni. A kupacokba rakott trágya oldható anyagait a légköri csapadék nagy rész­ben kilúgozza és a földbe mossa. Ezeken a helyeken azután az úgynevezett buja foltok keletkeznek, mert a kupac területe nyeri a trágya legértékesebb anyagait. A kilúgozott, majnem értéktelenné vált kupac szalmája azután nagyon csekély tápértékét és humuszképző anya­got szolgáltat azon területnek, melyen később tereget- tetik szét. A trágyázás célja pedig nem lehet az, hogy a tábla egyes pontjait lássuk el gazdagon tápanyagokkal, hanem hogy az eg£sz táblát lehetőleg egyenletesen. — Igazju gyan, hogy az elteregetett trágya sent ment a ki­lúgozástól, de igy legalább elérjük azt, hogy az egész tábla egyforma mennyiségben és minőségben nyeri a trágya oldható tápanyágát. Az előbb említett buja foltok pedig eléggé bizonyítják a talaj tápszerítötő képességét, mert e buja foltok több évig is eltartanak és pedig a termés minőségének rovására. A trágya nitrogéntairtalmu anyagai mosatnak leginkább a földre, ezek a buja foltokon a növényt dusabb fejlődésre serkentik, a ga­bona ezen helyeken tulsürü is lesz, a levegőt és vilá­gosságot a további fejlődés e két lényeges tényezőjét önmaga zárja el magától, érése késik, a gabona szála vékony marad, erőteljes kalászt nevelni képtelen s csak ocsut teremi Mi a mezőn való alászántást illeti, ezt el­dönteni azon célunk lesz hivatva, hogy a trágyázás­sal inkább termés több letet vagy talajjavítást is akarunk elérni. Ha terméstöbbletre vágyódunk, a trágya alá- szántásával jó lesz addig várni, m5g az elteregetett trá­gya oldható anyaga a talajba lugoztatott, miáltal a. növény a számára szükséges anyagokat a talajban készen találja és könnyen felveheti. Ellenkező esetben jó lesz rögtön alászántani a trágyát, mert ekkor a szal­ma korhadása és az o'dhaió anyagok szabaddá tétele a talajban egyidejűleg történik, tovább tart és a talaj ellenállására kedvezőbben hat be és a2t e munkájában elősegíti. Országos állatvásárok vármegyénkben. Sár­közön február 12-én; Csengeren és KővárhosszufalLi­bán február 16-án; Krasznabélteken február 20-án; Királydarócon február 22-én; március 6-án Nagysont- ! >juton ; 8-án Erbőszádán ; 11-én Avasujvároson és Nagy- ! bányán. Vármegyénk áliategészsége. Lépfene: csen­ged Gacsály; fehérgyarmati Tiszabecs; mátészalkai Nyi- | riklód, Szatmárnémetii Sárközujlak; szinérváraljai Apa t. Veszettség: csengeri szamostatárfalva; erdődi Hirip t.; mátészalkai Mátészalka, Vitka ; NagybányaiÍLá- pesbánya; nagykárolyi Szaniszló; szatmárnémetii Dob- rácsapáti, Mikola t. Rühkór; avasi Avaslekence iő. csengeri Porcsalma ló ; nagysomkuii Nagybozinta ló; szatmárnémetii Gar­bóié ló. Sertésorbánc : erdődi Géres t., fehérgyki mati Jánk nagykárolyi Domahida. Sertésvész : avasi Terep 2 u.; Csengeri Rozsály; m., Szanrossályi t., Vetés; fehérgyarmati Nagyszeke­tes, Nabíád; mátészalkai Hodász 3 u., Kántorjánosi, Nyirderzs, Tunyog, nagyká-rolyi Érendréd t„ nagysom- J kuti Dánfalva, Kővárhosszufalu, Magyarber-ktsz 4 u,. Az „Északkelet“ független politikai napilap hirúetÉseli hözlésépe legalkalmasabb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom