Északkelet, 1912. február (4. évfolyam, 25–48. szám)

1912-02-11 / 33. szám

Szatmárnémeti, 1042. 5. oldal. Savanyu {mérgesen): Látja Kilón, most majdnem bajt csinált I Megmondtam, hogy... Köhn (látva, hogy minden kísérlete med­dő marad, közbevág): Hát mikor jöjjek, édes Savanyu ur? ' Savanyu: (elégedett mosolylyal) Elsején, .édes Khön ur, elsején .... Kó hn: (távozva, félhangosan) Bezzeg mi­kor a stampedliket hajtogatta nem5 így be­szélt a hálátlan.... Sa vanyu (mikor Kóhn betette maga után az ajtót) Hál Istennek, csakhogy ezt már le- /táztaim a nyakamról... (Újságot vesz elő és olvaís.) A következő elsején ismét lejátszódik a lenti jelenet.... Su lyok . * Islanifisz tetet. A szatmári református templomban vasárnap délelőtt prédikál Biki Károly esperes, délután pedig Vincze Elek s.-teücész. A németí-i ref. templomban vasárnap délelőtt és délután Kovács Lajos lelkész pré­dikál. Elhunyt lelkipásztor. Egy közszeretetben álló református lelkipásztor dőlt ki az élők sorából. Lossonczy Gusztáv komiódtótfalui református lelkész életének 64., boldog há­zasságának 34, leikészkedésének 41-ik évé­ben f. hó 9-én rövid egy napi szenvedés után elhunyt. A puritán jellemű derék papot hitvesén és családján kivül szép számú gyü­lekezete siratja, melynek 41 esztendőn át árolt hív pásztora. Az elhunytban Sárközi Lajos nagyköicsi református lelkész apósát gyászolja. Lapunk kiadótulajdonosai és család1 jaík is igaz részvéttel osztoznak a gyászoló család mély fájdalmában. — A jó Guszti bá­csi temetése hétfő délután 2 órakor lesz Komlód tótfaluban. Legyen áldott emlékezete! Bizottsági ülés. A szervező bizottság ma : délután 3 órakor a városháza tanácster­mében ülést tart. Tárgyai a számvevői és 1 adóhivatal szervezése. Főkönyvelő választás. A szatmári tér- j meny és hitelbank r. t. főkönyvelői állásra pályázatot hirdetett. (Mintegy (81 pályázó |kőz- 1 zfil az igazgatóság egyhangúlag Szathmáry i Józsefet, a Szatmár-Németi Népbank köny- i velőjét választotta meg. Kinevezés. A debreceni kir. ítélőtábla el­nöke Gerg > ífy László ügyvédjelölt, nyiregy- liázai lakó a debreceni Ur. ítélőtábla ke- fflíüetébe sejjiiydijjas joggyakornokká nevez­te ki. A szatmári torna és vivóegyesiAet. folyó évi rendes közgyűlését február 16-én este fél 7 órakor tartja a városháza tanács ter­mében. * Emlékeztető. A Németi részi gör. kath. egyház ma azaz szombat'- i este tartja meg a Vigadó helyiségében ez idei mulatságát. Anyakönyvi kivonat. A mai napon a következő bejelentés történt az első kerületi anyakönyvi,él: Házasság: Duzskay István és Vitéz Má­ria; Berinde Sándor és Aranyics Mária; F. bafogh Gábor és Józsa ZsuzSánna. Halálozás: öZv. Feuer Izsákné Fekete Juliánná 82 éves körútra.,. A szatmári vivő klub néven alakuló spor egyesület az alakuló közgyűlés az alapszabá­ÉSZAKKELET ———————i' ttunr jmx <m i hjök kidohgozmása és a tavaszi teendők me gbeszélése. végett f. hó 13-án délután 5 órakor a Kereskedő ifjak Petőfi-utcai helyi­ségében előértekezletet tart, melyre az utón is meghívja. Házasság. Balogh Gábor az Ösztraicher I Tóbiás cég alkalmazottja ma tartotta eskü - j vőjét Józsa Zsuzsánnával, Józsa János pol- ! gártársunk leányával. Megáivá A Szamos csolnakáző egylet 1912. évi február hó 10-én a társaskör ter­meiben táncestélyt rendez. Kezdete este 9 órakor. Belépő-dijak Személyenként 3 K. Családjegy 7 K. Bankalapítás. Szalmánököritón egy bank alapítási mozgalom indult meg. Az alapítan­dó bank cége »Szatmárököritó és vidéki ta­karékpénztár részvény társaság« lesz Szat- márököritó székhelyűje!. Letartóztatott gyilkos. Megírtuk hogy Hadi Antalt Sonkádon ismeretlen tettes e hó 6 án fejbe ütötte és Hadi ezen ütés kö­vetkeztében meghalt. A nyomozás rendén ki- j derült, hogy ezen cselekményt 23 éves Ke- : reszti Lajor sonkád! lakos követte el, még . pedig azért, mert Hadi őt kézzel arcul ü- tötte .Kereszti Lajost a csendórség letar­tóztatta és a fehérgyarmati járásbírósághoz bekísérte. Testvérek. Kézdisárfalván Nagy János 20 éves legény i-ttasan tért haza a korcsmából s otthon az (anyjára támadt. fAz anyja [védel­mére előugrott a nagyobbik fiú, Ká-r-.», és egy fejszével az öcscse elé állott. Az izgága -legényt ez annyira indulatba hozta, hogy ''felkapott az asztalról egy kést, s bátyját ; hátulról nyakon szúrta. Nagy Károly sérülése életveszélyes. A késelő fiú ellen megindult á vizsgálat. Föllázadt rabok. A barrauxi állami fegy­házba'! tegnap föllázadtak a rabok. A cel­lák bútorait összetörték és az épületet fel akarták gyújtani. A börtönőrök katonai se­gítséget kértek és a csapatok éppen idejé­ben érkeztek meg, mert a zendülők meg anartäk ölni őreiket. A lázadó fegyencek a sbörtönőröktől elvett puskákkal lövöldöztek a katonákra és egy kapi-tányt súlyosan meg sebesiíettek. De mégis sikerült leverni a zen­dülést, a bujtogatókat pedig vég láncolták. Az újságírói ipari munkás. Dr. Lánczy Félix Szabadkán nemrégiben lapot alapított amely három1 hónapi fenállása után meg­szűnt. Dr. Havas Emil felelős szerkesztő be­perelte a kiadót egy évi fizetésért és a sza­badkai f őkapitány, mint elsőfokú iparható­ság kimondotta, hogy az újságíró ipari mun­kás, egyúttal belebocsátkozott ez alapon az ügy érdemleges tárgyalásába. Strrabló. Hevele József nagykárolyi la­kos a napokban kinnént a temetőbe, — de nem szomofkedni. Rossz' szándék vitte. Uygams kiásott egy sirt, hogy azt kirabolja. Tettének véghezvitelében azonban megaka- Hályozták.^ Heveiét feljelentették halotrablás 1 'kísérlete rr^, 1 A szeí >. -‘talma nagy. Nagykárolyban. | e hó 7-én az utván fekve találták Pap György nagykárolyi lakost természetesen ré- zseg állapotban. Kocsira tették és a vá­rosháza börtönében szállították kijózanodás végett; de Papp György már a józanság boldog perceit nem élvezhette, mert másnap hajnalra meghala. A szesz hatalma nagy. Mérgezés vagy vétkes gondatlanság. A­ranyosmegyesen a minap Drágos György és Szuporán János apai lakosok betértek a .korcsmába egy kis bufejtő és sziverősitő el­fogyasztása végett. Lehet, hogy több pá­linkát ittak a keleténél mert mind ketten megbetegedtek és meg is haltak. Az esetet a csendőrség az ügyészséghez jelentette fel miután mérgezett pálinka kimérésről van séós. A hatóság az orvosszakértőkkel ma szállott ijki a helyszínére kideríteni azt a körülmé­nyt, hogy tulajdonképpen kit terhel a fe­lelősség. Bűnös szándék, vagy vétkes gondat lanság, esetleg mérgezés volt-e a halál oka? TERMÉN Y-A BAK. Termény neve I. rendű II. rendű K |J_ KLl Tiszta búza Kétszeres R<*s Árpa Zab Tengeri Tengeri uj ■ Kása 1 Paszuly fehér Paszuly tarka Szilva Krumpli zsákja Szalonna ó (kg.) Szalonna uj (kg.) Marha hús (kg.) Sertés hús (kg.) Tűzifa Széna Szalma Felelős szerkesztő: Dr. Veréczy Ernő. Laptulajdonos: Északkeleti Könyvnyomda 9 hirdeti! közönség figyelmébe. Az »ÉSZAKKELET« egyedül független politikai napilap Szatmárvármegyében s így abban a helyzetben vari* hogy olvasói közé kivétel nélkül a társ, .alom minden osztá­lyát sorozhatja. A hirdető közönségnek vélünk szolgá­latot tenni amikor közöljük méltányos hir­detési tarifánkat s hirdestés közzétételre a- jánljuk lapunkat azon kijelentéssel, hogy a hirdetések cstuis, Ízléses idáliltását, kjvártat szerinti pontos közlését mindenkor a leg­nagyobb figyelemmel eszközöljük. Oldal nagyság 1 10 1 52 i 1 04 300 szeri közlés. — Az árak koronákban egyszeri megjelenésre értendők. 1 20 16 12 10 8 V 2 10 8 6 5 4 74 5 4 3 2'50 2 7» 2-50 2 i-50 1 25 1 7l6 1 75 1 —-75 —•65 —•60 Ezen árakból előrefizetés esetén 20®/* engedményt nyújtunk. Szallag hirdetéseik és reklám hírek et- [ helyezés szerint, külön megegyezés alapján dijaztatnak. Az »ÉSZAKKELET« kiadóhivatala Szalmíárnémeti, Kazinczy-u. 18. (Zárdával szemben.) 23 j —1 22 — 17 jl 16 __ 17 i j 16 16, 16 40 16 — 17 __ — 16 _-I H — — 3 8 0 3 20 2 08 1 96 1 56 1 36 1 76 1 60 í 1 76 — — 1 sz ek ér sz ek ér sz jek ér

Next

/
Oldalképek
Tartalom